Usługi na rzecz pracodawcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi na rzecz pracodawcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
2
wrz

Istota:

Skutki podatkowe z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników związanych z wykonywaniem pracy

Fragment:

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które regulują opodatkowanie dochodów osobistych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą”,, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 ustawy nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. W konsekwencji w przypadku świadczeń otrzymanych z tytułu stosunku pracy, dochodem pracownika jest nadwyżka otrzymanych lub postawionych do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, ponad koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 11 ustawy. Z tym, że dochodem podlegającym opodatkowaniu z tego źródła są wyłącznie te z ww. dochodów, które nie zostały wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy, lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Tym samym, dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie można wyłącznie utożsamiać z dochodem w sensie ekonomicznym.

2012
25
lut

Istota:

Czy w opisanej sytuacji (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) może Pan opodatkowywać dochody „podatkiem liniowym”, świadcząc usługi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli jednocześnie jest Pan prezesem zarządu tej spółki oraz posiada 100% udziałów spółki, a świadczone usługi nie pokrywają się z zakresem obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska?

Fragment:

W myśl art. 9a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacania zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Podkreślenia wymaga fakt, iż w świetle wyżej wskazanego przepisu wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w związku z ustanowieniem przez spółkę jawną opisanej powyżej hipoteki zabezpieczającej kredyty inwestycyjne udzielone spółce z o.o. przysługuje Wnioskodawcy w roku podatkowym 2010 oraz w latach podatkowych następnych prawo od opłacania od udziału w dochodach spółki jawnej podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%?

Fragment:

Zarówno Wnioskodawca jak i jego żona (wspólnik w spółce) w roku 2010 r. nie uzyskują z tytułu prawa do udziału w zysku spółki jawnej, przychodów ze świadczenia usług na rzecz pracodawcy, odpowiadających czynnościom jakie wykonywał lub wykonuje w 2010 r. w ramach stosunku pracy. Spółka jawna nie jest powiązana kapitałowo z Wnioskodawcą ani też nie jest spółką zależną, powiązanie powyższe odnosi się do powiązań kapitałowych o których mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Jedynym powiązaniem między spółką jawną, a Wnioskodawcą jest fakt, iż wspólnik spółki jawnej jest prezesem zarządu spółki z o.o., zatrudnionym w tej spółce na umowę o pracę. Spółka nie jest uprawniona do odpłatnego zabezpieczania kredytów bankowych na rzecz innych podmiotów oraz nie prowadzi odpłatnej działalności gospodarczej w tym zakresie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z ustanowieniem przez spółkę jawną opisanej powyżej hipoteki zabezpieczającej kredyty inwestycyjne udzielone spółce z o.o. przysługuje Wnioskodawcy w roku podatkowym 2010 oraz w latach podatkowych następnych prawo od opłacania od udziału w dochodach spółki jawnej podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%...

2011
1
maj

Istota:

W sprawie wyboru formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: przy wyborze formy opodatkowania działalności gospodarczej posłużyła się Pani brzmieniem art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Pani zdaniem wybór formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych działalności gospodarczej jest słuszny. Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy – zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej spółką. W art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawodawca zawarł, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

2011
1
maj

Istota:

Czy mogę korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym ?

Fragment:

Na podstawie umowy o współpracę,świadczy Pani następujące usługi : - zastępstwo procesowe i prawne klientów kancelarii przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej ; - sporządzanie opracowań i opinii prawnych na rzecz klientów kancelarii ; - koordynowanie i nadzór merytoryczny pracy zespołów tworzonych do większych projektów - czuwanie na stroną finansową sprawy prowadzonej dla klienta ; - prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej kancelarii ; - opracowywanie publikacji prasowych ; - uczenie młodszych prawników. Według Pani stanowiska czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej nie odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy – w momencie rozpoczęcia usług na rzecz kancelarii całkowicie zaprzestała Pani wykonywać czynności pomocnicze i rozpoczęła samodzielnie świadczyć pomoc prawną, której wcześniej nie wykonywała z uwagi na brak stosownych uprawnień. Zgodnie z art. 9 a ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U.Nr.14 z 2000r poz. 176 z późniejszymi zmianami ),podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą wybrać sposób opodatkowania wymieniony w art. 30 c ustawy, o ile złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli (...)

2011
1
maj

Istota:

Możliwość opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm. ) podatnicy prowadzący działalność gospodarczą z zastrzeżeniem ust. 3 mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z tej działalności na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Przepis art. 9a ust. 3 w/w ustawy stanowi, że jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 uzyska z pozarolniczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: - wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub - wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym (...)

2011
1
maj

Istota:

1) Czy Wnioskodawca będzie miał możliwość opodatkowania osiągniętych przez siebie przychodów z działalności prowadzonej w ramach spółki osobowej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie przychodów ewidencjonowanych, w przypadku kiedy spółka ta będzie świadczyła usługi wyłącznie na rzecz byłego pracodawcy Wnioskodawcy?
2) Wnioskodawca pyta, czy jeżeli będzie miał możliwość opodatkowania swojej działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych nastąpi to od roku 2008 czy też dopiero 2009?

Fragment:

Wynika to z faktu, że w 2008 roku będzie prowadził działalność gospodarczą już drugi rok. Powołany natomiast przepis art. 8 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy znajduje zastosowanie tylko do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w roku podatkowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Natomiast treść art. 14 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

2011
1
maj

Istota:

Czy uzyskując przychody ze stosunku pracy, oraz z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, w ramach której świadczone są usługi na rzecz swojego pracodawcy w zakresie odmiennym niż czynności wynikające z zawartej umowy o pracę, można opodatkować dochody z działalności gospodarczej w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zdaniem Pana W. jak wynika ze stanowiska zawartego w ww. piśmie z dnia 15.01.2007r. charakter wykonywanych czynności w zakresie wynikającym z umowy o pracę jest odmienny, aniżeli zakres świadczonych usług na rzecz obecnego pracodawcy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym ma prawo do wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. w wysokości 19% podstawy opodatkowania (tzw. podatkiem liniowym). STANOWISKO ORGANU PODATKOWEGO: Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe. Przepisy art. 9a ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią: „Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3 mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania (...). Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania o którym mowa ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie mającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy z tytułu prowadzenia działalności samodzielnie w zakresie uzług analityczno-finansowych podatnik ma prawo do korzystania z liniowej stawki 19% na zasadach określonych w art. 9a ust. 2 w związku z art. 30c ustawy?

Fragment:

(...) wspólników: 1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub 2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowymw ramach stosunku pracy lub spółdzileczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c. Ponadto jest obowiązany również do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.W myśl art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Z powyższych przepisów wynika jasno, że z opodatkowania podatkiem liniowym nie mogą skorzystać podatnicy uzyskujący z pozarolniczej działalności gospodarczej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłęgo lub obecnego pracodawcy odpowiadające czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy.Ponieważ oświadczył Pan, że nie wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy i nie wykonuje w roku podatkowym usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz podmiotu, z którym zawarł umowę o pracę, to tylko w takim przypadku mopże Pan skorzystać z opodatkowania przychodów z tej działalności stawką 19%, na zasadach przewidzianych w art. 30c ww. ustawy o podatku dochodowym.

2011
1
mar

Istota:

Czy wybór liniowej formy opodatkowania jest właściwym w przypadku, gdy w miesiącu lutym rozpocząłem świadczyć usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy?

Fragment:

Po opisaniu powyższego stanu faktycznego sformułował pan następujące pytania: czy wybór liniowej formy opodatkowania był właściwy oraz czy zobowiązany będzie pan do składania właściwych deklaracji o wysokości osiągniętego od początku r. dochodu i wpłacania zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zajmując własne stanowisko, stwierdził pan, że wybór formy opodatkowania wynikający z postanowień art. 30c jest zasadny, ponieważ nastąpił on w miesiącu styczniu 2005 r., a podpisanie kontraktu w miesiącu lutym 2005 r., tak więc uważa pan, że w miesiącu styczniu 2005 r. nabył pan prawo do takiej formy opodatkowania i w pana ocenie jest ono niezbywalne . Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20.01 roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Artykuł 9a ust. 3 natomiast stanowi, że jeżeli podatnik, który (...)