Usługi porządkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi porządkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie usług odśnieżania dachów

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2009r. (data wpływu 3 czerwca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług odśnieżania dachów – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 3 czerwca 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług odśnieżania dachów. W przedmiotowym (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można jednolitą stawkę dla usługi wyspecyfikowanych przez zleceniodawcę jako „usługi w zakresie utrzymania porządku terenu” oraz „usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych”?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak PG/18/01/2006 z dnia12.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik przedstawia następująco stan faktyczny: Spółka wykonuje usługi w zakresie prac porządkowych na terenach zewnętrznych sklasyfikowanych wg PKWiU 90.00.30- opodatkowanych wg stawki 7% i usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych sklasyfikowanych wg PKWiU 01.41.12 -opodatkowanych wg stawki 3%. W opisywanym przypadku zleceniodawca wyspecyfikował wykonanie usług do wykonania jako „usługi w zakresie utrzymania porządku terenu", przy czym nie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów oraz zarządzania nieruchomościami. W zakresie wyżej wymienionych czynności zajmujemy się m.in. sprzątaniem i czyszczeniem obiektów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Zawarliśmy umowy na sprzątanie i czyszczenie budynków, w których określono powierzchnię do sprzątania na zewnątrz jak i wewnątrz. Świadczone usługi sprzątania budynków wewnątrz należą do grupowania PKWiU 74.70 - tj. usługi sprzątania i czyszczenia obiektów. Jak należy opodatkować usługi sprzątania i czyszczenia wewnątrz obiektów.Naszym zdaniem usługi sprzątania wewnątrz budynku opodatkowane są stawką podstawową w wysokości 22%.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 24.02.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzątania i czyszczenia obiektów wewnątrz - stwierdza, że stanowisko podatnika wyrażone we wniosku jest prawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 24.02.2006r. (data wpływu do Urzędu: 27.02.2006r.) Spółka wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów oraz zarządzania nieruchomościami. W zakresie wyżej wymienionych czynności Spółka zajmuje się m.in. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy stawka VAT w wysokości 7% na usługi porządkowe wykonywane na zewnątrz budynków jest właściwa ?

Fragment:

(...) budynków oraz na zewnątrz budynków, między innymi utrzymanie zieleni oraz odśnieżanie i usuwanie lodu na ciągach dla pieszych. Dla usług wykonywanych na zewnątrz budynków podatniczka stosuje stawkę VAT 7% wg klasyfikacji PKWiU 90.03.Z, dla prac wewnątrz budynków stawkę 22% VAT. Zapytanie podatnika brzmi: Czy stosowana stawka VAT na usługi porządkowe wykonywane na zewnątrz budynków jest właściwa? Stanowisko podatnika jest następujące: Zastosowana stawka podatku VAT na usługi porządkowe prowadzone na zewnątrz budynków jest prawidłowa, ponieważ wg PKWiU prace te wchodzą w zakres grupy 90 i podgrupy 90.03.Z, dla których stosowana jest stawka 7%. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, iż stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi sprzątania tradycyjnego wewnątrz budynków mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidenjonowanych oraz czy te usługi mogą być opodatkowane 8,5 % stawką ryczałtu ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004r (otrzymano dnia 28.06.2004r), zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług sprzątania tradycyjnego wewnątrz budynków własnymi środkami, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie zgodnie z przepisem art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r nr 137, poz.926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 20.11.1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r, Nr 144, poz.930 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art.14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT świadczenie usług ogrodniczych oraz w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów na terenie Niemiec?

Fragment:

(...) dotyczy: pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem nr P.P.443-19/04 z dnia 03.06.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług ogrodniczych oraz w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów. Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje zawartą w niej ocenę prawną. Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Pani XXX prowadzi jednoosobową firmę usługową świadczącą usługi ogrodnicze oraz w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów. Pani XXX wykonuje część usług, w zależności od częstotliwości zleceń, na terenie Niemiec.Wątpliwości Pani dotyczą oceny czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Ocena przedstawionego powyżej stanu faktycznego jest następująca: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi utrzymania porządku i czystości na peronach (PKWiU 90.00.30), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) opodatkowane są stawką 22%?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. Pod poz.153 w/w załącznika wymienione są usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKWiU 90.0).Powyższe usługi są wymienione w tomie VI, dziale 90 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42 poz. 264) i swoim zakresem obejmują m.in. oczyszczanie ulic, placów i innych terenów.W związku z tym usługi utrzymywania porządku i czystości na peronach, sklasyfikowane symbolem PKWiU 90.00.30 opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług 7%.Informacji udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 03.06.2004r. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług zagospodarowania terenów zielonych, polegających na koszeniu trawników, strzyżeniu krzewów, wycinaniu suchych gałęzi drzew?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr.137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik wykonuje usługi w zakresie utrzymywania i zagospodarowania terenów zielonych (koszenie trawników, strzyżenie krzewów, wycinanie suchych gałęzi drzew), które sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 01.41.12. Zdaniem podatnika usługi te jako wymienione w załączniku nr. 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i usług opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 3% w okresie do dnia 30.04.2008 r . W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego, organ podatkowy potwierdza stanowisko podatnika, iż usługi związane z utrzymywaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych (koszenie trawników, strzyżenie krzewów, wycinanie suchych gałęzi drzew) wg.symbolu PKWiU 01.41.12 zgodnie z (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaka stawka podatkowa dla podatku od towarów i usług obowiązuje od dnia 01.05.2004 r. przy odpłatnym świadczeniu usług:
- porządkowych: polegających na sprzątaniu klatek schodowych PKWiU: 74.70.13
- porządkowych: polegających na sprzątaniu chodników, placów PKWiU: 90.00.30
- związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych PKWiU: 01.41.12?

Fragment:

(...) podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 22%, 2. zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją nr 153 zostały wymienione usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne o symbolu PKWiU 90.0. W związku przepisem art. 41 ust. 2 ww. ustawy usługi porządkowe polegające na sprzątaniu chodników, podwórek i osłon śmietnikowych o symbolu wskazanym przez podatnika w piśmie 90.00.30 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości: 7%. 3. zgodnie z przepisem art. 146 p/w ustawy w okresie od przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których (...)