Usługi pośrednictwa | Interpretacje podatkowe

Usługi pośrednictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi pośrednictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku usług pośrednictwa w sprzedaży wierzytelności.
Fragment:
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, zwolnieniem od podatku objęte są usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Z kolei na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 zwalnia się od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.
2017
12
lip

Istota:
Czy w świetle ustawy o VAT, wskazane w opisie stanu faktycznego oraz zdarzeniu przyszłym Usługi Pośrednictwa Finansowego nabywane od podatnika podatku od wartości dodanej w ramach importu usług, podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
Fragment:
Usługi nabywane przez Spółkę jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania pożyczek pieniężnych: W ocenie Wnioskodawcy, nabywane przez niego Usługi Pośrednictwa Finansowego spełniają wszelkie wskazywane przez sądy administracyjne/organy podatkowe przesłanki do uznania ich za usługi zwolnione z VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Mając to na uwadze, Wnioskodawca w szczególności ponownie podkreśla, że: Usługi Pośrednictwa Finansowego są świadczone za wynagrodzeniem i na rzecz strony transakcji finansowej (czyli Spółki); z punktu widzenia nabywcy usług finansowych (czyli Klientów), Usługi Pośrednictwa Finansowego stanowią element usługi finansowej; celem świadczenia Usługi Pośrednictwa Finansowego jest dążenie do zawarcia umów przez strony transakcji finansowej (Spółkę i Klientów); Usługi Pośrednictwa Finansowego nie mają wyłącznie charakteru wykonywania czynności faktycznych związanych z umową, tj. nie polegają jedynie na udostępnianiu informacji stronom transakcji finansowej, lecz na aktywnych działaniach zmierzających do zawarcia umów pożyczkowych (począwszy od zapewnienia platformy i oprogramowania niezbędnego do oferowania pożyczek on-line, prezentowania oferty potencjalnym klientom, weryfikowania danych wprowadzonych przez użytkownika strony internetowej, przeprowadzania oceny zdolności kredyt owej klientów, a skończywszy na przedstawieniu oferty dostosowanej do konkretnych potrzeb potencjalnego klienta i zautomatyzowanym wysyłaniu umów pożyczki).
2017
14
cze

Istota:
W zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku usług
Fragment:
I FSK 1137/14, w którym Sąd -obszernie cytując tezy ww. wyroku TSUE w sprawie C-453/05 Volker Ludwig - potwierdził ponadto za skarżącym, że „ (...) na podstawie wyroku w sprawie Volker Ludwig nie można wyciągnąć wniosku, iż usługa pośrednictwa musi obejmować zawsze wszystkie czynności wskazane w tym wyroku, tj. negocjacje, mediacje i prowadzenie rozmów w zakresie warunków handlowych ”. W orzecznictwie polskich sądów administracyjnych podjęto również próbę ustrukturyzowania przesłanek rozpoznania usługi pośrednictwa na podstawie kryteriów wynikających z orzeczeń TSUE. I tak wskazuje się, że „(...) usługa pośrednictwa finansowego powinna się charakteryzować następującymi cechami: winna być usługą świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, przez odbiorcę finalnego usługi,- usługa główna (finansowa) i pośrednika musi być postrzegana jako całość oraz że usługa pośrednika jest specyficzna dla usługi finansowej, celem jest dążenie do zawarcia umowy (pośrednik negocjuje warunki umowy), przy czym pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy, usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania określonych czynności faktycznych związanych z umową (nie może polegać wyłącznie na udostępnianiu informacji stronom transakcji finansowej)" - tak np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 marca 2015 r., sygn.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia od Agentów usług pośrednictwa finansowego, zwolnienia tych usług od podatku oraz opodatkowania udostępnienia Agentom narzędzi pracy
Fragment:
Skoro zatem zakup przez Wnioskodawcę opisanych usług korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług przewidzianego dla usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, zastosowanie znajduje wyłączenie z prawa do odliczenia podatku VAT, o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dokonanych zakupów opisanych usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe w zakresie w jakim: z tytułu dokonywanych przez Wnioskodawcę zakupów opisanych usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT, zakup przez Wnioskodawcę opisanych usług korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług przewidzianego dla usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 3 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
18
maj

Istota:
Zwolnienia od podatku świadczonych usług pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych.
Fragment:
I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 13 ustawy). Natomiast w myśl art. 43 ust. 14 ustawy, przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41. Zgodnie zaś z art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do: czynności ściągania długów, w tym factoringu; usług doradztwa; usług w zakresie leasingu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że w miesiącu wrześniu 2016 roku przekroczyła Pani próg 150 tysięcy złotych z tytułu sprzedaży usług pośrednictwa finansowego (kod PKD 66.19.z). Usługa, którą świadczy to pośrednictwo w pozyskiwaniu finansowania dla swoich obecnych i przyszłych klientów.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie:obowiązku pobrania podatku u źródła od należności wypłacanych zagranicznemu podmiotowi z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży
Fragment:
Celem usługi pośrednictwa było doprowadzenie do zawarcia kontraktu handlowego na świadczenie usług ww. przewozu generatorów. Z tytułu ww. usług pośrednictwa określono, należną podmiotowi zagranicznemu będącemu pośrednikiem, prowizję. W świetle powyższego należy stwierdzić, że uzyskiwane przez podmioty zagraniczne przychody osiągane z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie zostały literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu „ podatkiem u źródła ”, jak również nie sposób uznać ich za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Tym samym przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży nie są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 2a updop. Oznacza to, że Spółka, dokonując wypłaty należności (prowizji) na rzecz zagranicznego podmiotu (pośrednika) z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży, nie jest obowiązana, na podstawie art. 26 ust. 1 updop, do pobrania i odprowadzenia do organu podatkowego od tych należności zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie ww. przepisów.
2016
30
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu świadczonych usług pośrednictwa
Fragment:
Jednym z kontrahentów Wnioskodawcy świadczących na jego rzecz usługę pośrednictwa finansowego jest podmiot mający siedzibę na Gibraltarze (dalej: „ Pośrednik ”, „ Usługodawca ”). Usługodawca jest podmiotem wyspecjalizowanym w dostarczaniu kompleksowych usług pośrednictwa finansowego na rzecz spółek udzielających pożyczek osobom fizycznym poza sektorem bankowym. Działalność Pośrednika polega na zapewnieniu Spółce kompleksowej obsługi w zakresie pozyskiwania klientów (dalej: „ Klient ”) oraz obsługi części procesu udzielania pożyczki. W ramach usług świadczonych przez Pośrednika na rzecz Spółki, Pośrednik zaopatruje i będzie zaopatrywał Spółkę w usługę pośrednictwa finansowego. Usługi świadczone przez Usługodawcę rozpoczynają się na etapie pozyskiwania Klienta i trwają przez kolejne etapy procesu pożyczkowego, tzn. znalezienie Klienta, umożliwienie Klientom negocjowania warunków udzielenia pożyczki, generowanie wniosku o pożyczkę, wstępne rozpatrzenie wniosku. Usługodawca wyposażony jest w odpowiednie zaplecze personalne i techniczne umożliwiające dostarczanie usług na rzecz Wnioskodawcy, niezbędne ze względu na zakres swojej działalności. Usługa pośrednictwa finansowego (...)
2016
29
lis

Istota:
Zwolnienie (43.1.38) usług pośrednictwa w udzielaniu kredytów
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy opisane czynności wpisują się w zakres usług pośrednictwa, które winny być objęte zwolnieniem od podatku VAT zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy. Z takim poglądem nie można się zgodzić. Świadczona na rzecz banku usługa nie stanowi usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie kredytu (bank) i przyjmowanie kredytu (osoby fizyczne). Spółka nie pośredniczy w relacjach pomiędzy bankiem a jego klientami. Celem usługi nie jest dążenie do zawarcia umowy, gdyż świadczona usługa ma charakter wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z informowaniem potencjalnych kredytobiorców o możliwości zawarcia umowy kredytu z bankiem, tj. umieszczanie materiałów reklamowych w placówkach Spółki, które Wnioskodawca otrzymał od banku, oraz uzyskania od klienta oświadczenia, że informacje o kredycie w formie odpowiedniego materiału reklamowego przygotowanego przez bank pozyskał od Wnioskodawcy. Wskazane czynności w istocie stanowią świadczenia reklamujące, prezentujące ofertę banku, w żaden sposób nie wpisują się w charakter usług pośrednictwa. Zainteresowany nie negocjuje warunków umowy, nie uczestniczy również w załatwianiu żadnych formalności potrzebnych do zawarcia umowy przez zainteresowane strony.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa finansowego
Fragment:
Zatem zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić: usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej, celem jest dążenie do zawarcia umowy (przy czym, pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy), usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być np. wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej). Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka będzie świadczyć usługi pośrednictwa w udzielaniu kredytów – będzie tylko pośrednikiem pomiędzy potencjalnym klientem a bankiem. Wnioskodawca nie będzie świadczyć usług doradztwa i nie będzie stroną umowy kredytowej. Wnioskodawca będzie poszukiwać klientów poprzez ogłoszenia w internecie. Klient zadzwoni do Wnioskodawcy i określi jakiego kredytu potrzebuje. Po wstępnej rozmowie Wnioskodawca umówi się z klientem na spotkanie w siedzibie firmy. Wnioskodawca sprawdzi wiarygodność kredytową klienta poprzez weryfikację miejsca zamieszkania, weryfikację zatrudnienia i osiąganych dochodów.
2016
7
sie

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług pośrednictwa w modelu logistycznym zwanym dropshippingiem oraz w zakresie opodatkowania stawką 23% wykonywanych przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa.
Fragment:
(...) usługami pośrednictwa. Zatem podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, jest kwota prowizja (różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy), jaką otrzymuje Wnioskodawca od kontrahenta w związku z wykonaniem na jego rzecz usług pośrednictwa w sprzedaży towarów. Kwota stanowiąca cenę za towar, którą Wnioskodawca przekazuje kontrahentowi (sprzedawcy towarów) nie będzie wchodzić do podstawy opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa, gdyż jest to wynagrodzenie sprzedawcy z tytułu dokonanej przez niego na rzecz klienta dostawy towarów. Tym samym stanowisko Wnioskodawca w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe. Odnośnie kwestii opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę należy zauważyć, że w przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Kwestia określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług została uregulowana w Rozdziale 3 Dział V ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
20
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.