Usługi najmu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi najmu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
paź

Istota:

Sposób opodatkowania usług najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z dodatkowymi opłatami.

Fragment:

Jeżeli jednak strony umowy najmu postanowią, że Wnioskodawca (wynajmujący) obciąża najemcę kosztem podatku od nieruchomości, wówczas koszt ten stanowi element cenotwórczy usługi najmu. Z uwagi na powyższe, opodatkowaniu nie podlega koszt podatku od nieruchomości, ale usługa najmu, w której jako element kalkulacyjny znajduje się koszt ww. podatku od nieruchomości. Zatem koszt podatku od nieruchomości stanowiący element świadczenia należnego z tytułu umowy najmu stanowi wraz z czynszem zapłatę będącą podstawą opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu świadczenia usług najmu. W świetle powyższego podatek od nieruchomości stanowi element rozliczeń z biorącym lokal w najem, jest on należnością wynikającą z odpłatnego świadczenia usługi najmu i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach właściwych dla wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego tak jak czynsz. Kwota odpowiadająca wysokości podatku od nieruchomości, którym Wnioskodawca obciąża najemcę lokalu użytkowego stanowi wynagrodzenie za usługę najmu. Koszt ten – pomimo że stanowi odrębny element rozliczeń z najemcą – jest nierozerwalnie związany ze świadczeniem usługi najmu i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT tak jak usługa najmu lokalu użytkowego (czynsz), tj. stawką podstawową w wysokości 23%.

2017
2
sie

Istota:

W zakresie zwolnienia od opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawczynię usług najmu nieruchomości.

Fragment:

W analizowanym zdarzeniu Wnioskodawczyni świadczy usługi najmu nieruchomości (domu) w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Natomiast charakter usług najmu wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ww. art. 15 ust. 2 ustawy, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na to, czy przedmiot najmu stanowi własność prywatną. Należy wskazać również, że w okolicznościach, w których właściciel majątku wykorzystuje go w sposób ciągły do celów zarobkowych przesądza o tym, że majątek nie jest majątkiem prywatnym. Zatem, nie można uznać aby w niniejszej sprawie świadczenie usługi najmu domu było czynnością z zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Wnioskodawczyni wynajmując z majątku prywatnego dom działa w charakterze podatnika podatku VAT, gdyż czynność ta wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Przy czym Wnioskodawczyni w momencie dokonania rejestracji utraciła prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2017
1
lut

Istota:

W zakresie zastosowania właściwych stawek podatku VAT dla usługi najmu oraz usług związanych z eksploatacją lokalu i zaopatrzeniem w wodę, uznania Wnioskodawcy za świadczącego usługi związane z eksploatacją lokalu i zaopatrzeniem w wodę oraz określenia właściwych składników składających na świadczoną usługę najmu.

Fragment:

W interpretacji Organ wskazał, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi „ udostępniania mediów ” polegające na dostarczeniu do lokali użytkowych i mieszkalnych wody, energii cieplnej, a także wywóz nieczystości stanowią element składowy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi najmu. Tak więc przedmiotem świadczenia jest usługa najmu, natomiast opłaty za dostawę tzw. „ mediów ” należne wynajmującemu od najemcy stanowią część należności z tytułu usługi najmu. W konsekwencji ww. koszty ponoszone przez wynajmującego łącznie stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu. Zatem opłaty eksploatacyjne lokali są składnikiem wynagrodzenia Wnioskodawcy za świadczenie usług najmu lokali i powinny być opodatkowane jednolitą stawką podatku VAT właściwą dla usług najmu (lokali użytkowych - 23%, lokali mieszkalnych - stawka zwolniona - o ile są spełnione wszystkie warunki przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT). Wydana interpretacja była przedmiotem skargi złożonej przez Wnioskodawcę. W dniu 4 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał w niniejszej sprawie wyrok sygn. akt III SA/Wa 3057/12, w którym uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Sąd podkreślił, że we wniosku o wydanie interpretacji Skarżąca jednoznacznie wskazała, że umowa najmu, na podstawie której wynajmuje ona lokale mieszkalne, wyraźnie oddziela opłaty najemców z tytułu czynszu od opłat z tytułu dostaw mediów, które zgodnie z umową najmu będą przez wynajmującego refakturowane najemcom.

2017
1
lut

Istota:

W zakresie zastosowania właściwych stawek podatku VAT dla usługi najmu oraz usług związanych z eksploatacją lokalu i zaopatrzeniem w wodę, uznania Wnioskodawcy za świadczącego usługi związane z eksploatacją lokalu i zaopatrzeniem w wodę oraz określenia właściwych składników składających na świadczoną usługę najmu (pytania nr 1-4)

Fragment:

W interpretacji Organ wskazał, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi „ udostępniania mediów ” polegające na dostarczeniu do lokali użytkowych i mieszkalnych wody, energii cieplnej, a także wywóz nieczystości stanowić będą element składowy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi najmu. Tak więc przedmiotem świadczenia będzie usługa najmu, natomiast opłaty za dostawę tzw. „ mediów ” należne wynajmującemu od najemcy stanowić będą część należności z tytułu usługi najmu. W konsekwencji ww. koszty ponoszone przez wynajmującego łącznie stanowić będą obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu. Zatem opłaty eksploatacyjne lokali będą składnikiem wynagrodzenia Wnioskodawcy za świadczenie usług najmu lokali i powinny być opodatkowane jednolitą stawką podatku VAT właściwą dla usług najmu (lokali użytkowych - 23%, lokali mieszkalnych - stawka zwolniona - o ile są spełnione wszystkie warunki przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT). Wydana interpretacja była przedmiotem skargi złożonej przez Wnioskodawcę. W dniu 4 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał w niniejszej sprawie wyrok sygn. akt III SA/Wa 3058/12, w którym uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Sąd podkreślił, że we wniosku o wydanie interpretacji Skarżąca jednoznacznie wskazała, że umowa najmu, na podstawie której wynajmuje ona lokale mieszkalne, wyraźnie oddziela opłaty najemców z tytułu czynszu od opłat z tytułu dostaw mediów, które zgodnie z umową najmu będą przez wynajmującego refakturowane najemcom.

2016
10
sie

Istota:

Kompleksowe opodatkowanie świadczenia usług najmu oraz dostawy mediów.

Fragment:

W związku z powyższym, Wynajmujący powinien wystawić fakturę ze stawką VAT właściwą dla usług najmu (lokale mieszkalne - stawka „ zw ”), a podstawa opodatkowania powinna obejmować także koszty dostawy mediów oraz koszty innych opłat eksploatacyjnych. Usługa pomocnicza, taka jak zapewnienie dostępu do wody czy energii nie stanowi bowiem celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi zasadniczej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Podział na usługi zasadnicze i pomocnicze ma znaczenie z punktu widzenia zastosowania właściwej stawki VAT. Usługa zasadnicza i pomocnicza opodatkowana jest taką samą stawką podatku. Bez usługi podstawowej - usługi najmu - odsprzedaż ww. mediów utraciłaby swój sens. Ponadto w przypadku umowy najmu przedmiotem świadczenia na rzecz najemców jest usługa główna, tj. najem lokalu, a koszty dodatkowe - w tym opłaty z tytułu mediów - stanowią elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu. Z ekonomicznego punktu widzenia dopełniają one świadczenie zasadnicze i nie należy ich sztucznie oddzielać od tego świadczenia.

2016
12
maj

Istota:

Rozliczenie usług wynajmu maszyn, opakowań i akcesorii logistycznych świadczonych wraz z usługą transportu

Fragment:

(...) usługi najmu (wliczone w wartość usługi najmu), nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju, w przypadku otrzymania przedpłaty dla świadczonych usług najmu łącznie z transportem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usługi, a w przypadku nie wystawienia faktury lub wystawienia jej z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, natomiast w przypadku gdy nie określono terminu wystawienia faktury, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności za usługę. Natomiast samo otrzymanie przedpłaty nie rodzi obowiązku podatkowego jak i też nie rodzi obowiązku dokumentowania fakturą otrzymane przedpłaty. Jedynie w przypadku gdy ustalono w umowie termin uiszczenia przedpłaty, należy udokumentować tą przedpłatę fakturą, której wystawienie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego, w przypadku świadczenia usługi najmu, łącznie z transportem związanym z dostarczeniem usługobiorcy przedmiotu wynajmu, obowiązek podatkowy dla płatności odroczonej powstaje z chwilą wystawienia faktury, w przypadku nie wystawienia faktury lub wystawienia (...)

2016
6
kwi

Istota:

Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla wynajmu mieszkania

Fragment:

Należy też zauważyć, że jak już wcześniej wskazano, usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku VAT będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Powyższe dotyczy zarówno umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim, tj. w relacji wynajmujący – najemca – podnajemca. Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, że w analizowanej sprawie Wnioskodawca będzie świadczyć usługę najmu lokalu o charakterze mieszkalnym na rzecz najemcy (osobie prawnej bądź fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) – który będzie to mieszkanie podnajmować innym podmiotom w celach mieszkaniowych. W rezultacie usługa wynajmu ww. mieszkania spełnia przesłankę dotyczącą charakteru wynajmowanego mieszkania, jak również jest spełniona przesłanka mieszkaniowego celu wynajmu tego mieszkania, skoro umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a najemcą zawiera postanowienia, że mieszkanie to będzie podnajmowane na cel wyłącznie mieszkaniowy.

2016
5
mar

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług najmu lokali użytkowych wraz z dostawą mediów.

Fragment:

Zatem w związku z wprowadzoną z dniem 1 lipca 2013 r. zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za wywóz nieczystości stanowi nieodłączny element usługi najmu i powinna być traktowana jako jedna usługa z najmem (o ile wynajmujący decyduje się na „ przeniesienie ” jej kosztu na najemcę). Wnioskodawca obciążając najemców nieruchomości (wystawiając faktury) opłatami za wywóz nieczystości pobieranymi na zasadach obowiązujących od dnia 1 lipca 2013 r., jest zobowiązany do zastosowania stawki właściwej dla usługi zasadniczej, którą jest usługa najmu lokali użytkowych podlegająca opodatkowaniu wg stawki podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Usługi te stanowią w tym okresie element zasadniczej usługi najmu. Natomiast dostawę ww. mediów tj. sprzedaż wody, odprowadzanie ścieków komunalnych, energii elektrycznej, energii cieplnej należy traktować odrębnie od usługi najmu i udokumentować poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę na podmiot będący faktycznym odbiorcą świadczenia faktury. Przy czym usługi dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0 i 36.00.30.0) wymienione odpowiednio w poz. 140 i 141 załącznika nr 3 do ustawy będą podlegały opodatkowaniu VAT w wysokości 8% stosownie do art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 140 lub 141 zał. nr 3 oraz w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

2016
14
lut

Istota:

Rozliczenie mediów.

Fragment:

A zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, iż choć usługi dostarczania mediów są bez wątpienia związane z usługą najmu, to nie są one co do zasady konstytutywne dla usługi najmu. W praktyce występują jednak sytuacje, gdzie strony umowy najmu wyraźnie postanowią, że w cenę usługi najmu będą wliczane także inne opłaty, np. opłaty za media i będą razem fakturowane. Wówczas, zdaniem Spółki, dostawy towarów i świadczenie usług związanych z dostawa mediów będą stanowiły czynności składające się na jedno świadczenie złożone, jaką jest usługa najmu i będą podlegały opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla świadczenia zasadniczego, tj. usługi najmu (23%). W przypadku Umów zawieranych przez Spółkę, kwestia fakturowania Kosztów Mediów na Najemcę jest zawsze regulowana osobno od czynszu najmu. W każdym przypadku Spółka wystawia na Najemców osobne faktury VAT za czynsz oraz osobno za Koszty Mediów. Zgodnie z art. 8 ust. 2a oraz art. 30 ust. 3 Ustawy VAT, jeżeli podatnik działający we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi, zaś podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług pomniejszona o kwotę podatku.

2016
31
sty

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia z tytułu wydatków dotyczących zakupu usługi najmu terminali POS.

Fragment:

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie ulega wątpliwości, że wydatki związane z nabyciem Umów najmu terminali POS, nabyciem terminali POS, czynszem najmu terminali POS oraz Dodatkowymi towarami i usługami będą nierozłącznie oraz bezpośrednio związane z planowaną przez Spółkę działalnością opodatkowaną VAT, tj. świadczeniem usług najmu terminali POS. Oczywistym jest bowiem to, iż nabycie przedmiotowych towarów będzie warunkiem wykonywania podlegających opodatkowaniu VAT usług najmu terminali POS na rzecz Akceptantów. Spółka jest zatem w stanie dokonać bezpośrednio przyporządkowania podatku naliczonego zapłaconego w związku z powyższymi wydatkami do dokonywanych czynności opodatkowanych - usług udostępnienia terminali FOS. Jednocześnie należy podkreślić, iż brak jest tu możliwości dokonania jakiejkolwiek odmiennej alokacji dokonywanych zakupów. W szczególności, brak jest możliwości bezpośredniego powiązania wydatków związanych z zakupem i funkcjonowaniem terminali POS a sprzedażą usług finansowych. Ponadto, terminale POS, jak wskazano w stanie faktycznym, mają potencjalnie dużo szersze zastosowanie, aniżeli tylko dokonywanie płatności instrumentami płatniczymi. Możliwe są zatem sytuacje, w których Akceptanci w danym okresie rozliczeniowym będą wykorzystywać terminale POS wyłącznie do dokonywania czynności innych niż realizacja transakcji płatniczych, np. sprzedaży doładować do telefonów pre-paid, osiągając przy tym przychody nie mające wpływu na wartość wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu usług związanych z usługami finansowymi.