Usługi monitorowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi monitorowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zawarł ze spółką akcyjną umowę zlecenia na wykonywanie usług telewizyjnych polegających m. in. na obsłudze klientów spółki w zakresie monitorowania zgodności planów emisji reklam z cennikami i ofertami handlowymi oraz billboardów sponsorskich z umowami, sporządzaniu planów emisji materiałów reklamowych i kierowaniu ich do emisji, monitorowaniu wykonania zleceń reklamowych, prowadzeniu chronologicznej ewidencji zleceń i ewidencji innych dokumentów. Wnioskodawca jako zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania powyższych czynności zgodnie z zawartą umową i procedurami określonymi przez zleceniodawcę. W związku z powyższym podatnik pyta czy w świetle przedstawionych okoliczności wykonywane przez niego czynności na podstawie umowy zlecenia będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.W ocenie wnioskodawcy czynności przez niego wykonywane nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie wykonuje wolnego zawodu i nie prowadzi działalności gospodarczej a charakter wykonywanej pracy wskazuje, iż odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający.

Fragment:

(...) Na podstawie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ? ust. 1. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. ? ust. 2. Zgodnie z treścią ust. 3 pkt 3 art. 15 (...)

2011
1
mar

Istota:

W związku z powyższym Spółka wnosi o wskazanie właściwego momentu uzyskania przychodu i interpretację wzajemnego stosunku art. 12 ust. 1 i 3 do przepisu art. 12 ust. 4 updop. w przypadku świadczenia usług monitoringu.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 05.04.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 12.04.2005r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia - uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jednym z przedmiotów działalności Spółki jest świadczenie usług monitoringowych. Polegają one na odbieraniu sygnałów alarmowych generowanych przez nadajnik zamontowany u klienta i podejmowaniu w razie konieczności czynności prewencyjnych. Z uwagi na charakter tej usługi przeważnie jest to usługa ciągła, świadczona w dłuższym okresie. Za powyższe usługi (...)

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. z powyższego wynika, iż: aby wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów musi zaistnieć związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskanym przychodem, nie można uznać za koszt uzyskania przychodu wydatku spełniającego co prawda ww. warunek, lecz wskazanego przez ustawodawcę w art. 23 ustawy jako wydatek nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego. Z wniosku Pana oraz dokumentów będących w posiadaniu tutejszego organu podatkowego ( NIP-2, NIP-D, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wynika, że jest Pan wspólnikiem S.C. „L.”. Spółka (...)

2011
1
sty

Istota:

Kiedy powstaje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących świadczenie usług monitoringu systemów alarmowych?

Fragment:

(...) Obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993r. (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. Jednakże zgodnie z ust. 3a art. 19 w/w ustawy obniżenie to nie może nastąpić jednak wcześniej niż w miesiącu otrzymania przez nabywcę towaru lub wykonania usługi. Zgodnie natomiast z § 40 ust. 4 rozporządzenia o VAT z dnia 22.03.2002r. (Dz.U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) podatnik, który otrzymał fakturę potwierdzającą nabycie towarów i usług wymienionych w ust. 3 § 40, a więc dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego oraz usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych może obniżyć podatek należny o podatek naliczony określony w tej fakturze w miesiącu, w którym przypada termin płatności określony w (...)