Usługi naukowo-badawcze | Interpretacje podatkowe

Usługi naukowo-badawcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi naukowo-badawcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów zrealizowanych ze środków pochodzących z dotacji podmiotowych oraz ze środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji projektów badawczych
Fragment:
(...) VAT czynnymi i wykonują usługi naukowo-badawcze, a ponadto nie dokonali rejestracji umów na świadczenie tych usług. Będą oni świadczyć wyłącznie usługi opodatkowane według stawki 22%, w związku z czym od wydatków związanych z tymi świadczeniami będzie im przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w 100%. Inną grupą podatników, którzy od dnia 01 stycznia 2006r. mają prawo odliczać podatek naliczony, będą przedsiębiorcy, którzy będą świadczyć usługi naukowo-badawcze (PKWiU 73) zarówno wynikające z zarejestrowanych umów w urzędzie skarbowym (zwolnione z podatku od towarów i usług), jak i pozostałe, które podlegają opodatkowaniu 22% podatku od towarów i usług. W odniesieniu do tych wydatków podatnikowi będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego według tzw. proporcji sprzedaży. Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez (...)
2011
1
lip

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT Wnioskodawca winien zastosować w przypadku usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 73.10.13 „usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii”.
Fragment:
(...) ust. 2 – 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Usługi badawczo – rozwojowe (PKWiU 73) w dniu 1 stycznia 2006 r. zostały wykreślone z załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług – wykaz usług zwolnionych od podatku. Zgodnie jednak z § 41f ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.), usługi naukowo-badawcze, które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, mogły w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., jeżeli: usługi te były świadczone na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian po tym dniu, umowa, o której mowa w pkt 1, została zarejestrowana we właściwym dla podatnika (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy faktura wystawiona za wykonanie usługi naukowo-badawczej winna posiadać stawkę 22% VAT, czy też dla tego typu usługi obowiązuje stawka VAT 0%?
Fragment:
(...) podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 – 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Usługi badawczo – rozwojowe (PKWiU 73) w dniu 1 stycznia 2006 r. zostały wykreślone z załącznika nr 4 do ustawy o VAT – wykaz usług zwolnionych od podatku. Zgodnie jednak z § 41f ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.), usługi naukowo-badawcze, które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, mogły w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., jeżeli: usługi te były świadczone na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian po tym dniu , umowa, o której mowa w pkt 1, została zarejestrowana we właściwym dla (...)
2011
1
cze

Istota:
Podatnik ma wątpliwości, czy w związku z wykonywaniem usług naukowo-badawczych w ramach umów, które zgłoszone zostały odpowiednio do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu i Małopolskiego Urzędu Skarbowego, Spółka jako świadczący usługi ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z wykonywaniem przedmiotowych usług.
Fragment:
(...) (jeden z wykonawców świadczenia), w ramach której świadczona jest usługa naukowo-badawcza nie dokonała rejestracji umowy we właściwym dla niej urzędzie skarbowym, przy czym umowa ta została zarejestrowana przez drugiego z wykonawców usługi we właściwym dla niego urzędzie skarbowym Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego sprawy wynika, iż umowy w oparciu o które zarówno Spółka, jak i drugi z podmiotów będących stroną umowy trójstronnej świadczą usługi naukowo-badawcze, zarejestrowane zostały w urzędach skarbowych, jednak tylko przez jednego ze świadczących usługi (przez drugi z podmiotów będących usługodawcą), nie zaś przez samą Spółkę. Tut. organ podatkowy zauważa jednak, iż ustawodawca w przytoczonym powyżej przepisie § 41f ww. rozporządzenia reguluje kwestię stosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w stosunku do określonych umów. Przedmiotowe uregulowanie znajduje bowiem zastosowanie w stosunku do danej (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy wykonanie przedmiotowego projektu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Akademii przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007 r. (data wpływu 16.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług badawczych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania wykonanego projektu badawczego. W (...)
2011
1
maj

Istota:
Usługi naukowo- badawcze wykonywane przez akademię jako współwykonawca projektu na rzecz MN i SW nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) którym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w załączniku nr 4 skreśla się poz. 5. Jednocześnie w dniu 29 grudnia 2005 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005 r. Nr 266, poz. 2239), zgodnie z którym zwalnia się od podatku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r. , usługi naukowo-badawcze (PKWiU 73), które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie : w odniesieniu do usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian po tym dniu oraz pod warunkiem, że umowa o której mowa w pkt 1, zostanie zarejestrowana we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym do (...)
2011
1
maj

Istota:
Usługi naukowo- badawcze wykonywane przez akademię jako podwykonawcę projektu innej jednostki badawczej podlegają opodatkowaniu w stawce 22% VAT.
Fragment:
(...) w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w załączniku nr 4 skreśla się poz. 5. Jednocześnie w dniu 29 grudnia 2005 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 266, poz. 2239), zgodnie z którym zwalnia się od podatku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r. , usługi naukowo-badawcze (PKWiU 73), które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie : w odniesieniu do usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian po tym dniu oraz pod warunkiem, że umowa o której mowa w pkt 1, zostanie zarejestrowana we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym do dnia 31 (...)
2011
1
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług projektu badawczego
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007r. (data wpływu 15 listopada 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług badawczych oraz dokumentowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy partnerami projektu badawczego - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik zachowuje prawo do obiżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego występującego w fakturach z tytułu nabycia towarów i usług otrzymanych w 2006 r. a związanych z realizacją zadania na który otrzymano zaliczkę w 2005 r. rozliczoną bez podatku?
Fragment:
(...) ) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Do 31 grudnia 2005 r. świadczenie usług naukowo-badawczych korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43, ust.1, pkt 1 ustawy o VAT w związku z dyspozycją zał. nr 4, poz. 5. Od 1 stycznia 2006 r. w wyniku uchylenia przez ustawodawcę tego zwolnienia, usługi naukowo-badawcze objęte zostały opodatkowaniem wg podstawowej 22% stawki opodatkowania. Podatnik otrzymał zaliczkę w dniu 27 grudnia 2005 r. Stosując regulację art. 19, ust. 11 ustawy o VAT, traktującego o momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek (przedpłat) na poczet dostawy towarów ( świadczenia usług ), należy stwierdzić, że Uczelnia miała prawo zastosować zwolnienie od podatku od tej zaliczki, gdyż obowiązek podatkowy zgodnie z (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy prawidłowo została wystawiona faktura korygująca na wykonanie usług naukowo-badawczych, w której placówka naukowo-badawcza przenosi swoje obciążenia podatkowe, wynikające z opodatkowania otrzymanego dofinansowania, na Spółkę i czy Spółka miałaby prawo do odliczenia tak naliczonego podatku VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie: - art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), - po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 24.07.2006 r. (data wpływu do US - 27.07.2006 r.) - w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług potwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie ww. przepisów w odpowiedzi na zapytanie doręczone do tut. Urzędu w dniu 27.07.2006 r., wyjaśnia co następuje: Z przedłożonego przez Spółkę pisma wynika, że w dniu 24.11.2004 r. zawarta została umowa Nr 03563/C.T08-6/2004 pomiędzy: - MINISTERSTWEM - Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, - ZLECENIODAWCĄ - Zakładem Odzysku Surowców „XXXX” sp. z o.o., - WYKONAWCĄ - (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.