IPPP1/443-1579/11-2/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Odliczenie podatku VAT, usługi gastronomiczne, usługi noclegowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27.10.2011 r. (data wpływu 02.11.2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.11.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

M. Sp. z o.o. (dalej M lub Spółka) jest jedną z sześciu strategicznych spółek grupy kapitałowej pełniących funkcję operatorów gazowego systemu dystrybucyjnego. W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy podmiotom zajmującym się sprzedażą gazu ziemnego usługę dystrybucji (transportu) paliw gazowych oraz rozbudowuje sieć wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia. Działalność gospodarcza prowadzona przez M. podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT).

W 2008 r. Spółka zawarła Umowę patronacką z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych (dalej: ZSP), na podstawie której utworzono w ramach ZSP oddział „Technikum” (dalej: klasa gazownicza). Spółka objęła patronat nad tym kierunkiem nauczania. Zgodnie z Umową Patronacką zawartą w dn. 20 marca 2008r., Umową Partnerstwa zawartą w dn. 29 grudnia 2008r., oraz Listem Intencyjnym z dn. 20 marca 2008r., „celem Patronatu jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb M Sp. z o.o. (§ 1 pkt 3 Urnowy Patronackiej) <Spółka funkcjonowała wcześniej pod nazwą M. Sp. z o.o.>. Z ww. dokumentów wynika również, że Spółka będzie prowadzić na swoim terenie praktyczną naukę zawodu dla uczniów wskazanej powyżej klasy gazowniczej (§ 1 pkt 2 oraz § 5 pkt 1 i 2 Umowy Patronackiej). Ponadto, ZSP zobowiązuje się informować uczniów o tym, że M. jest uprawniona do zawierania z uczniami indywidualnych umów, w tym przewidujących podjęcie pracy w M. po zakończeniu nauki (§ 6 Umowy Patronackiej).

Spółka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych drogą do sukcesu” w ramach Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (dalej: Projekt). Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (komponent regionalny Programu przeznaczony na projekty realizowane w województwie). Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności i podwyższenie jakości kształcenia w ZSP oraz zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia 40 uczniów kształcących się w zawodzie technik gazownik poprzez realizację programu rozwojowego.

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania (w nawiasach wskazano zaplanowane wydatki, które poniesie M.):

 • Współpraca ponadnarodowa (organizacja i realizacja wizyt studyjnych u hiszpańskiego i niemieckiego partnera zagranicznego - koszty podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia, wynagrodzenie tłumacza; organizacja wizyty studyjnej ekspertów partnera zagranicznego - koszty podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, przejazdów, wynajmu sali, catering; przygotowanie, wydanie, dystrybucja opracowania końcowego - publikacja w języku polskim, angielskim i niemieckim),
 • Zarządzanie projektem (wynagrodzenie koordynatora i personelu Biura Projektu; koszty delegacji pracowników; wykupienie adresu internetowego oraz wykonanie i aktualizacja strony internetowej projektu; materiały promocyjne ulotki, plakaty, banery, tablice, teczki; organizacja konferencji - catering, wynajem sali, materiały promocyjne),
 • Organizacja 4 debat dla nauczycieli i pracowników (wynajem sali, catering, wynagrodzenie trenera, opracowanie poradnika dla nauczycieli);
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych (inicjatywność i przedsiębiorczość) i zawodowych uczniów (wynajem sal na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, catering, zakup odzieży atestowanej, opracowanie przewodnika dla uczniów, zakup pendrive, zakup sprzętu do spawania i zgrzewania instalacji gazowych, zakup sprzętu do prowadzenia szkoleń BHP, zakup materiałów reklamowo-promocyjnych),
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej (wynagrodzenie trenera, wynajem sal i catering, opracowanie i wydanie materiału szkoleniowego),
 • Kształtowanie kompetencji z zakresu języka obcego (zakup podręczników, wynajem sal, catering, wybór szkoły językowej),
 • Prowadzenie innych warsztatów wspierających rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych (wynagrodzenie doradców zawodowych, wynajem sali, catering, opracowanie i wydanie materiałów szkoleniowych, organizacja wycieczki do Krakowa),
 • Opracowanie graficzne i wydanie uczniowskich teczek portfolio (opracowanie graficzne i wydanie uczniowskich teczek portfolio - prezentujących osiągnięcia uczniów w trakcie procesu kształcenia),
 • Konferencja podsumowująca projekt (wynajem sali, catering, wynagrodzenie moderatora konferencji, opracowanie i wydanie materiału upowszechniającego dobre praktyki projektowe, materiały promocyjne dla uczestników konferencji).

Co do zasady, do dofinansowania w Działaniu 9.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki kwalifikują się wszystkie przedstawione wyżej kategorie wydatków zaplanowane w ramach Projektu. Zgodnie z krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 zapłacony podatek VAT naliczony może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko i wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Opierając się na powyższych zapisach uznano, że w przypadku Projektu, za wydatek kwalifikowalny nie może zostać uznany podatek VAT naliczony, gdyż Spółce będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z Projektem. Wobec powyższego we wniosku o dofinansowanie jako podstawę do obliczenia wysokości dotacji zadeklarowano wydatki w kwotach netto. W rezultacie uzyskana przez Spółkę dotacja nie pokrywa kwot podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację Projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje prawo obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony od wydatków ponoszonych na realizację Projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych zawodowych drogą do sukcesu” w ramach Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Stanowisko Wnioskodawcy

W ocenie Spółki, M. przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację Projektu, ponieważ wydatki te związane są pośrednio z działalnością Spółki, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywa nie czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy VAT.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysług uje wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki;

 • czynności tej dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, oraz
 • nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jednocześnie należy podkreślić, iż ustawodawca nie stwierdził, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje tylko wówczas, gdy nabywane towary i usługi są bezpośrednio związane z działalnością opodatkowaną VAT. Oznacza to, że dopuszczalne jest odliczenie podatku VAT naliczonego także w przypadku, gdy nabywane towary i usługi wykazują pośredni związek z działalnością opodatkowaną VAT. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS), a także polskich sądów i organów podatkowych.

 1. orzecznictwo ETS

ETS wskazał m.in. w wyroku z dn. 22 lutego 2001 r. w sprawie nr C-408/98 (Abbey National plc v, Commissioners of Customs Excise), że system podatku VAT - „ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorców od ciężaru podatku VAT, zapłaconego lub do zapłaty, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji, wspólny system VAT zapewnia całkowitą neutralność opodatkowania VAT wszelkiej działalności gospodarczej, bez względu na jej cel i rezultat, przy założeniu, że ona sama, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT.” W związku z tym, możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym uprawnieniem, które wynika z zasad funkcjonowania podatku.

Zasada neutralności podatku VAT, a także kwestia pośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym VAT a czynnościami opodatkowanymi jako warunku wystarczającego do zachowania prawa do odliczenia VAT były przedmiotem licznych orzeczeń ETS, m.in.: wyrok z dn. 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 (Państwo Belgijskie v. Ghent Coal Terminal NV), cytowany powyżej wyrok z dn. 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 (Abbey National plc v. Commissioners of Customs Excise), wyrok z dn. 26 maja 2005 r. w sprawie C - 465/03 (Kretztechnik AG v. Finanzamt Linz), wyrok z dn. 27 września 2001 r. w sprawie C - 16/00 (CIBO Particiationis SA v. Directeur regional des impots du Nord-Pas-de-Calais). ETS podkreślał, iż, co do zasady, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikom wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Jednakże, brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, o ile koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu VAT.

 1. orzecznictwo sądów administracyjnych

Za szerokim ujmowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA). W oparciu o ustawę VAT z dn. 8 stycznia 1993 r., NSA w wyroku z dn. 22 lutego 2000 r. (sygn. III SA 7776/98) postawił tezę, iż „co do zasady ustawa o podatku VAT nie wymaga dla odliczenia podatku naliczonego istnienia bezpośredniego związku między zakupem i sprzedażą tego samego towaru”. Z kolei w orzeczeniu z dn. 25 czerwca 2007 r. (sygn. I FSK 967/06) NSA zwrócił uwagę, iż dokonując wykładni przepisów ustawy VAT „należy nadać im taki sens, który pozwoli na zachowanie podstawowej i najistotniejszej cechy tego podatku, jaką jest jego neutralność dla podatnika. Wobec tego przyjąć należy, że każdy związek - zarówno bezpośredni, jak i pośredni - ze sprzedażą opodatkowaną, wykonywaną obecnie, uprzednio lub w przyszłości, winien być uwzględniony przy ocenie istnienia uprawnienia podatnika do obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu towarów i usług, tylko wówczas bowiem będzie możliwa jego realizacja”.

 1. interpretacje prawa podatkowego

Spółka pragnie zaznaczyć, iż również Minister Finansów w licznych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego zajmował stanowisko, iż prawo odliczenia VAT naliczonego przysługuje podatnikowi także w przypadku istnienia pośredniego związku nabywanych towarów usług z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi (np. interpretacja indywidualna z dn. 2 października 2008 r., sygn. IPPP1/443-1546/08-2/AP; interpretacja indywidualna z dn. 1 sierpnia 2008 r., sygn. lPPP1/443-1110/08-2/AP; interpretacja indywidualna z dn. 19 listopada 2007 r., sygn. IPPP1 /443-157/07-2/GD; interpretacja indywidualna z dn. 3 września 2007 r., sygn. IP-PP2-443-4/07-2/PS).

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej 4 lutego 2009 r. (sygn. IPPP3/443-169/08-2/KT) z upoważnienia Ministra Finansów, stwierdził iż „z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością, przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością Podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni”. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał również, iż: „o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania Przedsiębiorstwa; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez Podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalności istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością Podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez Podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie Przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy VAT oraz powołane powyżej orzeczenia interpretacje, należy stwierdzić, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikowi zarówno w przypadku, gdy nabywane towary i usługi są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą, jak i w przypadku, gdy związek ten ma charakter pośredni.

W opinii Spółki, ponoszone przez nią wydatki na realizację Projektu, należy uznać za wydatki pośrednio związane z działalnością gospodarczą która, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i co do zasady prowadzi działalność opodatkowaną VAT, a realizowany Projekt pozostaje w związku z działalnością gospodarczą Spółki. Projekt nie stanowi celu samego w sobie, lecz ma wspierać ogólną działalność Spółki i pośrednio przyczyniać się do generowania obrotów w przyszłości.

M. objęła patronat nad klasą gazowniczą oraz realizuje Projekt obejmujący uczniów klas Technikum w celu pozyskania w przyszłości wykwalifikowanych pracowników. Zatrudnianie wyszkolonych osób jest warunkiem koniecznym, aby Spółka mogła realizować podstawową działalność gospodarczą. Odpowiedni poziom zatrudnienia zapewnia właściwe sprawne funkcjonowanie Spółki. Co więcej, wykwalifikowana kadra umożliwia ciągły rozwój Spółki i osiąganie lepszych wyników finansowych. Spółka pragnie zaznaczyć, iż ze względu na specyficzny profil działalności Spółki, rekrutacja pracowników odbywa się spośród ograniczonego grona absolwentów szkół. W związku z powyższym, Spółka podjęła działania (w postaci przedmiotowego Projektu), które mają przyczynić się do pozyskania pracowników spośród najlepszych uczniów ZSP.

Projekt ma zapewnić nie tylko rozpowszechnienie M. jako dobrego pracodawcy wśród uczniów i pozyskanie w przyszłości odpowiedniej liczby pracowników, ale także zapewnić odpowiednie przygotowanie merytoryczne potencjalnych kandydatów do pracy w M. W związku z tym, w ramach Projektu zostaną zorganizowane kursy specjalistyczne, dzięki którym uczniowie ZSP pogłębią swoją dotychczasową wiedzę. Dzięki kursom uczniowie zdobędą odpowiednie przygotowanie merytoryczne do pracy w zawodzie. Ponadto, w ramach Projektu odbędą się szkolenia, dające uczniom unikalną okazję do zdobycia umiejętności miękkich niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w ramach organizacji takiej jak M.

Zdobytą podczas szkoleń wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli wykorzystać w praktyce podczas staży odbywanych w M. Odbycie praktyk w M. ma na celu nie tylko ugruntowanie zdobytej przez uczniów wiedzy, ale także zdobycie przez nich pierwszych doświadczeń w organizacji, które będą sprzyjać szybszemu wdrożeniu nowych pracowników do pracy w Spółce. Jednocześnie, poprzez przyjmowanie uczniów ZSP na praktyki, M będzie miała możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów do pracy.

Nie ulega wątpliwości, iż wydatki poniesione na pozyskanie pracowników oraz ich rozwój są związane z działalnością przedsiębiorstwa, a wręcz są niezbędne do właściwego funkcjonowania Spółki. W związku z tym, należy uznać, iż podatek VAT naliczony od wydatków ponoszonych przez Spółkę w ramach Projektu jest związany z podstawową działalnością M, co do zasady opodatkowaną VAT. Jednocześnie nie zachodzą przesłanki ograniczenia prawa do odliczenia podatku VA T naliczonego wynikające z art. 88 ustawy VAT Spółce przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób – art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych pod warunkiem, że nie zaistnieją żadne z okoliczności wymienionych w art. 88 ustawy. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawa o VAT nie precyzuje, jaki charakter ma mieć związek pomiędzy dokonaniem określonych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Związek ten może mieć charakter bezpośredni, tj. w pewnych przypadkach możliwe jest jednoznaczne wskazanie, że zakupione przez podatnika towary lub usługi zostały wykorzystane do wykonania określonej transakcji opodatkowanej. Ustawodawca nie zawęża jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie do tego rodzaju przypadków. Związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych może mieć również charakter pośredni, gdy zakupów tych nie można wprawdzie przyporządkować do określonych transakcji opodatkowanych, jednak służą one działalności gospodarczej podatnika, opodatkowanej podatkiem VAT. Istnienie takiego pośredniego związku nabywanych towarów i usług z prowadzeniem przez podatnika działalności opodatkowanej VAT jest wystarczające z punktu widzenia przesłanki odliczenia określonej w art. 86 ust. 1. Powyższe stanowisko jest konsekwencją zasady neutralności podatku VAT dla podatników prowadzących działalność opodatkowaną tym podatkiem, kluczowej zasady, na której zbudowany jest system podatku od wartości dodanej.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych oraz rozbudowuje sieć wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W 2008r. Spółka podpisała umowę z Zespołem Szkół, na podstawie której została utworzona klasa gazownicza, a Spółka objęła patronatem ten kierunek nauczania. Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych drogą do sukcesu”. Powyższy projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności i podwyższenie jakości kształcenia 40 uczniów uczęszczających do klasy gazowniczej. W ramach projektu realizowane są nw. zadania:

 • współpraca ponadnarodowa;
 • zarządzanie projektem;
 • organizacja 4 debat;
 • kształtowanie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów i inne.

Z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, że w ramach realizacji projektu nabywane będą różne towary i usługi, m.in.: koszty podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia, wynajem sal, catering, materiały promocyjne, zakup odzieży testowej i inne.

Wnioskodawca wskazał, że realizacja powyższego projektu ma na celu wspieranie ogólnej działalności Spółki i pośrednio przyczyniać się będzie do generowania przyszłego obrotu. Projekt ma również na celu pozyskanie wykwalifikowanych pracowników. Jak wskazał Wnioskodawca zatrudnienie wyszkolonych osób jest warunkiem koniecznym do realizacji podstawowej działalności. Natomiast odpowiedni poziom zatrudnienia zapewnia rozwój Spółki i przyczynia się do osiągania lepszych wyników finansowych. Z opisu sprawy wynika, że realizacja projektu ma rozpowszechnić Spółkę jako dobrego pracodawcę wśród uczniów oraz przyczynić się do pozyskania w przyszłości odpowiedniej liczby wykwalifikowanych i przygotowanych merytorycznie pracowników.

Analizując przedstawiony przez Spółkę opis sprawy należy niewątpliwie zgodzić się z Wnioskodawcą, że ponoszone w ramach projektu wydatki mają pośredni związek z działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca będzie mógł dokonać odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach projektu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem nabywanych usług gastronomicznych i noclegowych. Powołany wyżej art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy wskazuje, że prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje w stosunku do ww. usług. Dlatego też należy uznać, że w odniesieniu do nabywanych w ramach projektu towarów i usług Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego VAT z wyłączeniem nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych.

Tym samym z uwagi , iż Wnioskodawca wskazał, że w odniesieniu do wszystkich usług i towarów nabywanych w związku z projektem będzie przysługiwać prawo do odliczenia, należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, gdyż jak wskazano w uzasadnieniu, w stosunku do nabywanych usług gastronomicznych i noclegowych Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.