IPTPB1/4511-300/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Ryczałt – należności za usługi pocztowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zakwalifikowania do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej należności za usługi pocztowe i jej opodatkowania- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zakwalifikowania do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej należności za usługi pocztowe i jej opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 1 lipca 2010 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Forma opodatkowania to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach tej działalności prowadzi sprzedaż wysyłkową głównie części rowerowych, rowerów oraz akcesoriów rowerowych w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem portali aukcyjnych krajowych jak i zagranicznych. Wszystkie zakupione towary wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej. Klient dokonując u Wnioskodawczyni zakupu uiszcza na Jej konto kwotę za towar powiększoną o koszt wysyłki Pocztą ... lub kurierem.

W regulaminie sklepu Wnioskodawczyni jak i opisie aukcji internetowych Wnioskodawczyni zawarła następujące zapisy: „Zakup na mojej aukcji (w sklepie) oznacza pełną akceptację regulaminu. (...) Kupując na mojej aukcji udzielasz mi jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z dostawcą - w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego”.

Zgodnie z ww. zapisem, kupujący (oprócz kwoty za zakupiony przedmiot) przekazuje Wnioskodawczyni pieniądze na pokrycie kosztów związanych z wysyłką przedmiotu, aby Wnioskodawczyni, w imieniu kupującego i na jego rachunek, mogła skutecznie zawrzeć umowę z dostawcą i opłacić należność względem Poczty lub kuriera. Odbiorca - kupujący, przelewa na rachunek Wnioskodawczyni pieniądze, którymi Ona zapłaci - w imieniu kupującego i na jego rachunek, jako pełnomocnik - dostawcy (poczcie, kurierowi), za zakupioną przez tegoż odbiorcę usługę. Kwota przeznaczona na ten cel jest doliczana przez kupującego do ceny zakupionego towaru i wpłacana na konto Wnioskodawczyni jednym przelewem.

Wnioskodawczyni wskazała, że przed złożeniem tegoż wniosku zasięgnęła opinii pracowników Krajowej Informacji Podatkowej. Z informacji uzyskanych w ww. Biurze wynika, że jeżeli w regulaminie sklepu/aukcji znajduje się zapis o udzieleniu przez klienta pełnomocnictwa na zawarcie umowy z dostawcą, to pieniądze, które przesyła klient na konto firmowe jako zapłata za przesyłkę, traktowane będą, jako zwrot kosztów i nie muszą być ujmowane na dowodzie zakupu, w związku z tym, nie ma także konieczności księgowania tych kwot w ewidencji sprzedaży, a tym samym, koszty wysyłek nie stanowią przychodów dla Wnioskodawczyni podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (co za tym idzie, nie podlegają również opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług). Jeżeli kwota jaka wpływa na konto od danego klienta za wysyłkę, jest tylko zwrotem kosztów, nie musi być traktowana i księgowana jako przychód. Należy posiadać dowody nadania, w celu udokumentowania poniesionych kosztów wysyłki.

Wnioskodawczyni dodała, że kwota jaka wpływa na Jej konto (od konkretnego klienta) będzie większa o udokumentowane koszty wysyłki, w porównaniu do wartości towaru na dowodzie sprzedaży.

Wnioskodawczyni posiada dowody nadania przesyłek, w których zawarte są następujące informacje:

  • imię i nazwisko odbiorcy przesyłki
  • dane Wnioskodawczyni (pełnomocnika);
  • waga i koszt usługi pocztowej;
  • numer przesyłki pocztowej i data nadania;
  • stempel pocztowy.

Opisany stan faktyczny ma miejsce od 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w opisanej sytuacji (zawarcie umowy w imieniu kupującego), przekazane środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem dostawcy stanowią dla Wnioskodawczyni podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym...
  2. Czy też mogą być potraktowane jako kwota zwrotu opłaty pocztowej i nie będą wówczas przychodem, a jedynie zwrotem kosztów poniesionych przez Wnioskodawczynię jako pełnomocnika, z punktu widzenia umowy na wysyłkę zawartej z dostawcą...
  3. Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota na poczet zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych na rzecz i w imieniu kupującego, będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni kwotę obrotu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku zawarcia umowy w imieniu kupującego, przekazane środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem dostawcy nie stanowią dla Niej przychodu, przez co nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Według art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W ocenie Wnioskodawczyni, część pieniędzy wpłaconych przez kupującego na Jej konto (w wysokości udokumentowanego kosztu przesyłki pocztowej) jest zwrotem kosztów poniesionych przez Wnioskodawczynię (czyli pełnomocnika z punktu widzenia umowy na wysyłkę z wybranym przewoźnikiem) w imieniu i na rzecz kupującego. Ponieważ udokumentowany koszt wysyłki nie jest przychodem Wnioskodawczyni, nie należy go ewidencjonować, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni jest zdania, że otrzymana przez Nią kwota na poczet zawarcia w imieniu i na rzecz kupującego umowy o świadczenie usług pocztowych nie będzie stanowiła obrotu Jej firmy.

Wnioskodawczyni wskazała, ze podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej o Nr IPTPB1/415-585/12-4/DS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów w sklepie internetowym i za pośrednictwem portali aukcyjnych krajowych i zagranicznych. W regulaminie sprzedaży zawarła zapis, iż kupujący na Jej aukcji udziela Jej pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z dostawcą, w celu przesłania mu za pośrednictwem poczty zakupionego towaru, a przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu Wnioskodawczyni. Zgodnie z tym zapisem, kupujący przekazuje Wnioskodawczyni oprócz kwoty za zakupiony przedmiot, również środki na pokrycie kosztów związanych z wysyłką tego przedmiotu. Wnioskodawczyni w dowodzie nadania przesyłek wskazuje koszt usługi pocztowej.

Zauważyć należy, że w przedstawionej wyżej sytuacji, kwoty otrzymane od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki pocztowej nie są kwotami należnymi Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży towarów. Wnioskodawczyni bowiem, działając jako pełnomocnik, zobowiązana jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz operatora pocztowego lub kuriera w zamian za świadczone na rzecz klientów usługi pocztowe. Przy czym, warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla powyższej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego, na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego Jej pełnomocnictwa.

Należy tu mieć na uwadze przepisy art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), regulujące kwestię przedstawicielstwa.

Zgodnie z art. 95 § 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

W myśl art. 95 § 2 tej ustawy, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W świetle powyższego, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz fakt, że Wnioskodawczyni z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej płaci podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy uznać, iż w opisanej sytuacji nie powstanie przychód w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, środki pieniężne, które wpływają na rachunek Wnioskodawczyni na pokrycie zobowiązań kupującego (mocodawcy) wobec dostawcy nie zwiększają podstawy opodatkowania jako przychody z pozarolniczej działalności. Kwoty te nie będą zatem miały wpływu na wysokość przychodu (obrotu) firmy Wnioskodawczyni.

W sytuacji, gdy Wnioskodawczyni koszty przesyłek pocztowych i kurierskich pokrywa środkami pieniężnymi, które wcześniej otrzyma od kupującego towar, nie jest możliwe uznanie, że kwoty te stanowią zwrot opłat pocztowych poniesionych przez Wnioskodawczynię. Ww. środki pieniężne stanowią koszt kupującego poniesiony przez Wnioskodawczynię w imieniu nabywcy towarów i z jego środków pieniężnych.

Powyższe nie ma jednak wpływu na kwestie dotyczące braku podstaw do zakwalifikowania ww. należności za usługi pocztowe do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i jej opodatkowania, w związku z czym stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w opisanym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.