1471/NUR2/443-340/06/ST | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wartość sprzedaży usług na rzecz kontrahenta zagranicznego prowadzącego działalność na terenie Unii Europejskiej należy wykazywać w deklaracji VAT - 7 w polu 21, pomimo że usługi te świadczone są na terytorium Polski a obowiązek podatkowy zgodnie z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy został przeniesiony na nabywcę usługi?

1471/NUR2/443-340/06/ST

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. deklaracje
  2. miejsce świadczenia usług
  3. usługi o charakterze niematerialnym
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


postanawia:


uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi na rzecz kontrahenta zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej i posiadającego numer identyfikacyjny, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Zakresem świadczonych usług jest badanie rynku, przetwarzanie danych i dostarczanie informacji oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wszelkie prace na rzecz kontrahenta zagranicznego są wykonywane na terenie Polski, natomiast zgodnie z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązek podatkowy został przeniesiony na nabywcę usługi.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem: "Czy wartość sprzedaży usług na rzecz kontrahenta zagranicznego prowadzącego działalność na terenie Unii Europejskiej należy wykazywać w deklaracji VAT - 7 w polu 21, pomimo że usługi te świadczone są na terytorium Polski a obowiązek podatkowy zgodnie z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy został przeniesiony na nabywcę usługi?"

W ocenie Spółki, zgodnie z obowiązującą ustawą o VAT, w deklaracji VAT - 7 należy wykazywać tylko taką wartość sprzedaży, która zgodnie z w/w ustawą jest dokumentowana fakturą VAT, w której zastosowano stawkę ZW, 0%, 3%, 7%, 22%. Wartość sprzedaży, w stosunku do której nie stosuje się ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest wykazywana w deklaracji VAT - 7, gdyż deklaracja ta nie przewiduje takiego zapisu z uwagi na brak pola, w którym należałoby umieścić taką informację.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

W myśl natomiast art. 27 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz :

1. osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT przepis ust. 3 stosuje się m.in. do usług badania rynków, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych i dostarczania informacji.A zatem należy stwierdzić, że przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu w miejscu, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę tj. w opisanej sytuacji w kraju kontrahenta z Unii Europejskiej. Zaznaczyć należy również, iż w tym przypadku nie ma znaczenia fakt, iż usługi fizycznie wykonywane są na terenie Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania deklaracji VAT - 7 zostały zawarte w objaśnieniach stanowiących załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 185, poz. 1545). Powyższe objaśnienia wskazują, iż wartość usług świadczonych poza terytorium kraju, czyli m.in. usług wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT, winna być wykazana w pozycji 21 deklaracji podatkowej VAT - 7.

W związku z powyższym w ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko strony należy uznać za nieprawidłowe.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.