IPPP2/443-480/09-2/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W świetle przepisu art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT miejsce świadczenia przedmiotowych usług znajduje się poza Polską.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2009r. (data wpływu 27 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług prawniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług prawniczych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach, prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik dokonuje świadczenia usług polegających na świadczeniu pomocy prawnej. Usługi wykonywane są na zlecenie kościoła (związku wyznaniowego) posiadającego siedzibę w USA. Płatność za usługę także realizowana jest przez kościół w USA. Oddział Kościoła w Polsce ma osobowość prawną i działa jako niezależna organizacja. Przedmiotem usług są sprawy dotyczące kościoła w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisu art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT miejsce świadczenia przedmiotowych usług znajduje się poza Polską tj. w USA...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle, przepisu art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług o których mowa w ust. 4 (m.in. prawniczych) na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego miejscem świadczenia tych usług będzie miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności itd. (stały adres, miejsce zamieszkania). Z przedmiotowego przepisu jasno wynika, że jeżeli dochodzi do świadczenia usług prawniczych na rzecz podmiotu (jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej) spoza UE, w tym przypadku z USA, miejsce świadczenia tych usług będzie znajdować się w USA. W rezultacie oznacza to, że przedmiotowe usługi nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Należy tutaj podkreślić, że przepis ten nie wprowadza jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie statusu nabywcy usługi. Nabywca nie musi być podatnikiem VAT, czy podatku o podobnym charakterze, żeby doszło do przeniesienia miejsca świadczenia do kraju nabywcy usługi. Przepisy ustawy o VAT są w tym zakresie zbieżne do przepisów 112 Dyrektywy, z której to wynika, że w przypadku usług tzw. niematerialnych wykonywanych na rzecz usługobiorców mających siedzibę poza Wspólnotą miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, miejsce prowadzenia działalności (art. 56 ust. 1).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ogólna zasada określająca miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług została wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Jak wynika z w/powołanego przepisu, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 3 w/w ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:

  1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
  2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę
  • miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania

Regulacja zawarta w/w przepisie ma zastosowanie do usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 27 ust. 4 pkt 3c ustawy o VAT, przepis ust. 3 stosuje się do usług prawniczych, rachunkowo – księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1).

Jak już podkreślono na wstępie ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza szereg szczegółowych regulacji w zakresie rozliczenia podatku przy świadczeniu usług, w tym zasady określania miejsca świadczenia usług i tym samym miejsca ich opodatkowania. W tym celu niezbędna jest prawidłowa kwalifikacja usługi, co determinuje określenie miejsca jej świadczenia. Podkreślić należy, że w sprawach klasyfikacji wyrobów i usług, zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi) wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi. Organy podatkowe nie są więc uprawnione do dokonywania ww. klasyfikacji. W przypadku wątpliwości w tym zakresie, należy zwrócić się o dokonanie prawidłowej klasyfikacji do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji i Standardów Klasyfikacyjnych.

W związku z powyższym, w przedmiotowej interpretacji tutejszy organ odniósł się do klasyfikacji dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku.

Jak wynika z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego, Wnioskodawca świadczy na rzecz kościoła posiadającego siedzibę w USA, usługi polegające na świadczeniu pomocy prawnej.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy, w związku z faktem, iż usługi będące przedmiotem zapytania, świadczone są na rzecz kościoła posiadającego siedzibę w USA (art. 27 ust. 3 pkt 1), miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działalności. Należy więc uznać, że miejsce świadczenia przedmiotowych usług znajduje się poza terytorium Polski (usługi te powinny zostać opodatkowane na terenie USA).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.