ITPB1/415-629/12/HD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przekazane Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty Polskiej (zawarcie umowy w imieniu i na rzecz kupującego na podstawie pełnomocnictwa), stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2012 r. (data wpływu 8 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych przekazanych na pokrycie zobowiązań kupującego względem operatora pocztowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych przekazanych na pokrycie zobowiązań kupującego względem operatora pocztowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży detalicznej, prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej – sprzedaż za pośrednictwem Internetu.

Wnioskodawczyni będzie dokonywała sprzedaży towarów nowych i używanych. Towar będzie wysyłany do kupującego po zawarciu umowy o świadczenie usług pocztowych z Pocztą Polską w imieniu i na rzecz kupującego, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez kupującego.

Na podstawie zawartej umowy – oprócz ceny za towar – kupujący przekaże Wnioskodawczyni pieniądze na pokrycie należności względem poczty za usługę przesyłki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekazane Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty Polskiej (zawarcie umowy w imieniu i na rzecz kupującego na podstawie pełnomocnictwa), stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, środki pieniężne przekazywane jej przez kupującego na pokrycie kosztów usługi wykonywanej przez Pocztę Polską, w sytuacji w której Wnioskodawczyni zawiera umowę o świadczenie usługi pocztowej z Pocztą Polską w imieniu i na rzecz kupującego na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, nie będą stanowić podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pieniądze otrzymane od kupującego nie są wynagrodzeniem za odpłatną sprzedaż towarów lub świadczenie usług i nie są przychodem w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki te stanowią wyłączną własność kupującego i za pośrednictwem Wnioskodawczyni uiszcza należność Poczcie Polskiej za wykonanie usługi pocztowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Jednakże w myśl art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się zwróconych wydatków niezliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wynika z przepisów art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby – mocodawcy, na mocy którego inna osoba – pełnomocnik, staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dokonywała będzie sprzedaży towarów nowych i używanych za pośrednictwem Internetu. Towar będzie wysyłany do kupującego po zawarciu umowy o świadczenie usług pocztowych z Pocztą Polską w imieniu i na rzecz kupującego, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez kupującego. Na podstawie zawartej umowy – oprócz ceny za towar – kupujący przekaże Wnioskodawczyni pieniądze na pokrycie należności względem poczty za usługę przesyłki.

Na tle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego w odniesieniu do powyżej powołanych przepisów należy uznać, iż w sytuacji opisanej przez Wnioskodawczynię nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, a co za tym idzie środki pieniężne, które będą wpływać na rachunek Wnioskodawczyni w związku z jej zobowiązaniem do wykonania polecenia mocodawcy, tj. kwoty, które Wnioskodawczyni zobowiązana jest przekazać wskazanemu przez mocodawcę podmiotowi, nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym.

Należy jednak podkreślić, iż warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego jej pełnomocnictwa, bowiem tylko w takiej sytuacji stanowisko Wnioskodawczyni będzie można uznać za prawidłowe.

Koniecznym jest także posiadanie dowodów potwierdzających wykonanie usługi przez Wnioskodawczynię, np. dowodów opłat za nadanie przesyłki pocztowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.