Usługi naukowo-badawcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi naukowo-badawcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów zrealizowanych ze środków pochodzących z dotacji podmiotowych oraz ze środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji projektów badawczych

Fragment:

(...) VAT czynnymi i wykonują usługi naukowo-badawcze, a ponadto nie dokonali rejestracji umów na świadczenie tych usług. Będą oni świadczyć wyłącznie usługi opodatkowane według stawki 22%, w związku z czym od wydatków związanych z tymi świadczeniami będzie im przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w 100%. Inną grupą podatników, którzy od dnia 01 stycznia 2006r. mają prawo odliczać podatek naliczony, będą przedsiębiorcy, którzy będą świadczyć usługi naukowo-badawcze (PKWiU 73) zarówno wynikające z zarejestrowanych umów w urzędzie skarbowym (zwolnione z podatku od towarów i usług), jak i pozostałe, które podlegają opodatkowaniu 22% podatku od towarów i usług. W odniesieniu do tych wydatków podatnikowi będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego według tzw. proporcji sprzedaży. Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez (...)

2011
1
lip

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT Wnioskodawca winien zastosować w przypadku usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 73.10.13 „usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki i technologii”.

Fragment:

(...) ust. 2 – 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Usługi badawczo – rozwojowe (PKWiU 73) w dniu 1 stycznia 2006 r. zostały wykreślone z załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług – wykaz usług zwolnionych od podatku. Zgodnie jednak z § 41f ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.), usługi naukowo-badawcze, które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, mogły w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., jeżeli: usługi te były świadczone na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian po tym dniu, umowa, o której mowa w pkt 1, została zarejestrowana we właściwym dla podatnika (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy faktura wystawiona za wykonanie usługi naukowo-badawczej winna posiadać stawkę 22% VAT, czy też dla tego typu usługi obowiązuje stawka VAT 0%?

Fragment:

(...) podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 – 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Usługi badawczo – rozwojowe (PKWiU 73) w dniu 1 stycznia 2006 r. zostały wykreślone z załącznika nr 4 do ustawy o VAT – wykaz usług zwolnionych od podatku. Zgodnie jednak z § 41f ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.), usługi naukowo-badawcze, które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, mogły w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., jeżeli: usługi te były świadczone na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian po tym dniu , umowa, o której mowa w pkt 1, została zarejestrowana we właściwym dla (...)

2011
1
cze

Istota:

Podatnik ma wątpliwości, czy w związku z wykonywaniem usług naukowo-badawczych w ramach umów, które zgłoszone zostały odpowiednio do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu i Małopolskiego Urzędu Skarbowego, Spółka jako świadczący usługi ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z wykonywaniem przedmiotowych usług.

Fragment:

(...) (jeden z wykonawców świadczenia), w ramach której świadczona jest usługa naukowo-badawcza nie dokonała rejestracji umowy we właściwym dla niej urzędzie skarbowym, przy czym umowa ta została zarejestrowana przez drugiego z wykonawców usługi we właściwym dla niego urzędzie skarbowym Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego sprawy wynika, iż umowy w oparciu o które zarówno Spółka, jak i drugi z podmiotów będących stroną umowy trójstronnej świadczą usługi naukowo-badawcze, zarejestrowane zostały w urzędach skarbowych, jednak tylko przez jednego ze świadczących usługi (przez drugi z podmiotów będących usługodawcą), nie zaś przez samą Spółkę. Tut. organ podatkowy zauważa jednak, iż ustawodawca w przytoczonym powyżej przepisie § 41f ww. rozporządzenia reguluje kwestię stosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w stosunku do określonych umów. Przedmiotowe uregulowanie znajduje bowiem zastosowanie w stosunku do danej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wykonanie przedmiotowego projektu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Akademii przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007 r. (data wpływu 16.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług badawczych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania wykonanego projektu badawczego. W (...)

2011
1
maj

Istota:

Usługi naukowo- badawcze wykonywane przez akademię jako współwykonawca projektu na rzecz MN i SW nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) którym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w załączniku nr 4 skreśla się poz. 5. Jednocześnie w dniu 29 grudnia 2005 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005 r. Nr 266, poz. 2239), zgodnie z którym zwalnia się od podatku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r. , usługi naukowo-badawcze (PKWiU 73), które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie : w odniesieniu do usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian po tym dniu oraz pod warunkiem, że umowa o której mowa w pkt 1, zostanie zarejestrowana we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym do (...)

2011
1
maj

Istota:

Usługi naukowo- badawcze wykonywane przez akademię jako podwykonawcę projektu innej jednostki badawczej podlegają opodatkowaniu w stawce 22% VAT.

Fragment:

(...) w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w załączniku nr 4 skreśla się poz. 5. Jednocześnie w dniu 29 grudnia 2005 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 266, poz. 2239), zgodnie z którym zwalnia się od podatku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r. , usługi naukowo-badawcze (PKWiU 73), które do dnia 31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie : w odniesieniu do usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na podstawie umów zawartych przed dniem 19 września 2005 r., bez uwzględniania ich zmian po tym dniu oraz pod warunkiem, że umowa o której mowa w pkt 1, zostanie zarejestrowana we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym do dnia 31 (...)

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług projektu badawczego

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007r. (data wpływu 15 listopada 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług badawczych oraz dokumentowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy partnerami projektu badawczego - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik zachowuje prawo do obiżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego występującego w fakturach z tytułu nabycia towarów i usług otrzymanych w 2006 r. a związanych z realizacją zadania na który otrzymano zaliczkę w 2005 r. rozliczoną bez podatku?

Fragment:

(...) ) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Do 31 grudnia 2005 r. świadczenie usług naukowo-badawczych korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43, ust.1, pkt 1 ustawy o VAT w związku z dyspozycją zał. nr 4, poz. 5. Od 1 stycznia 2006 r. w wyniku uchylenia przez ustawodawcę tego zwolnienia, usługi naukowo-badawcze objęte zostały opodatkowaniem wg podstawowej 22% stawki opodatkowania. Podatnik otrzymał zaliczkę w dniu 27 grudnia 2005 r. Stosując regulację art. 19, ust. 11 ustawy o VAT, traktującego o momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek (przedpłat) na poczet dostawy towarów ( świadczenia usług ), należy stwierdzić, że Uczelnia miała prawo zastosować zwolnienie od podatku od tej zaliczki, gdyż obowiązek podatkowy zgodnie z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowo została wystawiona faktura korygująca na wykonanie usług naukowo-badawczych, w której placówka naukowo-badawcza przenosi swoje obciążenia podatkowe, wynikające z opodatkowania otrzymanego dofinansowania, na Spółkę i czy Spółka miałaby prawo do odliczenia tak naliczonego podatku VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie: - art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), - po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 24.07.2006 r. (data wpływu do US - 27.07.2006 r.) - w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług potwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie ww. przepisów w odpowiedzi na zapytanie doręczone do tut. Urzędu w dniu 27.07.2006 r., wyjaśnia co następuje: Z przedłożonego przez Spółkę pisma wynika, że w dniu 24.11.2004 r. zawarta została umowa Nr 03563/C.T08-6/2004 pomiędzy: - MINISTERSTWEM - Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, - ZLECENIODAWCĄ - Zakładem Odzysku Surowców „XXXX” sp. z o.o., - WYKONAWCĄ - (...)