Usługi parkingowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi parkingowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
31
gru

Istota:

Opodatkowanie usługi parkingowej oraz usługi transportu osób.

Fragment:

W analizowanej sprawie przedmiotem sprzedaży są – jak wskazał Wnioskodawca – dwie niezależne usługi, tj. usługa parkingowa oraz transportowa. Żadna z tych usług nie jest niezbędna do wykonania drugiej. Skorzystanie z usługi parkingowej nie narzuca konieczności skorzystania z usługi dowozu, a każdy klient ma możliwość wyboru usług, którymi jest zainteresowany, tj. klient może wybrać tylko usługę parkingową, usługę parkingową i usługę transportu na lotnisko (dworzec kolejowy lub inne miejsce) lub tylko usługę transportu na lotnisko (lub inne miejsce). Wobec tego należy uznać, że przedmiotowe usługi stanowią odrębny rodzaj usług oferowanych przez Wnioskodawcę i należy opodatkować je różnymi – właściwymi dla siebie stawkami podatku VAT pomimo, że są wykonywane na rzecz jednego klienta. Co do zasady, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do art. 41 ust. 13 ustawy – towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

2015
26
lip

Istota:

Odpłatna sprzedaż przez Wnioskodawcę prawa do rabatu w postaci bonów rabatowych na rzecz abonentów jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Wnioskodawca poprzez sprzedaż bonów rabatowych na rzecz abonentów, którzy mają możliwość ich zrealizowania podczas zakupów usług parkingowych i uzyskania zniżki przy zakupie tych usług pozyskuje klienta i zobowiązuje się udzielić rabatu klientowi, który okaże zakupiony bon rabatowy nabyty od Wnioskodawcy. W opisanej sytuacji mamy więc do czynienia z określonymi działaniami podjętymi przez Wnioskodawcę polegającymi na pozyskaniu potencjalnych klientów w kontekście sprzedaży usług parkingowych. W tym celu sprzedawane są za odpłatnością bony rabatowe, które uprawniają do zakupu usług świadczonych w przyszłości po obniżonej cenie. Tym samym, sprzedaż bonu rabatowego powoduje, że klient nabywa usługę. Bon rabatowy upoważnia do nabycia na preferencyjnych warunkach usług oferowanych przez Wnioskodawcę. Zatem sprzedaż bonów rabatowych, których nabywca będzie uprawniony do skorzystania z rabatu stanowi „ sprzedaż prawa do rabatu ”. Prawo to polega na uzyskaniu określonej zniżki przy zakupie usług parkingowych. W związku z tym, sprzedaż bonów zniżkowych jest usługą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Klient dokonujący zakupu bonu rabatowego emitowanego przez Wnioskodawcę, do zrealizowania podczas zakupów usług parkingowych, płaci za nabywany bon.

2015
4
sty

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem parkomatów i sposobu jego odliczenia.

Fragment:

Jak wskazano powyżej, świadczenie przez Gminę usług parkingowych odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych i w konsekwencji Gmina działając w roli podatnika zobligowana jest do odprowadzania podatku należnego z tego tytułu. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Gminy, należy uznać, iż w przypadku odpłatnego świadczenia przez Gminę usług parkingowych istnieje bezpośredni związek podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na zakup parkomatów a wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zatem również drugi ze wskazanych (w art. 86 ust 1 ustawy o VAT) warunków odliczenia podatku również jest spełniony. Jednocześnie zdaniem Gminy bez wpływu na prawo do odliczenia pozostaje fakt, iż parkomaty wykorzystywane są przez Gminę jedynie w miesiącach lipcu i sierpniu każdego roku. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, fakt pobierania przez Gminę opłat za postój pojazdów przez określone miesiące w roku wynika z braku zainteresowanych korzystaniem z przedmiotowych Parkingów poza okresem letnim. W pozostałych miesiącach roku Gmina nie świadczy zatem w ogóle usług parkingowych. Oznacza to, że jeśli Gmina wykorzystuje przedmiotowe parkomaty, to wykorzystuje je jedynie do działalności opodatkowanej.

2014
15
sty

Istota:

Termin powstania obowiązku podatkowego dla usługi parkingowej

Fragment:

Usługa parkingowa nie zakłada zatem aktywnych działań usługodawcy, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pozostawionego na parkingu samochodu. Rola osoby świadczącej usługę parkingową sprowadza się raczej do obowiązku tolerowania określonej sytuacji aniżeli podejmowania aktywnych działań. Dodatkowo, za brakiem możliwości utożsamiania usług parkingowych i usług przechowywania przemawia również odwołanie się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, która przewiduje osobne kody klasyfikacyjne dla usług parkingowych (52.21.24) oraz dla usług magazynowania i przechowywania towarów (52.10). Choć ustawa o VAT nakazuje identyfikować poszczególne usługi za pomocą klasyfikacji statystycznych tylko wówczas, gdy przepisy ustawy o VAT powołują dla tych usług symbole statystyczne, to jednak pomocnicze odwołanie się do tych klasyfikacji może stanowić cenną wskazówkę dotyczącą sposobu interpretowania przepisów ustawy o VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca uważa, iż w przypadku świadczonej przez niego usługi parkingowej, obowiązek podatkowy w VAT powstaje na zasadach ogólnych. Tym samym, w związku z uiszczeniem opłaty rezerwacyjnej, zastosowanie znajdzie art. 19 ust. 11 ustawy o VAT.

2013
27
kwi

Istota:

Opodatkowania świadczenia usług polegających na wynajmowaniu miejsc parkingowych na nieruchomościach nie znajdujących się w pasie drogowym dróg publicznych

Fragment:

Reasumując, opłaty parkingowe z tytułu parkowania pojazdów na ww. parkingach wielopoziomowych, które to parkingi nie znajdują się w obrębie pasa drogowego będą stanowić wynagrodzenie za świadczenie przez Wnioskodawcę usług parkingowych i będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż pobieranie opłat za parkowanie na parkingach zlokalizowanych poza pasami dróg będzie stanowić wynagrodzenie za świadczenie przez Wnioskodawcę usług parkingowych, a w konsekwencji usługi te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

2011
17
gru

Istota:

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej dla usług parkingowych.

Fragment:

Spółka do tej pory nie świadczyła usług parkingowych, tj. usług polegających na pobieraniu opłat za korzystanie z parkingu. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi parkingowe na parkingach w pełni zautomatyzowanych wyposażonych w urządzenia, które wydają klientom bilety i pobierają w systemie bezobsługowym należność w bilonie, banknotach lub w formie bezgotówkowej korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2012 r. na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w powiązaniu z poz. 40 załącznika do tego rozporządzenia. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego przy korzystaniu z urządzeń parkingowych automatycznych będzie przysługiwało zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług parkingowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
maj

Istota:

Czy pozostaje podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu pobieranych opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych ?

Fragment:

Nr .............Rady Miasta ..........., podjętą na podstawie upoważnienia zawartego w art.13b ustawy o drogach publicznych wprowadzono opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta ............Opłaty za parkowanie pobiera ............... jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego. W tym celu Jednostka zawarła umowę z dnia .......... Nr ............ z firmą ................, której przedmiotem jest administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta .............. Na podstawie tej umowy powyższa firma jest upoważniona do pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w imieniu i na rzecz ............... Wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych odpowiednio zabezpieczone wg powyższej umowy, w całości są przekazywane przez administratora na konto ................ Za wykonane usługi administrator otrzymuje wynagrodzenie, na które wystawia fakturę VAT. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy pozostaje podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu pobieranych opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych ? Wnioskodawca stoi na stanowisku, że pobierane opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, bowiem ................. w tym zakresie nie jest podatnikiem na podstawie art.15 ust.6 ustawy o VAT. Po przeanalizowaniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podmioty świadczące usługi parkingowe w zakresie pomocy drogowej oraz przechowywania samochodów powypadkowych( zlecanych przez Policję, Prokuraturę oraz firmy ubezpieczeniowe) mają obowiązek stosowania kas rejestrujących?

Fragment:

Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z zapytaniem : czy podmioty świadczące usługi parkingowe w zakresie pomocy drogowej oraz przechowywania samochodów powypadkowych( zlecanych przez Policję, Prokuraturę oraz firmy ubezpieczeniowe) mają obowiązek stosowania kas rejestrujących. Wnioskodawca nie prowadzi usług na rzecz osób indywidualnych. Zdaniem Podatnika świadczenie tego typu usług nie podlega obowiązkowi rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Na podstawie art.111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U..Nr54, poz.535 ze zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oznacza to, iż przy zastosowaniu kas fiskalnych ewidencjonuje się wysokość obrotu i kwot podatku należnego w przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotów, o których mowa w cytowanym przepisie. Z wniosku wynika, iż Pan ... nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Podatnik świadczy usługi wyłącznie na rzecz Policji, Prokuratury oraz na rzecz firm ubezpieczeniowych.

2011
1
kwi

Istota:

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi parkingowe?.

Fragment:

Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 12 stycznia 2007 r. uzupełnionym dnia 13 lutego 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług parkingowych Uznaje stanowisko Jednostki za nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego . U Z A S A D N I E N I E Na podstawie art.14a § 1 cytowanej w sentencji ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Ordynacja podatkowa , stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika , płatnika lub inkasenta , jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach , w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stosownie do art.14a § 4 Ordynacji podatkowej – następuje w drodze postanowienia , na które przysługuje zażalenie. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku Zrzeszenie xxxxxx w xxxxx zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy podatek VAT od usług parkingowych jest w wysokości 7 % czy 22 % ? Stanowisko Strony. W ocenie jednostki usługi parkingowe jako usługi dla ludności podlegają opodatkowaniu według stawki 7 % . Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U Nr. 54 poz. 535 z 2004 r. z późn. zm./ opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in.odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju .

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi parkingowe oraz usługi załadunku zniszczonego w wyniku kolizji drogowej samochodu świadczone na terytorium Włoch podlegają polskiej ustawie o VAT?

Fragment:

Od tej zasady ustawodawca przewidział szereg wyjątków, co zostało uregulowane w art. 27 ust. 2 - 6 i w art. 28 ustawy o podatku VAT, jednakże dla usług parkingowych oraz usług załadunku zniszczonego samochodu ciężarowego wraz z ładunkiem nie zostało określone szczególne miejsce świadczenia usług. Wobec powyższego miejscem świadczenia tych usług jest miejsce siedziby świadczącego usługę (miejsce prowadzenia działalności, bądź miejsce stałego zamieszkania). Zatem usługi parkingowe oraz usługi polegające na załadunku zniszczonego w wyniku kolizji samochodu ciężarowego wraz z przewożonym ładunkiem, których świadczący ma siedzibę (prowadzi działalność) poza terytorium kraju podlegają opodatkowaniu według tamtejszych zasad. Nabycie tych usług nie mieści się w pojęciu importu usług. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt. 9 ustawy o podatku VAT przez import usług rozumie się świadczenie usług z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4. Dotyczy to usług opodatkowanych na terytorium Polski. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż samochód Spółki ... był ubezpieczony w polskiej firmie ubezpieczeniowej, tak więc nie można w tym przypadku mówić o imporcie usług ubezpieczeniowych wynikającym z art. 2 pkt. 4 ustawy o VAT. Przepisy cytowanej ustawy nie definiują pojęcia "ruchomy majątek rzeczowy".