Usługi notarialne | Interpretacje podatkowe

Usługi notarialne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi notarialne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, jakoby pomiędzy nim a kancelarią notarialną dochodziło do świadczenia usług w rozumieniu ustawy. Wnioskodawca, choć płaci na podstawie faktur za usługi notarialne, to w rzeczywistości usługi te nie dotyczą jego bezpośrednio, ponieważ odnoszą się do innego podmiotu, tj. strony, która staje do czynności notarialnej. Brak jest w takiej relacji wymiany świadczeń wzajemnych pomiędzy Kancelarią Notarialną a Wnioskodawcą, przede wszystkim ze względu na charakter usługi notarialnej. Tym samym nie istnieje związek pomiędzy zapłatą za usługi notarialne, a świadczeniem wzajemnym ze strony Kancelarii notarialnej. Zatem nie dochodzi do świadczenia usług między Kancelarią notarialną a Wnioskodawcą z tytułu czynności opisanych w przedmiotowej sprawie.
Fragment:
Wnioskodawca, choć płaci na podstawie faktur za usługi notarialne, to w rzeczywistości usługi te nie dotyczą jego bezpośrednio, ponieważ odnoszą się do innego podmiotu, tj. strony, która staje do czynności notarialnej. Brak jest w takiej relacji wymiany świadczeń wzajemnych pomiędzy Kancelarią Notarialną a Wnioskodawcą, przede wszystkim ze względu na charakter usługi notarialnej. Tym samym nie istnieje związek pomiędzy zapłatą za usługi notarialne, a świadczeniem wzajemnym ze strony Kancelarii notarialnej. Zatem nie dochodzi do świadczenia usług między Kancelarią notarialną a Wnioskodawcą z tytułu czynności opisanych w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie, wyjaśnić należy, że w sytuacji nieuznania nabywanych usług notarialnych jako świadczenia usług dla Wnioskodawcy, nie można mówić o ich odrębnej odsprzedaży (refakturowaniu) na rzecz Klienta, o której mowa w art. 8 ust. 2a ustawy. Celem refakturowania jest przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, mimo że podmiot refakturujący danej usługi nie wykonał. „ Refaktura ” jest więc zwykłą fakturą VAT wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą a rzeczywistym nabywcą tej usługi.
2018
19
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez notariusza przy zakupie nieruchomości w 2007r.
Fragment:
Oznacza to że prawo do odliczenia jest uzależnione od istnienia związku dokonanego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną Zatem warunek konieczny do uzyskania prawa do odliczenia o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy został w przypadku Wnioskodawcy zrealizowany gdyż zakupiona usługa notarialna posłużyła do wykonywania działalności opodatkowanej. W takim przypadku nie występuje obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku z faktury dokumentującej zakup usług notarialnych. Zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty, w odniesieniu do wartości odliczonego podatku, związanego z zakupem usługi notarialnej. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ponadto należy nadmienić, iż kwestia poruszona w pyt. nr 1 dotycząca opodatkowania czynności sprzedaży lokalu użytkowego jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.
2011
1
wrz

Istota:
Czy Spółka, będąca w 2006 r. debiutantem giełdowym, która wydatkowała środki pieniężne na przygotowanie prospektu emisyjnego: usługi notarialne, audyt prawny i finansowy, promocje, reklamę, szkolenia - może te wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
W świetle powyższego, wydatki Spółki dotyczące przygotowania prospektu emisyjnego: usługi notarialne, audyt prawny oraz finansowy, promocja, reklama, szkolenia, związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, poprzez emisję akcji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż są one związane z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 12 ust. 4 pkt 4 tej ustawy). Dodaje się również, iż powołany przez Spółkę wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dot. kwestii odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z emisją akcji, natomiast podstawę dokonania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2011
1
lip

Istota:
Czy podlega odliczeniu podatek od towarów i usług ponoszony przy nabyciu wskazanych wyżej usług notarialnych
Fragment:
Przy zakupie przedmiotowych gruntów Jednostka ponosi opłaty za usługi notarialne. W związku z powyższym zadano następujące pytanie Czy podlega odliczeniu podatek od towarów i usług ponoszony przy nabyciu wskazanych wyżej usług notarialnych... Zdaniem Jednostki podatek naliczony na fakturze za usługi notarialne dotyczące zakupionych gruntów podlega odliczeniu w miesiącu otrzymania faktury lub w miesiącu następnym. Podatek ten jednak podlega ewentualnej korekcie w deklaracji za miesiąc styczeń roku następnego po roku, w którym dokonano sprzedaży zakupionego gruntu ze stawką zwolnioną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W treści art. 90 powołanej ustawy ustawodawca zawarł przepisy regulujące możliwość odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji gdy dokonywane zakupy mają służyć zarówno czynnościom, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (m.in. sprzedaży opodatkowanej), jak i czynnościom, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (m.in. sprzedaży zwolnionej).
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.