Usługi o charakterze ciągłym | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi o charakterze ciągłym. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
19
sty

Istota:

W zakresie momentu powstania obowi1zku podatkowego dla us3ug serwisowych i us3ug poorednictwa opisanych we wniosku

Fragment:

WSA w Krakowie w wyroku z dnia 18 lutego 2016 roku, I SA/Kr 1601/15 powo3uje sie na uzasadnienie projektu ustawy nowelizuj1cej ustawe o VAT, która wprowadzi3a art. 19a: „Jak podkreolono w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizuj1cej (druk sejmowy nr. 805 Sejmu VII Kadencji), zmiany legislacyjne zwi1zane s1 przede wszystkim z koniecznooci1 dostosowania przepisów ustawy o VAT do przepisów unijnych, w tym zmian w Dyrektywie 2006/112/WE. Wprowadzone w art. 19a zmiany, dotycz1ce momentu powstania obowi1zku podatkowego w sposób pe3niejszy maj1 odzwierciedlaa postanowienia dyrektywy 2006/112/WE oraz porz1dkowaa i uproocia przepisy w stosunku do dotychczasowych regulacji w tym zakresie. W uzasadnieniu projektu stwierdzono: "Nowe podejocie oznacza rezygnacje z dotychczasowego generalnego powi1zania momentu powstania obowi1zku podatkowego równie? z dat1 wystawienia faktury. Ponadto w art. 19a ust. 3 przyjeto w przypadku us3ug, dla których w zwi1zku z ich owiadczeniem ustalane s1 nastepuj1ce po sobie terminy p3atnooci lub rozliczen, uznawanie ich za wykonane z up3ywem ka?dego okresu, do którego odnosz1 sie te p3atnooci lub rozliczenia, do momentu zakonczenia owiadczenia tych us3ug. Takie podejocie realizuje postanowienia dyrektywy 2006/112/WE zawarte w art. 64. Natomiast w przypadku us3ug owiadczonych w sposób ci1g3y przez okres d3u?szy ni? rok, dla których w zwi1zku z ich owiadczeniem, w danym roku nie up3ywa3yby terminy p3atnooci lub rozliczen, proponuje sie, aby uznawaa je za wykonane z up3ywem ka?dego roku podatkowego, do momentu zakonczenia owiadczenia tych us3ug (art. 19a ust. 3 zdanie drugie). (...) Takie okreolenie momentu powstania obowi1zku podatkowego w przypadku us3ug o charakterze ci1g3ym odpowiada przepisom dyrektywy 2006/112/WE".

2011
1
kwi

Istota:

Strona zwróciła się o potwierdzenie, że ze względu na fakt, iż świadczone przez Nią, w ramach zawartej z importerem umowy, usługi stanowią usługi o charakterze ciągłym, ma ona prawo do wystawiania jednej faktury VAT do 7 - ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jej Klienci otrzymają kredyt na zakup pojazdów sprowadzanych przez importera. Faktura ta powinna uwzględniać łączną kwotę wypłacanej przez importera "subwencji" w danym miesiącu, oraz powinna być uwzględniona w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym została wystawiona.

Fragment:

W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie, że ze względu na fakt, iż świadczone przez Nią, w ramach zawartej z importerem umowy, usługi stanowią usługi o charakterze ciągłym, ma ona prawo do wystawiania jednej faktury VAT do 7 - ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jej Klienci otrzymają kredyt na zakup pojazdów sprowadzanych przez importera. Faktura ta powinna uwzględniać łączną kwotę wypłacanej przez importera "subwencji" w danym miesiącu, oraz powinna być uwzględniona w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym została wystawiona. Zasady wystawiania faktur, w tym dotyczące terminu ich wystawiania, zostały szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Zgodnie z ogólną regułą zawartą w § 13 ust. 1 w/w rozporządzenia fakturę wystawia się później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15. W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, gdy podatnik określa na fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik wystawił fakturę w grudniu 2005 r., za usługi o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której określił termin płatności w miesiącu styczniu 2006 r. W związku z uzyskanym przychodem (z późniejszym terminem płatności) poniósł w grudniu 2005 r. określone koszty.Czy ustalony koszt sprzedaży od przychodów z późniejszym terminem płatności zwiększa koszt roku 2006?.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik w grudniu 2005 r. wystawił fakturę za usługi o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której określił termin płatności w miesiącu styczniu 2006 r. W związku z uzyskanym przychodem (z późniejszym terminem płatności) poniósł w grudniu 2005 r. określone koszty. Na tle takich okoliczności podatnik zwrócił się z zapytaniem: czy ustalony koszt sprzedaży od przychodów z późniejszym terminem płatności zwiększa koszt roku 2006 ?. Zdaniem podatnika ustalony koszt sprzedaży od przychodów z późniejszym terminem płatności nie zwiększa kosztów roku 2006. W przedmiotowej sprawie organ podatkowy odnosząc się do zapytania w zakresie kosztów uzyskania przychodu stoi na stanowisku, iż przy ich ustalaniu należy zwrócić uwagę na definicję dochodu zawartą w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z tą definicją, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Ustalenie różnicy, o którejmowa w powyższym przepisie, a więc potracenie kosztów, nie jest możliwe, jeżeli podatnik nie osiągnął przychodu dla uzyskania którego poniósł koszty.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przychody rozliczone zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. data wystawienia faktury grudzień 2005 r., termin płatności styczen 2006 r. zwiększają przychody roku 2006?.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 1 czerwca 2006 r. do Naczelnika tutejszego Urzędu wpłynął wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik w grudniu 2005 r. wystawił fakturę za usługi o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której określił termin płatności w miesiącu styczniu 2006 r. Na tle takich okoliczności podatnik zwrócił się z zapytaniem: czy przychody rozliczone zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. data wystawienia faktury grudzień, termin płatności styczeń 2006 r, , zwiększają przychody roku 2006?. Zdaniem podatnika przychody rozliczane zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwiększają przychody roku 2006. W przedmiotowej sprawie organ podatkowy stwierdza: Zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w przypadku rozliczeń z tytułu: 1) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego, 2) świadczenia usług telekomunikacyjnych,radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów (monet) lub kart, w tym telefonicznych, 3) usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług doradczych o charakterze ciągłym?

Fragment:

Istotą usług o charakterze ciągłym jest stałe i powtarzalne zachowanie się osoby zobowiązanej do świadczenia zgodnie z treścią umowy i w okresie, na jaki została ona zawarta. Cechuje je brak możliwości precyzyjnego wyodrębnienia etapów, w jakich są realizowane tzn. nie sposób dokładnie określić kiedy część takiej usługi zostaje wykonana. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT jeżeli wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wykonania usługi. Na podstawie art. 19 ust. 5 i 19 ustawy regułę tą należy odpowiednio stosować w przypadku importu usług ciągłych. Formuła odpowiedniego stosowania przepisów polega na tym, że, zależnie od okoliczności, mogą być one stosowane (1) wprost, (2) z pewnymi modyfikacjami bądź (3) w ogóle nie mogą być stosowane. Skoro przy usłudze ciągłej nie jest możliwe stwierdzenie, kiedy jej część została wykonana, nie można stosować wprost reguły zawartej w art. 19 ust. 4 ustawy, można ją natomiast stosować z modyfikacją polegającą na pominięciu końcowego fragmentu przepisu. Tak więc rozpoznanie obowiązku podatkowego wiązać można wyłącznie z chwilą wystawiania faktury przez usługodawcę, a nie z częściowym wykonaniem takiej usługi (T.

2011
1
mar

Istota:

Stan faktyczny: Podatnik z dniem 1 lutego 2005r. zawarł umowę na świadczenie usług o charakterze ciągłym, polegających na wywozie nieczystości stałych. Zgodnie z § 9 przedmiotowej umowy należność za wykonaną usługę będzie płatna przez Zamawiającego w okresach kwartalnych, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Stanowisko Pytającego: Na koniec kwartału wystawiono fakturę dokumentującą sprzedaż ww. usług. W rubryce data sprzedaży wpisano II, III 2005. Jako datę sprzedaży powinno się powołać II, III 2005r. lub 01.02.2005 - 31.03.2005r., w przypadku pełnego kwartału: pierwszy kwartał 2005r., natomiast zapis 31.03.2005r. oraz marzec 2005r. jest nieprawidłowy.

Fragment:

Zobowiązanie to wytwarza stosunek prawny którego charakter jest trwały i mogą z niego wypływać obowiązki bądź ciągłe, bądź okresowe (por. W. Czachórski, Zobowiązania - zarys wykładu, PWN 1978, s. 54). Tym samym sprzedaż towarów o charakterze ciągłym w ujęciu § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, obejmuje - wynikające ze zobowiązania o charakterze ciągłym - świadczenie polegające na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu strony zobowiązanej do świadczenia. W tym kontekście należy uznać, iż usługa przedstawiona we wniosku spełnia warunek opisany in fine § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Mając na uwadze to, iż należności za wykonaną usługę są płatne przez Zamawiającego w okresach kwartalnych oraz to, że kwartał to czwarta część roku, trzy miesiące, (por. Słownik Języka Polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka PWN, 1978r. s. 1097), należy uznać za poprawny zapis na fakturze odnoszący się do kwartału dokonania sprzedaży, a w przypadku kwartału niepełnego zapis polegający na podaniu poszczególnych miesięcy których faktura dotyczy. Zwracając jednak uwagę na redakcję przepisu § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, cyt. "(...), podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym", należy uznać, iż w przedstawionym we wniosku przypadku dopuszczalnym jest również zapis 31.03.2005r czy marzec 2005r., zaś odwołanie się do miesiąca czy kwartału jest uprawnieniem podatnika (faktura jako dowód na płaszczyźnie prawa cywilnego).

2011
1
lut

Istota:

Jakie dane powinna zawierać faktura VAT w przypadku, gdy podatnik świadczy usługi o charakterze ciągłym ?

Fragment:

Pojęcie sprzedaży ciągłej nie zostało zdefiniowane wprost ani w nowej ustawie o podatku od towarów i usług ani w rozporządzeniach do tej ustawy. Przez taką sprzedaż rozumie się świadczenie o charakterze ciągłym polegające na stałym i powtarzalnym zachowaniu strony zobowiązanej do świadczenia, np. usługi dostawy towarów. Z treści pisma nie wynika częstotliwość dostaw na żądanie. Udzielając powyższej odpowiedzi przyjęto założenie, iż dostawy tych towarów będą miały charakter ciągły, stały i powtarzalny. W związku z tym sprzedawca będzie mógł wystawić jedną fakturę w miesiącu obejmującą wszystkie dostawy zrealizowane w tym okresie. W myśl § 16 ust. 2 cytowanego rozporządzenia taka faktura określająca wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży winna być wystawiona nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów.

2011
1
sty

Istota:

Czy przychody osiągane z tytułu świadczonych usług o charakterze ciągłym powinny być rozliczane w czasie w poszczególnych miesiącach wykonywania zafakturowanych uprzednio usług, pomimo że faktury wystawiane są „z góry” za cały okres przewidywanego w umowie świadczenia usług?

Fragment:

Na usługi wsparcia składają się usługi wsparcia technicznego, polegające na rozwiązywaniu zgłaszanych przez kontrahentów w okresie gwarancyjnym problemów, związanych z właściwym funkcjonowaniem zakupionego oprogramowania oraz działania dotyczące aktualizacji oprogramowania Faktury za ww. usługi Spółka wystawia „z góry” za cały okres przewidziany w umowie o świadczenie tych usług. Przywołany przez Urząd Skarbowy w odpowiedzi z dnia 23.04.2004 r. przepis art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla określenia momentu ustalenia przychodu z powyższych usług nie znajduje zastosowania w omawianej sprawie, gdyż Spółka wystawia faktury „z góry” za cały okres zawartej umowy, czyli przed wykonaniem usług. W tej sytuacji podatnik winien ustalić przychód na podstawie art. 12 ust. 3a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym „za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia”. Fakt świadczenia usług w długich okresach czasu wynikający z zawartych umów cywilno prawnych nie decyduje o momencie ustalenia przychodu Spółki, gdyż w tym względzie należy posiłkować się przepisami podatkowymi. Przywołane przez Spółkę pismo Ministerstwa Finansów z dnia 04.01.2002 r. nr PB4/AS-8214-2365-441/01 nie ma zastosowania w powyższej sprawie, gdyż dotyczyło umów najmu i nieobowiązującego już stanu prawnego. Sprawa umów najmu unormowana jest od 01.01.2003 r. w nowo dodanym w ustawie art. 12 ust. 3a.