Usługi pogrzebowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi pogrzebowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
kwi

Istota:

Brak uznania świadczonej usługi za kompleksową usługę pogrzebową.

Fragment:

Organ w tym miejscu zauważa, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. usługi pogrzebowe mieszczą się w grupowaniu 96.03 opisanym jako „ usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną ”. Z wyjaśnień do PKWiU wynika, że stanowiące rozszerzenie powyższej klasy 96.03 grupowanie 96.03.12.0 „ Usługi pogrzebowe ”, na które powołuje się we wniosku także Wnioskodawca, obejmuje: usługi związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowych lub kremacyjnych, usługi związane z przeprowadzeniem pochówku lub ekshumacji, usługi balsamowania zwłok, usługi instytucji pogrzebowych, przewóz zwłok związany z ceremonią pogrzebową, usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych. Tak więc niewątpliwie usługa pogrzebowa to działalność gospodarcza związana z obsługą zmarłych, pochówkiem i urządzaniem pogrzebów i następuje zawsze w celu pogrzebania zwłok. Z wniosku wynika natomiast, że Wnioskodawca będzie pobierał cykliczne składki za to, że będzie pozostawał w gotowości do wyświadczenia usługi pogrzebowej w wariancie wybranym przez Klienta, przy czym w momencie pobierania tych składek Wnioskodawca nie będzie wiedział kiedy usługę pogrzebową wyświadczy oraz czy świadczenie to będzie miało w ogóle miejsce.

2016
17
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8% dla sprzedaży nagrobków z montażem bez świadczenia usługi pogrzebowej?

Fragment:

Ponadto wskazano, że wszystkie z wymienionych prac wykonywane są na cmentarzach, są związane z pochówkiem i stanowią element usługi pogrzebowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8% dla sprzedaży nagrobków z montażem bez świadczenia usługi pogrzebowej? W ocenie Wnioskodawcy prawidłowe będzie zastosowanie stawki VAT 8% do sprzedaży nagrobków. Zgodnie z PKWiU, usługi pogrzebowe i pokrewne zostały sklasyfikowane pod symbolem 96.03. W grupowaniu: 96.03 sklasyfikowane są następujące usługi pogrzebowe i pokrewne: 96.03.11 – Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzaniem kremacji. 96.03.12 – Usługi pogrzebowe. Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie ww. usługi wchodzą w skład usług pogrzebowych i pokrewnych, sklasyfikowanych w załączniku nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, poz. 180. zakwalifikowanych do PKWIU 96.03 i winny być opodatkowane obniżoną stawką 8%. Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1. wynosi 4%.

2015
20
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług pogrzebowych oraz stawki podatku dla świadczonych usług.

Fragment:

W konsekwencji Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nawet jeżeli na moment wykonania usługi pogrzebowej nie otrzymał od usługobiorcy całości wynagrodzenia, to i tak ciąży na nim obowiązek zewidencjonowania na kasie rejestrującej faktu wykonania usługi pogrzebowej (sprzedaży) w ten sposób, że na paragonie fiskalnym powinna widnieć cała, umówiona kwota wynagrodzenia za usługę pogrzebową. Ad. 3 W ocenie Wnioskodawcy postępuje on prawidłowo, w przypadku gdy po zaewidencjonowaniu na kasie rejestrującej wykonania usługi pogrzebowej, za którą na ten moment nie uiszczono Wnioskodawcy całości umówionego wynagrodzenia, nie ewidencjonuje ponownie na kasie rejestrującej faktu otrzymania całości lub części umówionej zapłaty za usługę pogrzebową, która uiszczana jest przez usługobiorcę w pewien czas po wykonaniu usługi pogrzebowej w związku z otrzymaniem przez usługobiorcę zasiłku pogrzebowego. W ocenie Wnioskodawcy kasa rejestrująca służy do ewidencjonowania sprzedaży, nie zaś wpływu środków pieniężnych za dokonaną sprzedaż. Skoro Wnioskodawca zaewidencjonował sprzedaż w postaci usługi pogrzebowej na kasie rejestrującej, w tym zaewidencjonował kwotę należnego podatku od towarów i usług w momencie wykonania usługi, pomimo tego, że na ten moment nie otrzymał całości wynagrodzenia, ponowne zaewidencjonowanie na kasie rejestrującej otrzymanych kwot stanowiących wynagrodzenie za usługę pogrzebową powodowałoby podwójne opodatkowanie tej samej czynności, co jest sprzeczne z zasadami ogólnymi podatku od towarów i usług.

2014
6
lis

Istota:

Stawki podatku dla świadczonych usług.

Fragment:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., w analizowanym grupowaniu 96.03 mieszczą się „ Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną ”. Z wyjaśnień do PKWiU wynika natomiast, iż stanowiące rozszerzenie powyższej klasy 96.03: grupowanie 96.03.11.0 „ Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji ” obejmuje: usługi zarządzania i utrzymywania cmentarzy, usługi związane z opieką i pielęgnacją grobów i miejsc pochówku, usługi związane z przeprowadzaniem kremacji, usługi w zakresie liternictwa nagrobkowego wykonywane przez obsługę cmentarza, usługi dzierżawy lub sprzedaży grobów, grupowanie 96.03.12.0 „ Usługi pogrzebowe ” obejmuje: usługi związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowych lub kremacyjnych, usługi związane z przeprowadzeniem pochówku lub ekshumacji, usługi balsamowania zwłok, usługi instytucji pogrzebowych, przewóz zwłok związany z ceremonią pogrzebową, usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych. Grupowanie to nie obejmuje: usług religijnych związanych z uroczystościami pogrzebowymi, sklasyfikowanych w grupowaniu 94.91.10.0. Z opisu sprawy wynika, że świadczy Pan usługi, polegające m.in. na wykonaniu nagrobków z granitu, marmuru oraz lastrico, kwater pojedynczych i podwójnych (żelbetonowe elementy stanowiące podziemną cześć grobowca, w którym bezpośrednio zostaje umieszczona trumna ze zwłokami) oraz obłożeniu grobowców granitem.

2014
31
sie

Istota:

Stawka podatku przy sprzedaży grobów murowanych jako część usługi pogrzebowej bądź też samodzielnie bez tej usługi.

Fragment:

W związku z powstałymi wątpliwościami do zasadności stosowania podwyższonej stawki VAT przy sprzedaży grobów murowanych Spółka wnioskuje o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% do sprzedaży grobów murowanych razem z usługą pogrzebową oraz bez jednoczesnego świadczenia usługi pochówku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe będzie stosowanie obniżonej stawki VAT 8% do sprzedaży grobów murowanych jako część usługi pogrzebowej (sprzedaż grobu wraz z usługą organizacji ceremonii pogrzebowej, przygotowaniem ciała) bądź też samodzielnie bez jednoczesnego świadczenia usługi pogrzebowej... Wnioskodawca uważa, że prawidłowe będzie stosowanie stawki VAT 8% do sprzedaży grobów murowanych, zarówno jako część usługi pogrzebowej (sprzedaż grobu wraz z usługą organizacji ceremonii pogrzebowej, przygotowaniem ciała), jak również samodzielnie bez jednoczesnego świadczenia usługi pogrzebowej. Istotą sprawy nie jest rodzaj grobu lecz jego przeznaczenie. Grób murowany wykonany na cmentarzu ma wyłącznie jedno przeznaczenie - pochówek zwłok lub szczątków, stanowiący tym samym ostatni etap usługi pogrzebowej poprzez złożenie zmarłego w grobie. Dotyczy to również grobów murowanych sprzedawanych „ za życia ”, w których ten ostatni etap pochówku jest tylko oddalony w czasie, przeznaczenie grobu zaś się nie zmienia. Również przepisy prawa cmentarnego potwierdzają powyższą interpretację wykorzystania grobów murowanych.

2013
11
gru

Istota:

Stawka VAT na świadczone usługi

Fragment:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., w analizowanym grupowaniu 96.03 mieszczą się „ Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną ”. Z wyjaśnień do PKWiU wynika natomiast, iż stanowiące rozszerzenie powyższej klasy 96.03: grupowanie 96.03.11.0 „ Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji ” obejmuje: usługi zarządzania i utrzymywania cmentarzy, usługi związane z opieką i pielęgnacją grobów i miejsc pochówku, usługi związane z przeprowadzaniem kremacji, usługi w zakresie liternictwa nagrobkowego wykonywane przez obsługę cmentarza, usługi dzierżawy lub sprzedaży grobów. grupowanie 96.03.12.0 „ Usługi pogrzebowe ” obejmuje: usługi związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowych lub kremacyjnych, usługi związane z przeprowadzeniem pochówku lub ekshumacji, usługi balsamowania zwłok, usługi instytucji pogrzebowych, przewóz zwłok związany z ceremonią pogrzebową, usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych. Grupowanie to nie obejmuje: usług religijnych związanych z uroczystościami pogrzebowymi, sklasyfikowanych w grupowaniu 94.91.10.0. Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż skoro – jak wskazał Wnioskodawca - świadczone przez Wnioskodawcę usługi mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 96.03, to podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

2013
6
paź

Istota:

Skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 96.03, to podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

Fragment:

Świadczone usługi są ściśle związane z pochówkiem, a te należy uznać jako pokrewne usługom pogrzebowym i zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r., powyższe usługi mieszczą się w grupowaniu 96.03 tj. „ Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczonych wraz z trumną lub urną ”. Załącznik nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 8%. Pod pozycją 180 mieszczą się - sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 96.03 – usługi pogrzebowe i pokrewne. Wykonywane są usługi jedynie dla osób fizycznych. Wnioskodawca nie wykonuje usług dla podmiotów gospodarczych, świadczących kompleksowe usługi pogrzebowe. Usługi - sprzedawane kompleksowo albo każda z osobna - składają się na jedno świadczenie związane z pochówkiem. Wnioskodawca przytacza stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz orzecznictwo polskich sądów, które w swym orzecznictwie powołują się na koncepcje świadczeń powiązanych, składających się w konsekwencji na jedno świadczenie - w tym przypadku pogrzebowe. W powołanym orzecznictwie usługi składające się na usługę kwalifikowaną, mogą być świadczone osobno, jednak nie zmienia się cel świadczenia (bo czy można wymurować kwaterę na cmentarzu w innym celu niż pochówek...).

2013
30
maj

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług pogrzebowych

Fragment:

Na podstawie tej klasyfikacji w grupowaniu 93.03 "Usługi pogrzebowe i pokrewne" występują następujące usługi: 96.03 – USŁUGI POGRZEBOWE I POKREWNE 96.03.1 – Usługi pogrzebowe i pokrewne 96.03.11 – Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji 96.03.11.0 – Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzaniem kremacji – 8% - poz. 180 zał. nr 3 do ustawy o VAT, 96.03.12 - Usługi pogrzebowe, 96.03.12.0 Usługi pogrzebowe – 8% - poz. 180 zał. nr 3 do ustawy o VAT. Zatem usługi pogrzebowe, w każdej opisanej w piśmie sytuacji, podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką 8% VAT. Natomiast dostawa trumien lub urn lub innych towarów, jak również wszystkie usługi wykonywane bez usług pogrzebowych w Zakładzie pogrzebowym a zamawiane odrębnym zamówieniem bez zamówienia usługi pogrzebowej - podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 wyż. wym. ustawy. Dostawa wyłącznie utensyliów pogrzebowych (bez usług pogrzebowych i pokrewnych) podlega opodatkowaniu według stawek właściwych dla danego towaru. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za: prawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dla usług sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 96.03.1, 90.01.10.0 oraz 47.00, nieprawidłowe - zakresie stawki podatku VAT dla usług sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 49.39.3, 49.39.39.0 oraz 96.03.11.0.

2013
18
maj

Istota:

Usługi pogrzebowe i pokrewne są opodatkowane według stawki 8% VAT.

Fragment:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., w grupowaniu 96.03 mieszczą się „ Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną ”. Z wyjaśnień do PKWiU wynika natomiast, iż stanowiące rozszerzenie powyższej klasy 96.03: grupowanie 96.03.11.0 „ Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji ” obejmuje: usługi zarządzania i utrzymywania cmentarzy, usługi związane z opieką i pielęgnacją grobów i miejsc pochówku, usługi związane z przeprowadzaniem kremacji, usługi w zakresie liternictwa nagrobkowego wykonywane przez obsługę cmentarza, usługi dzierżawy lub sprzedaży grobów, grupowanie 96.03.12.0 „ Usługi pogrzebowe ” obejmuje: usługi związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowych lub kremacyjnych, usługi związane z przeprowadzeniem pochówku lub ekshumacji, usługi balsamowania zwłok, usługi instytucji pogrzebowych, przewóz zwłok związany z ceremonią pogrzebową, usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych. Grupowanie to nie obejmuje: usług religijnych związanych z uroczystościami pogrzebowymi, sklasyfikowanych w grupowaniu 94.91.10.0. Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego (...)

2013
19
mar

Istota:

Zastosowanie obniżonej stawki w wysokości 8% do usług zakwalifikowanych jako usługi pogrzebowe (PKWiU 96.03)

Fragment:

Wszystkie wymienione czynności zaklasyfikowane zostały do usług pogrzebowych, kwalifikują się do PKWiU 96.03. Mając na uwadze przestawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegające na: wykonaniu nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem: wykonaniu nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą (dla siebie lub bliskich), wykonaniu usługi montażu kwatery i nagrobka, wykonaniu grobu ziemnego, wybetonowaniu grobu ziemnego, wykonaniu odkrycia i zakrycia istniejącego grobu, renowacji istniejącego nagrobka - które zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 96.03 i są związane z konkretną usługą pogrzebową, podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 180 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy O.p., zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.