Usługi niesklasyfikowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi niesklasyfikowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy w powyżej opisanym stanie faktycznym świadczone przez Spółkę na rzecz zagranicznego Kontrahenta, przedmiotowa kompleksowa usługa podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem VAT w wysokości 22%?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008r. (data wpływu 02 czerwca 2008r.), uzupełniony pismem z dnia 25 sierpnia 2008r. (data wpływu do BKIP w Płocku 29 sierpnia 2008r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP1/443-1041/08-2/IG do uzupełnienia braków formalnych, otrzymane w dniu 18 sierpnia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania w Polsce podatkiem od towarów i usług stawką podatku 22% świadczonej dla kontrahenta zagranicznego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik świadczy usługi polegające na pozyskiwaniu klientów na terytorium krajów Wspólnoty Europejskiej i państw spoza Wspólnoty. Nabywcą usług jest podatnik, którego siedziba znajduje się w Holandii. Holenderska firma prowadzi sprzedaż towarów. Wszelkie towary i usługi, nabywane są przez wnioskodawcę na cele prowadzonej działalności. W związku z powyższym podatnik pyta, czy świadczenie powyższych usług należy traktować jako świadczenie usług poza terytorium kraju a podatek VAT rozlicza nabywca usługi czyli firma holenderska oraz czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony i zwrot tego podatku od nabywanych towarów i usług służących w/w działalności. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podatek VAT rozlicza nabywca usługi oraz, że może odliczyć podatek naliczony związany z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do prowadzonej działalności.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów z zastrzeżeniem ust. 6. Natomiast w myśl ust. 6 w/w przepisu, w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer. W kontekście przytoczonego unormowania, w przypadku świadczenia przez wnioskodawcę usług polegających na pozyskiwaniu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi sklasyfikowane pod PKWiU 74.84.16 podlegaja opodatkowaniu podatkiem od towarow i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odpowiadając na pisemny wniosek podatnika – otrzymany przez tutejszy organ 09 czerwca 2005 o interpretację zakresu i sposobu zastosowania ustawy o podatku od towarów i usług w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, postępowanie przed sądem administracyjnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu po analizie stanowiska wnioskodawcy, który uważa, że działalność w zakresie zawierania i podpisywania umów z klientami, mającymi na celu pomoc tymże klientom w uzyskiwaniu odszkodowań od różnych instytucji finansowych na rzecz osób fizycznych jako podobna do działalności ubezpieczeniowej, powinna być podmiotowo zwolniona z podatku VAT postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e W dniu 09 czerwca (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku od przychodów ewidencjonowanych należy stosować z tytułu świadczenia usług polegających na wytwarzaniu przedmiotów z materiałów powierzonych przez zamawiającego ?.
Czy przychody osiągane z działalności gospodarczej z tytułu wykonywaniu usług polegających na dokonywaniu pomiarów i badań odbiorczych instalacji w budynkach po remontach budowlanych, wykonywaniu okresowych pomiarów ochronnych istniejących instalacji w zakresie; stanu izolacji, skuteczności zerowania, uziemienia ochronnego i roboczego – mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2004 r.

Fragment:

(...) Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż wykonuje Pani prace protetyczne z materiałów powierzonych na zlecenie pracowni protetycznej „T”. Zarówno w stanie prawnym obowiązującym w roku 2003 jak i 2004 świadczenie tego rodzaju usług może podlegać opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) wg stawki w wysokości 8,5% w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c) w roku 2003, a w roku 2004 na podstawie art. 12. ust. 1 pkt 3 lit. f) ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiałów powierzonych przez zamawiającego wynosi 8,5%. Odnośnie natomiast wykonywania usług polegających na dokonywaniu pomiarów i badań odbiorczych instalacji w budynkach po remontach budowlanych, wykonywania okresowych pomiarów (...)