Usługi o charakterze ciągłym | Interpretacje podatkowe

Usługi o charakterze ciągłym | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi o charakterze ciągłym. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Strona zwróciła się o potwierdzenie, że ze względu na fakt, iż świadczone przez Nią, w ramach zawartej z importerem umowy, usługi stanowią usługi o charakterze ciągłym, ma ona prawo do wystawiania jednej faktury VAT do 7 - ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jej Klienci otrzymają kredyt na zakup pojazdów sprowadzanych przez importera. Faktura ta powinna uwzględniać łączną kwotę wypłacanej przez importera "subwencji" w danym miesiącu, oraz powinna być uwzględniona w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym została wystawiona.
Fragment:
(...) w ofercie kredyt promocyjny na zakup pojazdów tej marki, którego koszt odsetkowy ponosi importer. Na podstawie umowy importer zobowiązany jest zapłacić Stronie zryczałtowaną kwotę (subwencja) za każdy kredyt udzielony nabywcy na zakup pojazdu. W/w kwota ustalana jest jako określony procent ceny brutto pojazdu. W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie, że ze względu na fakt, iż świadczone przez Nią, w ramach zawartej z importerem umowy, usługi stanowią usługi o charakterze ciągłym, ma ona prawo do wystawiania jednej faktury VAT do 7 - ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jej Klienci otrzymają kredyt na zakup pojazdów sprowadzanych przez importera. Faktura ta powinna uwzględniać łączną kwotę wypłacanej przez importera "subwencji" w danym miesiącu, oraz powinna być uwzględniona w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym została wystawiona. Zasady wystawiania faktur, w tym dotyczące terminu ich wystawiania, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik wystawił fakturę w grudniu 2005 r., za usługi o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której określił termin płatności w miesiącu styczniu 2006 r. W związku z uzyskanym przychodem (z późniejszym terminem płatności) poniósł w grudniu 2005 r. określone koszty.Czy ustalony koszt sprzedaży od przychodów z późniejszym terminem płatności zwiększa koszt roku 2006?.
Fragment:
(...) sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 czerwca 2006 r. do Naczelnika tutejszego Urzędu wpłynął wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik w grudniu 2005 r. wystawił fakturę za usługi o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której określił termin płatności w miesiącu styczniu 2006 r. W związku z uzyskanym przychodem (z późniejszym terminem płatności) poniósł w grudniu 2005 r. określone koszty. Na tle takich okoliczności podatnik zwrócił się z zapytaniem: czy ustalony koszt sprzedaży od przychodów z późniejszym terminem płatności zwiększa koszt roku 2006 ?. Zdaniem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przychody rozliczone zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. data wystawienia faktury grudzień 2005 r., termin płatności styczen 2006 r. zwiększają przychody roku 2006?.
Fragment:
(...) i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 czerwca 2006 r. do Naczelnika tutejszego Urzędu wpłynął wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik w grudniu 2005 r. wystawił fakturę za usługi o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której określił termin płatności w miesiącu styczniu 2006 r. Na tle takich okoliczności podatnik zwrócił się z zapytaniem: czy przychody rozliczone zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. data wystawienia faktury grudzień, termin płatności styczeń 2006 r, , zwiększają przychody roku 2006?. Zdaniem podatnika przychody (...)
2011
1
kwi

Istota:
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług doradczych o charakterze ciągłym?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 07.06.2005 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o VAT, dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług doradczych. Podatnik wyjaśnił, że nabywa usługi doradztwa w zakresie zarządzania od podmiotów mających siedzibę na terenie Francji i Rosji. Usługi świadczone są w sposób ciągły. Rozliczenie następuje co kwartał, na podstawie faktury wystawianej 15. dnia od zakończenia każdego kwartału. Termin płatności upływa po 70 dniach od dnia wystawienia faktury. W związku z powyższym Podatnik sformułował pytanie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu wspomnianych usług. Sam przyjął, iż zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu od zakończenia kwartalnego okresu rozliczeniowego. W oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu Naczelnik (...)
2011
1
kwi

Istota:
Stan faktyczny: Podatnik z dniem 1 lutego 2005r. zawarł umowę na świadczenie usług o charakterze ciągłym, polegających na wywozie nieczystości stałych. Zgodnie z § 9 przedmiotowej umowy należność za wykonaną usługę będzie płatna przez Zamawiającego w okresach kwartalnych, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Stanowisko Pytającego: Na koniec kwartału wystawiono fakturę dokumentującą sprzedaż ww. usług. W rubryce data sprzedaży wpisano II, III 2005. Jako datę sprzedaży powinno się powołać II, III 2005r. lub 01.02.2005 - 31.03.2005r., w przypadku pełnego kwartału: pierwszy kwartał 2005r., natomiast zapis 31.03.2005r. oraz marzec 2005r. jest nieprawidłowy.
Fragment:
(...) W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Zasadnicze elementy jakie powinna zawierać faktura określone zostały w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54 poz. 535 ze zm.), Faktura powinna stwierdzać w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dn. 25 maja 2005r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (D. U. z dn. 31 maja 2005r., nr 95, poz. 798), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej (...) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania (...)
2011
1
mar

Istota:
Jakie dane powinna zawierać faktura VAT w przypadku, gdy podatnik świadczy usługi o charakterze ciągłym ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach odpowiada na pismo z dnia 10.05.2004 r., znak RK. / 2004, dotyczące sprzedaży ciągłej. Dla podatników, którzy prowadzą sprzedaż o charakterze ciągłym przepis z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług daje możliwość określania na fakturze wyłącznie roku i miesiąca sprzedaży. Pojęcie sprzedaży ciągłej nie zostało zdefiniowane wprost ani w nowej ustawie o podatku od towarów i usług ani w rozporządzeniach do tej ustawy. Przez taką sprzedaż rozumie się świadczenie o charakterze ciągłym polegające na stałym (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy przychody osiągane z tytułu świadczonych usług o charakterze ciągłym powinny być rozliczane w czasie w poszczególnych miesiącach wykonywania zafakturowanych uprzednio usług, pomimo że faktury wystawiane są „z góry” za cały okres przewidywanego w umowie świadczenia usług?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 229 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego odpowiedzi z dnia 23.04.2004 r. znak US72/ROP1/423/414/04/PS na zapytanie podatnika, gdyż jest ona nieprawidłowa. Podatnik nie zgadzając się z odpowiedzią z dnia 23.04.2004 r. udzieloną przez Urząd wystosował nowy wniosek do Izby Skarbowej w Warszawie celem weryfikacji uprzednio udzielonej odpowiedzi. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wnioskach Spółki z dnia 02.04.2004 r. i dnia 05.05.2004 r. wynika, że świadczy ona na rzecz swoich kontrahentów usługi wsparcia (utrzymania) do sprzedawanych przez siebie technologii informatycznych, mających charakter usług ciągłych, które świadczone są z reguły przez kilka okresów sprawozdawczych (nawet kilka lat). Na usługi wsparcia składają się usługi wsparcia technicznego, polegające na (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.