IBPP3/443-217/11/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług (w stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2011r.)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2011r. (data wpływu 14 lutego 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 kwietnia 2011r. (data wpływu 21 kwietnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług (w stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2011r.) jest - nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług (w stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2011r.). Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 kwietnia 2011r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 6 kwietnia 2011r. znak: IBPP3/443-217/11/PK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Jednym z rodzajów prowadzonej działalności przez Muzeum jest usługa noclegów w formie odpłatnej i nieodpłatnej.

Zakres działalności nieodpłatnej to bezpłatne noclegi z których będą korzystać niżej wymienione osoby:

 • goście i byli więźniowie biorący udział w uroczystościach rocznicowych Muzeum,
 • uczestnicy konferencji,
 • byli więźniowie zapraszani do spisywania relacji (wspomnień) z pobytu w obozie a także na spotkania z młodzieżą za które nie otrzymują wynagrodzenia,
 • przedstawiciele różnych instytucji i organizacji uczestniczący w realizacji wspólnych projektów np: edukacyjnych, wstawienniczych, konserwatorskich,
 • studenci odbywający bezpłatne praktyki studenckie w sekcji konserwatorskiej,
 • uczniowie technikum leśnego odbywający bezpłatne praktyki przy pielęgnacji drzewostanu Muzeum,
 • pracownicy innych muzeów martyrologicznych z kraju i zagranicy przyjeżdżający w ramach wymiany doświadczeń.

Muzeum nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z nieodpłatnymi usługami noclegowymi.

Wniosek dotyczy stanu prawnego obowiązującego do 31 marca 2011r.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy usługa nieodpłatnych noclegów jest działalnością niepodlegającą podatkowi VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, odwołując się do art. 8 ust 2 uważamy, iż świadczenie nieodpłatnych usług noclegów ma bezpośredni związek z działalnością Muzeum zgodnie z jego celami i zadaniami statutowymi którymi m.in są:

 • udostępnianie terenów, obiektów oraz zbiorów Muzeum,
 • konserwacja i zabezpieczenie obiektów, urządzeń i reliktów poobozowych oraz zbiorów historycznych i zbiorów sztuki dotyczących ii wojny światowej,
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu II wojny światowej
 • prowadzenie działalności wydawniczej w tym między innymi - prezentowanie wyników badań w formie publikacji,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej polegającej na;
  1. organizowaniu sesji naukowych i popularnonaukowych, seminarium, odczytów, spotkań, lekcji muzealnych i innych,
  2. zapewnieniu różnych form opieki merytorycznej w czasie zwiedzania Muzeum, w tym usług przewodników
  3. udostępnianiu swoich zbiorów dla celów naukowych, oświatowych, postępowań procesowych oraz dla potrzeb byłych więźniów i ich rodzin
 • współpraca przy realizowaniu filmów dokumentalnych i oświatowych,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, które realizują cele podobne do zadań muzeum,
 • organizowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią, dlatego też nieodpłatne noclegi niepodlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast, przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

 • brak związku świadczonych usług z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem,
 • istnienie prawa podatnika do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Zdaniem tut. organu aby ustalić czy świadczone usługi są związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem należy oprzeć się na ustawie z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.). Zgodnie z art. 1 i art. 2 ww. ustawy Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Muzeum realizuje cele określone powyżej, w szczególności przez:

 1. gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
 2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
 3. przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
 4. zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
 5. urządzanie wystaw stałych i czasowych,
 6. organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej,
  1. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,
 8. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
 9. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,
 10. prowadzenie działalności wydawniczej.

Należy zauważyć, że powyższe przepisy określające zakres działalności muzeów nie przewidują prowadzenia działalności w zakresie usług noclegowych. Tym samym wbrew temu, jak wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku, że usługi noclegowe pozostają w bezpośrednim związku z działalnością muzeum, to zdaniem tut. organu usługi noclegowe świadczone przez Muzeum nie są związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy nieodpłatnie usługi noclegowe dla osób wskazanych we wniosku. Nieodpłatne świadczenie tych usług ma na celu zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych usługobiorców tj. osób korzystających z noclegów a więc cel inny niż działalność Wnioskodawcy, wynikająca z wyżej cytowanych przepisów ustawy o muzeach.

Jednakże należy zauważyć, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami tym samym, nie został spełniony jeden z dwóch warunków pozwalający uznać świadczone usługi jako odpłatne a tym samym podlegające opodatkowaniu. Czyli świadczenie nieodpłatnie usługi noclegowej w stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2011r. nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe gdyż co prawda przedmiotowe usługi nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT lecz powyższe wynikało z innych przyczyn niż wskazał Wnioskodawca, a mianowicie, że świadczenie usług noclegowych pozostawało w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością Muzeum, zgodnie z jego celami i zadaniami statusowymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.