Usługi ochrony zabytków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi ochrony zabytków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy w świetle obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011r. regulacji prawnych, opisane na wstępie usługi, świadczone w ramach działalności gospodarczej, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, od 2011 roku ustawa VAT wprowadziła zmiany charakteru zwolnienia, z przedmiotowego na przedmiotowo - podmiotowy. Usługi w zakresie kultury podlegają zwolnieniu z zastrzeżeniem, że zwolnienie dotyczy w/w usług tylko w sytuacji gdy świadczą je podmioty wskazane w ustawie. Jak wynika z opisanego na wstępie stanu faktycznego Wnioskodawca nie jest podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. W związku z tym w 2011 roku, usługi ochrony zabytków świadczone na zasadach opisanych na wstępie opodatkowane są stawką podstawową w wysokości 23%. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, że usługi te są niezbędne do realizacji zadań własnych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, będącego podmiotem prawa publicznego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 (...)

2011
1
paź

Istota:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do ww. opisanych prac, mających na celu konserwację i remont budynku zabytkowego?

Fragment:

(...) wymianą pokrycia dachowego wieżyczek barokowego kościoła parafialnego wraz z przyległym budynkiem klasztornym, w celu przywrócenia pierwotnej estetyki budowli. Przedmiotowy budynek jest pod opieką konserwatora zabytków. Niezbędne jest utrzymanie i uzupełnienie kształtu i wątków zabytkowej wieżyczki, prezbiterium kościoła parafialnego mieszczące się pod symbolem PKOB 1272 – budynki do sprawowania kultu i czynności religijnych. Ww. prace Zainteresowany klasyfikuje jako usługi ochrony zabytków – PKWiU 92.52.12-00.00. Wszystkie prace są i będą wykonywane pod nadzorem specjalisty z udokumentowanymi uprawnieniami do prowadzenia ww. robót konserwatorskich obiektów zabytkowych. Reasumując, remont i konserwacja budynku zabytkowego, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.52.12-00.00 jako usługa ochrony zabytków, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do (...)

2011
1
wrz

Istota:

Stawka podatku VAT na archeologiczne badania wykopaliskowe, powierzchniowe oraz nadzory archeologiczne

Fragment:

(...) to stanowiska składają się obiekty i nawarstwienia zabytkowe oraz zabytki ruchome, nadzór archeologiczny polegający na nadzorowaniu prac ziemno – budowlanych w celu wykrycia i zadokumentowania ewentualnych reliktów zabytkowych, archeologiczne badania powierzchniowe polegające na lokalizowaniu w terenie i nanoszeniu na mapy zabytków nieruchomych poprzez odszukiwanie na powierzchni pól zabytków ruchomych lub obiektów zabytkowych. zaliczane do grupowania PKWiU 92.52.12-00.00 „usługi ochrony zabytków”, przy założeniu, że wskazana przez Wnioskodawcę klasyfikacja dla wykonywanych czynności jest prawidłowa, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do tej ustawy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu (...)

2011
1
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku prac dotyczących renowacji elewacji budynku bez naruszenia kompozycji architektonicznej oraz wymiany stolarki zabytkowego budynku Gimnazjum

Fragment:

(...) „usługi ochrony zabytków” będą wykonywane również i prace remontowo - budowlane wykazane w grupowaniu PKWiU 45 „Roboty budowlane”, które wiążą się w sposób trwały z bryłą budynku i służą zaspokojeniu jego potrzeb. Budynki szkół są sklasyfikowane według PKOB 126 „Budynki o charakterze edukacyjnym”. Wnioskodawca po zakończeniu prac, opisanych we wniosku, przygotuje rozliczenie w którym wykaże wartość netto i brutto prac mieszczących się w grupowaniu „usługi ochrony zabytków”, oraz wartość prac remontowo - budowlanych wykazanych w innym grupowaniu PKWiU. Na jego podstawie zostaną skorygowane wystawione już faktury VAT w zakresie zastosowanej stawki VAT. Biorąc pod uwagę powołany wyżej stan prawny oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż o ile opisane we wniosku prace zostały prawidłowo zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do usług ochrony zabytków o symbolu PKWiU 92.52.12-00.00, to do tych (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy ww. usługa, po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, może być zwolniona z VAT na podstawie załącznika nr 4 do ustawy o VAT pkt 11, jako usługa związana z kulturą?

Fragment:

(...) Przedmiotowe usługi prowadzone są metodą alpinistyczną. Zainteresowany uznaje, iż świadczone przez niego usługi można zaliczyć do usług o symbolu PKWiU 92.52.12-00.00 „Usługi ochrony zabytków”. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi na zabytkowym obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.52.12-00.00 „Usługi ochrony zabytków”, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, stosowanie do treści art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy, jako czynność niewymieniona w wyłączeniach z prawa do zwolnienia od podatku. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji czynności do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy wykonywane przez Zainteresowaną w ramach działalności gospodarczej usługi, przy robotach ziemnych wymagających zezwolenia i określenia prac wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków, polegające na m.in.: na nadzorze konserwatorsko-archeologicznym i badaniach archeologicznych, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00 „Usługi ochrony zabytków” – podlegają zwolnieniu od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami, jako nie objęte wyłączeniem ze zwolnienia na podstawie załącznika do ww. ustawy, w nr 4 pkt 5 pozycji 11?

Fragment:

(...) roboty budowlane pod nadzorem archeologa. Zainteresowana uznaje, iż świadczone przez nią usługi można zaliczyć do usług o symbolu PKWiU 92.52.12-00.00 „Usługi ochrony zabytków”. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawczynię usługi nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego i badań archeologicznych, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.52.12-00.00 „Usługi ochrony zabytków”, będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy, jako czynność niewymieniona w wyłączeniach z prawa do zwolnienia od podatku. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawczynię we wniosku klasyfikacji czynności do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja (...)

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie prac konserwacyjnych.

Fragment:

(...) nad wykonaniem ww. prac sprawuje osoba posiada uprawnienie wydane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków. Wnioskodawca wskazuje, że wykonywane czynności zaklasyfikowane zostały do grupowania PKWiU 92.52.12-00.00 „Usługi ochrony zabytków”. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro przedmiotem świadczenia będą usługi zaliczane do grupowania PKWiU 92.52.12-00.00 „Usługi ochrony zabytków”, przy założeniu, że wskazana przez Wnioskodawcę klasyfikacja dla planowanych czynności jest prawidłowa, to prace te, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, korzystać będą ze zwolnienia od podatku. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) (...)

2011
1
sie

Istota:

Stawka podatku od towarów i usług dla prac renowacyjno-konserwatorskich na budynku kościoła.

Fragment:

(...) religijnych, symbol PKWiU: 92.52.12-00.00 – usługi ochrony zabytków. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż czynności zaklasyfikowane do podkategorii PKWiU 92.52.12 „Usługi ochrony zabytków” podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jako czynności niewymienione w wyłączeniach z prawa do zwolnienia od podatku. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż opisane prace są zwolnione od podatku VAT, jako „Usługi ochrony zabytków” zaklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 92.52.12-00.00, należało uznać za prawidłowe. Należy jednak zaznaczyć, iż w sytuacji, gdy wskazane we wniosku prace konserwatorskie, nie byłyby klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00, lecz należałyby do usług budowlanych zaliczanych do działu PKWiU 45 „Roboty budowlane”, wykonywanych w obiektach sklasyfikowanych w PKOB 1272 (budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych), (...)

2011
1
sie

Istota:

Stawka podatku VAT dla prac i robót wykonywanych w ramach realizacji projektu pod nazwą „...”

Fragment:

(...) zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla prac i robót sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.52.12, wykonywanych pod nadzorem konserwatora w obiektach wpisanych do rejestru zabytków tj. Parku Miejskim oraz Ratuszu. Jak wskazano powyżej zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla usług lub zwolnienie ich od podatku uwarunkowane jest, zaliczeniem ich do właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 92.52.12-00.00 „usługi ochrony zabytków”– podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jako czynności niewymienione w wyłączeniach z prawa do zwolnienia od podatku. W świetle powyższego należy uznać, iż dla całości prac i robót wykonywanych na terenie Parku jak i w Ratuszu sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.52.12 Wnioskodawca może zastosować zwolnienie z podatku VAT, o ile dokonana przez Wnioskodawcę klasyfikacja jest prawidłowa. Ponadto (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy przy wykonywaniu prac remontowych polegających na wymianie dachu i remoncie kominów obiektu wpisanego do rejestru zabytków i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków można na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT zastosować stawkę jak dla usług ochrony zabytków PKWiU 92.52.12 czyli korzystających ze zwolnienia z VAT?

Fragment:

(...) i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wnioskodawca uznaje, że ww. prace można zaliczyć do usług ochrony zabytków o symbolu PKWiU 92.52.12, ponieważ prace prowadzone będą po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że prace remontowe obiektu wpisanego do rejestru zabytków zaliczane do grupowania PKWiU 92.52.12-00.00 „usługi ochrony zabytków”, przy założeniu, że wskazana przez Wnioskodawcę klasyfikacja dla wykonywanych czynności jest prawidłowa, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do tej ustawy korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej (...)