Usługi optyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi optyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą między innymi w zakresie usług optycznych zaklasyfikowanych do PKWiU 52.48.14-00.00 polegających m. in. na oszlifowaniu i przekładaniu soczewek klienta do nowych opraw kupionych w zakładzie lub do opraw klienta.
Moim zdaniem świadczenie tych usług podlega opodatkowaniu stawką 7%.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 21.11. 2005 r. uzupełnionym w dniu 1.12.2005 r. ( data wpływu do Urzędu odpowiednio 24.11.2005 r., 05.12.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga ? stwierdza, że stanowisko w części dotyczącej opodatkowania usług przekładania i szlifowania soczewek jest prawidłowe Uzasadnienie W dniu 21.11.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 24.11.2005 r.) wystąpił Pan o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą między innymi w zakresie usług optycznych zaklasyfikowanych do PKWiU 52.48.14-00.00 polegających m. in. na oszlifowaniu i (...)

2011
1
kwi

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług optycznych zaklasyfikowanych do PKWiU 52.48.14-00.00 polegającą m. in. wymianie i skracaniu zauszników, wymianie nosków, klejeniu i uzupełnieniu śrubkami opraw okularowych. Moim zdaniem świadczenie tych usług podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, stosownie do pozycji 106 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 21.11. 2005 r. uzupełnionym w dniu 1.12.2005 r. ( data wpływu do Urzędu odpowiednio 24.11.2005 r., 05.12.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga ? stwierdza, że stanowisko w części dotyczącej opodatkowania usług wymiany nosków, wymiany i skracania zauszników klejenia i uzupełnienia śrubkami opraw okularowych jest nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 21.11.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 24.11.2005 r.) wystąpił Pan o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług optycznych zaklasyfikowanych do PKWiU (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką VAT winny być opodatkowane: usługi optyczne, okulary korekcyjne i oprawy okularowe ?

Fragment:

(...) dostawy okularów korekcyjnych UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 3.02.2005 r., (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 4.02.2005 r.) zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pani zakład optyczny, w którym sprzedaje okulary korekcyjne, oprawy okularowe oraz świadczy usługi optyczne. Pani zakład jest wpisany do rejestru wytwórców wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie. Zapytanie dotyczyło wysokości stawek podatku VAT na dostawy powyższych wyrobów oraz na świadczenie usług optycznych Przedstawiając własne stanowisko w sprawie stwierdziła Pani, iż do powyższych czynności zastosowanie znajdzie 7% stawka podatku VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 18.04.2005 r. nr PP/443- 19/05 podzielił Pani stanowisko w zakresie (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować dostawę okularów?

Fragment:

(...) w oprawkach tych zamontowane zostaną później szkła korekcyjne, czy inne. Oprawki okularowe stają się bowiem wyposażeniem wyrobu medycznego dopiero po zamontowaniu w nich szkieł korekcyjnych. Przedstawiona ocena prawna jest zgodna ze stanowiskiem Ministra Finansów. Usługi napraw i konserwacji soczewek okularowych ze szkła oraz soczewek okularowych z innych materiałów opodatkowane będą stawką w wysokości 7% (poz. 163 załącznika nr 3 do w/w ustawy o VAT). Natomiast pozostałe usługi optyczne, poza wymienionymi powyżej, opodatkowane będą stawką podstawową w wysokości 22% - zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy. Z w/wymienionych względów orzeczono jak w sentencji. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta) następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, (...)

2011
1
lut

Istota:

Według jakich stawek ryczałtu opodatkowany jest przychód z tytułu działalności optyków, sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod symbolem 52.48B sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego?

Fragment:

(...) Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu w zakresie świadczenia usług optycznych - usługi w zakresie sprzedaży w stanie nieprzetworzonym soczewek i oprawek (opodatkowanie wg stawki 3%) oraz z tytułu usług polegających na wykonaniu okularów leczniczych - oszlifowanie i oprawianie soczewek w oprawach (opodatkowanie 8,5%). Stawki ryczałtu zostały określone w art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). W myśl tego przepisu jeżeli podatnik prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ustawie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów dla (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik pyta o stawkę podatku VAT na usługi optyczne związane z badaniem wzroku oraz z wykonywaniem i naprawą okularów korekcyjnych, oprawek do okularów korekcyjnych lub soczewek korekcyjnych.

Fragment:

(...) W przedmiotowym wniosku przedstawiono stan faktyczny zgodnie z którym, po ukończeniu przez jednego ze wspólników w 2003 r. studiów podyplomowych w Akademii Medycznej w Poznaniu - w zakresie optometrii oraz po nabyciu odpowiedniego sprzętu Spółka przystąpiła do świadczenia usług w zakresie optometrii polegających na usprawnianiu procesu widzenia, korygowaniu wad widzenia itp. W ramach tej działalności świadczone są także usługi optyczne z badaniem wzroku, gdyż dla wykonania usługi w celu usprawnienia procesu widzenia konieczne jest ustalenie wady wzroku. Usługi te zaliczone są do grupy PKWiU ex 85.14 - usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - pozostałe. Zdaniem podatnika usługi te korzystają ze zwolnienia w podatku VAT stosownie do poz. 9 załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Spółka wykonuje również usługi związane z naprawą okularów tj. wymianie szkieł, klejenie oprawek, (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane jest badanie optometryczne.

Fragment:

(...) Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W powyższym załączniku w pozycji 9 wymienione są - pod symbolem PKWiU ex 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z wyłączeniem usług weterynaryjnych. Polska Klasyfikacja Działalności z dnia 02.03.2004 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 289) wymienia pod numerem PKD 85.14. F działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Podklasa ta obejmuje między innymi działalność w dziedzinie terapii logopedycznej i optometrii. Zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie : - produkcji, handlu detalicznego i hurtowego artykułami przemysłowymi, - import - eksport, - pośrednictwo handlowe, handel maszynami i urządzeniami oraz (...)

2011
1
lut

Istota:


1. Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż okularów do korekcji wzroku i okularów produkowanych seryjnie oraz usług optycznych?
2.Jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego należy zastosować do tej sprzedaży?

Fragment:

(...) Mając na względzie wyżej cytowane przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w piśmie z dnia 9 września 2004 r. stwierdzić należy, iż jeżeli okulary do korekcji wzroku odpowiadają charakterystyce wyrobów medycznych zawartej w art. 3 pkt 22 ustawy o wyrobach medycznych to ich sprzedaż podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Zaś sprzedaż opraw okularowych, okularów przeciwsłonecznych i ochronnych produkowanych seryjnie oraz usługi optyczne polegające na naprawie i przeróbce okularów a także wykonywanie okularów z powierzonych materiałów opodatkowane będą podstawową stawką podatku od towarów i usług (22%) gdyż ich sprzedaż, w świetle przepisów prawa, nie podlega opodatkowaniu stawkami obniżonymi. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) ryczałt od (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest stawka VAT na usługi optyczne, na sprzedaż okularów i opraw okularowych. Przy czym podatnik zaznacza, że jest wpisany do rejestru wytwórców wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie?

Fragment:

(...) z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.20). Jednocześnie "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie zostały zwolnione od podatku" (wyłącznie PKWiU 85), podlegają opodatkowaniu 7%, jako wymienione w poz.152 załącznika nr 3. Z powyższych zapisów wynika, że usługi te, z wyjątkiem usług weterynaryjnych opodatkowanych stawką 7% - są zwolnione z podatku. Jeżeli zatem wykonywane prze Panią usługi optyczne są sklasyfikowane statystycznie do grupy PKWiU 85 podlegają zwolnieniu od podatku. W przypadku innej klasyfikacji statystycznej należy stosować stawkę 22%.Przy czym należy zwrócić uwagę, że do właściwej klasyfikacji towaru lub usługi zobowiązany jest sam podatnik, a w razie wątpliwości winien się zwrócić do Ośrodka Interpretacyjnego Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższa interpretacja; - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Prowadzę Zakład Optyczny, moje wątpliwości dotyczą stawki podatku VAT, którą opodatkowane winny być okulary do korekcji wzroku wyposażone w szkła obrobione optycznie szklane i inne, barwne lub bezbarwne, jednoogniskowe (PKWiU 33.40.12-90.1) oraz okulary do korekcji wzroku, wyposażone w szkła dwuogniskowe (PKWiU 33.40.12-90.2), jak i wpisanie do kasy fiskalnej powyższego zakupu klienta. Ustawa o wyrobach medycznych uznaje okulary korekcyjne za wyrób medyczny (wyrób medyczny na zamówienie), natomiast zakłady optyczne są wytwórcami wyrobów medycznych (na zamówienie), co potwierdzają pisma z Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biotwórczych, stanowiących odpowiedź na pytanie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Od 27.10.2003 r. mój Zakład Optyczny jest wpisany do rejestru wytwórcy wyrobu medycznego wykonywanego na zamówienie. Stąd uważam, że zgodnie z brzmieniem poz. 106 i 103 załącznika nr 3 do ustawy o VAT winny być one opodatkowane stawką 7% i w łącznej kwocie wpisuję zakup oprawy okularowej i soczewek. 2. Moje wątpliwości dotyczą również opodatkowania usług optycznych w przypadku wykonywania okularów korekcyjnych z powierzonego materiału, dokonywania napraw okularów korekcyjnych i ich przeróbek (wymiana szkieł, przełożenie oprawy itp.). jaką stawką podatku VAT należy opodatkować ww. usługi optyczne, które sporadycznie się zdarzają? Moim zdaniem usługi optyczne związane z wykonywaniem, naprawami lub przeróbkami okularów korekcyjnych – wyrobów medycznych winny być zgodnie z poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy o VAT opodatkowane stawką podatku 7%.

Fragment:

(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 29.11.2004 r., które wpłynęło 30.11.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 106 załącznika wymieniono następujące towary bez względu na symbol PKWiU „Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, natomiast w poz. 152 wymieniono usługi o PKWiU ex 85 „Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – (...)