Usługi notarialne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi notarialne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
sty

Istota:

Nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, jakoby pomiędzy nim a kancelarią notarialną dochodziło do świadczenia usług w rozumieniu ustawy. Wnioskodawca, choć płaci na podstawie faktur za usługi notarialne, to w rzeczywistości usługi te nie dotyczą jego bezpośrednio, ponieważ odnoszą się do innego podmiotu, tj. strony, która staje do czynności notarialnej. Brak jest w takiej relacji wymiany świadczeń wzajemnych pomiędzy Kancelarią Notarialną a Wnioskodawcą, przede wszystkim ze względu na charakter usługi notarialnej. Tym samym nie istnieje związek pomiędzy zapłatą za usługi notarialne, a świadczeniem wzajemnym ze strony Kancelarii notarialnej. Zatem nie dochodzi do świadczenia usług między Kancelarią notarialną a Wnioskodawcą z tytułu czynności opisanych w przedmiotowej sprawie.

Fragment:

Wnioskodawca, choć płaci na podstawie faktur za usługi notarialne, to w rzeczywistości usługi te nie dotyczą jego bezpośrednio, ponieważ odnoszą się do innego podmiotu, tj. strony, która staje do czynności notarialnej. Brak jest w takiej relacji wymiany świadczeń wzajemnych pomiędzy Kancelarią Notarialną a Wnioskodawcą, przede wszystkim ze względu na charakter usługi notarialnej. Tym samym nie istnieje związek pomiędzy zapłatą za usługi notarialne, a świadczeniem wzajemnym ze strony Kancelarii notarialnej. Zatem nie dochodzi do świadczenia usług między Kancelarią notarialną a Wnioskodawcą z tytułu czynności opisanych w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie, wyjaśnić należy, że w sytuacji nieuznania nabywanych usług notarialnych jako świadczenia usług dla Wnioskodawcy, nie można mówić o ich odrębnej odsprzedaży (refakturowaniu) na rzecz Klienta, o której mowa w art. 8 ust. 2a ustawy. Celem refakturowania jest przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, mimo że podmiot refakturujący danej usługi nie wykonał. „ Refaktura ” jest więc zwykłą fakturą VAT wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą a rzeczywistym nabywcą tej usługi.

2011
1
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez notariusza przy zakupie nieruchomości w 2007r.

Fragment:

Oznacza to że prawo do odliczenia jest uzależnione od istnienia związku dokonanego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną Zatem warunek konieczny do uzyskania prawa do odliczenia o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy został w przypadku Wnioskodawcy zrealizowany gdyż zakupiona usługa notarialna posłużyła do wykonywania działalności opodatkowanej. W takim przypadku nie występuje obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku z faktury dokumentującej zakup usług notarialnych. Zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty, w odniesieniu do wartości odliczonego podatku, związanego z zakupem usługi notarialnej. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ponadto należy nadmienić, iż kwestia poruszona w pyt. nr 1 dotycząca opodatkowania czynności sprzedaży lokalu użytkowego jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka, będąca w 2006 r. debiutantem giełdowym, która wydatkowała środki pieniężne na przygotowanie prospektu emisyjnego: usługi notarialne, audyt prawny i finansowy, promocje, reklamę, szkolenia - może te wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

W świetle powyższego, wydatki Spółki dotyczące przygotowania prospektu emisyjnego: usługi notarialne, audyt prawny oraz finansowy, promocja, reklama, szkolenia, związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, poprzez emisję akcji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż są one związane z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 12 ust. 4 pkt 4 tej ustawy). Dodaje się również, iż powołany przez Spółkę wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dot. kwestii odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z emisją akcji, natomiast podstawę dokonania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega odliczeniu podatek od towarów i usług ponoszony przy nabyciu wskazanych wyżej usług notarialnych

Fragment:

Przy zakupie przedmiotowych gruntów Jednostka ponosi opłaty za usługi notarialne. W związku z powyższym zadano następujące pytanie Czy podlega odliczeniu podatek od towarów i usług ponoszony przy nabyciu wskazanych wyżej usług notarialnych... Zdaniem Jednostki podatek naliczony na fakturze za usługi notarialne dotyczące zakupionych gruntów podlega odliczeniu w miesiącu otrzymania faktury lub w miesiącu następnym. Podatek ten jednak podlega ewentualnej korekcie w deklaracji za miesiąc styczeń roku następnego po roku, w którym dokonano sprzedaży zakupionego gruntu ze stawką zwolnioną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W treści art. 90 powołanej ustawy ustawodawca zawarł przepisy regulujące możliwość odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji gdy dokonywane zakupy mają służyć zarówno czynnościom, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (m.in. sprzedaży opodatkowanej), jak i czynnościom, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (m.in. sprzedaży zwolnionej).