Usługi obsługi biurowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi obsługi biurowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy od dnia 1 kwietnia 2006 r. Spółka ma obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.83.15-00.00?

Fragment:

(...) ryczałtowych, usług sekretarskich i tłumaczeń, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych, jest zwolnione z ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 marca 2006 r. Podsumowując powyższe oraz uwzględniając stan faktyczny przedstawiony przez podatnika, wskazano, iż sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, sklasyfikowanych przez Podatnika pod symbolem PKWiU 74.83.15-00.00 – usługi obsługi biurowej pozostałe, do dnia 31 marca 2006 r. jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. A zatem w przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym, mając na uwadze powyższy przepis oraz fakt, iż Spółka dokonuje sprzedaży usług sklasyfikowanych przez Podatnika pod symbolem PKWiU 74.83.15-00.00, wskazuje się, iż Spółka ma obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej od dnia 01 (...)

2011
1
mar

Istota:

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie usług sekretarskich. Szczegółowy zakres działalności obejuje: przygotowanie,odbieranie,segregowanie,wysyłanie korespondencji, prowadzenie rezerwacji hotelowej, dopełnianie formalności meldunkowych gości przebywających w hotelu. Działalność ta została sklasyfikowana w PKWiU pod numerem 74.85.15-Usługi obsługi biurowej pozostałe. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych należy stosować do przychodów z wyżej wymienionych usług ?
Według przedsiębiorcy jesy to stawka ryczałtu 8,5%.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a §1 , §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 11 stycznia 2005 r. , uzupełnionego w dniu 3 lutego 2005 r. , o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym , według stawki 8.5 % , wykonywanych usług biurowych - podziela stanowisko zawarte we wniosku . U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku z dnia 11 stycznia 2005 r. stanu faktycznego wynika , że w bieżącym roku rozpoczęła Pani działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług obejmujących: - przygotowywanie , odbieranie , segregowanie , wysyłanie korespondencji, - prowadzenie rezerwacji hotelowej, - dopełnienie formalności meldunkowych gości przebywających w hotelu, - udzielanie informacji związanych z działalnością hotelu . Ponieważ wskazany zakres wykonywanych usług sugerował , że (...)

2011
1
mar

Istota:

Opodatkowanie usług sekretarskich

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług sekretarskich. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny sprawy: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania (...)

2011
1
lut

Istota:

W związku z prowadzeniem działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sektetarskimi - kod PKD 74.85Z proszę o określenie prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pani , złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 18 stycznia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii – X określenia prawidłowej wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w związku z prowadzeniem działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi – kod PKD 74.85.Zstwierdza, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a §1 i §2 ustawy – Ordynacja podatkowa Naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie (...)

2011
1
lut

Istota:

Wg jakiej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy opodatkować usługi projektowania i montażu systemów do sterowania procesami przemysłowymi PKWiU - 33.30.10 oraz usługi obsługi biurowej pozostałe – PKWiU - 74.83.15?

Fragment:

(...) usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z 1997 r. ze zm.) z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Wykonywanie usług polegających na projektowaniu i montażu systemów do sterownia procesami przemysłowymi mieści się zgodnie z wyżej powołana klasyfikacją wyrobów i usług w grupowaniu o symbolu PKWiU - 33.30.10, dział 33. Natomiast usługi obsługi biurowej pozostałe należą do grupowania PKWiU 74.83.15, dział 74. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu osiągania przychodów z działalności usługowej wynosi 8,5% z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika Nr 2 do ustawy. Usługi w symbolu PKWiU - 33.30 10 oraz - 74.83.15 nie podlegają opodatkowaniu wg stawek określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ani nie są wymienione w załączniku Nr 2 do (...)

2011
1
lut

Istota:

Biuro rachunkowe świadczy ciągłe usługi księgowe na rzecz swoich klientów. Wystawia faktury VAT z dniem 25 każdego miesiąca z terminem płatności 7 dni. Naszym zdaniem obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury VAT i nie ma do nas zastosowania art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia w kraju usług stałej usługi prawnej i biurowej powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niz z upływem terminu płatności okreslonego w umowie lub fakturze, gdyż zakres terminu usługi ksiegowe nie mieści się w usługach biurowych. Wymienione przez nas usługi mieszczą się w grupowaniach:PKWiU 74.12.20-00.00 Usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowychPKWiU 74.12.13-00.00 Usługi zestawienia sprawozdań finansowychPKWiU 74.14.14-00.00 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2004 r. stanowiące zapytanie z zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uzupełnione w dniu 14.09.2004 r. o opinię klasyfikacyjną wyrobów i usług Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych z dnia 11.08.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, że obowiązek podatkowy z tytułu usług świadczonych przez Spółkę sklasyfikowanych wg. PKWiU pod symbolami: 74.12.20-00.00 74.12.13-00.00 74.14.14-00.00 powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) tym samym organ podatkowy nie podziela przedstawionego przez Spółkę stanowiska. (...)