Usługi pocztowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi pocztowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
maj

Istota:

Czy w związku z ww. uregulowaniami obowiązującymi operatorów publicznych (wyznaczonych) w zakresie dokumentowania usług pocztowych w obrocie międzynarodowym, Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawiania faktur w myśl art. 106 ustawy o VAT z tytułu pobierania opłat za koszty związane z nadchodzącą pocztą międzynarodową, opłat tranzytowych oraz opłat z tytułu usług płatniczych?

Fragment:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy, zwalnia się od podatku powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną. Jednocześnie, w myśl art. 132 ust. 1 lit. a ww. Dyrektywy 2006/112/WE, zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają świadczenie usług przez pocztę państwową i dostawa towarów z tymi usługami związana, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako operator pocztowy pełniący dodatkowo funkcję operatora wyznaczonego zgodnie z Prawem Pocztowym do świadczenia powszechnych usług pocztowych, wykonuje usługi pocztowe zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym. W tym ostatnim obszarze konieczna jest współpraca pomiędzy operatorami pocztowymi różnych krajów w celu umożliwienia wymiany strumieni poczty pomiędzy krajem nadania a krajem przeznaczenia. Ponadto operatorzy pocztowi współpracują również w obszarze pocztowych usług płatniczych. Zasady realizacji tych usług w obrocie zagranicznym określają przepisy Światowej Konwencji Pocztowej oraz Regulaminów (dotyczących listów, paczek oraz usług płatniczych).

2016
10
maj

Istota:

Stawka podatku 23% dla usług pocztowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb usługobiorców.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 17 września 2013 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla usług pocztowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb usługobiorców. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług pocztowych. Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem od towarów i usług. W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, dalej: Prawo pocztowe), która przewiduje m.in., że powszechne usługi pocztowe świadczone będą przez operatora wyznaczonego wybieranego na okres 10 lat przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE), w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE. W okresie przejściowym (od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.) obowiązki operatora wyznaczonego pełni dotychczasowy operator publiczny. Uwzględniając planowany rozwój działalności w obszarze rynku usług pocztowych Wnioskodawca rozważa przystąpienie do najbliższego konkursu na operatora wyznaczonego. W przypadku wygrania konkursu i uzyskania statusu operatora wyznaczonego, byłby zatem obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

2016
15
kwi

Istota:

Brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej usług pocztowych

Fragment:

(...) usługi pocztowe. W świetle wyżej wskazanych przepisów prawnych stwierdzić należy, że prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 przysługuje w sytuacji świadczenia ściśle określonych usług (usług o konkretnych symbolach PKWiU), które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia. Skoro Wnioskodawczyni świadczy usługi pocztowe, których symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU (2008) to 53.20 „ Pozostałe usługi pocztowe i kurierskie ”, i z wniosku nie wynika, żeby Wnioskodawczyni w ramach świadczonych usług pocztowych świadczyła usługi w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie, oraz żeby dokonywała dostawy usług i towarów wymienionych w § 4 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, to stwierdzić należy, że w stosunku do usług pocztowych będących przedmiotem zapytania będzie miało zastosowanie zwolnienie z obowiązku ich ewidencjonowania na kasie rejestrującej zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących i poz. 18 załącznika do tego rozporządzenia.

2015
13
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych usług w zakresie przesyłek i przekazów pieniężnych;

Fragment:

W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich kontrahentów usługi pocztowe, w tym w szczególności usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek zwykłych, przesyłek ekspresowych, przesyłek reklamowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz przesyłek bezadresowych. Jednocześnie, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług pocztowych (dalej: Regulamin) obowiązującym u Wnioskodawcy, Wnioskodawca może świadczyć usługi przekazów pocztowych oraz przekazów pieniężnych, z tym, że - zgodnie z Regulaminem - świadczenie usług w zakresie przekazów pieniężnych uzależnione jest od spełnienia przez Wnioskodawcę wymogów określonych w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199 poz. 1175). Postanowienia Regulaminu stanowią jednocześnie ogólne warunki świadczenia usług pocztowych, na podstawie których zawierane są szczegółowe umowy o świadczenie usług pocztowych z poszczególnymi kontrahentami. Zgodnie z przyjętymi przez Wnioskodawcę zasadami świadczenia usług pocztowych, umowa szczegółowa o świadczenie usług pocztowych zawierana z kontrahentem może przewidywać świadczenie przez Wnioskodawcę usług przekazu pieniężnego, niemniej w takim wypadku usługa przekazu pieniężnego stanowi wyłącznie usługę dodatkową świadczoną na rzecz kontrahenta, będącego nabywcą podstawowych usług pocztowych w zakresie przesyłek.

2015
24
wrz

Istota:

Ryczałt – należności za usługi pocztowe

Fragment:

Wnioskodawczyni w dowodzie nadania przesyłek wskazuje koszt usługi pocztowej. Zauważyć należy, że w przedstawionej wyżej sytuacji, kwoty otrzymane od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki pocztowej nie są kwotami należnymi Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży towarów. Wnioskodawczyni bowiem, działając jako pełnomocnik, zobowiązana jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz operatora pocztowego lub kuriera w zamian za świadczone na rzecz klientów usługi pocztowe. Przy czym, warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla powyższej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego, na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego Jej pełnomocnictwa. Należy tu mieć na uwadze przepisy art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), regulujące kwestię przedstawicielstwa. Zgodnie z art. 95 § 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. W myśl art. 95 § 2 tej ustawy, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

2015
28
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług pocztowych.

Fragment:

Rozstrzygając ten spór, w pierwszej kolejności WSA wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania zaskarżonej interpretacji), zwalnia się od podatku usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną - realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Zwolnienie to ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Obejmuje usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, jeżeli są one wykonywane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, czyli Poczty Polskiej. Sąd podkreślił, że literalna treść przywołanego przepisu wskazuje, że zakresem przedmiotowym zwolnienia objęte są wszelkie usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską, a nie tylko usługi powszechne. Jednakże, Sąd wskazał, że ustalając zakres omawianego zwolnienia nie można pomijać odpowiednich zapisów Dyrektywy 112. Stosownie do art. 132 ust. 1 lit a) zawartego w rozdziale – Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym, państwa członkowskie zwalniają świadczenie usług przez pocztę państwową i dostawę towarów z tymi usługami związaną, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych. Odnośnie zakresu zwolnienia z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej usług pocztowych wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 23 kwietnia 2009 r.

2015
23
lip

Istota:

W analizowanej sprawie spełnione zostały przesłanki przedmiotowo-podmiotowe do objęcia opisanych usług zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 10 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia powszechnych usług pocztowych. Wniosek uzupełniony został w dniu 3 marca 2015 r. pismem z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 23 lutego 2015 r. (doręczone 25 lutego 2015 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. P. S.A. w ramach prowadzonej działalności oferuje m.in. świadczenie szerokiego katalogu usług pocztowych. Jednocześnie w katalogu usług pocztowych, znajdują się również tzw. usługi powszechne, których obowiązek świadczenia nałożony został na P. jako operatora wyznaczonego - zgodnie z przepisami art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, dalej również „ ustawa PP ”). W ramach prowadzonej działalności Poczta bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych, ogłaszanych przez jednostki sektora finansów publicznych (dalej również „ Zamawiających ”). W takich sytuacjach, oferty, dostosowane do potrzeb Zamawiających określonych w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (dalej również SIWZ), przygotowywane są w oparciu o katalog oferowanych przez P. usług pocztowych - powszechnych oraz niepowszechnych.

2015
22
sty

Istota:

Podstawa opodatkowania dostawy towarów wraz z kosztami pomocniczymi (transport, pakowanie, usługi pocztowe i kurierskie)

Fragment:

Zdaniem Spółki, koszty dostawy towarów w tym koszty transportu, pakowania, usług pocztowych i kurierskich stanowią część składową ceny towaru (np. książki), co za tym idzie stanowią część podstawy opodatkowania podatkiem VAT wg takiej stawki jakiej podlega opodatkowaniu dostawa danego towaru, np. sprzedaż książki wg stawki 5%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki (...)

2014
14
paź

Istota:

Czy będzie miała Pani prawo do odliczenia, na zasadach ogólnych, podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie od Poczty usługi „przesyłka aglomeracyjna”, jeśli zostanie ona opodatkowana podatkiem od towarów i usług, według stawki podstawowej?

Fragment:

Stwierdził, że w świetle ww. wyroku aby świadczenie usług pocztowych było objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej, o którym mowa w art. 132 ust. 1 lit. a) Dyrektywy Rady 112, konieczne jest, by miały one charakter powszechnych usług pocztowych. Konsekwentnie inne usługi pocztowe należy traktować jako opodatkowane. Wskazał, że z tych względów należy uznać, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 17 u.p.t.u. rozumiany w ten sposób, że z unormowanego tam zwolnienia korzystają wszelkie usługi pocztowe realizowane przez operatora publicznego, bez względu na ich charakter jest sprzeczny z art. 132 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 112. Zwrócił uwagę, że trwają prace na projektem ustawy nowelizującej m. in. art. 43 ust. 1 pkt 17 u.p.t.u. w celu pełniejszego dostosowania zakresu określonego tam zwolnienia do prawodawstwa unijnego (druk sejmowy nr 805). Zgodnie z uzasadnieniem projektu wprowadzona zmiana ma jednoznacznie wskazywać, że zwolnienie dotyczy tylko powszechnych usług pocztowych. Wskazał, że Minister Finansów wydając interpretację indywidualną powinien rozważyć, czy usługa świadczona przez P. tj. „ przesyłka a. ”, jest usługą powszechną, czy też ma charakter usługi indywidualnej, z uwzględnieniem wskazań zawartych w wyroku Trybunału z dnia 23 kwietnia 2009 r.

2014
1
lip

Istota:

Czy w stosunku do usługi pocztowej świadczenia przekazu pocztowego Wnioskodawca będzie mógł stosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 lub pkt 40 ustawy o VAT?

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, pomimo szerokiego zakresu przedmiotowego zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, uwzględniając w szczególności, iż przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego usługa realizowania przez Wnioskodawcę przekazów pocztowych stanowi usługę pocztową (inną niż powszechna usługa pocztowa) w rozumieniu przepisów Prawa pocztowego i nie stanowi usługi płatniczej, w szczególności w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, omawiane zwolnienie również nie znajduje zastosowania do tej usługi. Powyższej konkluzji nie zmienia okoliczność, iż co do zasady charakter operacyjny usługi pocztowej polegającej na realizacji przekazów pocztowych może być bardzo zbliżony do usługi finansowej w zakresie realizacji przekazów pieniężnych w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych. Jeżeli bowiem podatnik traktuje usługę przekazu pocztowego jako usługę pocztową podlegającą reżimowi przepisów Prawa pocztowego, a nie jako usługę finansową przekazu pieniężnego, której zasady świadczenia podlegają reżimowi odrębnych przepisów (Ustawa o usługach płatniczych, Prawo bankowe itp.), to brak jest możliwości zastosowania do przedmiotowej usługi zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy powinno zostać uznane za właściwe, a o potwierdzenie jego prawidłowości Zainteresowany wnosi niniejszym wnioskiem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia z opodatkowania usługi pocztowej świadczenia przekazu pocztowego na podstawie: art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT – jest prawidłowe; art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT– jest nieprawidłowe.