Usługi pośrednictwa | Interpretacje podatkowe

Usługi pośrednictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi pośrednictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa finansowego
Fragment:
Zatem zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić: usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej, celem jest dążenie do zawarcia umowy (przy czym, pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy), usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być np. wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej). Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka będzie świadczyć usługi pośrednictwa w udzielaniu kredytów – będzie tylko pośrednikiem pomiędzy potencjalnym klientem a bankiem. Wnioskodawca nie będzie świadczyć usług doradztwa i nie będzie stroną umowy kredytowej. Wnioskodawca będzie poszukiwać klientów poprzez ogłoszenia w internecie. Klient zadzwoni do Wnioskodawcy i określi jakiego kredytu potrzebuje. Po wstępnej rozmowie Wnioskodawca umówi się z klientem na spotkanie w siedzibie firmy. Wnioskodawca sprawdzi wiarygodność kredytową klienta poprzez weryfikację miejsca zamieszkania, weryfikację zatrudnienia i osiąganych dochodów.
2016
7
sie

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług pośrednictwa w modelu logistycznym zwanym dropshippingiem oraz w zakresie opodatkowania stawką 23% wykonywanych przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa.
Fragment:
(...) usługami pośrednictwa. Zatem podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, jest kwota prowizja (różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy), jaką otrzymuje Wnioskodawca od kontrahenta w związku z wykonaniem na jego rzecz usług pośrednictwa w sprzedaży towarów. Kwota stanowiąca cenę za towar, którą Wnioskodawca przekazuje kontrahentowi (sprzedawcy towarów) nie będzie wchodzić do podstawy opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa, gdyż jest to wynagrodzenie sprzedawcy z tytułu dokonanej przez niego na rzecz klienta dostawy towarów. Tym samym stanowisko Wnioskodawca w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe. Odnośnie kwestii opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę należy zauważyć, że w przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Kwestia określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług została uregulowana w Rozdziale 3 Dział V ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
20
lip

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu agentowi z tytułu usługi pośrednictwa w sprzedaży wyrobów
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że uzyskiwane przez podmioty zagraniczne przychody osiągane z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie zostały literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu „ podatkiem u źródła ”, jak również nie sposób uznać ich za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Tym samym przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży nie są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a updop. Oznacza to, że Spółka dokonując wypłaty należności na rzecz zagranicznych agentów (pośredników handlowych) z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie jest obowiązana, na podstawie art. 26 ust. 1 updop, do pobrania i odprowadzenia do organu podatkowego od tej należności zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie ww. przepisów. W świetle powyższego stanowisko Spółki zatem należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
17
lip

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu agentowi z tytułu usługi pośrednictwa w sprzedaży wyrobów
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że uzyskiwane przez podmioty zagraniczne przychody osiągane z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie zostały literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu „ podatkiem u źródła ”, jak również nie sposób uznać ich za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Tym samym przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży nie są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a updop. Oznacza to, że Spółka dokonując wypłaty należności na rzecz zagranicznych agentów (pośredników handlowych) z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie jest obowiązana, na podstawie art. 26 ust. 1 updop, do pobrania i odprowadzenia do organu podatkowego od tej należności zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie ww. przepisów. W świetle powyższego stanowisko Spółki zatem należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
17
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku od usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Fragment:
Jednak te czynności mogą mieć jedynie charakter dodatkowy, uzupełniający do świadczenia usługi pośrednictwa polegającej na doprowadzeniu do sposobności zawarcia umowy lub pośredniczeniu przy zawarciu takiej umowy, co ma miejsce w niniejszej sprawie. W analizowanym stanie faktycznym czynności te mają charakter pomocniczy w stosunku do głównej usługi, jaką jest doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwolnienie w podatku VAT, o którym mowa powyżej, nie jest kwalifikowane podmiotowo. Niezależnie od tego, na rzecz kogo usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego są wykonywane, korzystać będą one ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Istotne dla ich uznania jako czynności zwolnionych z VAT jest wyłącznie treść i charakter świadczonej usługi. Podsumowując, na gruncie dyrektywy VAT orzecznictwo wypracowało pogląd, na mocy którego nie jest ważny status podmiotu świadczącego lub odbierającego usługę, a jedynie jej charakter. Tym bardziej na gruncie polskiej ustawy VAT, która w ogóle nie wspomina przy okazji zwolnienia od podatku świadczenia usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego o statusie podmiotu – należałoby przyjąć, ze istotny jest w tym przypadku tylko i wyłącznie charakter świadczonej usługi. Gdyby zwolnienie miało być wyłączone w stosunku do niektórych kategorii podmiotów (np. tzw. subagentów), ustawodawca uczyniłby to wprost w ustawie o podatku od towarów i usług, a tego nie uczynił.
2016
12
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku do usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Fragment:
Jednak te czynności mogą mieć jedynie charakter dodatkowy, uzupełniający do świadczenia usługi pośrednictwa polegającej na doprowadzeniu do sposobności zawarcia umowy lub pośredniczeniu przy zawarciu takiej umowy, co ma miejsce w niniejszej sprawie. W analizowanym stanie faktycznym czynności te mają charakter pomocniczy w stosunku do głównej usługi, jaką jest doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwolnienie w podatku VAT, o którym mowa powyżej, nie jest kwalifikowane podmiotowo. Niezależnie od tego, na rzecz kogo usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego są wykonywane, korzystać będą one ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Istotne dla ich uznania jako czynności zwolnionych z VAT jest wyłącznie treść i charakter świadczonej usługi. Podsumowując, na gruncie dyrektywy VAT orzecznictwo wypracowało pogląd, na mocy którego nie jest ważny status podmiotu świadczącego lub odbierającego usługę, a jedynie jej charakter. Tym bardziej na gruncie polskiej ustawy VAT, która w ogóle nie wspomina przy okazji zwolnienia od podatku świadczenia usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego o statusie podmiotu – należałoby przyjąć, ze istotny jest w tym przypadku tylko i wyłącznie charakter świadczonej usługi. Gdyby zwolnienie miało być wyłączone w stosunku do niektórych kategorii podmiotów (np. tzw. subagentów), ustawodawca uczyniłby to wprost w ustawie o podatku od towarów i usług, a tego nie uczynił.
2016
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Innymi słowy, lista ta obejmuje również takie świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być np. inaczej określane (...) czynności wymienione przez Wnioskodawcę w pkt 2-6 (podobnie jak usługi pośrednictwa handlowego) nie zostały wymienione w art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń w nim wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie.” Dyrektora IS w Warszawie z dn. 17 grudnia 2014 r. ( IPPB1/415-1161/14-3/EC ): „Wśród wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy brak jest usług pośrednictwa handlowego. Usługi pośrednictwa handlowego nie można zaliczyć także do „ świadczeń o podobnym charakterze ”, wymienionych w tym przepisie. W przeciwieństwie bowiem do wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych usług, tj. doradczych, księgowych, badania rynku, czyli usług bezpośrednio obejmujących zobowiązania dwóch podmiotów, usługa pośrednictwa handlowego polega na doprowadzeniu do zawarcia umowy przez zleceniodawcę tej usługi z podmiotem trzecim. Usługi pośrednictwa także bezpośrednio wypełniają inne cele od usług wymienionych w otwartym katalogu usług określonym, w analizowanym przepisie.” Dyrektora IS w Warszawie z dn. 17 grudnia 2013 r. ( IPPB4/415-602/13-4/JK ): „ (...) aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same obowiązki dla stron.
2016
12
cze

Istota:
W zakresie obowiązku poboru i odprowadzenia podatku u źródła przez płatnika z tytułu umowy pośrednictwa handlowego
Fragment:
Wprawdzie czynności związane z doradzaniem klientom oraz badaniem rynku przez Wnioskodawcę zostały wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ale ich świadczenie (mieści się) jest elementem świadczenia usług pośrednictwa za które nie przewidziano odrębnego wynagrodzenia. Promocja, prezentacja i reklama towarów Spółki, jako elementy wchodzące w zakres opieki nad klientami nie stanowią odrębnej usługi reklamowej, a jedynie integralną część usługi pośrednictwa. Zatem są to jedynie czynności pomocnicze umożliwiające dokonanie sprzedaży towarów Spółki klientom. To samo dotyczy zobowiązania pośredników do przekazywania informacji o sytuacji na rynku (...). Pośrednicy są zobowiązani jedynie do przekazywania Spółce informacji, które uzyskają w toku swojej zwykłej działalności mającej na celu sprzedaż klientom produktów Spółki. Ww. czynności stanowią zatem integralną część usługi pośrednictwa w sprzedaży. Nie są to więc usługi wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży i opieki nad klientami nie są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ustawy o CIT. Oznacza to, że Spółka dokonując wypłaty należności na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży i opieki nad klientami nie jest obowiązana, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobrania od tej należności zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie ww. przepisów.
2016
25
maj

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R
Fragment:
Na wstępie zauważyć należy, że w wydanej w wyniku rozpatrzenia tego samego wniosku Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2016 r., Znak: IBPB-1-1/4510-67/16/SG w szczególności wskazano, że przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży i opieki nad klientami nie są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ustawy o CIT. Oznacza to, że Spółka dokonując wypłaty należności na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży i opieki nad klientami nie jest obowiązana, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobrania od tej należności zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie ww. przepisów. Przechodząc do meritum sprawy będącej przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, tj. kwestii dot. obowiązku sporządzenia informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R), w związku z wypłatą wskazanych we wniosku wynagrodzeń, zauważyć należy, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.
2016
25
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa finansowego świadczonych na rzecz polskiego podatnika
Fragment:
Zdaniem Spółki, decyzja o wpisaniu usług pośrednictwa finansowego do statutowego zakresu wykonywanych czynności w sposób jednoznaczny wskazuje, iż zamiarem P. jest świadczenie usług w sposób częstotliwy w rozumieniu wspomnianego art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Na podstawie uwag przedstawionych powyżej, należy w pierwszej kolejności stwierdzić, iż usługa świadczona przez Spółkę podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług (w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT) w ramach prowadzonej przez P. działalności gospodarczej (w świetle art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). Jednocześnie Spółka stoi na stanowisku, że usługa korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W szczególności, biorąc pod uwagę klasyfikację statystyczną usługi na gruncie PKWiU z 1997 r. (dokonaną przez Urząd Statystyczny w opinii skierowanej do Spółki) należy stwierdzić, że została ona wymieniona w poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, który określa usługi podlegające zwolnieniu z VAT. Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że usługi świadczone przez nią na rzecz usługobiorców polskich są zwolnione z VAT jako usługi pośrednictwa finansowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
19
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.