Usługi pośrednictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi pośrednictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
lis

Istota:

Uwzględnienie w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy VAT, prowizji należnej z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa na rzecz dostawcy chińskiego.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że Wnioskodawca do wartości limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie będzie wliczał kwot z tytułu świadczenia opisanych usług pośrednictwa, dla których miejsce świadczenia ustalane będzie na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy i które nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Wnioskodawca do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy powinien wliczyć jedynie wartość czynności, które będą podlegały opodatkowaniu na terytorium kraju. Zatem Wnioskodawca nie będzie wliczał do limitu 200 000 zł, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, prowizji należnej z tytułu świadczonych przez niego usług pośrednictwa na rzecz dostawcy chińskiego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym niniejszą interpretację indywidualną wydano w oparciu o wskazanie, że Wnioskodawca świadczy usługę pośrednictwa na rzecz dostawcy z Chin. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

2018
20
paź

Istota:

Opodatkowanie wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi pośrednictwa na rzecz kooperantów, opodatkowanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w zakresie obsługi zwrotów towarów w sytuacji, gdy będą one zwracane przez klientów do siedziby Wnioskodawcy oraz opodatkowanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w zakresie obsługi zwrotów towarów w sytuacji, gdy będą one zwracane przez klientów bezpośrednio do kooperanta.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie świadczył usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów. Będzie wykonywał również czynności w zakresie obsługi zwrotów towarów w sytuacji, gdy będą one zwracane przez klientów do siedziby Wnioskodawcy oraz w sytuacji, gdy będą one zwracane przez klientów bezpośrednio do kooperanta. Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że wykonując czynności w zakresie obsługi zwrotów towarów w ww. sytuacjach Wnioskodawca będzie na rzecz kooperantów wykonywał nieodpłatne świadczenie usług. Usługi te będą związane ze świadczoną przez Wnioskodawcę usługą pośrednictwa sprzedaży towarów, będą ich konsekwencją. Zatem usługi w zakresie obsługi zwrotów towarów w sytuacji, gdy będą one zwracane przez klientów do siedziby Wnioskodawcy oraz w sytuacji, gdy będą one zwracane przez klientów bezpośrednio do kooperanta, będą związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. W konsekwencji - w świetle art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy - wykonywane przez Wnioskodawcę nieodpłatne świadczenie usług polegające na obsłudze zwrotów towarów, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ ww. zwroty towarów będą związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

2018
27
wrz

Istota:

Czy koszty nabycia usług wymienionych w kategorii - usługi pośrednictwa, będą podlegały dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym będą one podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na mocy art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

W związku z tym, usługa pośrednictwa powinna być, na podstawie art. 15e ust. 11, wyłączona z dyspozycji art. 15e ust. 1, zatem koszty poniesione przez podatników na usługi pośrednictwa nie powinny być objęte limitem ustanowionym normą wynikającą z tego przepisu. Biorąc pod uwagę dokonaną powyżej wykładnię art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, Spółka stoi na stanowisku, że usługi pośrednictwa mające być uregulowane projektowaną Umową i mające być świadczone przez Spółkę Brytyjską na rzecz Spółki nie będą usługami wymienionymi wprost w katalogu z powyższego artykułu, ani nie będą „ świadczeniami o podobnym charakterze ”. Tożsame stanowisko Spółka zajmuje w kwestii planowanej Umowy ze Spółką Niemiecką w zakresie usług pośrednictwa, które na jej podstawie miałyby być świadczone, o ile Spółka Niemiecka zostanie, w ramach realizacji modelu biznesowego Spółki, założona i zarejestrowana zgodnie z prawem niemieckim. Usługi opisane w zdarzeniu przyszłym w kategorii usług pośrednictwa są klasyczną usługą pośrednictwa gospodarczego. Nawet gdyby rozumieć nazwane usługi szeroko, co zdaniem Spółki jest naruszeniem zasad wykładni prawa podatkowego, i uznać, że usługi te zawierają pewne cechy usług wymienionych wprost, to jednak cechy pośrednictwa stanowczo przeważają nad ewentualnymi cechami usług nazwanych w tym przepisie.

2018
25
lip

Istota:

Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty usług pośrednictwa w sprzedaży świadczonych przez Agentów (będących podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy CIT) podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT?

Fragment:

Jak wynika z powyższego, usługi Agentów, określane we wniosku jako „ usługi pośrednictwa w sprzedaży ” sprowadzają się de facto do czynności poszukiwania klientów na produkty Spółki ściśle związanego z promowaniem tych produktów. Poza ogólnym stwierdzeniem, iż przedmiotowe „ usługi pośrednictwa w sprzedaży ”, obok poszukiwania klientów, polegają na „ pośredniczeniu w zawieraniu przez Spółkę umów sprzedaży ”, Spółka nie wskazuje jakie inne czynności Agentów, poza wyszukiwaniem klientów i promowaniem produktów Spółki, miałyby składać się na „ usługę pośrednictwa w sprzedaży ”. Trudno wyobrazić sobie usługę wyszukiwania potencjalnych klientów na jakiś oferowany przez producenta produkt bez jednoczesnego promowania go, jego reklamowania, przekazywania informacji o nim, jego zaletach, wartości, miejscach i możliwościach jego nabycia, zachęcania do nabycia produktu od tego właśnie a nie innego podmiotu gospodarczego, zatem bez tych wszystkich czynności, które, jak wyżej wskazano, charakterystyczne są dla usług reklamowych. Skoro zaś, co wykazano wyżej, świadczone przez Agentów „ usługi pośrednictwa w sprzedaży ” sprowadzają się de facto do wyszukiwania klientów na produkty Spółki i do promowania tych produktów, należy stwierdzić, że cechy charakterystyczne dla usług reklamowych zdecydowanie przeważają w nich nad cechami charakterystycznymi dla innego rodzaju usług czy świadczeń, zatem uprawnionym jest stwierdzenie, że usługi te stanowią świadczenia o podobnym charakterze do usług reklamowych.

2018
25
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku usług pośrednictwa finansowego nabywanych od podmiotu zagranicznego związanych z udzieleniem pożyczek.

Fragment:

W konsekwencji powyższego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy zgodnie z którym: „ (...) wskazane w opisie stanu faktycznego oraz zdarzeniu przyszłym Usługi Pośrednictwa Finansowego nabywane od podatnika podatku od wartości dodanej w ramach import usług, podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT ”. Spółka w całości przychyla się do stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonego w ww. interpretacji indywidualnej i podziela tezy tam zawarte. Usługi nabywane przez Spółkę jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania pożyczek pieniężnych: W ocenie Spółki, nabywane Usługi Pośrednictwa Finansowego będą spełniać wszystkie przesłanki konieczne dla uznania ich za usługi zwolnione od VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Za takim podejściem przemawia przede wszystkim fakt, że: usługi Pośrednictwa Finansowego będą świadczone za wynagrodzeniem i na rzecz strony transakcji finansowej (czyli Spółki); z punktu widzenia nabywcy usług finansowych (tj. Klientów), Usługi Pośrednictwa Finansowego będą stanowić elementy usług finansowych; świadczenie Usług Pośrednictwa Finansowego będzie nakierowane na zawarcie umów pożyczek przez strony transakcji finansowej (Spółkę i Klientów); Usługi Pośrednictwa Finansowego (...)

2018
7
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania jednolitą stawką podatku w wysokości 23% usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych świadczonych przez Wnioskodawcę oraz agentów na rzecz touroperatora - polskiego podatnika VAT, opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa w usługach turystyki realizowanych przez Wnioskodawcę na rzecz zagranicznego biura podróży, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez agentów świadczących na rzecz Wnioskodawcy usługi pośrednictwa w usługach turystyki, prawidłowości wystawienia faktur korygujących dotyczących zrealizowanych usług pośrednictwa przez agenta oraz obowiązku Wnioskodawcy dotyczącego zmniejszenia uprzednio odliczonego podatku naliczonego oraz sposobu wystawienia faktury korygującej przez agenta.

Fragment:

(...) usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych świadczonych przez Wnioskodawcę oraz agentów na rzecz touroperatora - polskiego podatnika VAT; prawidłowości wystawienia faktur korygujących dotyczących zrealizowanych usług pośrednictwa przez agenta oraz obowiązku Wnioskodawcy dotyczącego zmniejszenia uprzednio odliczonego podatku naliczonego; - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania jednolitą stawką podatku w wysokości 23% usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych świadczonych przez Wnioskodawcę oraz agentów na rzecz touroperatora - polskiego podatnika VAT, opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa w usługach turystyki realizowanych przez Wnioskodawcę na rzecz zagranicznego biura podróży, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez agentów świadczących na rzecz Wnioskodawcy usługi pośrednictwa w usługach turystyki, prawidłowości wystawienia faktur korygujących dotyczących zrealizowanych usług pośrednictwa przez agenta oraz obowiązku Wnioskodawcy dotyczącego zmniejszenia uprzednio odliczonego podatku naliczonego oraz sposobu wystawienia faktury korygującej przez agenta.

2018
18
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku usług pośrednictwa finansowego nabywanych od podmiotu zagranicznego związanych z udzielaniem pożyczek przez Wnioskodawcę.

Fragment:

W zmienionym modelu biznesowym Pośrednik świadczyłby na rzecz Wnioskodawcy usługi pośrednictwa finansowego wskazane szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego. Pośrednikiem świadczącym usługi pośrednictwa finansowego na rzecz Spółki może być podmiot powiązany albo podmiot niepowiązany ze Spółką (w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT). Jednocześnie nie można wykluczyć, że Pośrednik będzie również świadczyć usługi pośrednictwa finansowego na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca. Efektem świadczenia usług pośrednictwa finansowego na rzecz grupy kapitałowej miałoby być ujednolicenie procesów funkcjonujących w obrębie grupy, związanych z udzielaniem pożyczek w systemie e-commerce. Na usługi pośrednictwa finansowego, które mają być świadczone przez Pośrednika na rzecz Wnioskodawcy, składa się kombinacja szeregu ściśle ze sobą powiązanych, kompleksowych czynności, które łącznie mają prowadzić do zawarcia przez Wnioskodawcę umowy pożyczki z pozyskanymi przez Pośrednika pożyczkobiorcami. Czynnościami, które w założeniu mają być świadczone przez Pośrednika na rzecz Wnioskodawcy w ramach usługi pośrednictwa finansowego, będą w szczególności: pozyskiwanie (...)

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku usług pośrednictwa finansowego nabywanych od podmiotu zagranicznego związanych z udzielaniem pożyczek przez Wnioskodawcę

Fragment:

W zmienionym modelu biznesowym Pośrednik świadczyłby na rzecz Wnioskodawcy usługi pośrednictwa finansowego wskazane szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego. Pośrednikiem świadczącym usługi pośrednictwa finansowego na rzecz Spółki może być podmiot powiązany albo podmiot niepowiązany ze Spółką (w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT). Jednocześnie nie można wykluczyć, że Pośrednik będzie również świadczyć usługi pośrednictwa finansowego na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca. Efektem świadczenia usług pośrednictwa finansowego na rzecz grupy kapitałowej miałoby być ujednolicenie procesów funkcjonujących w obrębie grupy, związanych z udzielaniem pożyczek w systemie e-commerce. Na usługi pośrednictwa finansowego, które mają być świadczone przez Pośrednika na rzecz Wnioskodawcy, składa się kombinacja szeregu ściśle ze sobą powiązanych, kompleksowych czynności, które łącznie mają prowadzić do zawarcia przez Wnioskodawcę umowy pożyczki z pozyskanymi przez Pośrednika pożyczkobiorcami. Czynnościami, które w założeniu mają być świadczone przez Pośrednika na rzecz Wnioskodawcy w ramach usługi pośrednictwa finansowego, będą w szczególności: pozyskiwanie (...)

2018
15
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego Usługodawcom?

Fragment:

Warto podkreślić, że w omawianym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym istotne jest to, że usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego charakteryzują się odmiennym celem od usług doradczych, czy też usług badania rynku. Zasadniczym bowiem celem usług pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego jest doprowadzenie do zawarcia umowy i jej realizacji (tutaj sprzedaży danych produktów). Podstawowym celem usług doradczych, czy też badania rynku jest natomiast pozyskanie przez zlecającego określonych informacji, które będą mogły mieć zastosowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Powyższego stanowiska nie zmienia również fakt, że Usługodawca poza usługami pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego może świadczyć usługi dodatkowe. Głównym celem łączącej strony umowy jest bowiem zwiększenie lub w ogóle możliwość sprzedaży określonych towarów. Z kolei ww. usługi dodatkowe mają jedynie charakter uboczny względem usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego. Prowadząc bowiem usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego niezbędne jest prowadzenie działalności promocyjnej danych towarów, jak również zbieranie informacji o kliencie lub też o sytuacji na rynku. Tym samym ww. usługi dodatkowe mające charakter uboczny, pomocniczy w stosunku do usługi podstawowej (głównej), stanowią jedynie dopełnienie głównej działalności jaką jest pośrednictwo i przedstawicielstwo handlowe.

2018
8
lut

Istota:

Dotyczy skutków podatkowych nabycia przestrzeni reklamowej na portalach internetowych od kontrahentów nie posiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

Mając zatem powyższe na względzie stwierdzić należy, że umowy, które zawiera Wnioskodawca z kontrahentami zagranicznymi nie noszą znamion usług pośrednictwa. Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, usług bezpośrednio obejmujących zobowiązania dwóch podmiotów, usługa pośrednictwa polega na doprowadzeniu do zawarcia umowy przez zleceniodawcę tej usługi z podmiotem trzecim. Zatem, w przypadku usług pośrednictwa handlowego dochodzi do zdarzeń gospodarczych pomiędzy trzema podmiotami: zleceniodawcą, zleceniobiorcą oraz podmiotem trzecim (potencjalnym dostawcą), zawierającym w efekcie usługi pośrednictwa handlowego - umowę ze zleceniodawcą. W przedmiotowej sprawie opisane we wniosku usługi świadczone przez nierezydentów na rzecz Wnioskodawcy, jako świadczenia o podobnym charakterze do usług reklamowych, będą mieściły się w katalogu usług wymienionych art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Podkreślić bowiem należy, że Wnioskodawca nabywa w istocie usługę reklamową – prawo do zamieszczenia na nabytej powierzchni reklamy – którą odsprzedaje innym podmiotom. Wnioskodawca, nie działa jako pośrednik – wynagrodzeniem Wnioskodawcy nie jest „ prowizja ” za pośrednictwo, ale cała należność otrzymana od kontrahenta z tytułu sprzedanej usługi (powierzchni reklamowej).