ZP/443-31/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się o potwierdzenie, iż świadczenie przedmiotowych usług przez Wnioskującą na rzecz zagranicznych podatników podlega opodatkowaniu podatkiem VAT poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT, tj. w miejscu, gdzie nabywca usługi (podmiot zagraniczny) posiada siedzibę.

ZP/443-31/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. miejsce świadczenia usług
  2. usługi o charakterze niematerialnym
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że grupa X oraz jej afiliowane spółki tworzą międzynarodową grupę spółek, której działalność operacyjna prowadzona jest poprzez trzy wydziały, funkcjonujące poza granicami poszczególnych krajów (tj. wydziały te mają zasięg międzynarodowy). Są to następujące wydziały: Produkcja Podstawowa, Izolacje Budowlane oraz Izolacje Techniczne.

Podatnik wskazał, że świadczy usługi na rzecz zagranicznego podmiotu z grupy X – w ramach jednego z ww. wydziałów (wydziału Izolacji Budowlanych). Usługi te świadczone są przez Spółkę za pośrednictwem pracownika (Dyrektora Segmentu Fasad Otynkowanych) na rzecz międzynarodowego wydziału Izolacji Budowlanych. Usługi świadczone przez Spółkę za wynagrodzeniem na rzecz zagranicznej spółki z grupy X, polegają w szczególności na zarządzaniu i kierowaniu wydziałem Izolacji Budowlanych, a wykonywane czynności dotyczą zarządzania następującymi obszarami wydziału Izolacji Budowlanych: marketing, finanse, planowanie, zarządzanie jakością, itp.

Wnioskująca, powołując się na treść pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi znak: OK.-5672/KU-182/2007 z dnia 15.01.2007 r. wydanego na wniosek Spółki wskazała, że powyższe świadczenie, zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 ze zm.) mieściło się w grupowaniu PKWiU 74.14.17-00.00 – „Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, pozostałe”.

Ponadto, Spółka świadczy za wynagrodzeniem na rzecz zagranicznego podmiotu z grupy X, usługi zarządzania Centralnym Działem Marketingu Izolacji Technicznych. Wnioskująca podała, że czynności wykonywane przez Spółkę w ramach przedmiotowej usługi obejmują następujące działania:

- tworzenie strategii dla Centralnego Działu Marketingu i segmentów produktów izolacyjnych;

- tworzenie planu akcji dla realizacji strategii;

- sterowanie i hierarchizację działań rozwojowych dla wyrobów i segmentów produktów izolacyjnych;

- rozwój wyrobów izolacji technicznych;

- opracowywanie efektywnych, scentralizowanych materiałów marketingowych (stron internetowych, intranetu, broszur, wizualizacji, rozkładów);

- śledzenie zadowolenia klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Nadto, Wnioskująca wskazała, że powyższe świadczenie, zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 ze zm.) mieściło się w grupowaniu PKWiU 74.14.17-00.00 – „Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, pozostałe”, co wynika również z pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi znak: OK.-5672/KU-181/2007 z dnia 16.01.2007 r. wydanego na wniosek Spółki.

W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się o potwierdzenie, iż świadczenie przedmiotowych usług przez Wnioskującą na rzecz zagranicznych podatników podlega opodatkowaniu podatkiem VAT poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT, tj. w miejscu, gdzie nabywca usługi (podmiot zagraniczny) posiada siedzibę.

W opinii Wnioskującej, w związku z treścią art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, świadczenie przedmiotowych usług na rzecz zagranicznych podatników nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Mając na uwadze, iż świadczone przez Spółkę – na rzecz zagranicznych podmiotów – usługi stanowią usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.14.17-00.00 – „Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, pozostałe”, przywołane powyżej przepisy znajdą w odniesieniu do nich zastosowanie. W świetle powyższego, celem udokumentowania świadczenia przedmiotowych usług Spółka powinna wystawić fakturę VAT niezawierającą kwot polskiego podatku VAT, zgodnie z art. 106 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Faktury dokumentujące przedmiotowe usługi powinny być wystawione z uwzględnieniem zasad określonych w § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.). W szczególności, w przypadku świadczenia tych usług na rzecz podatników zarejestrowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, faktura wystawiona przez Spółkę powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zarejestrowany dla celów VAT w tym kraju oraz adnotację, iż zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Ustosunkowując się do przedstawionej kwestii, stwierdza się co następuje;

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 przywołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 27 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 przywoływanej ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa ust. 4, są świadczone na rzecz:

1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

2) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Stosownie do art. 27 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, przepis ust. 3 stosuje się do usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1); w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2); prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) – z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń.

Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika iż Podatnik świadczy na rzecz zagranicznego podmiotu z grupy X usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 74.14.17-00.00 „Usługi doradztwa w zakresie zarządzania pozostałe”, w związku z powyższym, jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów miejscem świadczenia (opodatkowania) tych usług będzie miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 przywołanej ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl art. 106 ust. 2 ww. ustawy, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze.

Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia do podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r., Nr 95, poz. 798 ze zm.), przepisy § 9, 11-23 i 26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze.

Stosownie do § 27 ust. 2 przywołanego rozporządzenia, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

W myśl § 27 ust. 3 ww. rozporządzenia, faktury o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać danych określonych w § 9 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z § 27 ust. 4 ww. rozporządzenia, w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Zgodnie z przepisami przywołanego wyżej rozporządzenia, Podatnik w związku ze świadczeniem usług doradztwa w zakresie zarządzania, winny będzie wystawiać faktury VAT zawierające numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

W związku z powyższym, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, postanawia jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

miejsce świadczenia usług
ZP/443-25/2/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

usługi o charakterze niematerialnym
PP/443-55-1/RS/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.