IPPP1/4512-816/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Wolnienie od podatku w stanie prawnym do 31 grudnia 2010 r. nabywanych usług wsparcia niezbędnych do oferowania oraz obsługi produktów ubezpieczeniowych;
IPPP1/4512-816/15-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. pośrednictwo finansowe
 2. ubezpieczenia
 3. usługi pomocnicze
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., kompleksowych usług wsparcia w zakresie opracowania nowych i rozwoju istniejących narzędzi opartych na infrastrukturze informatycznej (aplikacji) niezbędnych do oferowania oraz obsługi produktów ubezpieczeniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., kompleksowych usług wsparcia w zakresie opracowania nowych i rozwoju istniejących narzędzi opartych na infrastrukturze informatycznej (aplikacji) niezbędnych do oferowania oraz obsługi produktów ubezpieczeniowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka oferuje i świadczy ochronę ubezpieczeniową w zakresie m.in. ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych na rzecz klientów indywidualnych oraz klientów korporacyjnych. Tym samym, świadcząc usługi ubezpieczeniowe, Wnioskodawca w zamian za opłacenie określonej składki ubezpieczenia, zobowiązuje się względem ubezpieczonego, że w przypadku zajścia określonego zdarzenia pokryje powstałą z tego tytułu szkodę w całości lub w części. Istotą działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest zatem przejmowanie za wynagrodzeniem w postaci składki ubezpieczeniowej ryzyka wystąpienia ustalonych w umowie ubezpieczenia zdarzeń i związanej z tym konieczności naprawienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

Z uwagi na ilość, różnorodność i specyfikę zawieranych umów ubezpieczenia, w działalności Wnioskodawcy niezbędnym jest korzystanie przez niego z rozwiązań systemowych opartych na infrastrukturze informatycznej pozwalających na właściwe zawieranie, zarządzanie i obsługę umów ubezpieczenia.

Do połowy 2012 r. Wnioskodawca był członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej, która świadczy usługi ubezpieczeniowo-finansowe w różnych krajach Europy i poza nią (dalej: „Grupa”). Podmioty nadrzędne w Grupie dbają, aby standardy świadczenia usług przez wszystkie podmioty wchodzące w jej skład były jednolite. W tym celu, w ramach Grupy, do której należał Wnioskodawca, utworzono wyspecjalizowany podmiot z siedzibą w Belgii, którego zasadniczym przedmiotem działalności było świadczenie specjalistycznych usług wspierających bieżącą działalność ubezpieczeniową i bankową podmiotów z Grupy (dalej: „Spółka X.” lub „Usługodawca”).

Utworzenie ze Spółki X. podmiotu wyspecjalizowanego w obsłudze innych podmiotów z Grupy i świadczeniu usług niezbędnych w prowadzonej przez te podmioty działalności bankowej i ubezpieczeniowej pozwoliło Spółce X. na koncentrację w jednym podmiocie najwyższej klasy specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednią wiedzę w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych i bankowych. W konsekwencji, Spółka X. zebrała i wytworzyła know-how dotyczący świadczenia usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych i bankowych. Dzięki powyższemu, Spółka X. posiada niezbędne atrybuty do tworzenia rozwiązań dedykowanych wyłącznie na potrzeby Grupy i dostosowanych do specyfiki funkcjonowania Grupy.

Mając powyższe na uwadze, w trakcie swojej przynależności do Grupy - w celu ujednolicenia standardów obsługi klienta w zakresie oferowania i obsługi produktów ubezpieczeniowych w ramach Grupy, W korzystała z doświadczenia, wiedzy oraz innych zasobów zgromadzonych przez Spółkę X. nabywając od niej m.in. usługi wsparcia w zakresie opracowania nowych i rozwoju istniejących narzędzi opartych na infrastrukturze informatycznej (aplikacji) niezbędnych do oferowania oraz obsługi produktów ubezpieczeniowych. Powyżej wskazane usługi można podzielić na dwa rodzaje, tj.:

 • usługę business create, która świadczona była w związku z powstającymi po stronie departamentów sprzedażowo-produktowych W potrzebami zmian istniejących rozwiązań czy też wprowadzenia nowych narzędzi (aplikacji) dotyczących oferowanych przez W produktów oraz obsługi jej klientów; oraz
 • usługę production, która świadczona była w związku z utrzymaniem infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie i korzystanie z aplikacji stworzonych na potrzeby departamentów sprzedażowo-produktowych W.

Wnioskodawca podkreśla, że przedmiotem jego zapytania w ramach niniejszego wniosku jest wyłącznie usługa business create (dalej: „Usługa”).

Świadczenie Usługi przez Spółkę X. odbywało się w formie realizacji określonych projektów, których inicjatorem były departamenty sprzedażowo-produktowe W albo podmioty nadrzędne w strukturze Grupy.

W ramach świadczonych Usług wsparcia w zakresie opracowania nowych i rozwoju istniejących narzędzi opartych na infrastrukturze informatycznej (aplikacji) niezbędnych do oferowania oraz obsługi produktów ubezpieczeniowych, Usługodawca wykonywał na rzecz W następujące czynności:

 • udzielał wsparcia związanego z rozwojem oferty produktów ubezpieczeniowych oraz Narzędzi/ aplikacji niezbędnych do ich oferowania oraz obsługi;
 • udzielał wsparcia w procesie wdrażania nowych produktów ubezpieczeniowych oraz narzędzi/ aplikacji niezbędnych do ich oferowania oraz obsługi (w ramach przedmiotowej czynności Usługodawca wspierał W w procesie mającym na celu implementację nowych produktów ubezpieczeniowych. Po stronie departamentów biznesowych (sprzedażowych) Wnioskodawcy, bądź w innych spółkach należących do Grupy kapitałowej W, powstawały pomysły/ koncepcje/ idee nowego produktu ubezpieczeniowego - w znaczeniu zarysu/ szkicu produktu ubezpieczeniowego. Natomiast do zadań Usługodawcy należała analiza tych pomysłów pod kątem możliwości wprowadzenia ich do oferty Wnioskodawcy oraz ich ewentualne modyfikacje wynikające z konieczności uwzględnienia regulacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej bądź oczekiwań klientów, a następnie określenie jakie narzędzia czy aplikacje systemowe będą niezbędne do ich prawidłowego oferowania klientom poszukującym ochrony ubezpieczeniowej, a w dalszej kolejności również obsługi zawartych umów ubezpieczenia);
 • koordynował proces wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami z Grupy , w zakresie oferowanych produktów ubezpieczeniowych, mający na celu rozwój i tworzenie nowych produktów ubezpieczeniowych w obrębie Grupy oraz narzędzi/ aplikacji niezbędnych do ich oferowania oraz obsługi;
 • koordynował oraz brał udział w opracowywaniu i wdrażaniu globalnych produktów ubezpieczeniowych oraz narzędzi/ aplikacji niezbędnych do ich oferowania oraz obsługi (do połowy 2012 r. W należała do międzynarodowej Grupy kapitałowej, która świadczyła usługi ubezpieczeniowo-finansowe w różnych krajach Europy i poza nią. Z uwagi na ilość podmiotów w Grupie i standardy świadczenia usług, podmioty nadrzędne w Grupie dbały, aby zarówno standardy świadczenia usług były jak najwyższe oraz aby oferowane produkty były dostępne dla klientów w różnych krajach świata. Stąd na szczeblu centralnym Grupy zapadały decyzje o wprowadzaniu określonych rodzajów produktów ubezpieczeniowych w danych krajach, w tym również w Polsce. W ramach grupy W, podmiotem odpowiedzialnym za wparcie lokalnych/ krajowych podmiotów - takich jak W w Polsce - w implementacji do oferty produktów ubezpieczeniowych, co do których decyzja o ich wdrożeniu była podejmowana przez centralne podmioty w Grupie, był Usługodawca. Tym samym, Usługodawca wspierał W w implementacji produktów globalnych tj. takich, o których wprowadzeniu do oferty decydowały podmioty centralne w Grupie, poprzez analizę możliwości wprowadzenia ich do oferty Wnioskodawcy oraz ich ewentualne modyfikacje wynikające z konieczności uwzględnienia regulacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej bądź oczekiwań polskich klientów, a następnie określenie jakie narzędzia czy aplikacje systemowe będą niezbędne do ich prawidłowego oferowania klientom poszukującym ochrony ubezpieczeniowej, a w dalszej kolejności również obsługi zawartych umów ubezpieczenia);
 • udzielał wsparcia w implementacji przyjętych standardów, funkcjonujących w Grupie w zakresie oferowanych produktów ubezpieczeniowych,
 • udzielał wsparcia w wymianie w ramach Grupy najlepszych praktyk biznesowych, związanych z produktami ubezpieczeniowymi oferowanymi przez W,
 • udzielał wsparcia w prowadzeniu działań na rzecz spójności produktowej w ramach oferowanych w Grupie produktów ubezpieczeniowych.

Wszystkie powyższe czynności wykonywane przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usługi, miały na celu bądź tworzenie nowych produktów ubezpieczeniowych, bądź rozwój istniejących produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez W oraz implementację narzędzi/ aplikacji niezbędnych do ich oferowania oraz obsługi.

Innymi słowy, opisane powyżej czynności stanowiły kompleksową Usługę wsparcia w zakresie opracowania nowych i rozwoju istniejących narzędzi opartych na infrastrukturze informatycznej (aplikacji) niezbędnych do oferowania oraz obsługi produktów ubezpieczeniowych i służą nadrzędnemu celowi, jakim jest odpowiednie wyświadczenie usług ubezpieczeniowych przez W.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Usługa świadczona przez Spółkę X. na rzecz W umożliwiała Wnioskodawcy efektywne świadczenie usług ubezpieczeniowych.

Z tytułu świadczenia opisanej powyżej Usługi, Wnioskodawca wypłacał Usługodawcy określone wynagrodzenie.

Wnioskodawca, w odniesieniu do opisanej powyżej kompleksowej Usługi, uzyskał opinię klasyfikacyjną wydaną przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (dalej: „OKN”), z dnia 2 lipca 2015 r. , zgodnie z którą przedstawiona powyżej Usługa jest usługą z kategorii pośrednictwa finansowego, mieszczącą się w grupowaniach PKWiU:67.20.10-00.90 (zgodnie z PKWiU z 1997 r. - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Z 1997 r. Nr 42 poz. 264 ze zm. ; dalej: „PKWiU z 1997 r.”) - „Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe” oraz 66.29.19.0 (zgodnie z PKWiU z 2008 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 ze zm.; dalej : „PKWiU z 2008 r.”) - „Pozostałe usługi wspomagające ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Wnioskodawca podkreśla, że jako nabywca Usługi świadczonej przez podmiot zagraniczny był podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu nabywanej Usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedstawiona w stanie faktycznym kompleksowa Usługa nabywana przez W, podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1) w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r....

Zdaniem Wnioskodawcy:

przedstawiona powyżej kompleksowa Usługa nabywana przez W podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1) w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, na poprawność takiego stanowiska wskazuje zarówno brzmienie przepisów ustawy o VAT, jak i klasyfikacja przedmiotowej Usługi na gruncie PKWiU.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki) były identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji. Zgodnie, natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT. Wśród usług wymienionych w przywołanym załączniku, pod pozycją 3, zostały wskazane usługi pośrednictwa finansowego zawarte w sekcji J, działach 65-67 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Jednocześnie, należy podkreślić, że zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się PKWiU z 1997 r.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, aby odpowiedzieć na pytanie, czy nabywana Usługa podlegała w okresie do 31 grudnia 2010 r. zwolnieniu od podatku VAT należy ustalić czy znajdowała się ona w katalogu usług zwolnionych wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o VAT, a konkretnie:

 • czy stanowiła ona jedną z kategorii usług wskazanych w sekcji J w działach 65-67 PKWiU z 1997 r.; oraz
 • czy nie stanowiła ona jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, jako wyłączonych z zakresu zwolnienia.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Usługa, na gruncie PKWiU z 1997 r. stanowi jedną z kategorii usług wskazanych w sekcji J, a konkretnie w dziale 67 PKWiU z 1997 r. w grupowaniu 67.20.10-00.90 tj. „Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe”, oraz nie stanowi żadnej z kategorii usług - enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia. Wynika to z następujących przesłanek:

 1. Charakter pomocniczy usługi

Nie ulega wątpliwości, że działalność zakładów ubezpieczeń sklasyfikowana jest w dziale 66 PKWiU z 1997 r. zatytułowanym „Usługi ubezpieczeniowe oraz funduszów emerytalno-rentowych, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej”. Dokonując analizy możliwości klasyfikacji wsparcia udzielanego W przez Spółkę X. jako usługi pomocniczej w stosunku do usług ubezpieczeniowych należy wskazać, iż za taką usługę mogą zostać uznane usługi pomocnicze do usług wymienionych w dziale 66 PKWiU z 1997 r. Wynika to z faktu, iż zgodnie z treścią PKWiU z 1997 r. dział 67 „obejmuje usługi ściśle związane z usługami finansowymi (sklasyfikowanymi w działach 65 i 66), które jednak nie są usługami finansowymi wykonywanymi na własny rachunek i ryzyko”. Z uwagi na powyższe, możliwe jest uznanie usługi za usługę pomocniczą do usług ubezpieczeniowych.

O pomocniczym charakterze przedmiotowej Usługi w stosunku do usług ubezpieczeniowych świadczonych przez W świadczy w szczególności fakt, że wszystkie podejmowane w ramach Usługi działania realizowane były w ścisłym związku z działalnością wykonywaną przez W (tj. działalnością z zakresu ubezpieczeń). Miały one na celu wsparcie tej działalności w obszarze produktów ubezpieczeniowych Wnioskodawcy zarówno tych istniejących jak i nowych. Z punktu widzenia Wnioskodawcy czynności Spółki X. umożliwiały świadczenie usług ubezpieczeniowych, tj. Wnioskodawca nie mógłby oferować i świadczyć usług ubezpieczeniowych w obecnym zakresie bez wsparcia otrzymanego ze strony Usługodawcy. Ponadto czynności wykonywane przez Spółkę X. miały bezpośredni wpływ na efektywność działalności W, a w szczególności sprawne i skuteczne przeprowadzanie transakcji ubezpieczeniowych.

Poprawność powyżej przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy została potwierdzona w opinii klasyfikacyjnej dokonanej przez OKN w odpowiedzi na wniosek szczegółowo przedstawiający zakres Usługi. W swojej opinii klasyfikacyjnej OKN wskazał, że prawidłowym grupowaniem PKWiU z 1997 r. dla świadczonej przez Spółkę X. kompleksowej Usługi jest grupowanie 67.20.10-00.90, tj. „Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe”.

Zdaniem Wnioskodawcy, charakter Usługi, jej cel oraz kontekst gospodarczy najlepiej odzwierciedla grupowanie 67.20.10-00.90 (według PKWiU z 1997 r.), tj. „usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe”. Usługa świadczona przez Spółkę X. sprowadza się bowiem do wsparcia W w zakresie wykonywanej przez niego działalności ubezpieczeniowej, i jako taka, stanowi usługę pomocniczą związaną z usługami ubezpieczeniowymi świadczonymi przez W.

Warto również zauważyć, iż orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza prawidłowość powyższej klasyfikacji. Zgodnie bowiem z wyrokiem z dnia 22 grudnia 2008 r sygn. I FSK 1582/08cel (czyli istota) albo funkcja prawna powinna posiadać decydujący wpływ na kwalifikację danej czynności i związane z tym konsekwencje prawne”. W przedmiotowej sytuacji, celem Usługi jest zapewnienie W wsparcia w zakresie opracowania nowych i rozwoju istniejących narzędzi opartych na infrastrukturze informatycznej (aplikacji) niezbędnych do oferowania oraz obsługi produktów ubezpieczeniowych. Jedynie w przypadku grupowania 67.20.10-00.90 (według PKWiU z 1997 r. ) tj. „usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń), pozostałe” można uznać, iż zasada określona przez Sąd została zachowana.

W konsekwencji powyższego Wnioskodawca uważa, iż charakter Usługi oraz treść Rozporządzenia PKWiU z 1997 r. nie pozwala na zaklasyfikowanie Usługi do innego grupowania PKWiU niż 67.20.10-00.90.

 1. Usługa jako niestanowiąca jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia od podatku VAT.

Zgodnie z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., zakres zwolnienia od podatku VAT nie obejmuje:

 1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
 2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
 4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
 5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT,
 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT,
 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Usługa nie należy do żadnej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, w stosunku do których zwolnienie od VAT nie przysługuje.

Usługa nie może zostać uznana za:

 1. działalność lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki - Usługa nie posiada elementów wspólnych z udzielaniem pożyczek pod zastaw,
 2. usługę polegającą na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej - w ramach czynności składających się na Usługę nie występuje oddanie w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usługę doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20) - w ramach czynności składających się na Usługę brak jest elementów związanych z doradztwem finansowym,
 4. usługę doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń - Usługa nie posiada elementów zbieżnych z usługami doradztwa ubezpieczeniowego ani wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych, zgodnie bowiem ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 r.) „doradztwo” to „udzielanie fachowych zaleceń, porad”, natomiast „ubezpieczenie” to „umowa zawarta z odpowiednią instytucją w celu otrzymania odszkodowania za straty przewidziane w umowie”. Doradztwo ubezpieczeniowe należy więc uznać za udzielanie fachowych porad w zakresie objęcia ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia na rzecz nabywców (oraz potencjalnych nabywców) usług ubezpieczeniowych. Przedmiotowej Usługi nie można uznać za doradztwo ubezpieczeniowe w ww. rozumieniu. Usługa, bowiem nie polega na udzielaniu fachowych porad dotyczących objęcia ochroną ubezpieczeniową na rzecz nabywców. Usługa polegała na wsparciu w zakresie opracowania nowych i rozwoju istniejących narzędzi opartych na infrastrukturze informatycznej (aplikacji) niezbędnych do oferowania oraz obsługi produktów ubezpieczeniowych. Usługi nie można też uznać za usługę wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ Spółka X. nie wykonuje żadnej wyceny na rzecz W.
  Powyższe potwierdza także opinia klasyfikacyjna otrzymana przez W z dnia 2 lipca 2015 r. , w której OKN zaklasyfikował Usługę jako „usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych)” (PKWiU 67.20.10-00.90), a nie jako usługi doradztwa ubezpieczeniowego (PKWiU 67.13.10-00.20), czy usługi wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU 67.13.10-00.30),
 5. usługę ściągania długów oraz faktoringu - Usługa nie posiada elementów wspólnych z czynnościami odzyskiwania należności lub finansowania obrotu gospodarczego w postaci usług faktoringu,
 6. usługę zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT - Usługa nie dotyczy zarządzania papierami wartościowymi (w tym akcjami, obligacjami czy też udziałami),
 7. usługę przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT - Usługa nie dotyczy przechowywania papierów wartościowych (w tym akcji, obligacji czy też udziałów),
 8. transakcję dotyczącą dokumentów ustanawiających tytuł własności - Usługa nie posiada elementów dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 9. transakcję dotyczącą praw w odniesieniu do nieruchomości - Usługa nie posiada elementów dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.
 1. Podsumowanie

Podsumowując - uwzględniając, że:

 • zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnione od podatku VAT były m.in. usługi pośrednictwa finansowego klasyfikowane w sekcji J, działach 65-67 PKWiU z 1997 r.;
 • Usługa świadczona przez Spółkę X. stanowiła usługę pomocniczą do usług ubezpieczeniowych klasyfikowaną według PKWiU z 1997 r. jako „usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych)” (PKWiU 67.20.10-00.90), co potwierdza otrzymana przez W opinia klasyfikacyjna OKN z dnia 2 lipca 2015 r.;
 • Usługa nie stanowi żadnej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, w stosunku do których zwolnienia nie stosuje się (wyłączonych z zakresu zwolnienia od podatku VAT).

Usługa ta korzysta ze zwolnienia od VAT, na podstawie przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

I FSK 1582/08 | Wyrok zwykłego składu NSA

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.