Usługi najmu | Interpretacje podatkowe

Usługi najmu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi najmu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kompleksowe opodatkowanie świadczenia usług najmu oraz dostawy mediów.
Fragment:
W związku z powyższym, Wynajmujący powinien wystawić fakturę ze stawką VAT właściwą dla usług najmu (lokale mieszkalne - stawka „ zw ”), a podstawa opodatkowania powinna obejmować także koszty dostawy mediów oraz koszty innych opłat eksploatacyjnych. Usługa pomocnicza, taka jak zapewnienie dostępu do wody czy energii nie stanowi bowiem celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi zasadniczej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Podział na usługi zasadnicze i pomocnicze ma znaczenie z punktu widzenia zastosowania właściwej stawki VAT. Usługa zasadnicza i pomocnicza opodatkowana jest taką samą stawką podatku. Bez usługi podstawowej - usługi najmu - odsprzedaż ww. mediów utraciłaby swój sens. Ponadto w przypadku umowy najmu przedmiotem świadczenia na rzecz najemców jest usługa główna, tj. najem lokalu, a koszty dodatkowe - w tym opłaty z tytułu mediów - stanowią elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu. Z ekonomicznego punktu widzenia dopełniają one świadczenie zasadnicze i nie należy ich sztucznie oddzielać od tego świadczenia.
2016
10
sie

Istota:
Rozliczenie usług wynajmu maszyn, opakowań i akcesorii logistycznych świadczonych wraz z usługą transportu
Fragment:
(...) usługi najmu (wliczone w wartość usługi najmu), nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju, w przypadku otrzymania przedpłaty dla świadczonych usług najmu łącznie z transportem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usługi, a w przypadku nie wystawienia faktury lub wystawienia jej z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, natomiast w przypadku gdy nie określono terminu wystawienia faktury, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności za usługę. Natomiast samo otrzymanie przedpłaty nie rodzi obowiązku podatkowego jak i też nie rodzi obowiązku dokumentowania fakturą otrzymane przedpłaty. Jedynie w przypadku gdy ustalono w umowie termin uiszczenia przedpłaty, należy udokumentować tą przedpłatę fakturą, której wystawienie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego, w przypadku świadczenia usługi najmu, łącznie z transportem związanym z dostarczeniem usługobiorcy przedmiotu wynajmu, obowiązek podatkowy dla płatności odroczonej powstaje z chwilą wystawienia faktury, w przypadku nie wystawienia faktury lub wystawienia (...)
2016
12
maj

Istota:
Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla wynajmu mieszkania
Fragment:
Należy też zauważyć, że jak już wcześniej wskazano, usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku VAT będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Powyższe dotyczy zarówno umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim, tj. w relacji wynajmujący – najemca – podnajemca. Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, że w analizowanej sprawie Wnioskodawca będzie świadczyć usługę najmu lokalu o charakterze mieszkalnym na rzecz najemcy (osobie prawnej bądź fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) – który będzie to mieszkanie podnajmować innym podmiotom w celach mieszkaniowych. W rezultacie usługa wynajmu ww. mieszkania spełnia przesłankę dotyczącą charakteru wynajmowanego mieszkania, jak również jest spełniona przesłanka mieszkaniowego celu wynajmu tego mieszkania, skoro umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a najemcą zawiera postanowienia, że mieszkanie to będzie podnajmowane na cel wyłącznie mieszkaniowy.
2016
6
kwi

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług najmu lokali użytkowych wraz z dostawą mediów.
Fragment:
Zatem w związku z wprowadzoną z dniem 1 lipca 2013 r. zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za wywóz nieczystości stanowi nieodłączny element usługi najmu i powinna być traktowana jako jedna usługa z najmem (o ile wynajmujący decyduje się na „ przeniesienie ” jej kosztu na najemcę). Wnioskodawca obciążając najemców nieruchomości (wystawiając faktury) opłatami za wywóz nieczystości pobieranymi na zasadach obowiązujących od dnia 1 lipca 2013 r., jest zobowiązany do zastosowania stawki właściwej dla usługi zasadniczej, którą jest usługa najmu lokali użytkowych podlegająca opodatkowaniu wg stawki podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Usługi te stanowią w tym okresie element zasadniczej usługi najmu. Natomiast dostawę ww. mediów tj. sprzedaż wody, odprowadzanie ścieków komunalnych, energii elektrycznej, energii cieplnej należy traktować odrębnie od usługi najmu i udokumentować poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę na podmiot będący faktycznym odbiorcą świadczenia faktury. Przy czym usługi dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0 i 36.00.30.0) wymienione odpowiednio w poz. 140 i 141 załącznika nr 3 do ustawy będą podlegały opodatkowaniu VAT w wysokości 8% stosownie do art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 140 lub 141 zał. nr 3 oraz w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.
2016
5
mar

Istota:
Rozliczenie mediów.
Fragment:
A zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, iż choć usługi dostarczania mediów są bez wątpienia związane z usługą najmu, to nie są one co do zasady konstytutywne dla usługi najmu. W praktyce występują jednak sytuacje, gdzie strony umowy najmu wyraźnie postanowią, że w cenę usługi najmu będą wliczane także inne opłaty, np. opłaty za media i będą razem fakturowane. Wówczas, zdaniem Spółki, dostawy towarów i świadczenie usług związanych z dostawa mediów będą stanowiły czynności składające się na jedno świadczenie złożone, jaką jest usługa najmu i będą podlegały opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla świadczenia zasadniczego, tj. usługi najmu (23%). W przypadku Umów zawieranych przez Spółkę, kwestia fakturowania Kosztów Mediów na Najemcę jest zawsze regulowana osobno od czynszu najmu. W każdym przypadku Spółka wystawia na Najemców osobne faktury VAT za czynsz oraz osobno za Koszty Mediów. Zgodnie z art. 8 ust. 2a oraz art. 30 ust. 3 Ustawy VAT, jeżeli podatnik działający we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi, zaś podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług pomniejszona o kwotę podatku.
2016
14
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia z tytułu wydatków dotyczących zakupu usługi najmu terminali POS.
Fragment:
W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie ulega wątpliwości, że wydatki związane z nabyciem Umów najmu terminali POS, nabyciem terminali POS, czynszem najmu terminali POS oraz Dodatkowymi towarami i usługami będą nierozłącznie oraz bezpośrednio związane z planowaną przez Spółkę działalnością opodatkowaną VAT, tj. świadczeniem usług najmu terminali POS. Oczywistym jest bowiem to, iż nabycie przedmiotowych towarów będzie warunkiem wykonywania podlegających opodatkowaniu VAT usług najmu terminali POS na rzecz Akceptantów. Spółka jest zatem w stanie dokonać bezpośrednio przyporządkowania podatku naliczonego zapłaconego w związku z powyższymi wydatkami do dokonywanych czynności opodatkowanych - usług udostępnienia terminali FOS. Jednocześnie należy podkreślić, iż brak jest tu możliwości dokonania jakiejkolwiek odmiennej alokacji dokonywanych zakupów. W szczególności, brak jest możliwości bezpośredniego powiązania wydatków związanych z zakupem i funkcjonowaniem terminali POS a sprzedażą usług finansowych. Ponadto, terminale POS, jak wskazano w stanie faktycznym, mają potencjalnie dużo szersze zastosowanie, aniżeli tylko dokonywanie płatności instrumentami płatniczymi. Możliwe są zatem sytuacje, w których Akceptanci w danym okresie rozliczeniowym będą wykorzystywać terminale POS wyłącznie do dokonywania czynności innych niż realizacja transakcji płatniczych, np. sprzedaży doładować do telefonów pre-paid, osiągając przy tym przychody nie mające wpływu na wartość wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu usług związanych z usługami finansowymi.
2016
31
sty

Istota:
Miejsce świadczenia usług najmu lokali.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowego określenia miejsca świadczenia przedmiotowych usług najmu Lokali. Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe do powołanych w sprawie przepisów prawa należy stwierdzić, że miejsce świadczenia usług najmu Lokali znajduje się w miejscu położenia nieruchomości, z którą te usługi są związane tj. w Polsce. Przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę niewątpliwie pozostają w ścisłym związku z nieruchomością położoną w Polsce a tym samym wypełniają dyspozycję art. 28e ustawy. Zatem niezależnie od charakteru/siedziby nabywcy usług (najemcy) świadczone usługi, na podstawie art. 28e ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce według stawki właściwej dla przedmiotowego świadczenia a Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić fakturę z podatkiem VAT należnym. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
24
lis

Istota:
Wnioskodawca korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, nie jest zobowiązany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentującej świadczenie usług najmu nieruchomości na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zażądał jej wystawienia.
Fragment:
Reasumując należy stwierdzić, że Wnioskodawca korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, nie jest zobowiązany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentującej świadczenie usług najmu nieruchomości pod przyczepy campingowe na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zażądał jej wystawienia. Wnioskodawca może jednak dobrowolnie (bez żądania nabywcy), wystawić fakturę na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, zawierającą dane zgodnie z § 3 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego. W zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychodów z udostępniania terenu pod przyczepy kempingowe, wydano odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
29
kwi

Istota:
Posiadanie statusu podatnika podatku VAT z tytułu świadczenia usług najmu, korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na wysokość sprzedaży oraz obowiązek wystawienia faktury VAT na żądanie kontrahenta
Fragment:
Wątpliwości Zainteresowanej sprowadzają się do ustalenia czy jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT z tytułu świadczenia usług najmu. Jak stwierdzono w odpowiedzi na poprzednie pytania Zainteresowana z tytułu świadczenia usług najmu lokalu mieszkalnego jest podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą, lecz z uwagi na wysokość sprzedaży korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. W związku z tym generalnie na podstawie art. 106b ust. 2 ustawy o VAT jest zwolniona z wystawiania faktur dokumentujących te usługi. Aczkolwiek w sytuacji, gdy kontrahent zażąda takiego dokumentu potwierdzającego świadczenie usług wówczas Zainteresowana jest zobowiązana do wystawienia faktury. Bez znaczenia na gruncie ustawy o VAT jest, że umowa najmu nie przewiduje dokonywania płatności na podstawie faktury VAT. Z uwagi na opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że Zainteresowana jest zobowiązana do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentującej świadczenie usług najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT. Zatem stanowisko Zainteresowanej w zakresie pytania nr 3 należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.
2015
3
kwi

Istota:
Świadczenie usługi najmu wraz ze świadczeniami dodatkowymi stanowi jedną usługę, do podstawy opodatkowania należy doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej tj. dla usługi najmu urządzenia przemysłowego w wysokości 23%.
Fragment:
Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że w przypadku umowy najmu przedmiotem świadczenia na rzecz najemcy jest usługa główna, tj. najem urządzenia przemysłowego, a koszty dodatkowe, stanowią elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu, bowiem z ekonomicznego punktu widzenia dopełniają świadczenie zasadnicze i nie należy ich sztucznie oddzielać od tego świadczenia. Świadczenia te są bowiem nierozerwalnie związane z usługą najmu, jako konieczne do korzystania z przedmiotu najmu i mające w stosunku do niej charakter poboczny. W związku z tym, że świadczenie usługi najmu wraz ze świadczeniami dodatkowymi stanowi jedną usługę, do podstawy opodatkowania należy doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej tj. dla usługi najmu urządzenia przemysłowego w wysokości 23%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
20
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.