Usługi na majątku rzeczowym | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi na majątku rzeczowym. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
30
paź

Istota:

Zastosowanie stawki 0% na podstawie regulacji § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów.

Fragment:

Według regulacji ust. 2 powyższego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest: podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą; podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu. Zgodnie z brzmieniem ust. 6 tego artykułu, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7.

2012
15
wrz

Istota:

Czy Zainteresowany miał prawo traktować opisane usługi na przedstawionych maszynach, urządzeniach, robotach jako usługi na ruchomościach i określić miejsce świadczenia tych usług w oparciu o art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie uznać wykonane przez siebie usługi jako nieopodatkowane podatkiem VAT w Polsce?

Fragment:

W myśl bowiem art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Zatem z powyższego przepisu wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia. Przepis ten - jak wynika z jego brzmienia stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium, odniesienie się nie do podmiotu lecz do przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą mają być opodatkowane według miejsca jej położenia.

2011
1
paź

Istota:

Stawka 0% wobec towarów, które w wykonaniu czynności dostawy nie są bezpośrednio transportowane na terytorium innego kraju członkowskiego bowiem towary mają być przedmiotem wykonania na nich usług w Polsce a dopiero potem wywiezione z Polski

Fragment:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez terytorium kraju, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy, rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Wspólnoty (art. 2 pkt 4). W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w świetle art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Przy czym powyższy przepis, zgodnie z ust. 2 pkt 1 ww. artykułu, stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

2011
1
wrz

Istota:

Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do transakcji dostawy towarów na podatnika od wartości dodanej w przypadku, gdy towary są przeznaczone do wykonania na nich usług na terytorium kraju, przed ich wywozem na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Fragment:

Powyższy przepis, zgodnie z ust. 2 pkt 1 ww. artykułu, stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Ustęp 6 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010r., wskazuje, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy VAT, stawka podatku wynosi 22 % (…). Stosownie natomiast do art. 41 ust. 16 cyt. ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0 %, 3 % lub 7 % dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając: specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług; przebieg realizacji budżetu państwa; przepisy Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z treścią przepisu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Według jakiej stawki VAT powinny być opodatkowane usługi polegające na wymianie zużytych opon na nowe, wyważeniu kół, naprawy i wulkanizacji opon świadczone na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie mających siedziby, zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski? Czy usługę taką należy udokumentować w sposób, o którym mowa w § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.?

Fragment:

(...) świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług. W świetle powyższego istotnym jest ustalenie statusu usługobiorcy, na rzecz którego świadczona jest usługa. Usługi świadczone na rzecz podmiotów wymienionych w art. 28a są to m.in. czynności wykonywane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT lub działalność gospodarczą o podobnym charakterze prowadzoną na terenie innego niż Polska kraju. W konsekwencji, podmioty nie spełniające definicji zawartej w art. 28a ustawy nie są uważane za podatników dla celów określenia miejsca świadczenia usług. Ogólną zasadę dotyczącą miejsca świadczenia usług, dla potrzeb podatku od towarów i usług, określa art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności (art. 28b ust. 2 ustawy).

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka prawidłowo zastosowała 22% stawkę podatku za świadczoną usługę dla kontrahenta zagranicznego, jeżeli towary, na których wykonano usługę pozostały w kraju?

Fragment:

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności (art. 28b ust. 2 ustawy). Dla celów określenia miejsca świadczenia usług ustawodawca odrębnie zdefiniował pojęcie podatnika. I tak z art. 28a pkt 1 ustawy wynika, iż przez podatnika rozumie się: podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6, osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy, przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy na towarach mają zostać na terytorium kraju wykonane usługi na rzecz tego podatnika, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi, z powrotem przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione.

2011
1
sie

Istota:

Miejscem świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym, wykonywanych na terytorium Polski na rzecz Strony, jest miejsce gdzie Wnioskodawca posiada siedzibę i stosownie do art. 28b ustawy ww. usługi pozostają poza zakresem opodatkowania VAT w Polsce. Sam fakt zarejestrowania się podmiotu w Polsce dla potrzeb VAT nie jest równoznaczny z ustanowieniem stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.

Fragment:

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Generalna reguła dotycząca miejsca świadczenia usług wyrażona w art. 28b ust. 1 stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. W myśl ust. 2 powyższego przepisu w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności. Zatem dla właściwego określenia miejsca opodatkowania usług konieczne jest ustalenie, czy nabywca usługi posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności, czy usługa jest świadczona na potrzeby tego stałego miejsca prowadzenia działalności, zgodnie z zasadą opodatkowania konsumpcji oraz czy rejestracja dla celów podatku VAT w Polsce oznacza, że w Polsce powstanie stałe miejsce prowadzenia działalności.

2011
1
lip

Istota:

Zarówno przy „klasycznym” wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów jak i przy wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniem towarów konieczne jest aby podmiot który sprowadza towary na terytorium kraju dysponował tymi towarami jak właściciel. Natomiast jak wynika ze stanu faktycznego przedmiotowe towary są własnością kontrahenta na rzecz którego Wnioskodawca świadczy usługę. W konsekwencji nie zachodzą tutaj okoliczności pozwalające uznać przywóz przedmiotowych towarów za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u Wnioskodawcy.

Fragment:

Potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków: po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa, po drugie, po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Jak wskazano wyżej czynność wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymaga, co do zasady, istnienia dwóch stron transakcji: jeden podmiot (podatnik albo osoba prawna niebędąca podatnikiem) nabywa towary, rozpoznając u siebie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, natomiast druga strona dostarcza te towary, rozpoznając u siebie wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Ww. przepis pozwala jednakże na uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie (i towarzyszącą mu wewnątrzwspólnotową dostawę) także czynności, w przypadku których podatnik przemieszcza towary należące do swego przedsiębiorstwa z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa. W tym przypadku w państwie, z którego przemieszczane są towary, występuje wewnątrzwspólnotowa dostawa, natomiast w państwie, do którego przemieszczane są towary, następuje ich wewnątrzwspólnotowe nabycie.

2011
1
lip

Istota:

Czy w związku z treścią art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) i art. 28 ust. 7 zobowiązana jest rozpoznać wykonane na jej rzecz usługi jako import usług?

Fragment:

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku usług „ o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) usług na ruchomym majątku rzeczowym), świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa na którym są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę towary, na których są wykonywane usługi nie opuszczają terytorium państwa na terytorium którego są wykonywane, zatem nie jest spełniony jeden z warunków w powołanym przepisie art. 28 ust. 7 ustawy. Wobec powyższego usługi te nie mogą być uznane za świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co powoduje, że nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
lip

Istota:

Prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w stosunku do sprzedaży okładek w przypadku spełnienia wymogów określonych w § 10 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

Fragment:

Jednocześnie, zdaniem Spółki, zakresem uregulowania § 10 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego objęta jest dostawa wszystkich okładek na rzecz SF, niezależnie od faktu występowania pewnych ubytków w trakcie procesu montowania. Powstawanie ubytków jest bowiem naturalnym i niezamierzonym zjawiskiem występującym podczas każdego procesu produkcyjnego. W analizowanym stanie faktycznym, wszystkie okładki dostarczane przez Spółkę do Podmiotu trzeciego, na zlecenie SF, przeznaczone są do wywozu do innego państwa Unii Europejskiej, a zatem spełnione są przesłanki umożliwiające zastosowanie § 10 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego. 2. Spółka stoi na stanowisku, iż posiadanie przez nią dokumentu zawierającego specyfikację okładek przekazanych Podmiotowi trzeciemu do zamontowania w plastikowych opakowaniach, podpisanego przez Podmiot trzeci, będzie stanowić wystarczający dowód spełnienia wymogu określonego w § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego. Zgodnie z tym przepisem, możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT do dostawy towarów, o której mowa w § 10 ust. 1 tego rozporządzenia, uzależniona jest w szczególności od przekazania towarów będących przedmiotem dostawy podmiotowi, który wykonuje usługi na ruchomym majątku rzeczowym.