Usługi o charakterze niematerialnym | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi o charakterze niematerialnym. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty ponoszone na nabycie usług o charakterze niematerialnym refakturowane na Spółkę nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności, Spółka nabywa usługi o charakterze niematerialnym od podmiotów niepowiązanych, które następnie są przez nią refakturowane na inne podmioty należące do Grupy. Spółka jest również odbiorcą usług o charakterze niematerialnych refakturowanych przez inne podmioty należące do Grupy. Niektóre ze wskazanych usług niematerialnych obejmują usługi wymienione w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP lub mają charakter zbliżony do nich. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty ponoszone na nabycie usług o charakterze niematerialnym refakturowane na Spółkę nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)? Zdaniem Wnioskodawcy, koszty ponoszone na nabycie usług o charakterze niematerialnym refakturowane na Spółkę nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP. Zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń (...)

2012
23
lis

Istota:

W zakresie określenia miejsca świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych oraz dostarczaniem informacji w okresie do 30 listopada 2008 r. oraz do 30 listopada 2009 r.

Fragment:

W ten sam sposób dla celów VAT były, co do zasady, traktowane wszelkie usługi o charakterze niematerialnym/intelektualnym, za jakie bez wątpienia należy uznać usługi świadczone przez Wnioskodawcę. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta powinny być opodatkowane w kraju siedziby usługobiorcy, zgodnie z art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, a także na mocy Dyrektywy. Ponadto, Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż bez wpływu na powyższe pozostaje w analizowanym przypadku fakt, iż omawiane usługi są faktycznie wykonywane przez podwykonawców Spółki, a następnie „ refakturowane ” przez nią na Usługobiorcę. Polskie przepisy obowiązujące w powyższym okresie nie definiowały wprawdzie refakturowania. Niemniej, zgodnie z art. 28 Dyrektywy, a także z orzecznictwem polskich sądów administracyjnych oraz interpretacjami organów podatkowych (dla przykładu - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2011 r., sygn. I FSK 423/10), w przypadku, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Oznacza to, że podmiot „ refakturujący ” daną usługę nabyta we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. „ Przerzucenie ” kosztów na inny podmiot, nie może być zatem potraktowane w żaden inny sposób niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie.

2011
1
lip

Istota:

W świetle przepisu art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT miejsce świadczenia przedmiotowych usług znajduje się poza Polską.

Fragment:

Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 3 w/w ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania Regulacja zawarta w/w przepisie ma zastosowanie do usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT. Stosownie do art. 27 ust. 4 pkt 3c ustawy o VAT, przepis ust. 3 stosuje się do usług prawniczych, rachunkowo – księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1). Jak już podkreślono na wstępie ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza szereg szczegółowych regulacji w zakresie rozliczenia podatku przy świadczeniu usług, w tym zasady określania miejsca świadczenia usług i tym samym miejsca ich opodatkowania.

2011
1
lip

Istota:

Czy w przypadku tym dojdzie do importu usług i nastąpi ich opodatkowanie przez nabywcę w Polsce?

Fragment:

W przypadku świadczenia usług doradczych na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Znajduje tu, zatem zastosowanie szczególna reguła ustalania miejsca świadczenia przenosząca miejsce świadczenia do państwa nabywcy (art. 27 ust. 1, ust. 3 pkt 2 w związku z ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT). Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca jest zdania, że powinien nabywając wyżej opisane świadczenia rozpoznać import usług i opodatkować je według przepisów i stawek obowiązujących w Polsce, tj. 22% VAT. Ponadto, według Wnioskodawcy, znajduje tu także zastosowanie przepis art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, który mówi o tym, że w przypadku świadczenia usług na nieruchomościach miejscem świadczenia usługi jest miejsce położenia nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
cze

Istota:

Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz zagranicznych kontrahentów będą pozostawały poza zakresem opodatkowania VAT w Polsce (dot. usług przetwarzania danych i dostarczania informacji).

Fragment:

W ocenie Spółki, z uwagi na fakt, iż wskazany przepis art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT określając, że usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji podlegają opodatkowaniu VAT zasadniczo w kraju siedziby usługobiorcy nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej usługi (PKWiU) należy stwierdzić, iż uznanie danej usługi za usługę przetwarzania danych i dostarczania informacji zależy od faktycznego charakteru świadczonej usługi (nie zaś od specyficznego sklasyfikowania usługi wg PKWiU). Podobne stanowisko w analogicznym przypadku zaprezentował Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w wydanej przez siebie interpretacji prawa podatkowego (postanowienie z dnia 6 kwietnia 2007 r., nr 1472/RPP l /443-52/07/PAWA). Wnioskodawca pragnie przy tym podkreślić, iż w obowiązujących obecnie klasyfikacjach PKWiU nie istnieje jedno odrębne grupowanie odnoszące się wprost i jednoznacznie do usług określonych w ustawie o VAT jako usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji. Fakt ten pozwala dodatkowo argumentować, iż uznanie danej usługi za usługę przetwarzania danych i dostarczania informacji w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o VAT nie zależy od określonej klasyfikacji statystycznej usługi, lecz od faktycznego charakteru świadczonej usługi. Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to usługodawca w miarę możliwości dokonuje odpowiedniej klasyfikacji swoich usług, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Wynika to z faktu, że właśnie usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaklasyfikowania usługi, tj. informacje dotyczące charakteru usługi.

2011
1
cze

Istota:

Czy prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność, usługa wykonywana na rzecz C Spółki Akcyjnej z siedzibą w P..... (Francja), zwaną dalej „C...” jest usługą wykonywaną, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, poza terytorium kraju?

Fragment:

Przedstawicielstwo to działa w oparciu o art. 93 - 102 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 roku Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i nie posiada osobowości prawnej, pełnej, ani ułomnej, wobec powyższego nie może być podmiotem praw i obowiązków, co za tym idzie stroną umów cywilnoprawnych. Zgodnie z M. S.... w „ Swobodzie działalności gospodarczej ” Wydawnictwo C.H..... 2005, str. 194 „ przedstawicielstwa działają w ramach sfery prawnej przedsiębiorcy zagranicznego i są jego prawną emanacją ”, „ stanowią część działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego ”, należy również podkreślić, że przedstawicielstwa nie mogą prowadzić działalności zarobkowej. Przedstawicielstwo C.... w Polsce nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, z tego powodu, że zgodnie z art. 15 ust. 1 podatnikiem jest osoba prawna samodzielnie wykonująca działalność gospodarczą określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługobiorcą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest C Spółka Akcyjna z siedzibą w P...., a nie jej przedstawicielstwo w Polsce, które jest jedynie nieposiadającą samodzielności jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji celów marketingowych, bez prawa do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów lub usług.

2011
1
maj

Istota:

Czy miejscem świadczenia usługi reklamy towarów kontrahentów zagranicznych na targach w kraju jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę zgodnie z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym czynność ta nie podlega opodatkowaniu w kraju?

Fragment:

W art. 27 ust. 3 ustawy ustawodawca wskazał miejsce świadczenia (opodatkowania) w przypadkach świadczenia usług na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę. Miejscem świadczenia usług dla wymienionych podmiotów jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy precyzuje, iż powołany wyżej przepis dotyczący miejsca świadczenia przy świadczeniu usług stosuje się do usług reklamy. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Spółka wskazała, iż wykonywane usługi reklamy świadczone są jako wykonanie zobowiązań określonych umowami, w których nie ograniczono formy reklamy, a za usługi te Spółka otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. Wnioskodawca wykonuje swoje zobowiązania określone w umowach poprzez prezentacje towarów na targach połączone z rozprowadzaniem materiałów reklamowych. Reasumując, usługi wykonywane przez Spółkę polegające na reklamowaniu towarów w kraju na rzecz (...)

2011
1
maj

Istota:

W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się o potwierdzenie, iż świadczenie przedmiotowych usług przez Wnioskującą na rzecz zagranicznych podatników podlega opodatkowaniu podatkiem VAT poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT, tj. w miejscu, gdzie nabywca usługi (podmiot zagraniczny) posiada siedzibę.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 przywołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W myśl art. 27 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Zgodnie z art. 27 ust. 3 przywoływanej ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa ust. 4, są świadczone na rzecz: 1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wartość sprzedaży usług na rzecz kontrahenta zagranicznego prowadzącego działalność na terenie Unii Europejskiej należy wykazywać w deklaracji VAT - 7 w polu 21, pomimo że usługi te świadczone są na terytorium Polski a obowiązek podatkowy zgodnie z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy został przeniesiony na nabywcę usługi?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. W myśl natomiast art. 27 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz : 1. osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub 2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik pyta czy miejscem świadczenia (opodatkowania) usług wykonywanych przez niego na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Niemczech będzie terytorium kraju nabywcy usługi i do rozliczenia podatku zobowiązany będzie usługobiorca?

Fragment:

Nr 42, poz. 264 ze zm.), do grupowania PKWiU 74.13.11-00.00 "Usługi w zakresie badania rynku", 5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności polegające na wskazywaniu konkurencyjnych źródeł dostaw niezbędnych produktów i surowców do produkcji - zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny, zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), do grupowania PKWiU 74.14.1 "Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania". W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka zadaje pytanie czy miejscem świadczenia (opodatkowania) przedmiotowych usług wykonywanych na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Niemczech będzie terytorium kraju nabywcy usługi i do rozliczenia podatku zobowiązany będzie usługobiorca. W opinii Podatnika świadczone przez niego usługi należy traktować jako usługi reklamy i usługi mieszczące się w zakresie grupy PKWiU 74.1. Na podstawie art. 27 ust. 4 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy usługi reklamy, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1) są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Zatem, w przypadku świadczenia tych usług przez Spółkę na rzecz niemieckiego kontrahenta powinny one podlegać opodatkowaniu VAT w miejscu gdzie zagraniczny kontrahent posiada siedzibę, czyli na terytorium Niemiec.