IPTPP2/443-620/14-4/JSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych i gastronomicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi noclegowe i gastronomiczne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi noclegowe i gastronomiczne.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 października 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Instytut uczestniczy w projektach europejskich w ramach programu .... W wyniku prowadzonej kontroli finansowej przez instytucję zarządzającą programem, w ramach Komisji Europejskiej, zażądano potwierdzenia ze strony Urzędu Skarbowego, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r., art. 177, poz. 1054 z późn. zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywania przez podatnika: usług noclegowych i gastronomicznych.

Urząd Skarbowy, do którego Wnioskodawca skierował stosowny wniosek odmówił wydania zaświadczenia, które stwierdzałoby urzędowe potwierdzenie faktów i stanu prawnego w zakresie zapisów art. 88 ust. l pkt 4 wyżej cytowanej ustawy. Urząd stwierdził, że sprawa będąca przedmiotem wniosku nie wypełnia przesłanek określonych w art. 306b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, gdyż de facto jest to wniosek o dokonanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej art. 88 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.)

W piśmie z dnia 16 października 2014, stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Nazwy projektów europejskich realizowanych w ramach programu LIFE+, objętych zakresem pytania wskazanego we wniosku są następujące:

 1. ... na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr ...,
 2. ... na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr ...

Projekty europejskie, o których mowa we wniosku dotyczą następujących zagadnień naukowych:

Projekt ... ma na celu opracowanie narzędzia do obliczania śladu węglowego dla sektora obuwniczego. To narzędzie pozwoli na pomiar emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez każdą parę butów w sposób obiektywny, który może być współużytkowany przez wszystkich producentów obuwia. Ostatecznym celem jest nie porównanie śladu węglowego przez firmy, ale ułatwienie podejmowania decyzji i kontroli w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie narzędzia do obliczania śladu węglowego i początkowo korzystać z niego będą firmy produkujące obuwie w Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i Polsce. Stworzone narzędzia obliczeniowe zostanie zastosowane do 36 różnych rodzajów obuwia produkowanego przez 12 firm uczestniczących w projekcie.

Oczekuje się, że opracowane narzędzie umożliwi firmom identyfikację procesów i etapów produkcji generujących najwięcej gazów cieplarnianych i niskoemisyjnych rozwiązań alternatywnych, które mogą być wdrożone. W rezultacie zostaną zidentyfikowane i podkreślone te elementy, w których redukcję emisji gazów cieplarnianych można najłatwiej osiągnąć. Wnioskodawcy spodziewają się, że dzięki zastosowaniu i przetestowaniu w trakcie realizacji projektu, narzędzie obliczeniowe będzie promować ideę i praktykę eko-projektowania w branży obuwniczej i spowoduje redukcję emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych o co najmniej 10% w firmach uczestniczących w projekcie. Oczekuje się, iż projekt wykaże przydatność narzędzia do długotrwałego stosowania poza firmami uczestniczącymi w projekcie i przyczyni się do wypełnienia unijnych zobowiązań w ramach protokołu ..., pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej oraz realizacji celów krajowych programów redukcji emisji.

Projekt ... ma na celu wzrost wiedzy w zakresie najbardziej przyjaznych dla środowiska technologii (BAT) w branży obuwniczej i garbarskiej oraz ich promocję w krajach partnerów konsorcjum i szerzej, w państwach unijnych. Projektodawcy będą współpracować z firmami w trzech krajach: Hiszpanii, Włoszech i Polsce. Istotnymi celem projektu ... jest stworzenie innowacyjnego, dotychczas nieistniejącego, interaktywnego narzędzia, które promować będzie najbardziej przyjazne dla środowiska metody stosowane garbarstwie i sektorze obuwniczym. Partnerzy w projekcie będą działać na rzecz podniesienia świadomości wśród przedsiębiorstw w tych sektorach w zakresie oddziaływania garbarstwa i firm obuwniczych na środowisko. Projekt będzie dążyć do zwiększenia świadomości ekologicznej przedsiębiorców i będzie ich zachęcał do korzystania z interaktywnego narzędzia dobrych praktyk i przedstawi korzyści wynikające z ich korzystania.

Oprócz obowiązków administracyjno-finansowych Wnioskodawca w ramach realizacji projektów wykonuje następujące zadania:

Projekt: ...

 • A1. Ocena dostępnych zasobów do zaprojektowania narzędzia obliczania śladu węglowego
 • B1. Ustalenie ram badawczych dla rodzajów obuwia i identyfikacji emisji gazów cieplarnianych
 • B2. Zbieranie danych dla opracowania narzędzia obliczeniowego śladu węglowego
 • B3. Opracowanie narzędzia obliczeniowego śladu węglowego dla obuwia
 • B4. Testy pilotażowe narzędzia obliczeniowego śladu węglowego dla wybranych rodzajów obuwia
 • B5. Weryfikacja narzędzia przez zewnętrzną firmę
 • B6. Pierwsza pilotażowa aplikacja do różnych rodzajów obuwia produkowanego w Unii Europejskiej
 • B7. Rekomendacje dla poprawy śladu węglowego w obuwiu
 • C1. Druga aplikacja pilotażowa do różnych rodzajów obuwia produkowanego w Unii Europejskiej
 • C2. Badanie porównawcze pomiędzy pierwszym a drugim pilotażem
 • C3. Społeczno-ekonomiczna ocena wpływu
 • D1. Strona internetowa, tablice informacyjne, ulotki, biuletyny, plakaty i inne formy upowszechniania
 • D2. Produkcja filmu na temat śladu węglowego obuwia
 • D3. Seminaria, konferencje, udział w europejskich targach, obecność w prasie i specjalistycznych czasopismach, rozpowszechnianie międzynarodowe, raport laika

Projekt ...

 • A1. Studia nad najbardziej przyjaznymi dla środowiska technikami dla sektora obuwniczego i garbarskiego
 • B1. Ocena stopnia implementacji najbardziej przyjaznych dla środowiska technologii w przemyśle obuwniczym i garbarskim
 • B2. Opracowanie e-platformy dla najbardziej przyjaznych środowisku technologii w przemyśle obuwniczym i garbarskim
 • B3. Pilotażowe badania e-platformy
 • B4. Opracowanie przewodnika e-platformy
 • B5. Warsztaty pokazowe technik najbardziej przyjaznych środowisku
 • B6. Promocja najbardziej przyjaznych dla środowiska technologii w branży obuwniczej i skórzanej
 • C1. Badanie poprawy ochrony środowiska w firmach, które wdrożyły najbardziej przyjazne dla środowiska techniki
 • C2. Końcowa ocena oddziaływania projektu
 • D1. Strona internetowa, tablice informacyjne, ulotki, plakaty i materiały upowszechniające
 • D2. Produkcja wideo
 • D3. Seminaria, konferencje, udział w europejskich targach, obecność w specjalistycznych czasopismach i prasie, międzynarodowe rozpowszechnianie, biuletyny, sprawozdania laika

W trakcie realizacji obydwu projektów organizowane są spotkania sprawozdawcze/techniczne, w tym przez Wnioskodawcę. Dodatkowo, uczestnicy projektu (w tym Wnioskodawca) zobowiązani są do organizowania konferencji/kongresów/seminariów warsztatów w trakcie których upowszechniana jest wiedza dotycząca efektów i celów danych projektów oraz wykonuje się szkolenia dla przedsiębiorców. W przypadku obydwu projektów realizowanych przez Wnioskodawcę dotyczy to również upowszechniania wiedzy na temat efektywnych metod ochrony środowiska. Celem nabytych przez Wnioskodawcę usług gastronomicznych jest zapewnienie poczęstunku uczestnikom spotkań konferencji, seminariów itp.

Faktury dokumentujące nabywane usługi noclegowe i gastronomiczne wystawiane są na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwoty podatku VAT naliczonego w fakturach za usługi noclegowe i gastronomiczne obniżają podatek należny, jeżeli usługi te dotyczą realizowanych projektów europejskich...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 kwota podatku VAT naliczonego ujęta w fakturach za usługi noclegowe i gastronomiczne nie obniża kwoty podatku należnego. Kwota podatku VAT z ww. faktur jest nie do odliczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca umożliwił podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, która pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń wskazane zostało w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy. Zgodnie z tym przepisem obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Reguła powyższa wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych, za wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Ponadto, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uczestniczy w projektach europejskich w ramach programu Life+. Nazwy projektów europejskich realizowanych w ramach programu ...., objętych zakresem pytania wskazanego we wniosku są następujące: ... oraz ... W trakcie realizacji obydwu projektów organizowane są spotkania sprawozdawcze/techniczne, w tym przez Wnioskodawcę. Dodatkowo, uczestnicy projektu (w tym Wnioskodawca) zobowiązani są do organizowania konferencji/kongresów/ seminariów warsztatów w trakcie których upowszechniana jest wiedza dotycząca efektów i celów danych projektów oraz wykonuje się szkolenia dla przedsiębiorców. W przypadku obydwu projektów realizowanych przez Wnioskodawcę dotyczy to również upowszechniania wiedzy na temat efektywnych metod ochrony środowiska. Celem nabytych przez Wnioskodawcę usług gastronomicznych jest zapewnienie poczęstunku uczestnikom spotkań konferencji, seminariów itp. Faktury dokumentujące nabywane usługi noclegowe i gastronomiczne wystawiane są na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych i gastronomicznych w ramach realizacji projektów europejskich. Usługi te mieszczą się bowiem w zakresie usług wskazanych w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.