IPPP1/4512-895/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia z tytułu wydatków dotyczących zakupu usługi najmu terminali POS.
IPPP1/4512-895/15-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. prawo do odliczenia
 3. usługi najmu
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 26 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia z tytułu wydatków dotyczących zakupu usługi najmu terminali POS – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia z tytułu wydatków dotyczących zakupu usługi najmu terminali POS.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą na rynku transakcji płatniczych w Polsce. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zamierza oferować m.in. kompleksowe rozwiązania w zakresie obsługi transakcji finansowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych, a także pozyskiwać i obsługiwać punkty akceptujące instrumenty płatnicze (dalej: „POS”). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

Umowy z Bankiem

W ramach prowadzonej działalności Spółka planuje zawrzeć szereg umów z Bank S.A. (dalej: „Bank”) w celu nabycia portfela umów z Akceptantami oraz nabycia usług od Banku w zakresie pośrednictwa finansowego.

W wyniku tej transakcji Spółka oraz E. GmbH (dalej: „E. GmbH”) będą stronami umów z Akceptantami (istniejących oraz nowo zawiązanych) i wspólnie będą świadczyć na rzecz Akceptantów usługi w zakresie obsługi transakcji finansowych oraz usługi najmu terminali POS (tj. urządzeń służących do przyjmowania płatności za pomocą instrumentów płatniczych, dalej także: „terminale POS”).

E. GmbH będzie w praktyce świadczyć jedynie usługi, które wymagają posiadania statusu agenta rozliczeniowego oraz stowarzyszonego członka według reguł VISA i MasterCard. Spółka będzie natomiast świadczyła pozostałe usługi dotyczące obsługi transakcji płatniczych, w tym usługi w zakresie obsługi procesu autoryzacji i przetwarzania transakcji, zarządzania kursami walut w ramach usługi DCC, identyfikowania transakcji spełniających kryteria transakcji podejrzanych, blokowania transakcji zidentyfikowanych jako potencjalnie nieregularne, usługi sprzedaży i bezpośredni kontakt z Akceptantem, obsługę reklamacji w ramach systemu organizacji płatniczych oraz usługi najmu terminali POS.

Z uwagi na powyższe, w marcu 2015 roku Spółka oraz inne spółki z grupy, tj. m.in. C. Sp. z o.o. zawarły z Bankiem umowę, na podstawie której Bank zobowiązał się do przeniesienia na Spółkę praw i obowiązków przysługujących Bankowi z tytułu umów zawieranych przez Bank z Akceptantami, a Spółka zobowiązała się umowy te nabyć (dalej: „Umowa zobowiązująca”). Strony postanowiły, iż po spełnieniu określonych warunków zostanie zawarta umowa o skutku rozporządzającym (dalej: „Umowa rozporządzająca”).

W zakresie Umowy zobowiązującej Bank zobowiązał się w szczególności do przeniesienia na rzecz Spółki:

 • praw i obowiązków przysługujących Bankowi z tytułu umów w zakresie świadczenia przez Bank na rzecz Akceptantów (dalej: „Umowy z Akceptantami”) usług finansowych polegających co do zasady na umożliwieniu Akceptantom przyjmowania płatności za towary i usługi nabywane u niego przy użyciu instrumentów płatniczych w terminalach POS oraz przekazania Spółce wszelkich ksiąg, rejestrów, dokumentów związanych z tymi umowami po uzyskaniu odpowiednich zgód od Akceptantów na transfer ich umów do Spółki;
 • praw i obowiązków przysługujących Bankowi z tytułu umów dzierżawy terminali POS niezbędnych do świadczenia usług finansowych na rzecz Akceptantów (dalej: „Umowy najmu”) oraz innych określonych umów niezbędnych dla przejęcia Umów z Akceptantami wraz z wszelkimi księgami, rejestrami, dokumentami związanymi z tymi umowami. W tym zakresie zostanie zawarta między stronami odrębna umowa cesji;
 • praw autorskich do oprogramowania na określonych polach eksploatacji.

Przeniesienie praw i obowiązków z Umów najmu i innych umów poprzez umowę cesji jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Umów z Akceptantami, które zostaną przejęte przez Spółkę.

Po przystąpieniu do umowy z Akceptantem w charakterze Strony, Spółka powinna dokonać systematycznej wymiany terminali POS u wszystkich Akceptantów, którzy wyrazili zgodę na przystąpienie Stron do danej Umowy z Akceptantem, które po wymianie będą w całości obsługiwane przez platformę autoryzacyjną Spółki („Migracja techniczna”).

Z tytułu nabycia Umów z Akceptantami Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz Banku wynagrodzenie w ustalonej wysokości. Zgodnie z postanowieniami Umowy zobowiązującej, wartość tego wynagrodzenia zostanie odpowiednio przyporządkowana w Umowie rozporządzającej do poszczególnych aktywów będących przedmiotem transakcji, tj. do:

 • Umów z Akceptantami;
 • Umów najmu,
 • innych umów wspierających świadczenie usług płatniczych,
 • praw autorskich do oprogramowania, jak również do
 • usług świadczonych przez Bank w okresie migracji.

Wynagrodzenie z tytułu cesji Umów najmu terminali POS w umowie zobowiązującej zostało określone w kwocie brutto, a zatem w ramach wynagrodzenia Spółka z tytułu nabycia Umów najmu terminali POS zapłaci 23% podatku VAT.

Ponadto Spółka, Bank E. GmbH oraz E., zgodnie z postanowieniami Umowy zobowiązującej zamierzają, po zawarciu Umowy rozporządzającej, podpisać długofalową umowę o współpracy i świadczeniu usług pośrednictwa (dalej: „Umowa o współpracy”), na podstawie której Bank zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług, polegających na zawieraniu oraz wykonywaniu umów z Akceptantami. W ramach umowy o współpracę Bank będzie świadczył na rzecz Spółki m. in. usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży terminali POS. Z tytułu świadczenia tychże usług Spółka będzie płaciła na rzecz Banku prowizję.

Działalność gospodarcza Spółki związana z terminalami POS

Spółka docelowo zamierza wynajmować terminale POS Akceptantom pozyskanym poprzez zawarte umowy z Bankiem oraz nowo pozyskanym Akceptantom bez udziału Banku.

W związku z planowaną działalnością gospodarczą Spółka zamierza dokonywać zakupu terminali POS na wolnym rynku, które będzie wynajmować Akceptantom.

Ponadto Spółka będzie ponosiła koszty najmu terminali POS od podmiotów, których przedmiotem działalności jest m.in. leasing takich urządzeń. W szczególności Spółka będzie podnajmować terminale POS Akceptantom, którzy obecnie korzystają z nich na podstawie umowy z Bankiem (najpierw będzie miała miejsce cesja umów dzierżawy terminali z Banku na rzecz Spółki).

Terminal POS jest urządzeniem technicznym wejściowym, które może być wykorzystane przez Akceptanta m.in. do przyjmowania zapłaty za sprzedawane towary lub usługi dokonywanej z użyciem instrumentów płatniczych. Terminal POS służy również do innych operacji, np. sprzedaży doładowań do telefonów (pre-paid). Wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę z tytułu zawartych z Akceptantami Umów najmu terminali POS co do zasady będzie przewyższać koszty ich nabycia (które będą uwzględniane przez Spółkę poprzez odpisy amortyzacyjne), oraz koszty ich serwisowania/napraw.

Wynagrodzenie za świadczenie usługi najmu terminali POS, Spółka będzie powiększać o kwotę podatku VAT, obliczoną przy zastosowaniu stawki 23%.

Poza kosztami zakupu terminali POS, dodatkowo Spółka będzie ponosić określone koszty związane ze świadczeniem usług najmu terminali POS, takie jak w szczególności:

 • Czynsz najmu lub leasingu terminali POS,
 • prowizje na rzecz innych podmiotów (np. Banku) za usługi pośrednictwa w zawieraniu umów z Akceptantami,
 • koszty usług instalacji i deinstalacji terminali POS,
 • koszty zakupu oprogramowania oraz skonfigurowania terminali POS,
 • koszty bieżącej obsługi serwisowej terminali POS i pogwarancyjnych napraw terminali POS,
 • koszty związane z przygotowaniem szkolenia w zakresie obsługi terminali POS,
 • koszty usług kurierskich (wysyłka terminali POS do Akceptantów),
 • koszty zakupu rolek, baterii, folii, kabli i zasilaczy oraz innych części instalacyjnych do terminali POS oraz
 • koszty zakupu urządzeń towarzyszących, takich jak pinpady, czytniki kodów kreskowych

- (dalej łącznie jako: „Dodatkowe towary i usługi”)-Cena nabycia powyższych towarów i usług zawiera podatek VAT.

Jak już wskazano wyżej Spółka będzie świadczyć na rzecz Akceptantów usługi w zakresie obsługi transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych. Czynności wykonywane przez Spółkę w ramach tej usługi będą stanowić usługę finansową świadczoną na rzecz Akceptantów, polegającą na umożliwieniu Akceptantowi przyjmowania płatności za towary i usługi nabywane u niego przy użyciu instrumentów płatniczych w terminalach POS (dalej: „Usługa Finansowa”). Dokonanie płatności za pośrednictwem terminala POS prowadzi do zablokowania a następnie pobrania odpowiedniej kwoty z rachunku klienta Akceptanta, a w konsekwencji do uznania rachunku Akceptanta kwotą należną mu z tytułu sprzedanych towarów i usług. Celem i istotą Usługi Finansowej jest więc realizacja bezgotówkowych transakcji płatniczych, realizowanych w POS zlokalizowanych u Akceptantów, wykonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych opatrzonych znakiem towarowym międzynarodowych organizacji płatniczych.

Spółka pragnie wskazać, iż w praktyce nie ma przeszkód, aby Usługi Finansowe były świadczone przez Spółkę przy wykorzystaniu terminali POS innych niż te oddane przez Spółkę do używania Akceptantom na podstawie umów najmu terminali POS. Mogą występować również sytuacje, w których terminal POS nie będzie własnością Spółki, a będzie należał do Akceptanta. W takim przypadku Spółka nie będzie ponosić wydatków na zakup terminala POS, jego serwisowanie, instalację itp. i będzie świadczyć jedynie usługę obsługi transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych. Tym samym należy uznać, że usługi najmu Terminali POS będą świadczone przez Spółkę niezależnie od usług obsługi transakcji bezgotówkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, zgodnie z art. 86 ust. 1, art. 90 ust. 1 oraz 2 ustawy o VAT, Spółka będzie uprawniona do odliczenia całej kwoty naliczonego podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie Umów najmu terminali POS, zakup i czynsz najmu terminali POS oraz zakup innych towarów i usług związanych z najmem terminali POS Akceptantom (tj. Dodatkowych towarów i usług), z uwagi na bezpośredni związek tych zakupów ze świadczonymi przez Spółkę na rzecz Akceptantów usługami najmu terminali POS podlegającymi opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, zgodnie z art. 86 ust. 1, art. 90 ust. 1 oraz 2 ustawy o VAT, Spółka uprawniona będzie do odliczenia całej kwoty naliczonego podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie Umów najmu terminali POS na rzecz Akceptantów, zakup terminali POS, czynsz najmu terminali POS oraz zakup innych towarów i usług związanych z udostępnieniem terminali POS Akceptantom (tj. Dodatkowych towarów i usług), z uwagi na bezpośredni związek tych zakupów ze świadczonymi przez Spółkę na rzecz Akceptantów usługami najmu terminali POS podlegającymi opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 86. ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 i oraz 2 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Natomiast, jak stanowi ust. 2 tego przepisu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W związku z treścią wyżej wymienionych przepisów prawa należy stwierdzić, że ustawodawca daje pierwszeństwo bezpośredniej alokacji kwot podatku naliczonego w związku z nabywanymi towarami i usługami do czynności w związku, z którymi podatnikowi:

 1. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz
 2. nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego.

Dopiero zatem, gdy podatnik nie ma faktycznej możliwości dokonania bezpośredniej alokacji poniesionych kosztów przy zachowaniu odpowiedniego stopnia rzetelności w odzwierciedlaniu podziału kosztów według odpowiednich rodzajów sprzedaży, możliwe jest dokonanie odliczenia VAT przy zastosowaniu współczynnika struktury sprzedaży (dalej: „WSS”), o którym mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

Ad. I.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka zamierza świadczyć następujące usługi dające prawo do odliczenia podatku VAT:

 1. w ramach umów najmu terminali POS - opodatkowane VAT wg stawki 23%,
 2. usługi pre-paid (doładowywanie kont telefonów komórkowych na kartę) - opodatkowane VAT wg stawki 23%,
 3. usługi dodatkowe (marketingowe), np. umożliwienie Akceptantom zamieszczania logo i informacji reklamowej na wydrukach z Terminala POS - opodatkowane VAT wg. stawki 23%.

Ad.II.

Z kolei Spółce nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nabycia towarów i usług wykorzystywanych wyłącznie do świadczenia Usługi Finansowej, która będzie klasyfikowana przez Spółkę jako zwolniona z VAT.

Metoda dokonywania alokacji wydatków do danego rodzaju aktywności gospodarczej podatnika nie została na ten moment wprost określona w ustawie o VAT. Niezależnie jednak od powyższego, sposób dokonywania alokacji wydatków do danego typu działalności podatnika powinien maksymalnie dokładnie odzwierciedlać charakter i przeznaczenie takich wydatków.

Pewne wskazówki w tym zakresie można odnaleźć w interpretacjach podatkowych wydanych przez organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2010 r. (sygn. ITPP2/443-1049/09/MD) uznał, że: „obowiązek określony w art. 90 ust. 1 ustawy polega na faktycznym wyodrębnieniu wskazanych kwot w oparciu o rzeczywiste i racjonalne kryteria. Wyodrębnienie to winno nastąpić zgodnie ze stanem rzeczywistym, aby określić jaką część danego towaru czy usługi podatnik rzeczywiście wykorzystuje do wskazanych czynności. Zatem dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy istotne jest, czy dany podatnik ma realną możliwość przyporządkowania określonych towarów i usług określonym czynnościom. Ocena ta musi być dokonana w oparciu o obiektywną analizę realiów prowadzonej działalności gospodarczej”.

W tym miejscu należy zauważyć, że możliwość zastosowania alokacji pośredniej, tj. w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, występuje wyłącznie w sytuacji, gdy dokonanie bezpośredniej alokacji nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych. Jak bowiem wskazał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 września 2013 r. (sygn. ITPP2/443-493/13/AK) „(...) o dopuszczalności stosowania metody rozliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną w żadnym razie nie mogą decydować względy natury pragmatycznej czy też celowościowej. Zatem jeśli nawet podatnikowi byłoby wygodniej posługiwać się proporcją, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, to zawsze powinien przede wszystkim poszukiwać możliwości wyodrębnienia kwot podatku”.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym kwoty podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Umów najmu terminali POS, zakupem terminali POS, czynszem najmu terminali POS oraz zakupem innych towarów i usług związanych z najmem terminali POS Akceptantom (tj. Dodatkowych towarów i usług), należy w całości i bezpośrednio zaalokować do zamierzonego przez Spółkę świadczenia usług najmu terminali POS na rzecz Akceptantów i do obrotu uzyskiwanego przez Spółkę z tytułu tych czynności, podlegającego opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej. Spółka zamierza nabywać lub najmować przedmiotowe terminale POS z zamiarem gospodarczym uzyskiwania przychodów z ich najmu lub podnajmu.

Co więcej, zważywszy, że wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę z tytułu zawartych Umów najmu terminali POS co do zasady ma przewyższać koszty ich nabycia oraz koszty ich serwisowania/napraw, postępowanie takie należy uznać za racjonalne ekonomicznie, ponieważ Spółka będzie uzyskiwać z tej gałęzi działalności zysk.

Dodatkowo, można wyobrazić sobie hipotetyczną sytuację, w której Spółka w ramach swojej działalności poprzestaje na samym tylko wynajmie terminali POS. W takim przypadku nadal byłby to racjonalny model biznesowy pozwalający na utrzymanie rentowności Spółki.

W tym kontekście usługi świadczone przez Spółkę w ramach obsługi transakcji płatniczych należy uznać za odrębną sferę działalności Spółki przynoszącą jej dochody niezależnie od zawieranych Umów najmu terminali POS i związaną z innego typu kosztami (np. koszt dzierżawy łączy transmisji danych, kart GPRS, potrzebnego do świadczenia tych usług oprogramowania).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w praktyce nie ma przeszkód, aby usługi w ramach obsługi transakcji płatniczych były świadczone przez Spółkę przy wykorzystaniu terminali POS innych niż te oddane przez Spółkę do używania Akceptantom na podstawie umów najmu terminali POS. Mogą występować takie sytuacje, w których Terminal POS nie będzie własnością Spółki, ale będzie należeć do Akceptanta. W takim przypadku Spółka nie będzie ponosić wydatków na zakup terminala POS, jego serwisowania, instalację itp. i świadczyć będzie jedynie usługę obsługi transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych. Tym samym usługi najmu terminali POS będą świadczone przez Spółkę niezależnie od usług obsługi transakcji bezgotówkowych.

Z drugiej strony, można wyobrazić sobie sytuację, w której Spółka świadczyłaby wyłącznie usługi w ramach obsługi transakcji płatniczych, nie nabywając przy tym i nie wynajmując nikomu Terminali POS, i także byłby to ekonomicznie uzasadniony model działalności gospodarczej.

Dodatkowych argumentów przemawiających za prawidłowością stanowiska Spółki dostarcza analiza charakteru prawnego umowy najmu terminali POS. Jest to umowa nazwana, zdefiniowana w art. 659 kodeksu cywilnego. W świetle tego przepisu przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Wraz z oddaniem najemcy rzeczy do używania przedmiot najmu przestaje znajdować się we władztwie i dyspozycji wynajmującego. W konsekwencji wynajmujący (w analizowanej sprawie - Spółka) nie jest uprawniony do dalszego korzystania z przedmiotu najmu (w analizowanej sprawie - terminali POS). Spółka, zakupując terminale POS celem ich odpłatnego wynajęcia, nie ma pewności, czy będzie mogła wykorzystać je do świadczenia usług zwolnionych z VAT w ramach obsługi transakcji płatniczych.

Warunkiem odliczenia podatku VAT naliczonego w całości jest możliwość ustalenia bezpośredniego związku pomiędzy dokonywanymi zakupami a transakcjami uprawniającymi do odliczenia. Pojęcie związku bezpośredniego (tzw. direct and immediate link) zostało określone w orzecznictwie ETS, Wypracowana linia orzecznictwa została zaprezentowana między innymi w wyroku BLP Group Plc przeciwko Commisioners of Customs Excise (C-4/94). Trybunał stwierdził m.in., że: „ art. 17(5) określa zasady mające zastosowanie do prawa do odliczenia VAT w przypadku, gdy VAT dotyczy towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika „zarówno do transakcji objętych ust. 2 i 3, w odniesieniu do których podatek od wartości dodanej podlega odliczeniu, jak i do transakcji w odniesieniu do których podatek VAT jest nieodliczalny”. Użycie w tym przepisie słów „do transakcji” wskazuje, że aby powstało prawo do odliczenia zgodnie z ust. 2, przedmiotowe towary lub usługi muszą pozostawać w bezpośrednim związku z transakcjami podlegającymi opodatkowaniu, a także, że ostateczny cel realizowany przez podatnika nie ma w tym zakresie znaczenia”.

Odnosząc tę regułę do wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przesłanką do odliczenia całego podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Umów najmu terminali POS, nabycia terminali POS, czynszu najmu terminali POS oraz zakupu innych towarów i usług związanych z najmem terminali POS Akceptantom (tj. Dodatkowych towarów i usług), jest możliwość ustalenia bezpośredniego związku pomiędzy tymi wydatkami a sprzedażą opodatkowaną. W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie ulega wątpliwości, że wydatki związane z nabyciem Umów najmu terminali POS, nabyciem terminali POS, czynszem najmu terminali POS oraz Dodatkowymi towarami i usługami będą nierozłącznie oraz bezpośrednio związane z planowaną przez Spółkę działalnością opodatkowaną VAT, tj. świadczeniem usług najmu terminali POS. Oczywistym jest bowiem to, iż nabycie przedmiotowych towarów będzie warunkiem wykonywania podlegających opodatkowaniu VAT usług najmu terminali POS na rzecz Akceptantów.

Spółka jest zatem w stanie dokonać bezpośrednio przyporządkowania podatku naliczonego zapłaconego w związku z powyższymi wydatkami do dokonywanych czynności opodatkowanych - usług udostępnienia terminali FOS. Jednocześnie należy podkreślić, iż brak jest tu możliwości dokonania jakiejkolwiek odmiennej alokacji dokonywanych zakupów. W szczególności, brak jest możliwości bezpośredniego powiązania wydatków związanych z zakupem i funkcjonowaniem terminali POS a sprzedażą usług finansowych.

Ponadto, terminale POS, jak wskazano w stanie faktycznym, mają potencjalnie dużo szersze zastosowanie, aniżeli tylko dokonywanie płatności instrumentami płatniczymi. Możliwe są zatem sytuacje, w których Akceptanci w danym okresie rozliczeniowym będą wykorzystywać terminale POS wyłącznie do dokonywania czynności innych niż realizacja transakcji płatniczych, np. sprzedaży doładować do telefonów pre-paid, osiągając przy tym przychody nie mające wpływu na wartość wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu usług związanych z usługami finansowymi. Co więcej, możliwe są także sytuacje, gdy Akceptanci nie skorzystają przy pomocy terminala POS z usług finansowych, gdyż żaden z ich klientów nie wyrazi woli zapłaty za nabyte towary lub usługi za pomocą instrumentu płatniczego. W dalszym ciągu jednak, pomimo braku rozliczeń transakcji finansowych za pomocą terminala POS, Akceptanci będą zobligowani do uiszczenia czynszu z tytułu korzystania z urządzenia (terminala POS), w identycznej wysokości, w jakiej byliby nim obciążeni przy przyjmowaniu wielu transakcji bezgotówkowych.

Z uwagi na powyższe, istotne jest wyraźne rozgraniczenie pomiędzy usługami finansowymi świadczonymi przez Spółkę, a usługami udostępnienia (najmu) terminali POS najemcom.

Należy podkreślić, że w przypadku istnienia możliwości ustalenia bezpośredniego związku pomiędzy dokonywanymi zakupami a działalnością opodatkowaną podatnik nie może dokonywać rozliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem WSS. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, rozliczenie współczynnikiem następuje wyłącznie w przypadku, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot związanych ze sprzedażą opodatkowaną (dającą prawo do odliczenia VAT). Jak wskazano powyżej, w przedmiotowej sprawie Spółka będzie w stanie dokonać takiego bezpośredniego przyporządkowania i wyodrębnić koszty nabycia Umów najmu terminali POS, nabycia terminali POS, czynszu najmu terminali POS oraz Dodatkowych towarów i usług, które będą bezpośrednio związane ze świadczoną przez Spółkę usługą najmu. Jednocześnie należy podkreślić, że w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie ma możliwości dokonania odmiennego niż powyższe przyporządkowania omawianych w niniejszym wniosku wydatków. W szczególności, nie jest możliwe bezpośrednie powiązanie wydatków związanych z zakupem i funkcjonowaniem terminali POS ze sprzedażą usług zwolnionych z VAT, polegających na obsłudze transakcji płatniczych.

Tym samym, mając na uwadze, że:

 • Spółka będzie dokonywać wydatków związanych z terminalami POS z zamiarem gospodarczym uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu ich najmu na rzecz Akceptantów, który to najem jest opodatkowany podstawową stawką podatku VAT (23%),
 • działalność Spółki w zakresie obsługi transakcji płatniczych, traktowana jako świadczenie usług zwolnionych z VAT, nie jest wyłącznie uzależniona od uprzedniego zakupu terminali POS przez Spółkę, najmu terminali POS czy też wynajęcia zakupionych terminali POS Akceptantom,

należy stwierdzić, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie znajdą zastosowania przepisy art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Jednocześnie, zważywszy, że zakupy związane z terminalami POS bezpośrednio wykorzystywane są przez nią do uzyskiwania przychodów ze świadczonej usługi najmu tych terminali na rzecz Akceptantów, która to usługa jest opodatkowana VAT wg stawki podstawowej, należy uznać, że zgodnie z art. 86 ust. 1, art. 90 ust. 1 oraz 2 ustawy o VAT Spółka jest uprawniona do odliczenia całej kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty nabycia Umów najmu terminali POS, nabycia przez Spółkę terminali POS, czynsz najmu terminali POS oraz dodatkowych towarów i usług (takich m.in. prowizja na rzecz Banku, koszty nabycia usług instalacji i deinstalacji terminali POS, koszty nabycia oprogramowania oraz skonfigurowania terminali POS, bieżącej obsługi serwisowej, pogwarancyjnej naprawy terminali POS).

Spółka pragnie zwrócić uwagę, iż w bardzo zbliżonym stanie faktycznym prawo Wnioskodawcy do odliczenia całego podatku VAT naliczonego przy nabyciu terminali POS oraz zakupie towarów i usług związanych z ich udostępnieniem Akceptantom potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z dnia 2 listopada 2012 roku sygn. akt IPPP2/443-866/12-2/RR oraz w interpretacji z dnia 6 maja 2014 r. sygn. akt IPPP3/443-156/14-2/LK na rzecz spółki z Grupy.

Powyższy pogląd został również potwierdzony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2008 r. (IP-PP2-443-713/2008-2/SAP), wydanej w podobnym stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie, tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.