Usługi pośrednictwa | Interpretacje podatkowe

Usługi pośrednictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi pośrednictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia od Agentów usług pośrednictwa finansowego, zwolnienia tych usług od podatku oraz opodatkowania udostępnienia Agentom narzędzi pracy
Fragment:
Skoro zatem zakup przez Wnioskodawcę opisanych usług korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług przewidzianego dla usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, zastosowanie znajduje wyłączenie z prawa do odliczenia podatku VAT, o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dokonanych zakupów opisanych usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe w zakresie w jakim: z tytułu dokonywanych przez Wnioskodawcę zakupów opisanych usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT, zakup przez Wnioskodawcę opisanych usług korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług przewidzianego dla usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 3 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
18
maj

Istota:
Zwolnienia od podatku świadczonych usług pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych.
Fragment:
I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 13 ustawy). Natomiast w myśl art. 43 ust. 14 ustawy, przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41. Zgodnie zaś z art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do: czynności ściągania długów, w tym factoringu; usług doradztwa; usług w zakresie leasingu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że w miesiącu wrześniu 2016 roku przekroczyła Pani próg 150 tysięcy złotych z tytułu sprzedaży usług pośrednictwa finansowego (kod PKD 66.19.z). Usługa, którą świadczy to pośrednictwo w pozyskiwaniu finansowania dla swoich obecnych i przyszłych klientów.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie:obowiązku pobrania podatku u źródła od należności wypłacanych zagranicznemu podmiotowi z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży
Fragment:
Celem usługi pośrednictwa było doprowadzenie do zawarcia kontraktu handlowego na świadczenie usług ww. przewozu generatorów. Z tytułu ww. usług pośrednictwa określono, należną podmiotowi zagranicznemu będącemu pośrednikiem, prowizję. W świetle powyższego należy stwierdzić, że uzyskiwane przez podmioty zagraniczne przychody osiągane z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie zostały literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu „ podatkiem u źródła ”, jak również nie sposób uznać ich za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Tym samym przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży nie są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 2a updop. Oznacza to, że Spółka, dokonując wypłaty należności (prowizji) na rzecz zagranicznego podmiotu (pośrednika) z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży, nie jest obowiązana, na podstawie art. 26 ust. 1 updop, do pobrania i odprowadzenia do organu podatkowego od tych należności zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie ww. przepisów.
2016
30
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu świadczonych usług pośrednictwa
Fragment:
Jednym z kontrahentów Wnioskodawcy świadczących na jego rzecz usługę pośrednictwa finansowego jest podmiot mający siedzibę na Gibraltarze (dalej: „ Pośrednik ”, „ Usługodawca ”). Usługodawca jest podmiotem wyspecjalizowanym w dostarczaniu kompleksowych usług pośrednictwa finansowego na rzecz spółek udzielających pożyczek osobom fizycznym poza sektorem bankowym. Działalność Pośrednika polega na zapewnieniu Spółce kompleksowej obsługi w zakresie pozyskiwania klientów (dalej: „ Klient ”) oraz obsługi części procesu udzielania pożyczki. W ramach usług świadczonych przez Pośrednika na rzecz Spółki, Pośrednik zaopatruje i będzie zaopatrywał Spółkę w usługę pośrednictwa finansowego. Usługi świadczone przez Usługodawcę rozpoczynają się na etapie pozyskiwania Klienta i trwają przez kolejne etapy procesu pożyczkowego, tzn. znalezienie Klienta, umożliwienie Klientom negocjowania warunków udzielenia pożyczki, generowanie wniosku o pożyczkę, wstępne rozpatrzenie wniosku. Usługodawca wyposażony jest w odpowiednie zaplecze personalne i techniczne umożliwiające dostarczanie usług na rzecz Wnioskodawcy, niezbędne ze względu na zakres swojej działalności. Usługa pośrednictwa finansowego (...)
2016
29
lis

Istota:
Zwolnienie (43.1.38) usług pośrednictwa w udzielaniu kredytów
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy opisane czynności wpisują się w zakres usług pośrednictwa, które winny być objęte zwolnieniem od podatku VAT zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy. Z takim poglądem nie można się zgodzić. Świadczona na rzecz banku usługa nie stanowi usługi pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielanie kredytu (bank) i przyjmowanie kredytu (osoby fizyczne). Spółka nie pośredniczy w relacjach pomiędzy bankiem a jego klientami. Celem usługi nie jest dążenie do zawarcia umowy, gdyż świadczona usługa ma charakter wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z informowaniem potencjalnych kredytobiorców o możliwości zawarcia umowy kredytu z bankiem, tj. umieszczanie materiałów reklamowych w placówkach Spółki, które Wnioskodawca otrzymał od banku, oraz uzyskania od klienta oświadczenia, że informacje o kredycie w formie odpowiedniego materiału reklamowego przygotowanego przez bank pozyskał od Wnioskodawcy. Wskazane czynności w istocie stanowią świadczenia reklamujące, prezentujące ofertę banku, w żaden sposób nie wpisują się w charakter usług pośrednictwa. Zainteresowany nie negocjuje warunków umowy, nie uczestniczy również w załatwianiu żadnych formalności potrzebnych do zawarcia umowy przez zainteresowane strony.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa finansowego
Fragment:
Zatem zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić: usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie, z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej, celem jest dążenie do zawarcia umowy (przy czym, pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy), usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być np. wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej). Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka będzie świadczyć usługi pośrednictwa w udzielaniu kredytów – będzie tylko pośrednikiem pomiędzy potencjalnym klientem a bankiem. Wnioskodawca nie będzie świadczyć usług doradztwa i nie będzie stroną umowy kredytowej. Wnioskodawca będzie poszukiwać klientów poprzez ogłoszenia w internecie. Klient zadzwoni do Wnioskodawcy i określi jakiego kredytu potrzebuje. Po wstępnej rozmowie Wnioskodawca umówi się z klientem na spotkanie w siedzibie firmy. Wnioskodawca sprawdzi wiarygodność kredytową klienta poprzez weryfikację miejsca zamieszkania, weryfikację zatrudnienia i osiąganych dochodów.
2016
7
sie

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług pośrednictwa w modelu logistycznym zwanym dropshippingiem oraz w zakresie opodatkowania stawką 23% wykonywanych przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa.
Fragment:
(...) usługami pośrednictwa. Zatem podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, jest kwota prowizja (różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy), jaką otrzymuje Wnioskodawca od kontrahenta w związku z wykonaniem na jego rzecz usług pośrednictwa w sprzedaży towarów. Kwota stanowiąca cenę za towar, którą Wnioskodawca przekazuje kontrahentowi (sprzedawcy towarów) nie będzie wchodzić do podstawy opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa, gdyż jest to wynagrodzenie sprzedawcy z tytułu dokonanej przez niego na rzecz klienta dostawy towarów. Tym samym stanowisko Wnioskodawca w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe. Odnośnie kwestii opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę należy zauważyć, że w przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Kwestia określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług została uregulowana w Rozdziale 3 Dział V ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
20
lip

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu agentowi z tytułu usługi pośrednictwa w sprzedaży wyrobów
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że uzyskiwane przez podmioty zagraniczne przychody osiągane z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie zostały literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu „ podatkiem u źródła ”, jak również nie sposób uznać ich za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Tym samym przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży nie są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a updop. Oznacza to, że Spółka dokonując wypłaty należności na rzecz zagranicznych agentów (pośredników handlowych) z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie jest obowiązana, na podstawie art. 26 ust. 1 updop, do pobrania i odprowadzenia do organu podatkowego od tej należności zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie ww. przepisów. W świetle powyższego stanowisko Spółki zatem należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
17
lip

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu agentowi z tytułu usługi pośrednictwa w sprzedaży wyrobów
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że uzyskiwane przez podmioty zagraniczne przychody osiągane z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie zostały literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu „ podatkiem u źródła ”, jak również nie sposób uznać ich za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Tym samym przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży nie są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a updop. Oznacza to, że Spółka dokonując wypłaty należności na rzecz zagranicznych agentów (pośredników handlowych) z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie jest obowiązana, na podstawie art. 26 ust. 1 updop, do pobrania i odprowadzenia do organu podatkowego od tej należności zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie ww. przepisów. W świetle powyższego stanowisko Spółki zatem należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
17
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku od usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Fragment:
Jednak te czynności mogą mieć jedynie charakter dodatkowy, uzupełniający do świadczenia usługi pośrednictwa polegającej na doprowadzeniu do sposobności zawarcia umowy lub pośredniczeniu przy zawarciu takiej umowy, co ma miejsce w niniejszej sprawie. W analizowanym stanie faktycznym czynności te mają charakter pomocniczy w stosunku do głównej usługi, jaką jest doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwolnienie w podatku VAT, o którym mowa powyżej, nie jest kwalifikowane podmiotowo. Niezależnie od tego, na rzecz kogo usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego są wykonywane, korzystać będą one ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Istotne dla ich uznania jako czynności zwolnionych z VAT jest wyłącznie treść i charakter świadczonej usługi. Podsumowując, na gruncie dyrektywy VAT orzecznictwo wypracowało pogląd, na mocy którego nie jest ważny status podmiotu świadczącego lub odbierającego usługę, a jedynie jej charakter. Tym bardziej na gruncie polskiej ustawy VAT, która w ogóle nie wspomina przy okazji zwolnienia od podatku świadczenia usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego o statusie podmiotu – należałoby przyjąć, ze istotny jest w tym przypadku tylko i wyłącznie charakter świadczonej usługi. Gdyby zwolnienie miało być wyłączone w stosunku do niektórych kategorii podmiotów (np. tzw. subagentów), ustawodawca uczyniłby to wprost w ustawie o podatku od towarów i usług, a tego nie uczynił.
2016
12
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.