ILPP2/443-281/08-2/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz zagranicznych kontrahentów będą pozostawały poza zakresem opodatkowania VAT w Polsce (dot. usług przetwarzania danych i dostarczania informacji).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 25 marzec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy na rzecz podmiotów zagranicznych (dalej określanych jako „Kontrahenci”) usługi o charakterze pomocniczym i przygotowawczym w zakresie profesjonalnej obsługi klientów (dalej określanych jako „klienci”), będących bezpośrednimi nabywcami towarów/usług oferowanych przez Kontrahentów. Usługi te świadczone są zarówno na rzecz Kontrahentów będących podatnikami VAT w innych krajach Unii Europejskiej, jak i na rzecz Kontrahentów będących podmiotami posiadającymi siedzibę na terytorium państw trzecich (spoza obszaru UE).

W szczególności, zgodnie z brzmieniem umów zawartych z Kontrahentami, usługi świadczone przez Spółkę obejmują realizację następujących czynności:

 • telefoniczna obsługa klienta,
 • przyjmowanie zamówień poprzez fax/Internet/telefon,
 • wprowadzanie zamówień do systemu SAP,
 • wyjaśnianie poprzez telefon lub e-mail kwestii spornych z klientami,
 • wsparcie w zakresie reklamacji ilościowych i jakościowych,
 • przygotowywanie ofert,
 • komunikacja pomiędzy klientami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zamówień w fabrykach oraz/lub magazynach kontrahentów,
 • fakturowanie,
 • korespondencja z klientami dotycząca obsługi klienta.

Usługi te świadczone są przez Wnioskodawcę z jednej strony w oparciu o dane i informacje dostarczone jej przez Kontrahentów (np.: dotyczące oferty towarów/usług, cech jakościowych towarów, ich cen itp.), z drugiej zaś strony odnoszą się do danych i informacji podanych przez klientów (np.: dotyczących złożonych zamówień, zgłoszonych reklamacji itd.).

W ramach świadczenia omawianych usług, Spółka nie jest uprawniona do reprezentowania Kontrahentów wobec ich klientów w zakresie oferowanych przez Kontrahentów towarów/usług, w tym w szczególności do negocjowania zasad, warunków oraz cen zawieranych pomiędzy nimi transakcji lub umów oraz do zawierania takich transakcji lub umów z klientami w imieniu Kontrahentów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe z perspektywy obowiązujących przepisów o VAT jest podejście zakładające, iż usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Kontrahentów stanowią dla potrzeb VAT usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT...
 2. Czy w konsekwencji, w przypadku świadczenia przez Spółkę omawianych usług na rzecz zagranicznych Kontrahentów, miejscem świadczenia tych usług będzie miejsce, gdzie dany nabywca usługi (Kontrahent) posiada swoją siedzibę... Tym samym, czy świadczenie omawianych usług przez Spółkę na rzecz zagranicznych Kontrahentów będzie pozostawało poza zakresem opodatkowania VAT w Polsce, a VAT należny z tytułu usług rozliczą Kontrahenci będący usługobiorcami świadczonych przez Spółkę usług, zgodnie z zasadami określonymi na gruncie VAT w krajach, gdzie ci Kontrahenci posiadają swoją siedzibę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 27 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:

 1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
 2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę
     - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Jednocześnie, zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT, przepis ust. 3 stosuje się do usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1); w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2); prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń.

W ocenie Spółki, z uwagi na fakt, iż wskazany przepis art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT określając, że usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji podlegają opodatkowaniu VAT zasadniczo w kraju siedziby usługobiorcy nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej usługi (PKWiU) należy stwierdzić, iż uznanie danej usługi za usługę przetwarzania danych i dostarczania informacji zależy od faktycznego charakteru świadczonej usługi (nie zaś od specyficznego sklasyfikowania usługi wg PKWiU). Podobne stanowisko w analogicznym przypadku zaprezentował Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w wydanej przez siebie interpretacji prawa podatkowego (postanowienie z dnia 6 kwietnia 2007 r., nr 1472/RPP l /443-52/07/PAWA).

Wnioskodawca pragnie przy tym podkreślić, iż w obowiązujących obecnie klasyfikacjach PKWiU nie istnieje jedno odrębne grupowanie odnoszące się wprost i jednoznacznie do usług określonych w ustawie o VAT jako usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji. Fakt ten pozwala dodatkowo argumentować, iż uznanie danej usługi za usługę przetwarzania danych i dostarczania informacji w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o VAT nie zależy od określonej klasyfikacji statystycznej usługi, lecz od faktycznego charakteru świadczonej usługi.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to usługodawca w miarę możliwości dokonuje odpowiedniej klasyfikacji swoich usług, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Wynika to z faktu, że właśnie usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaklasyfikowania usługi, tj. informacje dotyczące charakteru usługi. W ocenie Spółki, dla ustalenia faktycznego charakteru świadczonych przez nią usług znaczenie mają następujące fakty:

 1. usługi świadczone przez Spółkę stanowią wyłącznie usługi o charakterze pomocniczym i przygotowawczym w zakresie podstawowej działalności Kontrahentów;
 2. usługi te obejmują prowadzenie działań informacyjnych poprzez udzielanie informacji potencjalnym oraz aktualnym klientom (nabywcom towarów/usług oferowanych przez Kontrahentów), a także gromadzenie i przetwarzanie danych zgłaszanych przez klientów oraz ich komunikowanie Kontrahentom zgodnie z ustalonymi wymogami (np. poprzez umieszczanie w programie SAP obsługiwanym przez Kontrahentów danych ilościowych i jakościowych o złożonych przez klientów zamówieniach);
 3. usługi te świadczone są przez Spółkę w oparciu o dane i informacje dostarczone jej przez Kontrahentów (np.: dotyczące oferty towarów/usług, cech jakościowych towarów, ich cen itp.), a także dane i informacje podane przez klientów (np.: dotyczące złożonych zamówień lub zgłoszonych reklamacji);
 4. w ramach świadczenia omawianych usług Spółka nie jest uprawniona do reprezentowania Kontrahentów wobec ich klientów w zakresie oferowanych przez Kontrahentów towarów/usług, w tym w szczególności do negocjowania zasad, warunków oraz cen zawieranych pomiędzy nimi transakcji lub umów oraz do zawierania takich transakcji lub umów z klientami w imieniu Kontrahentów.

Spółka stoi zatem na stanowisku, iż świadczone przez nią usługi spełniają wszelkie przesłanki do uznania ich za usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji, w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zainteresowany uważa, iż świadczone przez niego usługi na rzecz Kontrahentów stanowią usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT. W konsekwencji, w przypadku świadczenia przez Spółkę omawianych usług na rzecz zagranicznych Kontrahentów, miejscem świadczenia tych usług będzie co do zasady miejsce, gdzie dany nabywca usługi (Kontrahent) posiada swoją siedzibę. Tym samym, świadczenie omawianych usług przez Spółkę na rzecz zagranicznych Kontrahentów będzie pozostawało poza zakresem opodatkowania VAT w Polsce (VAT związany z omawianymi usługami rozliczą Kontrahenci będący usługobiorcami świadczonych przez Spółkę usług, zgodnie z zasadami określonymi na gruncie VAT w krajach, gdzie ci Kontrahenci posiadają swoją siedzibę).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić jednak należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usługi nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska, przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji usługi będącej przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.