Usługi porządkowe | Interpretacje podatkowe

Usługi porządkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi porządkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie usług odśnieżania dachów
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2009r. (data wpływu 3 czerwca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług odśnieżania dachów – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 3 czerwca 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług odśnieżania dachów. W przedmiotowym (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy można jednolitą stawkę dla usługi wyspecyfikowanych przez zleceniodawcę jako „usługi w zakresie utrzymania porządku terenu” oraz „usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych”?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak PG/18/01/2006 z dnia12.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik przedstawia następująco stan faktyczny: Spółka wykonuje usługi w zakresie prac porządkowych na terenach zewnętrznych sklasyfikowanych wg PKWiU 90.00.30- opodatkowanych wg stawki 7% i usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych sklasyfikowanych wg PKWiU 01.41.12 -opodatkowanych wg stawki 3%. W opisywanym przypadku zleceniodawca wyspecyfikował wykonanie usług do wykonania jako „usługi w zakresie utrzymania porządku terenu", przy czym nie (...)
2011
1
maj

Istota:
Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów oraz zarządzania nieruchomościami. W zakresie wyżej wymienionych czynności zajmujemy się m.in. sprzątaniem i czyszczeniem obiektów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Zawarliśmy umowy na sprzątanie i czyszczenie budynków, w których określono powierzchnię do sprzątania na zewnątrz jak i wewnątrz. Świadczone usługi sprzątania budynków wewnątrz należą do grupowania PKWiU 74.70 - tj. usługi sprzątania i czyszczenia obiektów. Jak należy opodatkować usługi sprzątania i czyszczenia wewnątrz obiektów.Naszym zdaniem usługi sprzątania wewnątrz budynku opodatkowane są stawką podstawową w wysokości 22%.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 24.02.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzątania i czyszczenia obiektów wewnątrz - stwierdza, że stanowisko podatnika wyrażone we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 24.02.2006r. (data wpływu do Urzędu: 27.02.2006r.) Spółka wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów oraz zarządzania nieruchomościami. W zakresie wyżej wymienionych czynności Spółka zajmuje się m.in. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy stawka VAT w wysokości 7% na usługi porządkowe wykonywane na zewnątrz budynków jest właściwa ?
Fragment:
(...) budynków oraz na zewnątrz budynków, między innymi utrzymanie zieleni oraz odśnieżanie i usuwanie lodu na ciągach dla pieszych. Dla usług wykonywanych na zewnątrz budynków podatniczka stosuje stawkę VAT 7% wg klasyfikacji PKWiU 90.03.Z, dla prac wewnątrz budynków stawkę 22% VAT. Zapytanie podatnika brzmi: Czy stosowana stawka VAT na usługi porządkowe wykonywane na zewnątrz budynków jest właściwa? Stanowisko podatnika jest następujące: Zastosowana stawka podatku VAT na usługi porządkowe prowadzone na zewnątrz budynków jest prawidłowa, ponieważ wg PKWiU prace te wchodzą w zakres grupy 90 i podgrupy 90.03.Z, dla których stosowana jest stawka 7%. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, iż stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy usługi sprzątania tradycyjnego wewnątrz budynków mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidenjonowanych oraz czy te usługi mogą być opodatkowane 8,5 % stawką ryczałtu ?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004r (otrzymano dnia 28.06.2004r), zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług sprzątania tradycyjnego wewnątrz budynków własnymi środkami, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie zgodnie z przepisem art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r nr 137, poz.926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 20.11.1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r, Nr 144, poz.930 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art.14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT świadczenie usług ogrodniczych oraz w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów na terenie Niemiec?
Fragment:
(...) dotyczy: pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem nr P.P.443-19/04 z dnia 03.06.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług ogrodniczych oraz w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów. Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje zawartą w niej ocenę prawną. Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Pani XXX prowadzi jednoosobową firmę usługową świadczącą usługi ogrodnicze oraz w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów. Pani XXX wykonuje część usług, w zależności od częstotliwości zleceń, na terenie Niemiec.Wątpliwości Pani dotyczą oceny czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Ocena przedstawionego powyżej stanu faktycznego jest następująca: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy usługi utrzymania porządku i czystości na peronach (PKWiU 90.00.30), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) opodatkowane są stawką 22%?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. Pod poz.153 w/w załącznika wymienione są usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKWiU 90.0).Powyższe usługi są wymienione w tomie VI, dziale 90 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42 poz. 264) i swoim zakresem obejmują m.in. oczyszczanie ulic, placów i innych terenów.W związku z tym usługi utrzymywania porządku i czystości na peronach, sklasyfikowane symbolem PKWiU 90.00.30 opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług 7%.Informacji udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 03.06.2004r. (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaka jest stawka podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług zagospodarowania terenów zielonych, polegających na koszeniu trawników, strzyżeniu krzewów, wycinaniu suchych gałęzi drzew?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr.137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik wykonuje usługi w zakresie utrzymywania i zagospodarowania terenów zielonych (koszenie trawników, strzyżenie krzewów, wycinanie suchych gałęzi drzew), które sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 01.41.12. Zdaniem podatnika usługi te jako wymienione w załączniku nr. 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i usług opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 3% w okresie do dnia 30.04.2008 r . W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego, organ podatkowy potwierdza stanowisko podatnika, iż usługi związane z utrzymywaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych (koszenie trawników, strzyżenie krzewów, wycinanie suchych gałęzi drzew) wg.symbolu PKWiU 01.41.12 zgodnie z (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaka stawka podatkowa dla podatku od towarów i usług obowiązuje od dnia 01.05.2004 r. przy odpłatnym świadczeniu usług:
- porządkowych: polegających na sprzątaniu klatek schodowych PKWiU: 74.70.13
- porządkowych: polegających na sprzątaniu chodników, placów PKWiU: 90.00.30
- związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych PKWiU: 01.41.12?
Fragment:
(...) podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 22%, 2. zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją nr 153 zostały wymienione usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne o symbolu PKWiU 90.0. W związku przepisem art. 41 ust. 2 ww. ustawy usługi porządkowe polegające na sprzątaniu chodników, podwórek i osłon śmietnikowych o symbolu wskazanym przez podatnika w piśmie 90.00.30 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości: 7%. 3. zgodnie z przepisem art. 146 p/w ustawy w okresie od przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.