Usługi na rzecz byłego pracodawcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi na rzecz byłego pracodawcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2008 r. (data wpływu 08.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych uzupełnionym pismem (z dnia 11.02.2009 r., data wpływu 16.02.2009 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-1347/08-2/IF z dnia 30.01.2009 r. (data nadania 30.01.2009 r., data doręczenia 11.02.2009 r.) w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08 grudnia 2008 r. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wykonując usługi na rzecz byłego pracodawcy można skorzystać z opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Zapytujący, od 1 czerwca 2005r., prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wykonywanie usług w zakresie oczyszczania, zamiatania ulic, placów i posesji, sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz wywóz nieczystości stałych. Usługi sklasyfikowane są wg PKD: 90.03.Z – usługi sanitarne i pokrewne,90.02.Z – gospodarowanie odpadami,74.70.Z – sprzątanie i czyszczenie obiektów. Do 31 maja 2005r. zapytujący był zatrudniony w firmie XXX Sp. z o.o. W ramach stosunku pracy pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz inspektora ds. transportu i utrzymania czystości.W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje na rzecz byłego pracodawcy usługi polegające na wykonywaniu czynności oczyszczania placów i ulic oraz sprzątania obiektów. Przy tak określonym stanie faktycznym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej może skorzystać z opodatkowania dochodów na zasadach (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy prowadząc działalność gospodarczą od września 2006 roku, polegającą na naprawie i konserwacji sprzętu ogrodniczego i budowlanego, opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, będę mógł w 2007 roku nawiązać współpracę z byłym pracodawcą, u którego byłem zatrudniony do 31.08.2006 r. na stanowisku „handlowiec”?

Fragment:

(...) lub co najmniej jeden ze wspólników przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Pan .......... był zatrudniony na stanowisku handlowiec do 31.08.2006 r. i rozpoczął działalność gospodarczą w dniu 10 września 2006 r. Podatnik w 2007 r. chce wykonywać usługi na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Art. 8 ust. 1 pkt. 6) odnosi się do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Zatem okolicznością wyłączającą możliwość opodatkowania ryczałtem jest wykonywanie działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy tylko w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia działalności. Wyłączenie to nie ma zastosowania w latach (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy uzyskując - w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - dochody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, nie odpowiadających czynnościom wykonywanym przezemnie w ramach stosunku pracy, mogę opodatkować dochody z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art.216 oraz art.14a §1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia potwierdzić stanowisko zawarte w Pani wniosku w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Panią we wniosku stanu faktycznego wynika, że od sierpnia 2004 r. jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora marketingu. W ramach tej umowy wykonuje Pani czynności związane z marketingiem i reklamą firmy. Jednocześnie jest Pani członkiem zarządu firmy, w której jest Pani zatrudniona, będącej komplementariuszem w innej spółce. Od czerwca 2005 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzi Pani działalność (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy jako wspólnik spółki cywilnej może Pani w 2007 r. opodatkować dochody z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2007 r., stwierdza, że podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, uzyskującemu przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy innych, niż wynikające ze stosunku pracy, przysługuje prawo wyboru opodatkowania 19% podatkiem liniowym. Pismem z dnia 06.02.2007 r., (data wpływu 14.02.2007 r.) zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka cywilna, której jest Pani wspólnikiem powstała i rozpoczęła działalność gospodarczą dnia 30.12.2005 r. z udziałem trzech wspólników, którzy w ramach tej spółki świadczyli i nadal świadczą usługi medyczne na rzecz dotychczasowego pracodawcy. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z podjęciem w roku podatkowym 2005 r. samodzielnej działalności gospodarczej będę uprawniona na podstawie art. 9a w związku z art. 30C ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do skorzystania z opodatkowania dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006 r. 19% podatkiem liniowym?

Fragment:

(...) przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy. W Pani przypadku stosunek pracy zakończył się w 2005 r., zatem w roku 2006 pozbawiona jest Pani prawa do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym świadcząc jednocześnie obecnie usługi na rzecz byłego pracodawcy, gdyż rok 2005 jest rokiem poprzedzającym rok podatkowy, w którym chce Pani skorzystać z opodatkowania dochodów 19% podatkiem liniowym. (...)