IPPP1/443-714/08-2/GD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność, usługa wykonywana na rzecz C Spółki Akcyjnej z siedzibą w P..... (Francja), zwaną dalej „C...” jest usługą wykonywaną, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, poza terytorium kraju?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ...., przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2008r. (data wpływu 14.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.04.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem tej działalności gospodarczej jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Działalności symbolem 74.14.A oraz zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, oznaczone symbolem 74.14.B. W oparciu o zawartą w P....u w dniu 26 października 2007 roku świadczy na rzecz C Spółki Akcyjnej z siedzibą w P....u (Republika Francuska), zwanej dalej „C...” umowę prowadzenia przedstawicielstwa C.... w Polsce. C Spółka Akcyjna z siedzibą w P.... (C...) jest bankiem z siedzibą w P.... we Francji. Nabywca świadczonej przez Wnioskodawczynię usługi C Spółka Akcyjna z siedzibą w P.... (CIC) jest we Francji podatnikiem podatku od wartości dodanej, posiada numer identyfikacji podatkowej FR 000 000 0000. Świadczona przez Wnioskodawczynię usługa polega w szczególności na promocji C.... w Polsce, dostarczaniu informacji i wykonywaniu czynności przygotowawczych lub pomocniczych dla działalności C.... w Polsce. Udział Wnioskodawczyni sprowadza się do utrzymywania kontaktów w Polsce z klientami C...., ich wsparcia i sprawowania nad nimi opieki, utrzymywania kontaktów z bankami w Polsce w celu zapewnienia należytej obsługi klientom C...., doradztwo w zakresie ryzyka związanego z działalnością C.... w Polsce, proponowanie działalności C.... w Polsce oraz zarządzanie przedstawicielstwem w Polsce przez organizowanie pracy pracownikom przedstawicielstwa, przygotowywanie planów finansowych przedstawicielstwa, prowadzenie ksiąg przedstawicielstwa, zarządzanie środkami C.... przeznaczonymi na finansowanie działalności bieżącej w Polsce, sporządzanie prognoz budżetu przedstawicielstwa C.... w Polsce oraz informacji o realizacji budżetu, utworzenie i kierowanie zespołem pracowników przedstawicielstwa C.... w Polsce oraz przedstawianie propozycji, co do ich wynagradzania i premiowania. Fizycznie Wnioskodawczyni wykonuje usługę zarówno na terytorium Polski, jak i we Francji, gdzie prezentuje m.in. warunki inwestowania w Polsce, ryzyka związane z taką działalnością przedstawia propozycje budżetu przedstawicielstwa C.... w Polsce oraz sprawozdania z jego wykonania. Przedstawicielstwo C.... w Polsce jest prowadzone, jako jednostka organizacyjna C....

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność, usługa wykonywana na rzecz C Spółki Akcyjnej z siedzibą w P.... (Francja), zwaną dalej „C...” jest usługą wykonywaną, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, poza terytorium kraju...

Zdaniem wnioskodawcy.

Wnioskodawczyni uważa, że świadczone przez nią na rzecz C.... usługi są w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wykonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlegają podatkowi od towarów i usług. Podatek od towarów i usług jest podatkiem terytorialnym, zważywszy na fikcję prawną przyjętą w art. 27 ust. 3 i 4 pkt 3 usługa jest wykonywana poza terytorium kraju. Zgodnie z powołanym przepisem art. 27 ust. 3 i 4 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług za usługę świadczoną poza granicami Polski uważa się m.in. usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1), o ile są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę w innym kraju na terytorium Wspólnoty, niż kraj świadczącego usługę. Miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności stały adres lub miejsce zamieszkania. Zdaniem Wnioskodawczyni świadczone przez nią usługi są usługami doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1), o rodzaju usług świadczy zarówno zaklasyfikowanie ich w ewidencji działalności gospodarczej do grupy 74.1, jak i rzeczywisty charakter usług, który został scharakteryzowany w poz. 50. Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi mają zarówno charakter doradczy w stosunku do zarządu i innych departamentów, w tym w szczególności Departamentu Międzynarodowego C...., jak i zarządzający w odniesieniu do przedstawicielstwa C.... w Polsce. W świetle definicji z art. 27 ust 3 ustawy o podatku od towarów i usług świadczone przez Wnioskodawczynię usługi niewątpliwie należy uznać za wykonywane we Francji (kraju siedziby nabywcy), ponieważ są usługami wymienionymi w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług i wykonuje je na rzecz podmiotu, który ma siedzibę we Francji. Dla określenia miejsca wykonywania usługi nie ma znaczenia faktyczne miejsce wykonywania, ale wyłącznie siedziba podmiotu na rzecz, którego są świadczone. Stałe miejsce prowadzenia działalności przez nabywcę usługi może być brane do ustalenia miejsca wykonywania usługi dopiero w przypadku, gdy nabywca usługi nie posiada siedziby lub nie ma możliwości jej ustalenia (zgodnie z decyzją Izby Skarbowego w Warszawie z 11 maja 2006 roku nr 1401/HTI/4407/14-113/05/EN w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę siedzibę usługobiorcy, a dopiero, gdy jej nie posiada, to miejsce prowadzenia działalności przez usługobiorcę). Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi są związane w znacznym stopniu z otwartym przez C.... w Polsce przedstawicielstwem. Przedstawicielstwo to działa w oparciu o art. 93 - 102 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 roku Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i nie posiada osobowości prawnej, pełnej, ani ułomnej, wobec powyższego nie może być podmiotem praw i obowiązków, co za tym idzie stroną umów cywilnoprawnych. Zgodnie z M. S.... w „Swobodzie działalności gospodarczej” Wydawnictwo C.H..... 2005, str. 194 „przedstawicielstwa działają w ramach sfery prawnej przedsiębiorcy zagranicznego i są jego prawną emanacją”, „stanowią część działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego”, należy również podkreślić, że przedstawicielstwa nie mogą prowadzić działalności zarobkowej. Przedstawicielstwo C.... w Polsce nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, z tego powodu, że zgodnie z art. 15 ust. 1 podatnikiem jest osoba prawna samodzielnie wykonująca działalność gospodarczą określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługobiorcą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest C Spółka Akcyjna z siedzibą w P...., a nie jej przedstawicielstwo w Polsce, które jest jedynie nieposiadającą samodzielności jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji celów marketingowych, bez prawa do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów lub usług. Dodatkowo nadmieniam, że takie stanowisko jak powyżej zajął Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków w wyjaśnieniach z 22 czerwca 2004 roku, nr PP-1/443/1-147/221/783/116/04, zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Oznacza to, że opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostały uznane za świadczone w danym miejscu. Określenie miejsca świadczenia usługi ma zasadnicze znaczenie, determinuje ono, bowiem miejsce opodatkowania danej usługi.

Zgodnie z podstawową zasadą określoną w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Od powyższej reguły ustawodawca wprowadził szereg wyjątków.

I tak zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 przedmiotowej ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Art. 27 ust. 4 pkt 3 przedmiotowej ustawy stanowi, że przepis ust. 3 stosuje się do usług: doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1); w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2); prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń.

Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, iż świadczy ona usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Przedmiotowe usługi Podatniczka zaliczyła do grupowania PKWiU 74.1. Wnioskodawczyni usługi będące przedmiotem zapytania świadczy na rzecz C Spółka Akcyjna z siedzibą w P (C...), która jest we Francji podatnikiem i posiada numer identyfikacji podatkowej FR 000 000 00000. C.... posiada w Polsce przedstawicielstwo (jednostka organizacyjna utworzona w celach marketingowych, bez prawa do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów i usług, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług). Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi są związane w znacznym stopniu z otwartym przez C.... w Polsce przedstawicielstwem. W ocenie Wnioskodawczyni, usługobiorcą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest C Spółka Akcyjna z siedzibą w P...., nie jej przedstawicielstwo w Polsce.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawczynię stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy uznać, że miejscem świadczenia usług będących przedmiotem zapytania, świadczonych na rzecz C Spółki Akcyjnej z siedzibą w P....u (Francja) nie jest terytorium Polski (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług).

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że nie jest organem uprawnionym do dokonywania klasyfikacji statystycznych. Organem właściwym w tym zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, który dokonuje klasyfikacji usług, na wniosek zainteresowanego. Ponadto wskazać należy, iż na potrzeby ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.), zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2004r. nr 89, poz. 844 ze zm.) stosuje się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) i nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.