Usługi obce | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi obce. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
22
lut

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup usług od kooperantów w sytuacji opisanej w przypadku 1 będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności „strefowej,, Wnioskodawcy) wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy odpowiednio przychody z tytułu sprzedaży naczep, na które były ponoszone wydatki określone w przypadku 1 będą stanowić przychody strefowe Wnioskodawcy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2011 r. (data wpływu 25 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów i kosztów związanych z nabyciem usług poza strefą ekonomiczną jako wpływających na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zwolnionego z podatku dochodowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 (...)

2012
22
lut

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup wykonania i montażu skrzyni chłodni w sytuacji opisanej w przypadku 2 będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności „strefowej" Wnioskodawcy) wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy odpowiednio przychody z tytułu sprzedaży naczep chłodni, na które były ponoszone wydatki określone w przypadku 2 będą stanowić przychody strefowe Wnioskodawcy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2011 r. (data wpływu 25 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów i kosztów związanych z nabyciem skrzyni chłodni (lub skrzyni z agregatem) wraz z montażem poza strefą ekonomiczną jako wpływających na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zwolnionego z podatku (...)

2012
22
lut

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup wykonania i montażu zbiorników w sytuacji opisanej w przypadku 3 będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności „strefowej" Wnioskodawcy) wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy odpowiednio przychody z tytułu sprzedaży naczep cystern, na które były ponoszone wydatki określone w przypadku 3 będą stanowić przychody strefowe Wnioskodawcy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2011 r. (data wpływu 25 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia przychodów i kosztów związanych z nabyciem zbiorników wraz z ich montażem poza strefą ekonomiczną jako wpływających na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zwolnionego z podatku dochodowego – jest nieprawidłowe. (...)

2011
1
lip

Istota:

Ewidencji usług turystycznych

Fragment:

(...) w tej pozycji wykazać wartość netto marży, podlegającej opodatkowaniu 22% stawką VAT. Reasumując: usługi turystyki podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju, w którym usługodawca posiada siedzibę niezależnie od tego gdzie są faktycznie realizowane, świadcząc usługi turystyczne, w skład których wchodzą zarówno usługi świadczone we własnym zakresie (usługi własne), jak również usługi (towary) nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (usługi obce) należy ustalić odrębnie podstawę opodatkowania dla usług własnych oraz opodatkować je na zasadach ogólnych 22% stawką VAT oraz odrębną podstawę opodatkowania dla usług obcych będącą różnicą między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi (turysta), a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług (Wnioskodawcę) od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz opodatkować ją 22% stawką VAT, z wyjątkiem gdy usługi te świadczone (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 1) ponoszone koszty może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, zgodnie z zawartą umową z firmą indyjską?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2008 r. (data wpływu 12 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów działalności strefowej otrzymanych usług obcych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 grudnia 2008 r. złożono ww. wniosek, uzupełniony pisemnie w dniu 18 lutego 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przekazanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej w postaci usługi obcej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) wiąże się z prowadzeniem przedsiębiorstwa, czynność nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, Spółka nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem VAT ufundowanej nagrody. W dniu 11.05.2007 r. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wydał postanowienie Nr PP II 443/1/95/45172/07 na mocy którego orzekł, iż stanowisko podatnika zawarte w złożonym wniosku w zakresie przekazanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej w postaci usługi obcej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu, organ podatkowy I instancji opierając się na regulacji art. art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdził, iż nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy po stronie Spółki wystąpi świadczenie podlegające opodatkowaniu VAT jeśli Spółka będzie finansowała usługi obce wykonywane na rzecz jej kontrahentów?

Fragment:

(...) usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług. W przedstawionym stanie faktycznym Spółka nabywa usługę remontową, którą następnie przekazuje nieodpłatnie na rzecz kontrahentów Spółki. Przekazanie przez Spółkę usługi obcej jest określonym świadczeniem na rzecz kontrahentów Spółki. Tym samym, placówki medyczne osiągną ekonomiczną korzyść, jaką jest otrzymane sfinansowanych przez Spółkę robót budowlano ? remontowych. Rezultatem czynności dokonywanych przez Spółkę jest zwiększenie jej zysków. W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia ze sponsorowaniem przez Spółkę współpracujących z nią placówek medycznych. Świadczenia ze strony sponsora mogą polegać na przekazywaniu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi pilotów i przewodników wykonywane przez te osoby w ramach umowy-zlecenia można uznać jako nabyte od innych podatników a nie jako własne ?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60, tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku w pytaniu nr 5 - stanowisko dotyczące usług pilotów lub przewodników wykonywanych przez te osoby w ramach umów zleceń na rzecz podatnika: jest prawidłowe. UZASADNIENIE Firma informuje w swoim piśmie, iż przy świadczeniu usług turystyki - usługi pilotów i przewodników będzie zlecać w ramach umowy - zlecenia osobom niezatrud-nionym w firmie. Zdaniem Spółki, usługi te można traktować jako nabyte od innych podatników, ponieważ osoby świadczące te usługi nie są pracownikami Spółki zatrudnionymi na umowę o pracę. Zgodnie z art. 119 ust. 5 (...)

2011
1
lut

Istota:

Prowadząc działalność gospodarczą w zakresie transportu towarowego - wykonując zadania w zakresie transportu i spedycji Podatnik zleca wykonanie usług transportowych podwykonawcom.
Czy zakupy te podlegają zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10, czy też w kolumnie 14?.

Fragment:

(...) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) oraz z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowiącymi załącznik Nr 1 do cyt. wyżej rozporządzenia kolumna 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów przeznaczona jest do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych, natomiast kolumna 14 przeznaczona jest do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-13), z wyjątkiem kosztów których zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu. Materiałami (surowcami) podstawowymi w świetle powyższego rozporządzenia są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku zakupu usługi sprzątania przystanków autobusowych komunikacji publicznej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?
Zdaniem podatnika w takim przypadku przysługuje jednostce prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakup usługi wiąże się z zapewnieniem przewoźnikom prawidłowego funkcjonowania przystanków.

Fragment:

(...) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zarząd Dróg Miejskich świadczy usługi dla przewoźników prywatnych oraz dla komunikacji miejskiej, polegające na możliwości korzystania z przystanków autobusowych. W celu zapewnienia czystości na ww. przystankach podatnik zakupuje usługi obce od innych podatników VAT. Zatem, w myśl art. 86 ust. 1 cyt. ustawy jeśli nabywane sługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów w/w usług od podatników podatku VAT. (...)