IPPP2/4512-27/16-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej usług pocztowych
IPPP2/4512-27/16-4/KOMinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. sprzedaż
 3. usługi pocztowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Organu dnia 11 stycznia 2016 r., uzupełniony pismem z dnia z dnia 9 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 1 marca 2016 r. znak IPPP2/4512-27/16-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 7 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej usług pocztowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej usług pocztowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 2008 r. Wnioskodawczyni jest agentem ubezpieczeniowym i prowadzi działalność we własnym biurze. Z tego tytułu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 37 ustawy o VAT.Wnioskodawczyni od lipca 2015 r. współpracuje z firmą V. świadczącą usługi pocztowe. Oprócz przyjmowania od listonoszy przesyłek, ich wydawania, Wnioskodawczyni przyjmuje także listy do wysyłki. Na listy nakleja znaczki pocztowe o różnych nominałach, które kupuje od V. Z tytułu sprzedaży znaczków klientom Wnioskodawczyni nie ma płaconego wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest naliczane od każdej przesyłki np. list zwykły - 0,05 zł (znaczek o wartości 1,40 zł), list polecony - 0,05 zł (znaczek o wartości 3,50 zł). W miesiącu grudniu za miesiąc listopad z tego tytułu zostało naliczone wynagrodzenie 2,75 zł.

W uzupełnieniu z dnia 14 marca 2016 r. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że prowadząc działalność w zakresie agenta ubezpieczeniowego jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 37 ustawy o VAT i dlatego też, po konsultacji ze swoim biurem rachunkowym, rezygnuje z interpretacji w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT swoich usług.

W odpowiedzi na pytania Organu Wnioskodawczyni podała następujące informacje:

 1. Symbol PKWiU (2008) dla świadczonych usług pocztowych: 53.20 - Pozostałe usługi pocztowe i kurierskie.
 2. (Zgodnie z zawartą umową z V. S.A. prowadzoną działalność Wnioskodawczyni musiała rozszerzyć o wpis PKD 46.19Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju i PKD 53.20Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska).
 3. Odbiorcami i nadawcami przesyłek (listy polecone, listy zwykłe, listy sądowe, paczki allegro, paczki do paczkomatu) są klienci indywidualni, jak i firmy.
 4. Od 2008 r. (rozpoczęcie działalności) Wnioskodawczyni prowadziła tylko działalność w zakresie agenta ubezpieczeniowego (multiagencja - kilka umów współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi) oraz pośrednika kredytów hipotecznych i firmowych (umowa współpracy z Bankami). Od lipca 2015 r. dodatkowo Wnioskodawczyni prowadzi punkt obsługi klienta V.. Nigdy wcześniej nie prowadziła sprzedaży, w zakresie której miała obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej.
 5. Wnioskodawczyni sprzedaje tylko znaczki V. w przypadku przyjmowania przesyłek nadawanych przez klientów indywidualnych, jak i firmy (znaczki naklejane na listy, jak i paczki), tak więc nie dokonuje sprzedaży usług i towarów wymienionych w § 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, których dostawa automatycznie wyklucza z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.
 6. W umowie Wnioskodawczyni zobowiązała się do: sprzedaży znaczków V., obsługi przesyłek rejestrowanych awizowanych (przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie adresatom), obsługa przesyłek nadawanych typu: listy różnego rodzaju, przesyłki, paczki, przesyłki Allegro), obsługi wszystkich nowo wprowadzonych produktów Operatora pocztowego, przyjmowania i przekazywania przesyłek pocztowych doręczycielowi Operatora pocztowego, przyjmowania zapłaty za nadanie/ odbiór/ pobranie w formie gotówkowej.
 7. Firma V. S.A. jest niezależnym operatorem pocztowym. Głównym profilem działalności spółki V. S.A. są usługi pocztowo-kurierskie dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych.
 8. W ramach umowy Wnioskodawczyni prowadzi działalność na rzecz V. jako Agent POK (punkt obsługi klienta).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni z tytułu świadczonych usług pocztowych jest zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawczyni, z tytułu prowadzenia działalności w zakresie usług pocztowych (przyjmowanie i dystrybucja znaczków pocztowych) i ze względu na niską kwotę przychodu z tej działalności, Wnioskodawczyni nie musi posiadać kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544)

Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 18 tego załącznika wymieniono usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie (PKWiU ex 53).

Jak wynika z objaśnień do ww. załącznika, zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Oznaczenie w załączniku danej grupy „ex” oznacza, że zwolnienie odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem wynikające z konkretnego załącznika zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Aby zatem Wnioskodawczyni miała prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 18 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • podatnik musi świadczyć usługi kurierskie i pocztowe,
 • nie może natomiast świadczyć usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie.

Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. dział 53 obejmuje usługi pocztowe i kurierskie, takie jak: odbieranie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych i paczek oraz lokalne usługi doręczycieli i posłańców.

W dziale tym, w grupowaniu 53.20 wskazano pozostałe usługi pocztowe i kurierskie.

Z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że klasa ta obejmuje:

 • usługi świadczone przez prywatne firmy pocztowe i kurierskie,
 • usługi operatora publicznego nieobjęte obowiązkiem świadczenia usług powszechnych.

Ponadto, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (...).

Natomiast zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Jak wynika z zapisu § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł (§ 5 ust. 2).

Odnosząc powołane przepisy do przedstawionego opisu sprawy należy przede wszystkim stwierdzić, czy świadczone przez Wnioskodawczynię usługi m.in. w zakresie przyjmowania i dystrybucji znaków opłaty pocztowej, zakupionych od V., można uznać za usługi pocztowe.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zawarła w lipcu 2015 r. umowę z kontrahentem (V. S.A.) – podmiotem będącym niezależnym operatorem pocztowym prowadzącym działalność pocztową. Zgodnie z postanowieniami umowy Wnioskodawczyni działa w imieniu własnym i na rzecz kontrahenta, pełniąc funkcję agenta w świadczeniu usług pocztowych oraz przyjmując zapłatę dla Kontrahenta, uiszczaną przez klientów, za wykonywane usługi pocztowe. W umowie Wnioskodawczyni zobowiązała się do: sprzedaży znaczków V., obsługi przesyłek rejestrowanych awizowanych (przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie adresatom), obsługa przesyłek nadawanych typu: listy różnego rodzaju, przesyłki, paczki, przesyłki Allegro), obsługi wszystkich nowo wprowadzonych produktów V., przyjmowania i przekazywania przesyłek pocztowych doręczycielowi V., przyjmowania zapłaty za nadanie/ odbiór/ pobranie w formie gotówkowej.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Wnioskodawczyni przyjmuje m.in. listy do wysyłki, na które nakleja znaczki pocztowe o różnych nominałach zakupione od V. Z tytułu sprzedaży znaczków klientom Wnioskodawczyni nie ma płaconego wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest natomiast naliczane od każdej przesyłki np. listu zwykłego czy poleconego oraz z tytułu wykonywania czynności wynikających z umownych zobowiązań. Kontrahent, przy każdej dostawie znaków pocztowych, na rzecz Wnioskodawczyni, wystawia na jej rzecz fakturę VAT dokumentującą dostawę tych towarów.

Odbiorcami i nadawcami przesyłek (listy polecone, listy zwykłe, listy sądowe, paczki allegro, paczki do paczkomatu) są klienci indywidualni i firmy, także sprzedaży znaczków pocztowych V. Wnioskodawczyni dokonuje na rzecz klientów indywidualnych, którzy płacą gotówką oraz firm.

Przedstawiony opis sprawy w świetle powołanych przepisów wskazuje, że czynności sprzedaży znaków opłaty pocztowej, zakupionych od V., ale także obsługa przesyłek rejestrowanych awizowanych (przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie adresatom), obsługa przesyłek nadawanych typu: listy różnego rodzaju, przesyłki, paczki, przesyłki Allegro), obsługa wszystkich nowo wprowadzonych produktów V., przyjmowanie i przekazywanie przesyłek pocztowych doręczycielowi V., stanowią usługi pocztowe.

W świetle wyżej wskazanych przepisów prawnych stwierdzić należy, że prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 przysługuje w sytuacji świadczenia ściśle określonych usług (usług o konkretnych symbolach PKWiU), które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Skoro Wnioskodawczyni świadczy usługi pocztowe, których symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU (2008) to 53.20 „Pozostałe usługi pocztowe i kurierskie”, i z wniosku nie wynika, żeby Wnioskodawczyni w ramach świadczonych usług pocztowych świadczyła usługi w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie, oraz żeby dokonywała dostawy usług i towarów wymienionych w § 4 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, to stwierdzić należy, że w stosunku do usług pocztowych będących przedmiotem zapytania będzie miało zastosowanie zwolnienie z obowiązku ich ewidencjonowania na kasie rejestrującej zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących i poz. 18 załącznika do tego rozporządzenia.

Przedmiotowe zwolnienie Wnioskodawczyni może stosować do dnia 31 grudnia 2016 r., tj. do dnia obowiązywania regulacji prawnych dotyczących zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących zawartych w powołanym wyżej rozporządzeniu.

Należy jednak podkreślić, że zwolnienie to Wnioskodawczyni może stosować tylko do czynności, których sprzedaż będzie dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (klientów indywidualnych), gdyż nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez podmioty inne, niż wymienione w cyt. wyżej art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, tj. w przypadku działalności Wnioskodawczyni, które są opłacane przez firmy.

Stanowisko Wnioskodawczyni, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.