ITPP2/443-230/07/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy miejscem świadczenia usługi reklamy towarów kontrahentów zagranicznych na targach w kraju jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę zgodnie z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym czynność ta nie podlega opodatkowaniu w kraju?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 28 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia przy świadczeniu usług reklamy na terenie kraju na rzecz kontrahentów z UE lub z krajów trzecich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia przy świadczeniu usług reklamy dla kontrahentów posiadających siedzibę w krajach UE lub w krajach trzecich wykonywanych na terenie kraju.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

Wnioskująca Spółka zawarła z zagranicznymi kontrahentami umowy będące podstawą współpracy w zakresie handlu towarami, które są przedmiotem nabyć wewnątrzwspólnotowych lub importu. Według zawartych umów wnioskodawca dodatkowo świadczy na rzecz kontrahentów usługi reklamujące ich towary, za które otrzymuje wynagrodzenie. Umowy nie precyzują formy i zakresu w jakich usługa reklamy ma być wykonana. W wykonaniu zobowiązania do świadczenia usług wnioskodawca m.in. prezentował towary kontrahentów na targach odbywających się na terenie kraju. Z tego tytułu ponosił także koszty takie jak wynajęcie powierzchni handlowej, obsługa stoiska, przygotowania i prezentacji towarów oraz materiałów reklamowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy miejscem świadczenia usługi reklamy towarów kontrahentów zagranicznych na targach w kraju jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę zgodnie z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym czynność ta nie podlega opodatkowaniu w kraju.

Zdaniem wnioskodawcy wykonanie opisanych usług reklamy na rzecz kontrahentów zagranicznych nie podlega opodatkowaniu na terenie kraju zgodnie z powołanymi przepisami art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, gdyż miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe

W myśl postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W art. 27 ust. 3 ustawy ustawodawca wskazał miejsce świadczenia (opodatkowania) w przypadkach świadczenia usług na rzecz:

  1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego,
  2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę.

Miejscem świadczenia usług dla wymienionych podmiotów jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy precyzuje, iż powołany wyżej przepis dotyczący miejsca świadczenia przy świadczeniu usług stosuje się do usług reklamy.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Spółka wskazała, iż wykonywane usługi reklamy świadczone są jako wykonanie zobowiązań określonych umowami, w których nie ograniczono formy reklamy, a za usługi te Spółka otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. Wnioskodawca wykonuje swoje zobowiązania określone w umowach poprzez prezentacje towarów na targach połączone z rozprowadzaniem materiałów reklamowych.

Reasumując, usługi wykonywane przez Spółkę polegające na reklamowaniu towarów w kraju na rzecz podmiotów z terytorium Wspólnoty oraz z terytorium państw trzecich nie podlegają opodatkowaniu w Polsce z uwagi na to, iż miejscem świadczenia tych usług zgodnie z przepisami jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.