Usługi menedżerskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi menedżerskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce Wnioskodawca nadal będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.02.2010 r. (data wpływu 15.02.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15.02.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego. W przedmiotowym wniosku zostało (...)

2011
1
maj

Istota:

Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym przychodów z tytułu usług zarządzania w spółce menedżerskiej (jawnej)

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% stawki podatku dochodowego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wynagrodzenie wynikające z kontraktu menedżerskiego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeżeli tak, to czy otrzymywane stałe wynagrodzenie jest kwotą netto?

Fragment:

(...) w związku z działalnością prowadzoną w ramach zawartej umowy oraz odpowiedzialność określoną w art. 299 Kodeksu spółek handlowych, tzn. odpowiedzialność w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko Spółce. W związku z powyższym zadano następujące pytania . Czy wynagrodzenie wynikające z kontraktu menedżerskiego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Jeżeli tak, to czy otrzymywane stałe wynagrodzenie jest kwotą netto... Zdaniem Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi menedżerskie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią czynności, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe . Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) podatnikami są osoby (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania, świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego.

Fragment:

(...) W dniu 31.05.2006r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pani wniosek z dnia 17.05.2006r., w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu oraz sposobu zastosowania przepisów podatku od towarów i usług odnośnie opodatkowania usług zarządzania, świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego. Z treści złożonego wniosku wynika, że w dniu 22.06.2005r. zawarła Pani umowę o zarządzanie ze Spółką X. Przedmiotem tej umowy było zarówno zarządzanie Spółką X, jak również dokonywanie innych czynności, np. doradztwo i inne czynności w zakresie obrotu nieruchomościami. W efekcie zawarcia tej umowy została Pani powołana na członka zarządu Spółki X. Świadczone usługi wykonywała Pani w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Rozliczenie ze Spółką X odbywało się na podstawie wystawionej przez Panią faktury. Świadczone przez siebie usługi traktowała Pani jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi menedżerskie należą do działalności osobiście wykonywanej. Jaką stawką podatku dochodowego należy opodatkować przychody?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. /, art. 13 pkt 9, art. 41 ust. 1 , 1a , art. 41a oraz art. 42 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm. / w związku z wnioskiem z dnia 27.12.2005r./ data wpływu do tut. Organu ? 30.12.2005r./ w sprawie sposobu rozliczania dochodów w podatku dochodowym z tytułu kontraktu menedżerskiego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowisko wnioskodawcy i uznaje je za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą a ponadto zamierza podpisać kontrakt menedżerski. Czy jest to działalność osobiście wykonywana ? Jaką stawką podatku dochodowego należy opodatkować przychody? Stanowisko w sprawie: Zdaniem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej nabycie usług w ramach kontraktu menedżerskiego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 04.08.2006r. (data wpływu 07.08.2006r.), uzupełniony pismem z dnia 04.10.2006(data wpływu 05.10.2006r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej nabycie usług w ramach kontraktu menedżerskiego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów: postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka otrzymuje faktury VAT na podstawie kontraktu menedżerskiego od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, będącej jednocześnie członkiem zarządu w/w spółki. Podatek wykazany w przedmiotowej fakturze Wnioskodawca traktuje (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki wynikające z Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce w odniesieniu dla kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki? W ramach Programu Spółka zobowiązana jest w latach 2006-2008 składać każdemu z jego adresatów oferty nabycia po cenie nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii C, nabytych uprzednio w tym celu przez Spółkę na giełdzie lub pochodzących z nowej emisji. Na podstawie umów ze współpracownikami Spółka może zwolnić się z obowiązku złożenia oferty nabycia w 2006 r. transzy Akcji, poprzez zapłatę współpracownikowi równowartości transzy Akcji, mającej być przedmiotem oferty.

Fragment:

(...) wysokość tych wydatków i zasadność ich poniesienia jest racjonalna ze względu na funkcje spełniane przez osoby objęte Programem Motywacyjnym oraz znaczenie tych osób dla rozwoju firmy i osiągania przez nią przychodów. Wypłata równowartości akcji liczona wg średniego kursu zamknięcia akcji na GPW następuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych zgodnie z przedstawionymi wyżej ustalonymi zasadami. Stroną otrzymującą są określone uchwałą Zarządu osoby świadczące usługi menedżerskie dla Podatnika. Celem przedmiotowych działań Spółki jest związanie tych osób z Podatnikiem zarówno w perspektywie czasowej, jak i w sferze motywacyjnej, co generalnie przyczynia się do osiągania przychodów przez Podatnika w związku z pracą tych osób. Wobec tego, należy uznać, że przedmiotowe wydatki poniesione przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, w celu zwolnienia się z obowiązku złożenia agentom oferty zakupu danej transzy Akcji, można (...)

2011
1
kwi

Istota:

Prowadzona będzie działalność gospodarcza, klasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 74.14 B, - zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym Podatnik zwraca się z pytaniem czy przychody z tej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 22.02.2006r i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób: stanowisko jest nieprawidłowe UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu art. 14a § 4 ustawy Ordynacja (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy świadczone usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego są zwolnione z podatku od towatrów i usług ?

Fragment:

(...) § 8, ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) został z dniem 1 czerwca 2005 r. uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 797). W związku z tym zapis na fakturze za świadczone usługi menedżerskie mówiący o zwolnieniu ich od podatku od towarów i usług na podstawie § 8, ust. 1 pkt 7 ww rozporządzenia jest nieprawidłowy. Informuje się ponadto, że zasady wystawiania faktur zostały uregulowane w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Sposób dokumentowania oraz ewidencjonowania obrotów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług menadżerskich.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 31.08.2005 r., który wpłynął do tut. Urzędu 01.09.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, dotyczącej sposobu dokumentowania oraz ewidencjonowania obrotów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług menadżerskich - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01.09.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo (...)