Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi organizowania wystaw, targów i kongresów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy usługa organizacji sympozjum naukowego będzie zwolniona od podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym usługą główną świadczoną przez jednostkę jest usługa w dziedzinie nauki i edukacji. Przedmiotowe sympozjum nie ma bowiem charakteru zamkniętego i jego organizacja nie może być traktowana jako czynność wewnątrzzakładowa. Stosownie więc do klasyfikacji PKWiU, świadczona przez Podatnika usługa mieści się w grupowaniu 74.87.15-00.00 „Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów”. Ponieważ usługi organizowania wystaw, targów i kongresów nie zostały wymienione w załączniku nr 4 do ustawy - w związku z czym nie podlegają zwolnieniu z podatku, nie stosuje się do nich również innych szczególnych zasad opodatkowania, świadczona przez Wnioskodawcę usługa jest opodatkowana na zasadach ogólnych, wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy tj. wg stawki 22%. (...)

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług czynności organizowania wystaw, targów i kongresów?

Fragment:

(...) zgodnie z miejscem położenia wykorzystywanej nieruchomości, powołując przy tym informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 07.04.2007r. nr VO/006-520/04/PP. Jednakże zgodnie z powołaną przez Stronę informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego nr VO/006-520/04/PP oraz pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10.05.2005r. nr PP2-813-1057/04/TW/BM6-12987 zawierającego stanowisko w podobnej sprawie, kompleksowe usługi organizowania wystaw, targów i kongresów, klasyfikowane w grupowaniu 74.84.15 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozrządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz 264 z późn. zm.) obejmujące swoim zakresem jako usługę główną wynajem powierzchni wystawienniczej, a także pewne usługi powiązane z wynajmem tej powierzchni, wówczas dla celów określenia miejsca świadczenia, usługi te powinny być traktowane jako usługi związane z (...)

2011
1
maj

Istota:

Organizowanie konferencji mieści się w zadaniach statutowych uczelni. Czy w związku z powyższym konferencja naukowa może być zwolniona z VAT jako mieszcząca się w PKWiU 80 – Edukacja?

Fragment:

(...) mieściły się w grupowaniu: PKWiU 74.84.15-00.00 – usługi organizowania wystaw, targów i kongresówReasumując Naczelnik Urzędu Skarbowego nie jest organem właściwym do statystycznego kwalifikowania usług - czy organizowania konferencji naukowych mieści się w PKWiU 80 – Edukacja. Obowiązek prawidłowego zakwalifikowania czynności spoczywa na wykonawcy tych czynności. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż powyższa usługa mieści się w grupowaniu 74.84.15-00.00 – usługi organizowania wystaw, targów i kongresów, a nie w grupowaniu PKWiU 80 – Edukacja i w związku z powyższym, jako usługi nie wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, nie podlegają zwolnieniu. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia tego stanu. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Na (...)

2011
1
maj

Istota:

Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ma prawo odliczyć w całości podatek VAT wykazany na fakturze VAT z tytułu wykonania zlecenia w całości.

Fragment:

(...) i Usług (PKWiU), które stosuje się dla celów podatku od towarów i usług, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007r. (§ 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) /Dz.U. Nr 245, poz. 1780/). Z kolei w uzupełnieniu do wniosku Spółka stwierdza, że jej kontrahenci świadcząc na jej rzecz usługi organizacji szkoleń/konferencji generalnie klasyfikują je w grupowaniu PKWiU 74.84.15 “usługi organizowania wystaw, targów i kongresów”. Należy zatem zauważyć, że w obu przypadkach usługa organizacji szkolenia/konferencji, na którą składa się szereg elementów, określona jest jako jedna, kompleksowa usługa. Co do możliwości odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego wynikającego z powyższej faktury zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.), zgodnie z którym w zakresie, w (...)

2011
1
maj

Istota:

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Spółka zwróciła się z zapytaniem, jak należy określić miejsce świadczenia usługi kompleksowej, polegającej na wynajmie powierzchni wystawienniczej dla wystawców polskich na targach na terenie Rumunii oraz jaka stawka winna być zastosowana w wystawianej przez Nią fakturze?

Fragment:

(...) w niniejszym postanowieniu ogranicza się wyłącznie do wskazania miejsca świadczenia i sposobu fakturowania opisanych we wniosku usług. Jak wskazała Wnioskująca, świadczenia na rzecz polskich nabywców, opisane we wniosku, stanowią usługę kompleksową, której podstawowym elementem jest wynajem powierzchni wystawienniczej oraz usługi dodatkowe, związane z tym wynajmem. Zgodnie z klasyfikacją podaną przez Podatnika usługa ta należy do grupowania PKWiU 74.84.15-00.00 – usługi organizowania wystaw, targów i kongresów. Wskazać należy, iż organ podatkowy dokonując interpretacji prawa podatkowego w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie dokonuje klasyfikacji opisanego we wniosku świadczenia, opierając się w tym zakresie na klasyfikacji dokonanej przez Podatnika. To podatnik sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych działalność w zakresie usług organizowania wystaw, targów i kongresów?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8 poz.60 z późn..zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych działalności w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów – postanawia uznanć stanowisko za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 25 października 2006 roku uzupełnionym w dniu 30 listopada 2006r. Podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Zapytanie dotyczyło możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych działalności w zakresie usług organizowania wystaw, targów i kongresów oraz (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować organizację I Konferencji Naukowo - Technicznej obejmującej zakwaterowanie, wyżywienie, materialy informacyjne i udział w imprezach.

Fragment:

(...) w imprezach mieści się w grupowaniu PKWiU 74.87.15-00.00 "usługi organizowania wystaw, targów i kongresów". Jednocześnie w związku z § 2 powołanego wyżej rozporządzenia, zgodnie z którym do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. nr 42, poz. 264 z późn. zm.) Ośrodek wyraził opinię, iż przedmiotowe usługi mieściły się w grupowaniu PKWiU 74.84.15 -00.00 "Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów". Pytanie podatnika sprowadza się do tego jako stawką podatku VAT należy opodatkować organizację I Konferencji Naukowo - Technicznej obejmującej zakwaterowanie, wyżywienie, materialy informacyjne i udział w imprezach. Zajmując własne stanowisko w przedmiotowej sprawie podatnik stwierdził, iż zorganizowanie I Konferencji Naukowo -Technicznej będzie opodatkowane stawką 22% podatku od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Skarbowego w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług usługi organizowania konferencji naukowo-technicznych i sympozjów branżowych

Fragment:

(...) świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej (art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 wym. ustawy o VAT). Wnioskodawca zaklasyfikował kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu konferencji (sympozjum), składającą się z szeregu działań (usług) zasadniczych i pomocniczych, do ugrupowania PKWiU 74.87.15 – 00.00 „Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów” (co wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm. - nadal stosowanej dla celów podatkowych - odpowiada ugrupowaniu 74.84.15 – 00.00). Ponieważ – co podkreśla strona - zorganizowanie konferencji (sympozjum) ma charakter usługi kompleksowej, a składające się na nią usługi cząstkowe są ze sobą związane i nie mogły być realizowane (...)