Usługi organizowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi organizowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
3
kwi

Istota:

Organizowanie przez Wnioskodawcę biwaków, kolonii, zimowisk, półkolonii, półzimowisk i obozów, jako świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związana, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT w zw. z §13 ust. 1 pkt 26 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14.12.2011r. (data wpływu 23.12.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23.12.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług. W przedmiotowym wniosku został (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy w świetle znowelizowanej ustawy VAT art. 43, usługi organizowania impez dla członków ZHP oraz osób niebędących członkami ZHP mogą nadal korzystać ze zwolnienia od 01 stycznia 2011 r. i według jakich zasad, ewentualnie według jakiej stawki winny być opodatkowane ?Czy w przypadku usług zwolnionych z opodatkowania należy w fakturze oprócz podawania podstawy prawnej usługi zwolnionej, podać również symbol klasyfikacji PKWiU tej usługi?

Fragment:

(...) symbolu usług określonych w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Mając na uwadze ww. przepisy oraz stan faktyczny sprawy, stanowisko Wnioskodawcy, iż świadczone przez niego usługi w zakresie organizowania imprez dla członków ZHP oraz osób niebędących członkami ZHP, podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, należy uznać za nieprawidłowe. Reasumując, należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizowania imprez na rzecz członków ZHP jaki i osób niebędących członkami ZHP nie są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów u usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy. Tut. Organ wskazuje, iż jedynie w sytuacji, gdy Wnioskodawca wypełnia wszystkie warunki wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. b ustawy, tj. jest organizacją o określonym, wynikającym z ww. przepisu charakterze i rodzaju, która nie osiąga dochodów z tytułu prowadzonej (...)

2011
1
paź

Istota:

Miejsce świadczenia i opodatkowania czynności wykonywanych na rzecz zagranicznych uczelni i przedsiębiorców.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2011 r. (data wpływu 28 stycznia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 4 kwietnia 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania czynności wykonywanych na rzecz zagranicznych uczelni i przedsiębiorców – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 28 stycznia 2011 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 4 kwietnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
sie

Istota:

Usługi organizacji koncertów o symbolu PKWiU 92.34 korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy.

Fragment:

(...) i zagranicznych. W myśl porozumienia zawartego z Ośrodkiem, Towarzystwo wyświadczy na jego rzecz usługę organizacji koncertów, na które wstęp dla członków Towarzystwa i mieszkańców M. będzie bezpłatny. W związku z wyświadczoną usługą organizacji koncertów Towarzystwo otrzyma wynagrodzenie w postaci refundacji poniesionych kosztów i czynność tę udokumentuje fakturą VAT. W związku z powyższym, w uzupełnieniu z dnia 12 maja 2010 r., zadano następujące pytanie. Czy usługi organizowania koncertów o symbolu PKWiU 92.34, które Towarzystwo świadczy na rzecz Ośrodka, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi organizacji koncertów sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 92.34, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, w związku z załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, pozycja 11 tego załącznika. W świetle (...)

2011
1
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług.

Fragment:

(...) produktom Zainteresowanego i w części merytorycznej będzie przeprowadzona przez pracowników Spółki. Organizator, zgodnie z umową, z tytułu świadczonej usługi organizacji konferencji, będzie obciążał bezpośrednio Wnioskodawcę, który następnie przenosić będzie koszt usługi na nabywców – uczestników szkolenia. Zdaniem Zainteresowanego, świadczona przez niego na rzecz uczestników szkolenia usługa będzie usługą główną, natomiast nabyte od Organizatora usługi organizowania konferencji będą usługami pomocniczymi do usługi głównej. Ponadto, cena usługi nabytej od Organizatora w całości będzie wchodzić w skład ceny należnej Wnioskodawcy od uczestników konferencji za usługi świadczone przez niego i podlegać będą opodatkowaniu wg stawki właściwej dla usługi głównej. Należy stwierdzić, iż przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz regulacje Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w (...)