IPPP1/443-1438/14-5/JL | Interpretacja indywidualna

W analizowanej sprawie spełnione zostały przesłanki przedmiotowo-podmiotowe do objęcia opisanych usług zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT.
IPPP1/443-1438/14-5/JLinterpretacja indywidualna
 1. operator
 2. usługi pocztowe
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.) - uzupełnionym w dniu 3 marca 2015 r. pismem z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 23 lutego 2015 r. (doręczone 25 lutego 2015 r.) - o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia powszechnych usług pocztowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia powszechnych usług pocztowych. Wniosek uzupełniony został w dniu 3 marca 2015 r. pismem z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 23 lutego 2015 r. (doręczone 25 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

P. S.A. w ramach prowadzonej działalności oferuje m.in. świadczenie szerokiego katalogu usług pocztowych. Jednocześnie w katalogu usług pocztowych, znajdują się również tzw. usługi powszechne, których obowiązek świadczenia nałożony został na P. jako operatora wyznaczonego - zgodnie z przepisami art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, dalej również „ustawa PP”).

W ramach prowadzonej działalności Poczta bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych, ogłaszanych przez jednostki sektora finansów publicznych (dalej również „Zamawiających”). W takich sytuacjach, oferty, dostosowane do potrzeb Zamawiających określonych w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (dalej również SIWZ), przygotowywane są w oparciu o katalog oferowanych przez P. usług pocztowych - powszechnych oraz niepowszechnych. W sytuacji, gdy opisowi przedmiotu zamówienia określonemu w SIWZ, odpowiada zakres usług powszechnych (wskazany w art. 45 ust. 1 ustawy PP), oferta S.A. składana Zamawiającemu obejmuje te usługi. Jednocześnie kalkulacja wartości zamówienia dokonywana jest:

 • w oparciu o ceny usług powszechnych wynikające z „Cennika Usług Powszechnych w obrocie krajowym oraz zagranicznym” (Uchwała nr xxx Zarządu P. S.A. z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym), oraz
 • z uwzględnieniem kryteriów ustalania taryf specjalnych wynikających z rozdziału 7 Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych (Uchwała nr xxx Zarządu P. S.A. z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych).

Oferta nie jest kierowana do podmiotów, w stosunku do których ma zastosowanie wyłączenie z pojęcia pocztowych usług powszechnych na podstawie art. 45. ust. 2 ustawy PP.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru oferty P., zawierane są pisemne umowy na świadczenie usług.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku wskazano, że usługi pocztowe opisane w stanie faktycznym oraz będące przedmiotem zapytania – świadczone na podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowią powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługi świadczone przez P. na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odpowiadające zakresowi usług powszechnych w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy PP i nie wyłączone z tego zakresu na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy PP, podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Z uwagi na fakt, że przepisy podatkowe nie definiują pojęcia powszechnych usług pocztowych oraz nie określają podmiotu obowiązanego do świadczenia tych usług, przy ustalaniu zakresu zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w cytowanym przepisie odwołać się należy do przepisów ustawy Prawo pocztowe.

Odnosząc się do przesłanki podmiotowej, związanej z zastosowaniem zwolnienia przewidzianego w cytowanym powyżej przepisie, wskazać należy, że zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy PP, operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych, zdefiniowany został jako operator wyznaczony. Jednocześnie w myśl art. 178 ust. 1 ustawa PP, P. S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Powyższe oznacza, że w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. P. powierzono obowiązki przewidziane dla operatora wyznaczonego, w tym przede wszystkim obowiązki związane ze świadczeniem usług powszechnych. Ponadto na płaszczyźnie ustawy o VAT, P. S.A. jest w tym okresie jedynym podmiotem, który skorzystać może ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt . 17.

Analiza przesłanki przedmiotowej zwolnienia przewidzianego w cyt. przepisie wymaga natomiast odniesienia się do regulacji przewidzianych w rozdziale 4 Prawa pocztowego

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy PP do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 46 (obowiązku operatora wyznaczonego), usługi pocztowe obejmujące:

 1. przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:
  1. przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:
   • maksymalnych - 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu - 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,
   • minimalnych - 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm,
   • minimalnych strony adresowej - 90x140 mm,
  2. przesyłek dla ociemniałych,
  3. paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm;
 2. sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 000 g i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c.

Jednocześnie, w myśl art. 45 ust. 2 cyt. powyżej ustawy, usług pocztowych, o których mowa w ust. 1, świadczonych dla nadawców masowych nie zalicza się do usług powszechnych. Przepis art. 3 pkt 11) Prawa pocztowego definiuje pojęcie „nadawcy masowego”. Zgodnie z ustawą, oznacza ono nadawcę nadającego przesyłki pocztowe na podstawie umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej w formie pisemnej, od chwili przekroczenia liczby 100.000 sztuk przesyłek danego rodzaju w danym roku kalendarzowym, z wyłączeniem:

 1. podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 2. przedsiębiorstw użyteczności publicznej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, oraz
 3. państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych”.

Oznacza to, że usługi pocztowe świadczone na podstawie umowy pisemnej podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych, a więc podmiotów wskazanych w opisie stanu faktycznego nie podlegają wyłączeniu z zakresu usług powszechnych na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy PP.

Dodatkowo, obowiązek świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju przez operatora wyznaczonego (art. 46 ust. 1 i 2 ustawy PP), obejmuje świadczenie tych usług;

 1. w sposób jednolity w porównywalnych warunkach;
 2. przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia:
  1. placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 pkt 3 oraz
  2. nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na danym terenie;
 3. z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych;
 4. po przystępnych cenach;
 5. z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej.

Przepisy Prawa pocztowego przewidują możliwość świadczenia pocztowych usług powszechnych w oparciu o określone w regulaminach taryfy specjalne i upusty. Potwierdza to art. 54 Prawa pocztowego, który przewiduje możliwość stosowania taryf specjalnych i upustów pod warunkiem ich wprowadzania regulaminem świadczenia usług powszechnych przedkładanym Prezesowi UKE do zatwierdzenia w trybie art. 49 Prawa pocztowego. Powołane w opisie stanu faktycznego cenniki i taryfy specjalne mają charakter cenników i taryf regulowanych przepisami Prawa pocztowego.

Biorąc pod uwagę fakt, że usługi przedstawione w stanie faktycznym świadczone są przez P. na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odpowiadają zakresowi usług przewidzianemu w art. 45 ust. 1 i nie wyłączone z tego zakresu na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy PP, jak również są one świadczone w ramach obowiązku operatora wyznaczonego, przewidzianego w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy PP, uznać należy, że spełnione są obie przesłanki (przedmiotowa oraz podmiotowa), zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT.

Jednocześnie bez znaczenia pozostaje fakt, że zawarcie umowy na świadczenie usług poprzedzone jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Z punktu widzenia zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt . 17 ustawy o VAT kluczowe znaczenie ma bowiem, status podmiotu świadczącego usługę - musi nim być operator obowiązany do świadczenia usług powszechnych, oraz zakres usługi - usługa musi mieścić się w katalogu powszechnych usług pocztowych przewidzianych art. 45 ust. 1 ustawy PP i nie podlegać wyłączeniu z tego zakresu na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy PP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym w myśl art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy, zwalnia się od podatku powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Jak wynika z treści tego przepisu, zwolnieniem od podatku są objęte wyłącznie usługi pocztowe zdefiniowane w ustawie Prawo pocztowe jako powszechne.

Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529), do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 46, usługi pocztowe obejmujące:

 1. przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:
  1. przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:
   • maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu – 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,
   • minimalnych – 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm,
   • minimalnych strony adresowej – 90x140 mm,
  2. przesyłek dla ociemniałych,
  3. paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm;
 2. sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 000 g i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c.

Natomiast w myśl art. 45 ust. 2 tej ustawy, usług pocztowych, o których mowa w ust. 1, świadczonych dla nadawców masowych nie zalicza się do usług powszechnych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 11 cyt. ustawy Prawo pocztowe, przez nadawcę masowego rozumie się nadawcę nadającego przesyłki pocztowe na podstawie umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej w formie pisemnej, od chwili przekroczenia liczby 100 000 sztuk przesyłek danego rodzaju w danym roku kalendarzowym, z wyłączeniem podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przedsiębiorstw użyteczności publicznej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.), oraz państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej – „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych”.

Jak stanowi art. 46 ust. 1 ww. ustawy Prawo pocztowe, do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest obowiązany operator wyznaczony.

Natomiast zgodnie z treścią art. 46 ust. 2 cyt. ustawy, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje świadczenie usług powszechnych:

 1. w sposób jednolity w porównywalnych warunkach;
 2. przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia:
  1. placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 pkt 3 oraz
  2. nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na danym terenie;
 3. z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych;
 4. po przystępnych cenach;
 5. z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej.

Analizując treść art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku VAT, należy zauważyć, że kreuje on zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. Zwolnienie to obejmuje nie wszystkie podmioty świadczące usługi pocztowe, ale tylko te które posiadają status operatora obowiązanego do świadczenia takich usług. Na gruncie regulacji prawa pocztowego status podmiotu działającego w takim charakterze przypisuje się, operatorowi wyznaczonemu do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Natomiast ustanawianie operatora wyznaczonego regulują przepisy art. 71 – art. 80 ustawy Prawo pocztowe.

W tym miejscu wskazać należy, że stosownie do art. 178 ust. 1 ustawa Prawo pocztowe, P. S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jednocześnie w myśl art. 192 ustawy, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Zaznaczyć jednakże należy, że samo posiadanie owego statusu jest jedynie przesłanką podmiotową objęcia określonych czynności zwolnieniem. Ponadto występują także uwarunkowania przedmiotowe, czyli innymi słowy tylko niektóre spośród usług świadczonych przez wyznaczonego operatora będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT. Ustawodawca w przepisie kładzie nacisk na „powszechność” świadczonych usług pocztowych, tak że można z tego wnioskować, że te usługi świadczone przez operatora wyznaczonego, którym nie można przypisać przymiotu „powszechności”, będą wyłączone ze zwolnienia i w konsekwencji będą podlegały opodatkowaniu tymże podatkiem według odpowiedniej stawki. Ponadto jedna z kluczowych zasad wykładni prawa nakazuje zwolnienia (i wyłączenia) interpretować możliwie wąsko, ściśle, aby nie doprowadzić do nieuprawnionego rozszerzenia zakresu zwolnień.

Jak wynika z okoliczności przedstawionych w sprawie, P. S.A. w ramach prowadzonej działalności oferuje m.in. świadczenie szerokiego katalogu usług pocztowych. Jednocześnie w katalogu usług pocztowych, znajdują się również tzw. usługi powszechne, których obowiązek świadczenia nałożony został na P. jako operatora wyznaczonego - zgodnie z przepisami art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529). W ramach prowadzonej działalności Poczta bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych, ogłaszanych przez jednostki sektora finansów publicznych. W takich sytuacjach, oferty, dostosowane do potrzeb Zamawiających określonych w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (dalej również SIWZ), przygotowywane są w oparciu o katalog oferowanych przez P. usług pocztowych - powszechnych oraz niepowszechnych. W sytuacji, gdy opisowi przedmiotu zamówienia określonemu w SIWZ, odpowiada zakres usług powszechnych (wskazany w art. 45 ust. 1 ustawy PP), oferta P. składana Zamawiającemu obejmuje te usługi. Jednocześnie kalkulacja wartości zamówienia dokonywana jest:

 • w oparciu o ceny usług powszechnych wynikające z „Cennika Usług Powszechnych w obrocie krajowym oraz zagranicznym” (Uchwała nr 58/2014 Zarządu P.j S.A. z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym), oraz
 • z uwzględnieniem kryteriów ustalania taryf specjalnych wynikających z rozdziału 7 Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych (Uchwała nr xxx Zarządu P. S.A. z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych).

Oferta nie jest kierowana do podmiotów, w stosunku do których ma zastosowanie wyłączenie z pojęcia pocztowych usług powszechnych na podstawie art. 45. ust. 2 ustawy PP.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru oferty P. zawierane są pisemne umowy na świadczenie usług.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że usługi pocztowe opisane w stanie faktycznym oraz będące przedmiotem zapytania – świadczone na podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowią powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

Z uwagi na powołane przepisy oraz wskazane okoliczności należy stwierdzić, że ponieważ Wnioskodawca jest operatorem wyznaczonym zgodnie z przepisami art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Pocztowe, a ponadto jak wskazał Wnioskodawca - usługi pocztowe opisane w stanie faktycznym oraz będące przedmiotem zapytania, świadczone na podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowią powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe – w analizowanej sprawie spełnione zostały przesłanki przedmiotowo-podmiotowe do objęcia opisanych usług zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT.

Tym samym do świadczenia przez Wnioskodawcę wymienionych we wniosku usług na rzecz jednostek sektora finansów publicznych zastosowanie ma zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.