ITPB1/415-941/11/PSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w opisanej sytuacji (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) może Pan opodatkowywać dochody „podatkiem liniowym”, świadcząc usługi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli jednocześnie jest Pan prezesem zarządu tej spółki oraz posiada 100% udziałów spółki, a świadczone usługi nie pokrywają się z zakresem obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2011 r. (data wpływu 8 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. „podatkiem liniowym” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. „podatkiem liniowym”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zatrudniony jest Pan na stanowisku prezesa zarządu w spółce z o. o., będąc jednocześnie 100% właścicielem spółki. W lipcu 2011 r. rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej. Obecnie jest jednocześnie pracownikiem spółki z o. o. i świadczy usługi na rzecz tej spółki jako osoba fizyczna. Usługi świadczone na rzecz spółki nie pokrywają się z zakresem obowiązków jakie wynikają z zajmowanego stanowiska, są to między innymi: wynajem nieruchomości, wypożyczanie narządzi i maszyn, usługi informatyczne i teleinformatyczne, usługi instalacyjne, hydrauliczne i elektryczne, usługi reklamowe (dystrybucja ulotek, opracowanie graficzne reklam).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) może Pan opodatkowywać dochody „podatkiem liniowym”, świadcząc usługi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli jednocześnie jest Pan prezesem zarządu tej spółki oraz posiada 100% udziałów spółki, a świadczone usługi nie pokrywają się z zakresem obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zabrania podatnikowi opodatkowanemu podatkiem liniowym świadczyć usługi na rzecz obecnego pracodawcy. Zakaz ten dotyczy usług wynikających z zakresu obowiązków umowy o pracę - więc świadczenie innych usług i korzystanie z podatku liniowego nie koliduje ze sobą czyli jest zgodne z prawem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacania zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Podkreślenia wymaga fakt, iż w świetle wyżej wskazanego przepisu wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Istotnym na gruncie przedmiotowej sprawy jest zatem zdefiniowanie jakiego rodzaju czynności wykonuje podatnik w ramach stosunku pracy oraz w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pełni Pan funkcję prezesa zarządu w spółce z o. o., będąc jednocześnie 100% właścicielem spółki. W lipcu 2011 r. rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej i świadczy usługi na rzecz tej spółki. Wskazuje Pan, iż usługi świadczone na rzecz spółki nie pokrywają się z zakresem obowiązków jakie wynikają z zajmowanego stanowiska. Usługi polegają m.in. na wynajmie nieruchomości, wypożyczaniu narządzi i maszyn, usługach informatycznych i teleinformatycznych, usługach instalacyjnych, hydraulicznych i elektrycznych, usługach reklamowych.

Wobec powyższego, w świetle art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanie przychodu z tytułu świadczenia przez Pana usług, w ramach indywidualnej pozarolniczej działalności gospodarczej, na rzecz spółki z o.o., w której jest Pan prezesem zarządu, nie pozbawia prawa do opodatkowania dochodu z tej działalności na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku. Mając powyższe na uwadze, tut. organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę tego, czy określone przez Pana czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej nie pokrywają się z zakresem obowiązków wynikających z pełnienia funkcji prezesa sp. z o.o.

Jeżeli w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.