1472/RPP1/443-23/06/IS | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik pyta czy miejscem świadczenia (opodatkowania) usług wykonywanych przez niego na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Niemczech będzie terytorium kraju nabywcy usługi i do rozliczenia podatku zobowiązany będzie usługobiorca?

1472/RPP1/443-23/06/IS

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. miejsce świadczenia usług
  2. treść faktury
  3. usługi o charakterze niematerialnym
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 10.10.2005 r. (data wpływu 13.10.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w części dotyczącej pytania nr 1, postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.


UZASADNIENIE


Z przedłożonego wniosku wynika, że Spółka zawarła umowę o świadczenie usług konsultingowych i usług wspierających z kontrahentem, mającym siedzibę w Niemczech i prowadzącym działalność w zakresie produkcji i sprzedaży systemów sanitarnych i armatury. Umowa obejmuje poniższe usługi:

1. usługi konsultingowe i marketingowe zorientowane na ocenę ogólnego popytu na rynku na towary klienta w Polsce, badania i analizy odpowiednich standardów technicznych i gospodarczych, doradzanie usługobiorcy w zakresie lokalnych standardów i wymogów, usługi eksperckie obejmujące sporządzanie opinii i sprawozdań, które umożliwiają usługobiorcy dostosowanie jego produktów do specyficznych wymogów rynku polskiego, sporządzanie raportów technicznych i gospodarczych w celu powiadamiania potencjalnych przyszłych klientów, wykonywanie innych pomocniczych lub przygotowawczych rodzajów funkcji eksperckich doradczych i konsultingowych na rzecz usługobiorcy, świadczenie doradztwa gospodarczego i technologicznego, usługi konsultanckie i współpraca z grupami przemysłowymi, podmiotami państwowymi i innymi podmiotami działającymi w tej samej gałęzi przemysłu w Polsce - zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny, zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), stosowanej dla celów podatku od towarów i usług nie dłużej niż do dnia 31.12.2006 r., do grupowania PKWiU 74.14.11-00.00 "Usługi doradztwa w zakresie ogólnych zagadnień zarządzania",

2. stworzenie stanowiska koordynatora dostaw, wspomagającego usługobiorcę w procesie realizacji zamówień - zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny, zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), do grupowania PKWiU 74.14.13-00.00 "Usługi doradztwa w zakresie zarządzania rynkiem",

3. organizacja i finansowanie lub współfinansowanie kampanii reklamowych produktów usługobiorcy, prowadzonych przez dystrybutorów produktów - zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny, zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), do grupowania PKWiU 74.40.13-00.00 "Usługi reklamowe, pozostałe",

4. badania polegające na zbieraniu na polskim rynku informacji dotyczących określonych produktów, przetwarzaniu zebranych informacji i przekazaniu ich kontrahentowi - zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny, zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), do grupowania PKWiU 74.13.11-00.00 "Usługi w zakresie badania rynku",

5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności polegające na wskazywaniu konkurencyjnych źródeł dostaw niezbędnych produktów i surowców do produkcji - zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny, zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), do grupowania PKWiU 74.14.1 "Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka zadaje pytanie czy miejscem świadczenia (opodatkowania) przedmiotowych usług wykonywanych na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Niemczech będzie terytorium kraju nabywcy usługi i do rozliczenia podatku zobowiązany będzie usługobiorca. W opinii Podatnika świadczone przez niego usługi należy traktować jako usługi reklamy i usługi mieszczące się w zakresie grupy PKWiU 74.1. Na podstawie art. 27 ust. 4 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy usługi reklamy, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1) są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Zatem, w przypadku świadczenia tych usług przez Spółkę na rzecz niemieckiego kontrahenta powinny one podlegać opodatkowaniu VAT w miejscu gdzie zagraniczny kontrahent posiada siedzibę, czyli na terytorium Niemiec. Strona zobowiązana będzie do wystawienia faktury bez podatku VAT z adnotacją, że podatek zostanie rozliczony przez nabywcę.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza co następuje:

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przedłożonego wniosku wynika, iż Spółka świadczy na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej mającego siedzibę w Niemczech usługi zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny jako usługi reklamowe (PKWiU 74.40.) oraz usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1). Zważywszy na brzmienie art. 8 ust. 3 ustawy oraz dokonaną przez Urząd Statystyczny klasyfikację przedmiotowych usług należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż usługi te mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy. Dla tej kategorii usług - w przypadku świadczenia ich na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - ustawodawca przewidział, iż na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W związku z powyższym miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest terytorium Niemiec, a w konsekwencji nie podlegają one opodatkowaniu na terytorium kraju. Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy Spółka zobowiązana jest do wystawienia faktury, która - zgodnie z § 27 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Z tych też względów postanowiono jak na wstępie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.