Usługi naprawy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi naprawy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
13
mar

Istota:

Czy postępowanie Spółki w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe, a jeśli nie to w jaki sposób ze względu na przepisy VAT potraktować części montowane przez serwis w ramach usługi naprawy auta poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej?

Fragment:

(...) podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97 (art. 17 ust. 3 ustawy). Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż to Wnioskodawca zobowiązany jest do opodatkowania importu usługi naprawy samochodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski. Reasumując, części montowane przez serwis w ramach usługi naprawy samochodów wykonywanej przez serwis poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej, stanowią część składową tej usługi. Tworzą one obiektywnie jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze (usługę złożoną). Miejscem jej świadczenia, a zatem i opodatkowania jest terytorium kraju, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy. Z tytułu nabycia ww. czynności Spółka winna zatem rozpoznać po swojej stronie import usługi. Bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje więc (...)

2011
1
wrz

Istota:

Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki „NP” z tytułu usług naprawy samochodu dla kontrahentów spoza UE. Wnioskodawca prawidłowo wystawi fakturę wykazując tylko usługę naprawy samochodu wliczając w cenę części wykorzystane do naprawy tego samochodu, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Fragment:

(...) zamiennych i akcesoriów do tych pojazdów oraz, że wykonał usługę naprawy samochodu ciężarowego dla klienta z Białorusi. Zatem podstawę opodatkowania w przedmiotowej sprawie stanowi cała kwota należna wynikająca z faktury (a więc, także wartość zużytych części). Wobec powyższego, skoro sprzedawane części są wykorzystywane do wykonania usługi naprawy pojazdu przez Wnioskodawcę to prawidłowym jest wykazanie jednej pozycji na fakturze zawierającej całość kompleksowej usługi naprawy wraz ze zużytymi częściami samochodu. Wnioskodawca winien na wystawionej przez siebie fakturze wykazać tylko usługę naprawy samochodu, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, zgodnie z § 25 ust. 2 cyt. rozporządzenia, gdyż jak już wyżej stwierdzono miejscem jej opodatkowania jest terytorium Białorusi. Reasumując, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki „NP” z tytułu usług naprawy samochodu dla kontrahentów spoza UE. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowa jest stawka podatku VAT 0% dla usług montażu i naprawy maszyn i urządzeń znajdujących się w ubojniach drobiarskich położonych:
- poza terytorium Unii Europejskiej,
- na terenie Polski,
- w innym kraju członkowskim UE
na zlecenie kontrahenta zidentyfikowanego dla potrzeb podatku od wartości dodanej w innym niż Polska kraju członkowskim a także usług nadzoru nad montażem tych maszyn i urządzeń.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez Pana we wniosku złożonym w Urzędzie Skarbowym 11 maja 2007r., uzupełnionym pismami z dnia 29 maja 2007r. i 14 czerwca 2007r. odnośnie opodatkowania stawką podatku VAT 0% usług montażu i naprawy maszyn i urządzeń znajdujących się w ubojniach drobiarskich położonych poza terytorium Unii Europejskiej oraz na terenie Polski i w innym kraju członkowskim Wspólnoty Europejskiej na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy świadcząc usługi naprawy, konserwacji i uzupełnienia aparatów ortodontycznych leczących wady zgryzu u dzieci, protez dentystycznych, dostawiania zębów Podatniczka powinna stosować stawkę VAT 7 % zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 163, czy stawkę zwolnioną zgodnie z załącznikiem nr 4 z symbolem PKWiU 85.1.?

Fragment:

(...) wyroby wymienione są w poz. 72, 91, 101-104 w/w ustawy o VAT to usługi ich napraw i konserwacji podlegają opodatkowaniu 7 % stawką podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT. Na podstawie art. 43 ust. 1 zwolniono od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Pod poz. 9 załacznika Nr 4 do ustawy o VAT wymieniono usługi (PKWiU ex.85) w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).Jeżeli więc usługi naprawy wymienionych przez Panią wyrobów byłyby sklasyfikowane do usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej wymienionych pod. poz. 9 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT to korzystałyby ze zwolnienia z podatkowania podatkiem VAT. Należy wskazać, iż obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi do właściwego symbolu statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi lub sprzedawcy towaru. POUCZENIE Informuje się, że (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy świadczeniu usługi naprawy sekstantu (urządzenia nawigacyjnego) stanowiącego wyposażenie okrętów Marynarki Wojennej przysługuje prawo do stosowania stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy VAT?

Fragment:

(...) przedmiotem zażalenia. UZASADNIENIE Pismem z dnia 6 grudnia 2006r., Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej w dalszej części ustawą VAT - do usługi naprawy sekstantów. W złożonym zapytaniu Podatnik wskazał następujący stan faktyczny: Podatnikowi zlecono wykonanie naprawy sekstantów. Sekstant jest to urządzenie nawigacyjne niezbędne do prawidłowego i dokładnego określenia pozycji statku w danym momencie, co zapewnia bezpieczeństwo okrętu podczas rejsu. Sekstant jest urządzeniem przenośnym, znajdującym się w kabinie nawigacyjnej. Bez sprawnego i zalegalizowanego sekstantu na wyposażeniu statek nie uzyska zgody na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługa wykonana na rzeczowym majątku ruchomym (naprawa cystern), świadczona w Polsce dla nabywcy z Niemiec, który posiada nadany mu w jego państwie numer identyfikacji dla potrzeb podatku VAT, a naprawione cysterny zostaną wywiezione z terytorium Polski w ciągu 30 dni od dokonania naprawy, podlega opodatkowaniu w Polsce? Jeżeli tak, to jaką stawkę zastosować do tej usługi?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005, poz. 60 ze zmianami / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2006 roku P.H.-U. L. H., A. H. spółka jawna Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wykonania usługi naprawy cysterny dostarczonej z Niemiec na zlecenie kontrahenta niemieckiego uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 marca 2006 roku podmiot złożył do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka świadczy usługi polegające na naprawie cystern dostarczanych z Niemiec na zlecenie kontrahenta niemieckiego. Po wykonaniu usługi cysterny zostają wywiezione w terminie 30 dni do Niemiec. Nabywca usługi - kontrahent niemiecki podał (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy powyższa usługa naprawy ( przedstawiona w stanie faktycznym ), świadczona przez kontrahenta niemieckiego, na nasze zlecenie podlega opodatkowaniu w Polsce ?

Fragment:

(...) mówi, iż za miejsce świadczenia usług związanych z pracami związanymi z rzeczami ruchomymi uznaje się miejsce, w którym usługi te fizycznie zostały wykonane. W związku z tym, obciążenie Spółki przez kontrahenta z terytorium Wspólnoty kosztami napraw wad sprzedanego wyrobu nie będzie opodatkowane na terytorium kraju. W tym stanie prawnym stanowisko Spółki w przedmiotowej sprawie dotyczącej braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT wykonanej przez kontrahenta niemieckiego usługi naprawy gwarancyjnej urządzenia wyprodukowanego przez Spółkę jest prawidłowe, co orzeczono w sentencji postanowienia. Powyższe postanowienie wydano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia - ewentualna zmiana stanu prawnego skutkuje utratą aktualności interpretacji. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przychody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności w zakresie usług konfigurowania lub naprawy komputera klienta podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5 %?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie - na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dokonując interpretacji art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny zawarty we wniosku Podatnika z dnia 19 września 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 10 października 2006 r.) uznaje przedstawione stanowisko za zgodne z prawem. UZASADNIENIE Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż z dniem 30 września 2006 r. rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie .świadczenia usług informatycznych sklasyfikowanych w sekcji - K, Dział 72 "INFORMATYKA" PKWiU, wybierając opodatkowanie osiąganych dochodów na zasadach ogólnych wg skal podatkowych. W 2007 roku chciałby opodatkować dochody z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wniosek dotyczy usługi naprawy torowiska wykonywanej przez Spółkę na terytorium Czech na zlecenie kontrahenta czeskiego oraz sposobu dokumentowania przedmiotowej usługi.

Fragment:

(...) należnego od wykonanej usługi, w którym to celu Spółka powinna zarejestrować się w Czechach jako podatnik podatku od wartości dodanej. Aby możliwe było rozliczenie podatku należnego od przedmiotowej usługi przez czeskiego usługobiorcę, rozwiązanie takie muszą przewidywać przepisy obowiązujące na terytorium Czech. Wówczas Spółka nie miałaby obowiązku zarejestrowania się w Czechach dla podatku od wartości dodanej, a obowiązek rozliczenia podatku od wartości dodanej od usługi naprawy torowiska obciążałby czeskiego kontrahenta. Zgodnie bowiem z art. 21 (1) (a) VI Dyrektywy Rady z dnia 17.05.1997r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC), w ramach systemu wewnętrznego do zapłaty podatku od wartości dodanej zobowiązany jest podatnik dokonujący opodatkowanych dostaw towarów lub świadczenia usług (...), (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy świadczeniu usługi naprawy sekstantu (urządzenia nawigacyjnego) stanowiącego wyposażenie krętów Marynarki Wojennej przysługuje prawo do stosowania stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy VAT?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 47 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Jednocześnie zgodnie z art. 47 § 3 cyt. ustawy, przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Zdaniem tut. Organu, w stosunku do usługi naprawy sekstantu nie zostają spełnione przesłanki z art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy. Przedmiotowe urządzenie nawigacyjne nie stanowi bowiem części składowej okrętu, lecz wchodzi w skład jego niezbędnego wyposażenia ("wyposażeniem" zgodnie z powszechnym rozumieniem tego pojęcia, jest urządzenie dodatkowe do danej maszyny lub do urządzenia uważanego za główne /Słownik języka polskiego, PWN Warszawa 1968/). Sekstant jest urządzeniem mechanicznym, które pełni swoje funkcje (...)