Usługi montażowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi montażowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
11
gru

Istota:

Stawki dla usług montażu wraz ze sprzedażą materiałów: drzwi, okien, zewnętrznych i wewnętrznych rolet i zewnętrznych i wewnętrznych żaluzji okiennych, bram garażowych, dachów, stropów, paneli podłogowych.

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę z inną firmą, której przedmiotem może być montaż drzwi, okien, zewnętrznych i wewnętrznych rolet, zewnętrznych i wewnętrznych żaluzji okiennych, bram garażowych, dachów, stropów, paneli podłogowych zakupionych przez Wnioskodawcę (dalej określanych jako „ usługi montażowe ”). Celem realizowanych umów sprzedaży będzie montaż ww. towarów - pomiędzy Wnioskodawcą a jego klientem. Nabywcą może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca (osoba prawa, osoba fizyczna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej). Montaż będzie dotyczył obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Część świadczeń będzie wykonywana w obrębie: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 ; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . Pozostała część usług będzie wykonywana w obiektach o mniejszej powierzchni niż wyżej wskazana. Usługi nie będą wykonywane poza bryłą obiektów budownictwa mieszkaniowego. Usługi będą wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy. Świadczenie Wnioskodawcy będzie obejmowało dwa elementy składowe: dostawę towarów oraz usługę montażu tych towarów. Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy będzie przewidywało jedną kwotę wynagrodzenia.

2013
24
mar

Istota:

Zastosowanie 8% stawki VAT przy wykonywaniu wymienionych we wniosku usług w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 111 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych PKOB 112, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT objętych społecznym programem mieszkaniowym

Fragment:

Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania. Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Zatem, budynek to nie tylko fundamenty, dach oraz przegrody budowlane, ale również instalacje oraz urządzenia techniczne w nim się znajdujące. Ponieważ obiektem budowlanym jest w rozumieniu prawa budowlanego budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, należy uznać, że instalacje te i urządzenia wchodzą w skład budynku będąc jego elementami. Pomiędzy budynkiem oraz wskazanymi instalacjami i urządzeniami musi jednak zachodzić związek uzasadniający wniosek, że elementy te są niesamodzielne a jedynie składają się na budynek.

2011
1
wrz

Istota:

Stawka podatku dla usług budowlanych

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo stosować obniżoną stawkę 7% dla wykonywanej usługi montażu okien wraz z zakupionymi oknami, czy ma stosować stawkę 7% dla samej usługi montażowej a dla okien 22%, czy w ogóle dla całej usługi montażowej wraz z oknami stawkę 22%.... Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo stosować obniżoną stawkę 7% dla całej usługi montażowej, w której mieszczą się również zakupione przeze mnie okna, a montowane w budynkach mieszkalnych spełniających kryteria określone w ustawie. Możliwość stosowania stawki obniżonej 7% wyłącznie przez producentów okien nie wynika z wyżej cytowanych przepisów ustawy. Taki stan rzeczy stawia w gorszej sytuacji na rynku usług budowlanych firmy budowlane nie będące producentami okien. Według Wnioskodawcy nastąpiłaby monopolizacja rynku usług budowlanych przez producentów materiałów budowlanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oceniane całościowo uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy zauważyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2009r., gdyż złożony wniosek z dnia 27 października 2009r. dotyczy zaistniałego stanu faktycznego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Czy usługi montażu rolet i markiz w budownictwie mieszkaniowym podlega posatkowaniu stawką podatku 7%?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka, producent markiz i rolet, zamierza świadczyć usługi montażowe tych wyrobów wraz z materiałem w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Dokonując przedmiotowych czynności, Spółka będzie zawierała z nabywcą usługi umowę na wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym. Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż będące przedmiotem umowy z klientem usługi montażu rolet i markiz wraz z materiałem, o ile świadczone będą przez Wnioskodawcę w obiektach zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego, podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną 7%, o której mowa w § 37 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca, argumentując swoje prawo do zastosowania stawki preferencyjnej w niniejszej sprawie, powołał się na obowiązujący do dnia 31 grudnia 2007 r. przejściowy przepis art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o podatku od towarów i usług, stanowisko uznano za nieprawidłowe. Końcowo podkreślić należy, iż preferencyjna stawka podatku 7% w oparciu o przepis § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), jak wskazano powyżej, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.

2011
1
sie

Istota:

Czy wykonywanie przez podatnika usług montażowych polegających na wymianie elementów stolarki budowlanej (drzwi, okna), z wykorzystaniem zakupionych wcześniej przez podatnika materiałów (elementów stolarki budowlanej: drzwi, okna) w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, a mianowicie: PKOB 111, PKOB 112, PKOB 113, jest opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wykonywanie przez podatnika usług montażowych polegających na wymianie elementów stolarki budowlanej (drzwi, okna), z wykorzystaniem zakupionych wcześniej przez podatnika materiałów (elementów stolarki budowlanej: drzwi, okna) w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, a mianowicie: PKOB 111, PKOB 112, PKOB 113, jest opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy wykonywane usługi montażowe polegające na wymianie elementów stolarki budowlanej (drzwi, okna) z wykorzystaniem zakupionych wcześniej materiałów (elementów stolarki budowlanej: drzwi, okna) w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w dziale 11, a mianowicie: PKOB 111, PKOB 112, PKOB 113, podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług. Wyżej wymienione usługi montażowe mieszczą się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupie 45.42 - „ Roboty związane z montażem stolarki budowlanej ”, tak więc niewątpliwie stanowią one robotę budowlaną. Przedmiotem sprzedaży między stronami jest usługa montażowa. W jednej kwocie zostaje określona cena usługi, która zawiera zarówno koszt robocizny, jak również zużytego materiału (elementy stolarki budowlanej: drzwi, okna).

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku w związku z wymianą skrzynek pocztowych przed dniem 31 grudnia 2007r

Fragment:

W myśl art. 2 pkt 12 ww. ustawy o VAT obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111- Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112- Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113- Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. z 2006r. Dz. U. nr 156 poz. 1118 ze zm.), przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Z kolei w pkt 8 tego artykułu zawarto definicję remontu. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.).

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku w związku z wymianą skrzynek pocztowych po dniu 1 stycznia 2008r.

Fragment:

(...) budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy. Z treści art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Jak wynika z wniosku Podatnik ma zamiar montować pocztowe skrzynki oddawcze w budownictwie mieszkaniowym sklasyfikowanym w PKOB pod symbolem 1122. Strony w umowach cywilno-prawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.).

2011
1
cze

Istota:

Czy zastosowana stawka 7% VAT przy świadczeniu usług budowlano - montażowych (montaż balustrad schodowych, balustrad na antresolach) w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym w budynkach jednorodzinnych o pow. użytkowej poniżej 300 m2 zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług jest prawidłowa?

Fragment:

Wnioskodawca wskazał klasyfikację wyrobów i usług wg PKWiU: wyroby – elementy schodów, balustrad, itp. – poz. 20.30.13 usługi montażowe w bud. mieszkaniowym – poz. 45.42.13 Ponadto wskazał: Usługi montażowe w społecznym bud. mieszkaniowym – poz. PKOB 11. Budynki objęte społecznym budownictwem mieszkaniowym – PKOB 11. Pozostałe budynki mieszkalne jednorodzinne – PKOB 11. W świetle powyższego należy zauważyć, iż Wnioskodawca podał dla wykonywanych przez siebie usług symbol PKWiU 45.42.13.W tym miejscu należy wskazać, że w myśl przepisu § 2 pkt 1 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), o której mowa w § 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008r. W przepisie § 3 ww. rozporządzenia wymienione jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.). Zgodnie z tą klasyfikacją robotami budowlanymi są prace zgrupowane w dziale 45„ Roboty budowlane ”, który obejmuje: prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy zastosowana stawka 7% VAT przy świadczeniu usług budowlano - montażowych (zabudowa i zamontowanie okładzin schodów betonowych, balustrad schodowych, obudowa otworów i stropów drewnem) w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym w budynkach jednorodzinnych o pow. użytkowej poniżej 300 m2 zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług jest prawidłowa?

Fragment:

Wnioskodawca wskazał klasyfikację wyrobów i usług wg PKWiU: wyroby – elementy schodów, balustrad, itp. – poz. 20.30.13 usługi montażowe w bud. mieszkaniowym – poz. 45.42.13 Ponadto wskazał: Usługi montażowe w społecznym bud. mieszkaniowym – poz. PKOB 11. Budynki objęte społecznym budownictwem mieszkaniowym – PKOB 11. Pozostałe budynki mieszkalne jednorodzinne – PKOB 11. W świetle powyższego należy zauważyć, iż Wnioskodawca podał dla wykonywanych przez siebie usług symbol PKWiU 45.42.13. W tym miejscu należy wskazać, że w myśl przepisu § 2 pkt 1 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), o której mowa w § 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008r. W przepisie § 3 ww. rozporządzenia wymienione jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.). Zgodnie z tą klasyfikacją robotami budowlanymi są prace zgrupowane w dziale 45„ Roboty budowlane ”, który obejmuje: prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy zastosowana stawka 7% VAT przy świadczeniu usług budowlano - montażowych (zabudowa klatki schodowej - montaż schodów okrągłych) w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym w budynkach jednorodzinnych o pow. użytkowej poniżej 300 m2 zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług jest prawidłowa?

Fragment:

Wnioskodawca wskazał klasyfikację wyrobów i usług wg PKWiU: wyroby – elementy schodów, balustrad, itp. – poz. 20.30.13 usługi montażowe w bud. mieszkaniowym – poz. 45.42.13 Ponadto wskazał: Usługi montażowe w społecznym bud. mieszkaniowym – poz. PKOB 11. Budynki objęte społecznym budownictwem mieszkaniowym – PKOB 11. Pozostałe budynki mieszkalne jednorodzinne – PKOB 11. W świetle powyższego należy zauważyć, iż Wnioskodawca podał dla wykonywanych przez siebie usług symbol PKWiU 45.42.13. W tym miejscu należy wskazać, że w myśl przepisu § 2 pkt 1 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), o której mowa w § 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008r. W przepisie § 3 ww. rozporządzenia wymienione jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.). Zgodnie z tą klasyfikacją robotami budowlanymi są prace zgrupowane w dziale 45„ Roboty budowlane ”, który obejmuje: prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli (...)