Usługi poligraficzne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi poligraficzne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
8
sty

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług kserowania materiałów należących do zbiorów muzealnych, materiałów nienależących do zbiorów muzealnych oraz usługi poligraficznej (ulotki, druki firmowe, wizytówki, plakaty, zaproszenia, publikacje niskonakładowe).

Fragment:

Kolejną kwestią podniesioną w złożonym wniosku jest stawka podatku VAT właściwa dla usług poligraficznych, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach dodatkowej działalności gospodarczej. Analiza sprawy wskazuje, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi poligraficzne (m.in. ulotki, druki firmowe, wizytówki, plakaty, zaproszenia, publikacje niskonakładowe) na zlecenie innej jednostki, które są sklasyfikowane w grupowaniu PKWIU 18.12.1 „Pozostałe usługi poligraficzne". Usługi poligraficzne realizowane na odrębne zlecenie innej jednostki będą wykonywane z materiałów własnych wykonawcy. Zleceniodawca sam będzie odbierał gotowy wydruk publikacji. W poz. 72 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono, objęte grupowaniem PKWiU ex 58.11.1, książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek. Według objaśnień do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie usług poligraficznych.

Fragment:

Spółka przedstawiła także numery PKWiU dla poszczególnych wariantów: wariant i - 22.22.3 „Usługi poligraficzne inne niż drukowanie gazet”, wariant II - 22.24.10-00.00 „Usługi składu drukarskiego i wytwarzania płyt drukarskich”, wariant III - 22.22.3 „Usługi poligraficzne inne niż drukowanie gazet”, wariant IV- 22.23.10 „Usługi introligatorskie”, wariant v - 22.23.10 „Usługi introligatorskie”, wariant VI - 22.23.10 „Usługi introligatorskie”. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostały wykonane w danym państwie a ściślej te czynności, które zostały uznane za wykonane w danym miejscu. w tym wypadku określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania. Określenie miejsca świadczenia jest szczególnie istotne w przypadku usług, których świadczenie odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana.

2011
1
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest wystawianie faktur z 22% podatkiem VAT dla Spółki zagranicznej?

Fragment:

Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Firmy, przedstawione we wniosku z dnia 09.10.2008 r. (data wpływu 10.10.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług poligraficzno-reklamowych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2008 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług poligraficzno-reklamowych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Firma współpracuje ze firmą z siedzibą w L (dalej: Spółka zagraniczna) i jej przedstawicielstwem (dalej: Spółka polska). Firma wykonuje na zlecenie usługi poligraficzno-reklamowe, których rezultaty (tj. gotowe wyroby poligraficzne) dostarczane są do biura Spółki polskiej i wykorzystywane na terytorium Polski. Z tytułu wykonywania w/w usług Firma wystawia faktury VAT ze stawka podatku w wysokości 22% zarówno dla Spółki zagranicznej jak i dla Spółki polskiej. W uzupełnieniu do wniosku Firma podała, iż świadczy: Usługi poligraficzne pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKWiU 22.22.32); Usługi introligatorskie (PKWiU 22.23.10); Usługi pozostałe związane z poligrafią (PKWiU 22.25.10); Usługi reklamowe pozostałe (PKWiU 74.40.13); Usługi związane z pakowaniem (PKWiU 74.87.17).

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą polegającą na drukowaniu ulotek, listowników, zaproszeń, wizytówek, katalogów, metek, zawieszek, etykiet do towarów, kopert i kartek świątecznych na papierze podatnika , na urządzeniach podatnika w oparciu o wzór klienta , podatnik może zastosować stawkę ryczałtu 5,5 % czy powinien stosować stawkę 8,5 % przy obliczaniu należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Fragment:

(...) usługi poligraficzne, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Podatek dochodowy opłacany jest w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Zdaniem wnioskodawcy jego działalność można uznać za działalność wytwórczą opodatkowaną stawką 5,5 % , a nie usługową opodatkowaną stawką 8,5 %, mimo, iż urząd statystyczny klasyfikuje te czynności do grupowania 22.22.32-90.00 - usługi poligraficzne , gdzie indziej nie sklasyfikowane. Organ podatkowy nie zgadza się ze stanowiskiem podatnika. Kwestię opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz .930 ze zm.). Przepisy art.4 ust. 1 w/w ustawy zawierają definicje ustawowe między innymi działalności usługowej i działalności wytwórczej. Zgodnie ze słowniczkiem na gruncie przedmiotowej ustawy termin : - działalność usługowa - oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) ( Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy czy niżej wymienione usługi są opodatkowane podatkiem VAT, czy też z niego zwolnione oraz sposobu dokumentowania świadczonych usług.

Fragment:

Mając na uwadze opisane przez podatnika okoliczności sprawy - zdaniem tut. organu podatkowego wymieniony katalog usług, który strona ma zamiar świadczyć rozpoczynając działalność gospodarczą - jest opodatkowany stawką podstawową 22%, bowiem wyszczególnione usługi nie zostały wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy o VAT jako zwolnione od podatku. Ustawa o podatku od towarów i usług przepisem art. 113 ust. 1 zwalnia podmiotowo od podatku VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8 Ponieważ w katalogu wymienionych przez podatnika usług, które ma zamiar świadczyć wymienione zostały usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - to zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 wymienionej ustawy o VAT zwolnień podmiotowych, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 9 nie stosuje się do podatników m. in. świadczących usługi w zakresie doradztwa. Oznacza to, iż podatnik obowiązany jest przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, co wynika z art. 96 ust. 1 cytowanej ustawy o VAT.

2011
1
kwi

Istota:

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi poligraficzne świadczone na rzecz kontrahenta z Unii?

Fragment:

W świetle powyższego wykonane przez stronę usługi poligraficzne będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju wg stawki podstawowej tj. 22%. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą wyrażoną z art. 41 ust. 1 stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W tym stanie rzeczy argumenty podniesione w piśmie z dnia 21 lutego 2006r. nie mogą mieć wpływu na podjęcie niniejszego rozstrzygnięcia. W świetle orzeczenia NSA z dnia 6.02.1995r. Sygn. Akt II SA 1642/94 przez rażące naruszenie prawa rozumie się "...oczywiste naruszenie jednoznacznego przepisu prawa...". Z uwagi na powyższe koniecznym było podjęcie rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, z uwagi na rażące naruszenie przepisów art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d w związku z art. 28 ust. 7 ustawy o VAT. W uzasadnieniu postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego wyjaśniono bowiem, że usługi poligraficzne należy zaklasyfikować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym. Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji decyzji. Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, niniejsza decyzja wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku- Białej, ul. Traugutta 2a), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje czy "usługa poligraficzna wykonana przez drukarnie wraz z papierem jest objęta stawką VAT - 0 % czy 22 %?"

Fragment:

Podatnik zapytuje czy "usługa poligraficzna wykonana przez drukarnie wraz z papierem jest objęta stawką VAT - 0 % czy 22 %?" Zdaniem Podatnika "w tych warunkach usługa poligraficzna - stanowiąca nieodłączną część procesu produkcji czasopisma specjalistycznego, którego dostawcą jest Stowarzyszenie - powinna być obarczona stawką VAT 0 %. Zakład poligraficzny powinien wystawić fakturę z VAT 0 %. Ew. zapłacony VAT 22 % (np. za zakupiony do wykonania usługi papier) powinien zostać zwrócony zakładowi poligraficznemu przez urząd skarbowy." Mając na uwadze powyższe tut. organ podatkowy stwierdza: W myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Usługi poligraficzne polegają m.in. na obróbce oryginałów, składaniu komputerowym, wykonywaniu form drukowanych, drukowaniu, procesach introligatorskich i wykończeniowych, świadczonych na zlecenie. Wykonanie książki metodami poligraficznymi polega na wykonaniu w/w czynności w stosunku do przedmiotu usługi jakim jest książka, czasopismo. Zgodnie z klasyfikacją PKWiU usługi poligraficzne są klasyfikowane pod symbolem: 22.22.32 PKWiU. W związku z powyższym będą podlegać opodatkowaniu według stawki 22%.

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczyło opodatkowania podatkiem od towarów i usług druku papieru firmowego na rzecz kontrahenta z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego w w/w pismach wynika, iż Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i świadczy usługi poligraficzne (PKWiU-22.22). Podatnik otrzymał zamówienie na wydrukowanie papieru firmowego od kontrahenta z Niemiec. Pan XXX YYYY uważa, iż dokona wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zatem zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 0 %. Organ pierwszej instancji, wydając postanowienie z dnia 24 października 2005 r., nr PP/443/29/ICH/05, uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe i stwierdził, iż będzie on świadczyć usługę, która na podstawie przepisu art. 27 ust.1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu na terytorium kraju podatkiem według stawki 22%. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje: Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować usługę poligraficzną, zamówioną przez kontrahenta niemieckiego, polegającą na przetworzeniu dostarczonych przez kontrahenta, zadrukowanych arkuszy offsetowych?

Fragment:

(...) usługi poligraficznej polegającej na przetworzeniu dostarczonych przez usługobiorcę (kontrahenta niemieckiego) zadrukowanych arkuszy offsetowych. Przetworzenie polegało na obróbce introligatorskiej arkuszy będących własnością kontrahenta niemieckiego. Zamawiający (kontrahent niemiecki) dostarczył arkusze do przerobu i odebrał gotowy wyrób własnym transportem. Kontrahent niemiecki podał wykonawcy numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane. Wywóz nastąpił bezpośrednio po wykonaniu usługi w terminie krótszym niż 30 dni od momentu zakończenia usługi. W przedmiotowym wniosku Podatnik podnosi, iż w opisanej sytuacji spełnione są przesłanki uszlachetniania czynnego i należy zastosować stawkę 0 % podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 7a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Tutejszy organ dokonuje oceny prawnej zaprezentowanego stanowiska jak niżej: Stosownie do omawianego wyżej § 7a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik pyta, czy produkcja wyrobu poligraficznego np. folderu reklamowego, kalendarza lub książki ma materiałach będących własnością drukarnii - na zlecenie kontrahenta z terenu Unii Europejskiej - jest dostawą wewnątrzwspólnotową i powinna być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług 0%?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2005 r. (data wpływu do urzędu 4 października 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi poligraficznej, jako dostawy wewnątrzwspólnotowej z zastosowaniem stawki 0% jest nieprawidłowe. W dniu 4 października 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z brzmieniem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 4 października 2005 r. wynika, iż Podatnik otrzymał zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia produkcji wyrobu poligraficznego np. folderu reklamowego, kalendarza lub książki na materiałach będących własnością drukarni (papier, karton, tektura).