Usługi ochrony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi ochrony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
sty

Istota:

Określenie miejsca świadczenia usług ochrony osób oraz obsługi logistycznej wycieczek

Fragment:

Odnośnie zaś samych usług ochrony świadczonych na rzecz Fundacji w sytuacji gdy będą one świadczone autonomicznie, tj. nie towarzyszą im inne świadczenia, to mając na uwadze, że dla usług ochrony nie przewidziano szczególnego miejsca świadczenia to zastosowanie znajdą przepisy ogólne na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy. Tym samym miejscem świadczenia jak i opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług ochrony, świadczonych samodzielnie, będzie Izrael. W konsekwencji usług ochrony świadczonych samodzielnie nie wlicza się do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za: prawidłowe w zakresie określenia miejsca świadczenia usług ochrony osób oraz w zakresie wliczenia tych usług do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w sytuacji gdy usługi te są świadczone samodzielnie, nieprawidłowe w pozostałym zakresie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

2012
20
paź

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług w zakresie ochrony i monitoringu, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 3 czerwca 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług ochrony i monitoringu. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony jak również ma zamiar rozszerzyć działalność o usługi w zakresie monitoringu. Wnioskodawca zawiera umowy na świadczenie powyższych usług. Do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca nie wykonywał powyższych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tylko na rzecz podmiotów gospodarczych. Jednakże przewiduje w przyszłości, iż duża część z tych umów ma być zawierana z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Z tytułu wykonywanych usług każda z osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie otrzymywać comiesięcznie fakturę, z której będzie wynikać kwota do zapłaty jak również dokładne wskazanie klienta (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności) nabywającej usługę ochrony, monitoringu. Zapłata za poszczególne faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy firmy Wnioskodawcy. Nadmienić należy, iż przewidywana liczba operacji świadczenia usług ochrony, monitoringu na rzecz klienta – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dokumentowane fakturą przekroczy w roku podatkowym 50, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie większa niż 20.

2011
1
paź

Istota:

Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów uzyskanych z tytułu świadczenia usług, które spełniają wyżej wymienione warunki. Jednakże w sytuacji, gdy zapłata jest dokonywana gotówką w kasie Spółki, nie ma zastosowania zwolnienie określone w poz. 37 załącznika, a transakcje takie po przekroczeniu kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia (40.000 zł) powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej.

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca ma zawarte umowy, przedmiotem których jest świadczenie przez niego usług ochrony monitoringu. Duża część z tych umów zawarta jest z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Zapłata przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej za świadczone na ich rzecz usługi ochrony i monitoringu odbywa się za pośrednictwem banku. Każdy z klientów, w tym również ten będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, posiada oddzielnie wyodrębnione konto, na które dokonuje zapłaty za świadczone usługi. Z tytułu wykonanej usługi każda z osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dostaje comiesięcznie fakturę, z której wynika kwota do zapłaty. W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że przedmiotowa działalność gospodarcza jest prowadzona przez Spółkę od początku jej istnienia, tj. od 1 marca 2004 r. W latach poprzednich powyższa działalność była zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (usługi detektywistyczne i ochroniarskie - których świadczenie przez podatnika w całym okresie dokumentowane jest fakturą - poz. 20 załącznika do wspomnianego rozporządzenia).