Usługi pomocnicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi pomocnicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

Miejsce świadczenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług pomocniczych dla usług opieki, rozpoznanie importu usług pomocniczych oraz zwolnienie od podatku ww. usług.

Fragment:

Warto podkreślić, że za Usługi Pomocnicze wynagrodzenie będzie należne Agentowi od Wnioskodawcy, a nie Podopiecznych, ponieważ ich realizacja leży w interesie Wnioskodawcy. Nie zostanie zawarta umowa na świadczenie usług pomiędzy Podopiecznym a Agentem. Reasumując, beneficjentem Usług Pomocniczych będzie Podopieczny, natomiast umowa i świadczenie z niej wynikające, a dotyczące Usług Pomocniczych zostanie zawarte pomiędzy Agentem a Wnioskodawcą. Tak jak było to wspomniane na wstępie, brak świadczenia Usług Pomocniczych uniemożliwi prawidłowe wykonywanie Usług Opieki przez Wnioskodawcę. Alternatywą dla usług pomocniczych świadczonych przez Agentów jest stworzenie lokalnych oddziałów w każdym z miast/regionów, w których Wnioskodawca świadczy swoje usługi, co oznaczałoby całkowitą zmianę modelu biznesowego. Oznaczałoby to między innymi znaczący wzrost kosztów funkcjonowania oraz konieczność znaczącego podwyższenia stawek. Z tego względu przyjęty model biznesowy wydaje się być efektywny, przy czym jego realizacja możliwa jest jedynie w przypadku zapewnienia przez Agentów wsparcia w postaci świadczenia Usług Pomocniczych. Świadczenie Usług Pomocniczych przez Agentów jest konieczne, ponieważ opiekunowie muszą otrzymać wsparcie na miejscu w sprawach organizacyjnych.

2016
3
maj

Istota:

Zidentyfikowanie transakcji jako usługa czy dostawa towarów. Rozpoznanie kompleksowości świadczenia usług. Opodatkowanie jako WDT.

Fragment:

Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jako element usługi złożonej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Zatem, świadczenie złożone ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru, ani wartości z punktu widzenia nabywcy – wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej) niezależnie opodatkowane świadczenia. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że w przypadku, gdy w ramach swojej działalności Spółka wykonuje odlewy w oparciu o oprzyrządowanie dostarczone przez kontrahentów, które to dostosowuje do swoich rozwiązań technicznych, mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym (złożonym), którego podstawowym i zasadniczym (głównym) celem jest dostawa towaru – odlewów.

2016
2
mar

Istota:

W zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług

Fragment:

Wnioskodawca jako usługę pomocniczą do usługi głównej planuje natomiast świadczenie usług finansowych, polegających na zarządzaniu przez Zainteresowanego rozliczeniami między stronami procesu, agregacji należności i płatności oraz kompensacji transferów pieniężnych. Należy przy tym podkreślić, że realizacja usługi pomocniczej możliwa jest nierozerwalnie z usługą główną, tzn. o ile podmiot będzie korzystał z uruchomionej przez Wnioskodawcę platformy IT – tj. usługi głównej, możliwe będzie dokonanie przez podmiot rozliczenia również w ramach powyższej platformy IT – usługa pomocnicza, nie jest natomiast możliwe korzystanie z usługi pomocniczej w oderwaniu od świadczonej usługi głównej. W kontekście powyższego, zgodnie z orzecznictwem TSUE za część świadczenia złożonego możemy uznać tylko takie czynności, których oddzielenie miałoby sztuczny charakter, czyli innymi słowy jej wyłączenie rzutowałoby w sposób istotny na całość świadczenia Czynności dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach wykonywanej działalności gospodarczej sprowadzają się do wykonywania usług polegających na zapewnieniu elektronicznego wsparcia obsługi i usprawnienie działań Użytkowników platformy IT, której operatorem jest Wnioskodawca w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych i assistance.

2015
13
lis

Istota:

Wolnienie od podatku w stanie prawnym do 31 grudnia 2010 r. nabywanych usług wsparcia niezbędnych do oferowania oraz obsługi produktów ubezpieczeniowych;

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Usługa, na gruncie PKWiU z 1997 r. stanowi jedną z kategorii usług wskazanych w sekcji J, a konkretnie w dziale 67 PKWiU z 1997 r. w grupowaniu 67.20.10-00.90 tj. „ Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe ”, oraz nie stanowi żadnej z kategorii usług - enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia. Wynika to z następujących przesłanek: Charakter pomocniczy usługi Nie ulega wątpliwości, że działalność zakładów ubezpieczeń sklasyfikowana jest w dziale 66 PKWiU z 1997 r. zatytułowanym „ Usługi ubezpieczeniowe oraz funduszów emerytalno-rentowych, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej ”. Dokonując analizy możliwości klasyfikacji wsparcia udzielanego W przez Spółkę X. jako usługi pomocniczej w stosunku do usług ubezpieczeniowych należy wskazać, iż za taką usługę mogą zostać uznane usługi pomocnicze do usług wymienionych w dziale 66 PKWiU z 1997 r. Wynika to z faktu, iż zgodnie z treścią PKWiU z 1997 r. dział 67 „ obejmuje usługi ściśle związane z usługami finansowymi (sklasyfikowanymi w działach 65 i 66), które jednak nie są usługami finansowymi wykonywanymi na własny rachunek i ryzyko ”. Z uwagi na powyższe, możliwe jest uznanie usługi za usługę pomocniczą do usług ubezpieczeniowych.

2015
15
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., dla usług reasekuracji.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Usługa, na gruncie PKWiU z 1997 r. stanowi jedną z kategorii usług wskazanych w sekcji J, a konkretnie w dziale 67 PKWiU z 1997 r. w grupowaniu 67.20.10-00.90 tj. „ Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe ” oraz nie stanowi żadnej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia. Wynika to z następujących przesłanek: Charakter pomocniczy Usługi Nie ulega wątpliwości, że działalność zakładów ubezpieczeń sklasyfikowana jest w dziale 66 PKWiU z 1997 r. zatytułowanym „ Usługi ubezpieczeniowe oraz funduszów emerytalno-rentowych, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej ”. Dokonując analizy możliwości klasyfikacji wsparcia udzielanego Spółka przez Spółkę BE jako usługi pomocniczej w stosunku do usług ubezpieczeniowych należy wskazać, iż za taką usługę mogą zostać uznane usługi pomocnicze do usług wymienionych w dziale 66 PKWiU z 1997 r. Wynika to z faktu, iż zgodnie z treścią PKWiU z 1997 r. dział 67 „ obejmuje usługi ściśle związane z usługami finansowymi (sklasyfikowanymi w działach 65 i 66), które jednak nie są usługami finansowymi wykonywanymi na własny rachunek i ryzyko ”. W związku z powyższym, możliwe jest uznanie Usługi za usługę pomocniczą.

2015
18
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 67.20.10-00.90 w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Usługa, na gruncie PKWiU z 1997 r. stanowi jedną z kategorii usług wskazanych w sekcji J, a konkretnie w dziale 67 PKWiU z 1997 r. w grupowaniu 67.20.10-00.90 tj. „ Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe ”, oraz nie stanowi żadnej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia. Wynika to z następujących przesłanek: Charakter pomocniczy Usługi Nie ulega wątpliwości, że działalność zakładów ubezpieczeń sklasyfikowana jest w dziale 66 PKWiU z 1997 r. zatytułowanym „ Usługi ubezpieczeniowe oraz funduszów emerytalno- rentowych, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej ”, Dokonując analizy możliwości klasyfikacji wsparcia udzielanego W przez Spółkę B. jako usługi pomocniczej w stosunku do usług ubezpieczeniowych należy wskazać, iż za taką usługę mogą zostać uznane usługi pomocnicze do usług wymienionych w dziale 66 PKWiU z 1997 r. Wynika to z faktu, iż zgodnie z treścią PKWiU z 1997 r. dział 67 „ obejmuje usługi ściśle związane z usługami finansowymi (sklasyfikowanymi w działach 65 i 66), które jednak nie są usługami finansowymi wykonywanymi na własny rachunek i ryzyko ”. W związku z powyższym, możliwe jest uznanie Usługi za usługę pomocniczą.

2015
16
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 67.20.10-00.90 w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Usługa, na gruncie PKWiU z 1997 r. stanowi jedną z kategorii usług wskazanych w sekcji J, a konkretnie w dziale 67 PKWiU z 1997 r. w grupowaniu 67.20.10-00.90 tj. „ Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe ”, oraz nie stanowi żadnej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia. Wynika to z następujących przesłanek: Charakter pomocniczy Usługi Nie ulega wątpliwości, że działalność zakładów ubezpieczeń sklasyfikowana jest w dziale 66 PKWiU z 1997 r. zatytułowanym „ Usługi ubezpieczeniowe oraz funduszów emerytalno- rentowych, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej ”, Dokonując analizy możliwości klasyfikacji wsparcia udzielanego W przez Spółkę B jako usługi pomocniczej w stosunku do usług ubezpieczeniowych należy wskazać, iż za taką usługę mogą zostać uznane usługi pomocnicze do usług wymienionych w dziale 66 PKWiU z 1997 r. Wynika to z faktu, iż zgodnie z treścią PKWiU z 1997 r. dział 67 „ obejmuje usługi ściśle związane z usługami finansowymi (sklasyfikowanymi w działach 65 i 66), które jednak nie są usługami finansowymi wykonywanymi na własny rachunek i ryzyko ”. W związku z powyższym, możliwe jest uznanie Usługi za usługę pomocniczą.

2015
13
sty

Istota:

Usługi wymienione we wniosku, nabywane przez Wnioskodawcę świadczone na podstawie zawartych z usługodawcą umów, nie stanowią usług właściwych do wykonania usługi podstawowej tj. usługi ubezpieczeniowej zwolnionej od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, gdyż nie obejmują one funkcji charakterystycznych dla usługi ubezpieczeniowej i nie są one niezbędne.

Fragment:

Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Zatem, świadczenie złożone (kompleksowe) ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze - tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego).

2014
17
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 67.20.10-00.90

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, że w dziale 67 obejmującym „ usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami ” znajdują się pod symbolem 67.20.10-00 „ usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ”. Ustawodawca w rozszerzeniu tej pozycji wymienia: 67.20.10-00.10 – usługi pośrednictwa pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych) a ich klientami; 67.20.10-00.20 – usługi doradztwa ubezpieczeniowego, bez doradztwa w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych; 67.20.10-00.30 – usługi wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych; 67.20.10-00.90 – usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, pozostałe. Z powyższych regulacji wynika, że wyłączone ze zwolnienia są usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.13.10-00.20 i 67.13.10-00.30) z wyjątkiem usług świadczonych w tym zakresie przez same zakłady ubezpieczeniowe (w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej) oraz podmioty działające w imieniu i na rzecz tych zakładów. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie oferowania ubezpieczeń majątkowych.

2014
29
maj

Istota:

Nabywane przez Wnioskodawcę od G usługi wsparcia w zakresie zarządzania aktywami ubezpieczeniowymi, objęte są zwolnieniem z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy (poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy).

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, że w dziale 67 obejmującym „ usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami ” znajdują się pod symbolem 67.20.10-00 „ usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ”. Ustawodawca w rozszerzeniu tej pozycji wymienia: 67.20.10-00.10 – usługi pośrednictwa pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych) a ich klientami; 67.20.10-00.20 – usługi doradztwa ubezpieczeniowego, bez doradztwa w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych; 67.20.10-00.30 – usługi wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych; 67.20.10-00.90 – usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, pozostałe. Z powyższych regulacji wynika, że wyłączone ze zwolnienia są usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.13.10-00.20 i 67.13.10-00.30) z wyjątkiem usług świadczonych w tym zakresie przez same zakłady ubezpieczeniowe (w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej) oraz podmioty działające w imieniu i na rzecz tych zakładów. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie oferowania ubezpieczeń na życie.