Usługi paramedyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi paramedyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
8
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług medycznych polegających na wykonywaniu zabiegów akupunktury.

Fragment:

Pojęcie to zdefiniowano również w wyroku w sprawie d´Ambrumenil (C-307/01, pkt 57), gdzie podkreślono, iż pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych. Analizując przedstawione powyżej regulacje zauważyć należy, że użyte w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, pojęcie „ usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ” odpowiada określeniom używanym przez TSUE „ postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”. W pojęciu tym zawierają się również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Należy podkreślić, że ani przytoczone przepisy Dyrektywy, ani orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE nie dają podstaw do tego, aby zakresem opieki medycznej podlegającej zwolnieniu objąć wszystkie działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Zatem czynności, których celem nie jest ochrona zdrowia nie mogą być uznane za świadczenia opieki medycznej i nie mogą podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

2015
27
lis

Istota:

23% stawka podatku VAT dla usług paramedycznych.

Fragment:

(...) usług paramedycznych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku świadczonych usług paramedycznych. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 24 września 2015 r nr IPPP2/4512-750/15-2/RR (skutecznie doręczone w dniu 28 września 2015 r.) oraz pismem nadanym w dniu 8 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1 maja 1991 r. i jest podatnikiem VAT czynnym. W ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi paramedyczne – 86.90.D w zakresie : udzielania porad medycznych leczenie pacjentów lekami ziołowymi Działalność Wnioskodawcy służy zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Strona posiadam dyplom uprawniający do wykonywania zawodu w zakresie ww. usług. Zainteresowany korzysta ze stawki zwolnionej. W piśmie z dnia 4 października 2015 r., stanowiącym uzupełnienie do złożonego wniosku Strona dodatkowo wyjaśniła, że w roku 1989 w czasie transformacji ustroju w naszym kraju Wnioskodawca rozpoczął działalność paramedyczną.

2013
14
mar

Istota:

Brak prawa do zastosowania zwolnienia od podatku w stosunku do świadczonych usług z zakresu masażu bańkami próżniowymi oraz zabiegów akupunktury i clavipunktury oraz masażu przy użyciu urządzenia DCK

Fragment:

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w której podstawowym rodzajem działalności jest kosmetyka, pielęgnacja, dietetyka i usługi paramedyczne. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Zainteresowana wykonuje usługi paramedyczne w zakresie: masażu bańkami próżniowymi - tzw. terapia próżniowa, gdzie poprzez wytwarzane w czasie masażu bańkami podciśnienie skóra człowieka ulega przekrwieniu, następuje podrażnienie zakończeń nerwowych co prowadzi do poprawy czynności narządów wewnętrznych. Zainteresowana wskazała, iż masaż bańkami ma na celu poprawienie funkcjonowania całego organizmu ludzkiego usprawniają na punktach akupresurowych pracę odpowiadających im narządów wewnętrznych, oczyszczają organizm z toksyn, pomagają na astmę, bezsenność, bóle serca, nadciśnienie, czyraki, dolegliwości żołądkowe, hemoroidy, prostatę, i impotencję, a nawet ukąszenia owadów. masaż przy użyciu urządzenia Derma Sense System (DCK,) polegający na uciskaniu głowicami urządzenia określonych punktów na ciele człowieka odpowiadających określonym gruczołom i narządom wewnętrznym, co w rezultacie powoduje poprawę działania tych gruczołów i organów. Urządzenie to jak wskazuje Zainteresowana służy do biologicznego drenażu w celu poprawy naturalnych funkcji krwioobiegu i systemu limfatycznego.

2012
19
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług psychoterapii uzależnień, terapii grupowej i indywidualnej, terapii uzależnień realizowanych za pomocą treningów i warsztatów.

Fragment:

Osoba wykonująca zawód medyczny – zgodnie z art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – to osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Zdaniem tut. Organu Zainteresowany wypełnił przesłankę o charakterze przedmiotowym uprawniającą do zastosowania zwolnienia, ponieważ jest on zakładem opieki zdrowotnej. Podkreślić należy, iż przy konstruowaniu ww. przepisów określających zakres zwolnienia od podatku VAT odstąpiono od identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści przepisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. b) i c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 06.347.1 ze zm.) zwolnieniu od podatku podlegają: opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze; świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez zainteresowane państwo członkowskie.

2011
1
paź

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla usług paramedycznych.

Fragment:

(...) usług paramedycznych – jest: prawidłowe – w części dotyczącej usług świadczonych przez zatrudnionych psychologów oraz logopedę, nieprawidłowe – w części dotyczącej usług świadczonych przez studentkę pedagogiki. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla usług paramedycznych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 marca 2011 r. o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka od roku 2009 wykonuje usługi zwolnione od podatku VAT. W zakres świadczonych usług wchodzą usługi paramedyczne i pośrednictwo finansowe. Przedmiotem niniejszego zapytania jest opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia usług paramedycznych dlatego w dalszej części ograniczono się do opisania tej części działalności. Usługi paramedyczne świadczone przez Spółkę są sklasyfikowane wg PKWiU z roku 1997 pod symbolem PKWiU 85.14.13 – „ usługi świadczone przez fizykoterapeutów i inne osoby zajmujące się usługami paramedycznymi ”.

2011
1
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez fizjoterapeutę

Fragment:

Wnioskodawca jest z zawodu fizjoterapeutą (tytuł zawodowy licencjat) i świadczy usługi masażu leczniczego oraz usługi paramedyczne (PKD 86.90.A i PKD 86.90.D). Zainteresowany prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy jako fizjoterapeuta Wnioskodawca może świadczyć usługi masażu leczniczego oraz usługi paramedyczne zwolnione od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, według art. 1 ust. 8 pkt 19c ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku od towarów i usług zostają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Usługi masażu leczniczego oraz usługi paramedyczne, które świadczy Wnioskodawca służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, natomiast działalność fizjoterapeutyczna i działalność paramedyczna zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), została zakwalifikowana do Sekcji Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna, dział 86 - opieka zdrowotna, klasa 86.90 - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy usługi w zakresie inhalacji w grocie solnej wykonywane na podstawie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań, będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy usługi w zakresie inhalacji w grocie solnej bez orzeczenia lekarskiego, sprzedawane komercyjnie również podlegają temu zwolnieniu?

Fragment:

Jeśli świadczenie nie będzie służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to wówczas nie będzie objęte zwolnieniem podatkowym. Warto przywołać tu ugruntowane stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej TSUE), że zwolnienia zawarte w art. 132 Dyrektywy, stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich (np. wyrok C-307/01, pkt 52). Oznacza to, że zakres przedmiotowy zwolnień zawartych w art. 132 Dyrektywy powinien być taki sam we wszystkich krajach członkowskich, zatem przy jego definiowaniu nie jest zasadne odwoływanie się wyłącznie do ustawodawstwa krajowego, ponieważ takie działania mogłyby prowadzić do rozbieżności (spowodowanych różnicami w ustawodawstwach krajowych) w stosowaniu zwolnień w poszczególnych państwach UE. Jak już powyżej wyjaśniono, przy definiowaniu zwolnienia usług w zakresie opieki medycznej, oparto się zatem przede wszystkim na przepisach dyrektywy oraz orzecznictwie. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem TSUE pojęcie „ opieka medyczna ” dotyczy świadczeń medycznych, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy zabiegi rehabilitacyjne służące profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia na podstawie skierowania lekarskiego podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy? 2. Czy zabiegi rehabilitacyjne bez skierowania lekarskiego, sprzedawane komercyjnie również podlegają temu zwolnieniu?

Fragment:

(...) zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez zainteresowane państwa członkowskie. W tym miejscu podkreślić należy, iż z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że zwolnienia stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, które służą unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku VAT w poszczególnych państwach członkowskich i które należy postrzegać w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku VAT (wyrok C-473/08 w sprawie Eulitz, pkt 25). Ponadto, jak również wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości UE w swym orzecznictwie: pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy (obecnie art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE Rady) powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami, do jakich dążą owe zwolnienia oraz powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT. Zatem powyższa zasada ścisłej interpretacji nie oznacza, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień z art. 13 (art. 132 Dyrektywy) powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez nie skutków (pkt 27 ww. wyroku).

2011
1
paź

Istota:

Czy w związku z przedstawioną zmianą redakcji przepisu art. 43 uVAT, prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza, sklasyfikowana w PKWiU 2008 pod numerem: 86.90.19.0, pozostaje nadal objęta zwolnieniem od podatku VAT – na mocy dodanego z dniem 1 stycznia 2011 r. pkt 19 w ust. 2 art. 43 uVAT?

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą m.in. świadczy usługi paramedyczne w zakresie opieki zdrowotnej, polegające na prowadzeniu terapii biorezonansowej za pomocą urządzeń M., zakwalifikowane do grupowania PKWiU 86.90.19.0 jako „ Pozostałe usługi paramedyczne w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ”. Usługi polegające na prowadzeniu terapii biorezonansowej wykonywanej za pomocą urządzenia medycznego M. mieszczą się w definicji usług w zakresie opieki medycznej, służącym profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Należą więc do kategorii usług zwolnionych przedmiotowo od podatku VAT. Usługi te świadczone są przez lekarza oraz przez osobę wykonującą zawód medyczny (naturopata/terapeuta M.). Usługi polegające na prowadzeniu terapii biorezonansowej wykonywanej za pomocą urządzenia medycznego M., zdaniem Wnioskodawczyni, mieszczą się w definicji usług w zakresie opieki medycznej, służącym profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
paź

Istota:

Usługi zabiegów bioenergoterapii, biomasaż i refleksoterapii podlegają opodatkowaniu stawką 23%.

Fragment:

Obecnie zamierza Pan rozszerzyć działalność o usługi paramedyczne poprzez wykonywanie zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych takich jak: zabiegi bioenergoterapii, wykonanie biomasażu i refleksoterapii. Usługi te będą miały na celu profilaktykę zdrowotną, poprawę zdrowia oraz kondycji zdrowotnej. Nie jest Pan lekarzem, ani nie posiada zawodu medycznego. Posiada Pan jedynie dyplom bioenergoterapeuty, biomasażysty i radiestety. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że nie spełnia Pan przesłanek podmiotowych odnoszących się do usługodawcy zawartych w treści art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. nie prowadzi Pan działalności w formie zakładu opieki zdrowotnej, ani nie jest lekarzem, dentystą, pielęgniarką, położną, osobą wykonującą inny zawód medyczny, czy psychologiem. Ponadto świadczone przez Pana usługi paramedyczne opierają się na niekonwencjonalnych metodach leczenia chorób, tj. metodach nieakceptowanych przez oficjalną medycynę. Zatem nie można uznać, iż wykonywane czynności są usługami z zakresu opieki medycznej. W związku z powyższym świadczenie przedmiotowych usług paramedycznych nie zostanie objęte zwolnieniem od podatku. Wobec tego, że wykonywane czynności nie są objęte zwolnieniem ani obniżonymi stawkami podatku na podstawie innych przepisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.