IPPP1/443-1088/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., dla usług reasekuracji.
IPPP1/443-1088/14-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. usługi pomocnicze
 2. usługi ubezpieczeniowe
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., usługi pomocniczej do usług ubezpieczeniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., usług pomocniczej do usług ubezpieczeniowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka oferuje i świadczy ochronę ubezpieczeniową w zakresie m.in. ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych na rzecz klientów indywidualnych oraz klientów korporacyjnych.

Zawierając umowę ubezpieczenia Wnioskodawca w zamian za opłacenie określonej składki ubezpieczeniowej zobowiązuje się względem ubezpieczonego, że w przypadku zajścia określonego zdarzenia losowego pokryje powstałą z tego tytułu szkodę w całości lub w części.

Istotą działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest zatem przyjmowanie za wynagrodzeniem w postaci składki ubezpieczeniowej ryzyka wystąpienia ustalonych w umowie ubezpieczenia zdarzeń losowych i związanej z tym konieczności naprawienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia, Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procesu mającego na celu naprawienie powstałej szkody, na który to proces składają się liczne czynności zmierzające do wypłaty odszkodowania ubezpieczonemu - proces ten określa się mianem likwidacji szkody. Proces likwidacji szkody podzielony jest na wiele etapów, pośród których można wyróżnić:

 • przyjęcie zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,
 • ustalenie stanu faktycznego zdarzenia,
 • ustalenie zasadności zgłoszonych roszczeń,
 • ustalenie wysokości należnego świadczenia odszkodowawczego, oraz
 • wypłatę należnego odszkodowania.

Z uwagi na pierwszy etap procesu likwidacji szkody (tj. zgłoszenie szkody), Wnioskodawca wyodrębnił ze swojej struktury jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową i utworzył tzw. Centrum Alarmowe. Czynności wykonywane przez Centrum Alarmowe obejmują w szczególności:

 • przyjęcie zgłoszenia powstałej szkody objętej umową ubezpieczenia,
 • wstępne ustalenie okoliczności jej zaistnienia,
 • wstępną weryfikację czy w danej sytuacji będzie występowała odpowiedzialność Wnioskodawcy z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej oraz
 • przekazanie zgłoszenia do kolejnych etapów procesu likwidacji szkody.

Dodatkowo Centrum Alarmowe informuje ubezpieczonych o konieczności podjęcia określonych działań w celu likwidacji szkody oraz wymaganych dokumentach niezbędnych do otrzymania odszkodowania. W przypadku spraw rozpatrywanych w ramach tzw. uproszczonej ścieżki likwidacji szkody, możliwe jest również uzgodnienie wysokości należnego odszkodowania podczas rozmowy telefonicznej.

Funkcjonowanie Centrum Alarmowego jest możliwe dzięki usłudze nabywanej przez Wnioskodawcę od wyspecjalizowanego podmiotu z siedzibą w Belgii (dalej: „Spółka BE” lub „Usługodawca”), który opracował i wdrożył system umożliwiający przyjmowanie przez Centrum Alarmowe zgłoszeń ubezpieczonych o zaistniałych szkodach (dalej: „Usługa”). Opracowanie i wdrożenie przez Usługodawcę odpowiedniego systemu dało podstawę dla funkcjonowania Centrum Alarmowego. Opracowanie i wdrożenie systemu przez Usługodawcę pozwoliło Centrum Alarmowemu wykonywać swoją funkcję, polegającą na przyjmowaniu zgłoszeń dotyczących zaistnienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, i rozpoczęciu procesu likwidacji szkód, który jest procesem zmierzającym do ustalenia wysokości należnego ubezpieczonemu odszkodowania i jego wypłaty.

Z tytułu nabywania Usługi Spółka wypłacała Usługodawcy wynagrodzenie ustalone w zawartej umowie (obejmujące również wynagrodzenie za niezbędne licencje).

Usługodawca w ramach świadczonej Usługi zapewnił możliwość przyjmowania zgłoszeń o szkodach ubezpieczeniowych objętych umowami ubezpieczenia zawartymi przez Spółka. Dla Spółka współpraca ze Spółką BE ma zatem istotną wartość dodaną, gdyż umożliwia rozpoczęcie procesu likwidacji szkód, którego przeprowadzenie jest konieczne w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia. Umożliwienie Wnioskodawcy szybkiego i sprawnego przyjmowania zgłoszeń szkód przez Centrum Alarmowe w istotny sposób wpływa także na jakość świadczonych przez Spółka usług ubezpieczeniowych.

Wnioskodawca, w odniesieniu do opisanej powyżej kompleksowej Usługi, uzyskał opinię klasyfikacyjną wydaną przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (dalej: „OKN”), z dnia 19 sierpnia 2014 r., zgodnie z którą przedstawiona powyżej Usługa jest usługą z kategorii pośrednictwa finansowego, mieszczącą się w grupowaniach PKWiU: 67.20.10-00.90 (zgodnie z PKWiU z 1997 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 1997 r., Nr 42 poz, 264 ze zm.; dalej: „PKWiU z 1997 r.”)) -„Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe” oraz 66.29.19.0 (zgodnie z PKWiU z 2008 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r.t Nr 207, poz. 1293 ze zm.; dalej: „PKWiU z 2008 r.”)) - „Pozostałe usługi wspomagające ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Wnioskodawca podkreśla, że jako nabywca Usługi świadczonej przez podmiot zagraniczny był podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu nabywanej Usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedstawiona w stanie faktycznym kompleksowa Usługa nabywana przez Spółka, podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1) w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r....

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiona powyżej kompleksowa Usługa nabywana przez Spółka podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1) w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, na poprawność takiego stanowiska wskazuje zarówno brzmienie przepisów ustawy o VAT, jak i klasyfikacja przedmiotowej Usługi na gruncie PKWiU.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki) były identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji. Zgodnie, natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT. Wśród usług wymienionych w przywołanym załączniku, pod pozycją 3, zostały wskazane usługi pośrednictwa finansowego zawarte w sekcji J, działach 65-67 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Jednocześnie, należy podkreślić, że zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się PKWiU z 1997 r.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, aby odpowiedzieć na pytanie, czy nabywana Usługa podlegała w okresie do 31 grudnia 2010 r. zwolnieniu od podatku VAT należy ustalić czy znajdowała się ona w katalogu usług zwolnionych wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o VAT, a konkretnie:

 • czy stanowiła ona jedną z kategorii usług wskazanych w sekcji J w działach 65-67 PKWiU z 1997 r.; oraz
 • czy nie stanowiła ona jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, jako wyłączonych z zakresu zwolnienia.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Usługa, na gruncie PKWiU z 1997 r. stanowi jedną z kategorii usług wskazanych w sekcji J, a konkretnie w dziale 67 PKWiU z 1997 r. w grupowaniu 67.20.10-00.90 tj. „Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe” oraz nie stanowi żadnej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia. Wynika to z następujących przesłanek:

 1. Charakter pomocniczy Usługi

Nie ulega wątpliwości, że działalność zakładów ubezpieczeń sklasyfikowana jest w dziale 66 PKWiU z 1997 r. zatytułowanym „Usługi ubezpieczeniowe oraz funduszów emerytalno-rentowych, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej”. Dokonując analizy możliwości klasyfikacji wsparcia udzielanego Spółka przez Spółkę BE jako usługi pomocniczej w stosunku do usług ubezpieczeniowych należy wskazać, iż za taką usługę mogą zostać uznane usługi pomocnicze do usług wymienionych w dziale 66 PKWiU z 1997 r. Wynika to z faktu, iż zgodnie z treścią PKWiU z 1997 r. dział 67 „obejmuje usługi ściśle związane z usługami finansowymi (sklasyfikowanymi w działach 65 i 66), które jednak nie są usługami finansowymi wykonywanymi na własny rachunek i ryzyko”. W związku z powyższym, możliwe jest uznanie Usługi za usługę pomocniczą.

Ponadto o pomocniczym charakterze przedmiotowej Usługi, w stosunku do usług ubezpieczeniowych świadczonych przez Spółka świadczą następujące fakty:

 • usługami pomocniczymi w stosunku do usług ubezpieczeniowych są usługi, w ramach których wykonywane są czynności faktyczne lub prawne związane ze świadczeniem usług ubezpieczeniowych, co ma miejsce w odniesieniu do Usługi będącej przedmiotem niniejszego wniosku - opracowany i wdrożony przez Usługodawcę system umożliwiał Spółka przyjęcie zgłoszenia szkody przez ubezpieczonego, bez możliwości właściwego przyjęcia zgłoszeń o szkodach ubezpieczeniowych objętych umowami ubezpieczeniowymi Spółka nie mogłaby natomiast odpowiednio rozpocząć procesu likwidacji szkód, który to proces jest nieodłącznym elementem ochrony zapewnianej przez ubezpieczyciela i ma na celu zrealizowanie zobowiązań Spółka wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, jakimi są zobowiązania Spółka do wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych (odszkodowań);
 • wszystkie działania oraz czynności podejmowane przez Usługodawcę i ich efekt w postaci stworzenia i wdrożenia systemu umożliwiającego przyjmowanie przez Centrum Alarmowe zgłoszeń o szkodach, miały na celu umożliwienie Spółka prowadzenia działalności ubezpieczeniowej tj, możliwość przyjęcia zawiadomienia o zaistniałej szkodzie i rozpoczęcia tym samym procesu likwidacji szkody. Przyjmowanie zgłoszeń o szkodach i przeprowadzenie procesu likwidacji szkody po przyjęciu takiego zgłoszenia, jest obowiązkiem Spółka jako zakładu ubezpieczeń, wynikającym z art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.). Zatem Usługa nabywana od Usługodawcy i jej efekt w postaci wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu umożliwiającego działanie Centrum Alarmowego i przyjmowanie zawiadomień o zaistniałych szkodach stanowi niezbędny element procesu świadczenia usług ubezpieczeniowych przez Spółka.

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy została potwierdzona w opinii klasyfikacyjnej dokonanej przez OKN w odpowiedzi na wniosek szczegółowo przedstawiający zakres Usługi. W swojej opinii klasyfikacyjnej OKN wskazał, że prawidłowym grupowaniem PKWiU z 1997 r. dla świadczonej przez Spółkę BE kompleksowej Usługi jest grupowanie 67.20.10-00.90, tj. „Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe”.

Zdaniem Wnioskodawcy, charakter Usługi, jej cel oraz kontekst gospodarczy najlepiej odzwierciedla grupowanie 67.20.10-00.90 (według PKWiU z 1997 r.), tj. „usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe”. Usługa świadczona przez Spółkę BE sprowadza się bowiem do wsparcia Spółka w zakresie wykonywanej przez niego działalności ubezpieczeniowej, i jako taka, stanowi usługę pomocniczą związaną z usługami ubezpieczeniowymi świadczonymi przez Spółka.

Warto również zauważyć, iż orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza prawidłowość powyższej klasyfikacji. Zgodnie bowiem z wyrokiem z dnia 22 grudnia 2008 r. sygn. I FSK 1582/08cel (czyli istota) albo funkcja prawna powinna posiadać decydujący wpływ na kwalifikację danej czynności i związane z tym konsekwencje prawne”. W przedmiotowej sytuacji, celem Usługi i jej funkcją prawną jest zapewnienie Spółka wsparcia w procesie obsługi umów ubezpieczenia w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Jedynie w przypadku grupowania 67.20.10-00.90 (według PKWiU z 1997 r.), tj. „usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe” można uznać, iż zasada określona przez Sąd została zachowana.

W konsekwencji powyższego Wnioskodawca uważa, iż charakter Usługi oraz treść Rozporządzenia PKWiU z 1997 r. nie pozwala na zaklasyfikowanie Usługi do innego grupowania PKWiU niż 67.20.10-00.90.

 1. Usługa jako niestanowiąca jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia od VAT

Zgodnie z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., zakres zwolnienia od VAT nie obejmuje:

 1. działalność lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
 2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
 4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20-00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
 5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT,
 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT,
 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Usługa nie należy do żadnej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, w stosunku do których zwolnienie od VAT nie przysługuje.

Usługa nie może zostać uznana za:

 1. działalność lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki - Usługa nie posiada elementów wspólnych z udzielaniem pożyczek pod zastaw,
 2. usługę polegającą na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej - w ramach czynności składających się na Usługę nie występuje oddanie w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usługę doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20) - w ramach czynności składających się na Usługę brak jest elementów związanych z doradztwem finansowym,
 4. usługę doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10 00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń Usługa nie posiada elementów zbieżnych z usługami doradztwa ubezpieczeniowego ani wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych, zgodnie bowiem ze Słownikiem Języka Polskiego „doradztwo” to „udzielanie fachowych zaleceń, porad”, „ubezpieczenie” natomiast to „umowa zawarta z odpowiednią instytucją w celu otrzymania odszkodowania za straty przewidziane w umowie”. Doradztwo ubezpieczeniowe należy więc uznać za udzielanie fachowych porad w zakresie objęcia ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia na rzecz nabywców (oraz potencjalnych nabywców) usług ubezpieczeniowych. Przedmiotowej Usługi nie można uznać za doradztwo ubezpieczeniowe w ww. rozumieniu. Usługa, bowiem nie polega na udzielaniu fachowych porad dotyczących objęcia ochroną ubezpieczeniową na rzecz nabywców. Usługa polegała na opracowaniu i wdrożeniu systemu umożliwiającego przyjmowanie przez Centrum Alarmowe zgłoszeń ubezpieczonych o zaistniałych szkodach. Usługi nie można też uznać za usługę wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ Spółka BE nie wykonuje żadnej wyceny na rzecz Spółka.
  Powyższe potwierdza także opinia klasyfikacyjna OKN, który zaklasyfikował Usługę jako „usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych)” (PKWiU 67.20.10-00.90), a nie jako usługi doradztwa ubezpieczeniowego (PKWiU 67.13.10-00.20), czy usługi wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU 67.13.10-00.30),
 1. usługę ściągania długów oraz faktoringu - Usługa nie posiada elementów wspólnych z czynnościami odzyskiwania należności lub finansowania obrotu gospodarczego w postaci usług faktoringu,
 2. usługę zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT - Usługa nie dotyczy zarządzania papierami wartościowymi (w tym akcjami, obligacjami czy też udziałami),
 3. usługę przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT - Usługa nie dotyczy przechowywania papierów wartościowych (w tym akcji, obligacji czy też udziałów),
 4. transakcję dotyczącą dokumentów ustanawiających tytuł własności - Usługa nie posiada elementów dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 5. transakcję dotyczącą praw w odniesieniu do nieruchomości - Usługa nie posiada elementów dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Podsumowując, uwzględniając, że:

 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnione od podatku VAT były m.in. usługi pośrednictwa finansowego klasyfikowane w sekcji J, działach 65-67 PKWiU z 1997 r.
 • Usługa świadczona przez Spółkę BE stanowiła usługę pomocniczą do usług ubezpieczeniowych klasyfikowaną według PKWiU z 1997 r. jako „usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych)” (PKWiU 67.20.10-00.90), co potwierdza otrzymana przez Spółka opinia klasyfikacyjna OKN z dnia 19 sierpnia 2014 r.
 • Usługa nie stanowi żadnej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, w stosunku do których zwolnienia nie stosuje się (wyłączonych z zakresu zwolnienia od podatku VAT).

Usługa ta korzysta ze zwolnienia od VAT, na podstawie przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

usługi pomocnicze
IPPP1/443-1089/14-2/MP | Interpretacja indywidualna

usługi ubezpieczeniowe
ILPP1/443-529/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IPPP2/443-614/14-4/BH | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

I FSK 1582/08 | Wyrok zwykłego składu NSA

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.