Usługi monitorowania | Interpretacje podatkowe

Usługi monitorowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi monitorowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik zawarł ze spółką akcyjną umowę zlecenia na wykonywanie usług telewizyjnych polegających m. in. na obsłudze klientów spółki w zakresie monitorowania zgodności planów emisji reklam z cennikami i ofertami handlowymi oraz billboardów sponsorskich z umowami, sporządzaniu planów emisji materiałów reklamowych i kierowaniu ich do emisji, monitorowaniu wykonania zleceń reklamowych, prowadzeniu chronologicznej ewidencji zleceń i ewidencji innych dokumentów. Wnioskodawca jako zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania powyższych czynności zgodnie z zawartą umową i procedurami określonymi przez zleceniodawcę. W związku z powyższym podatnik pyta czy w świetle przedstawionych okoliczności wykonywane przez niego czynności na podstawie umowy zlecenia będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.W ocenie wnioskodawcy czynności przez niego wykonywane nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie wykonuje wolnego zawodu i nie prowadzi działalności gospodarczej a charakter wykonywanej pracy wskazuje, iż odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający.
Fragment:
(...) Na podstawie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ? ust. 1. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. ? ust. 2. Zgodnie z treścią ust. 3 pkt 3 art. 15 (...)
2011
1
kwi

Istota:
W związku z powyższym Spółka wnosi o wskazanie właściwego momentu uzyskania przychodu i interpretację wzajemnego stosunku art. 12 ust. 1 i 3 do przepisu art. 12 ust. 4 updop. w przypadku świadczenia usług monitoringu.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 05.04.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 12.04.2005r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia - uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jednym z przedmiotów działalności Spółki jest świadczenie usług monitoringowych. Polegają one na odbieraniu sygnałów alarmowych generowanych przez nadajnik zamontowany u klienta i podejmowaniu w razie konieczności czynności prewencyjnych. Z uwagi na charakter tej usługi przeważnie jest to usługa ciągła, świadczona w dłuższym okresie. Za powyższe usługi (...)
2011
1
mar

Istota:
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. z powyższego wynika, iż: aby wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów musi zaistnieć związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskanym przychodem, nie można uznać za koszt uzyskania przychodu wydatku spełniającego co prawda ww. warunek, lecz wskazanego przez ustawodawcę w art. 23 ustawy jako wydatek nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego. Z wniosku Pana oraz dokumentów będących w posiadaniu tutejszego organu podatkowego ( NIP-2, NIP-D, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wynika, że jest Pan wspólnikiem S.C. „L.”. Spółka (...)
2011
1
lut

Istota:
Kiedy powstaje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących świadczenie usług monitoringu systemów alarmowych?
Fragment:
(...) Obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08.01.1993r. (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. Jednakże zgodnie z ust. 3a art. 19 w/w ustawy obniżenie to nie może nastąpić jednak wcześniej niż w miesiącu otrzymania przez nabywcę towaru lub wykonania usługi. Zgodnie natomiast z § 40 ust. 4 rozporządzenia o VAT z dnia 22.03.2002r. (Dz.U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) podatnik, który otrzymał fakturę potwierdzającą nabycie towarów i usług wymienionych w ust. 3 § 40, a więc dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego oraz usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych może obniżyć podatek należny o podatek naliczony określony w tej fakturze w miesiącu, w którym przypada termin płatności określony w (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.