Usługi melioracyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi melioracyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
28
gru

Istota:

Świadczone usługi PKWiU 81.30.10.0 - „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”, od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku VAT oraz pozycją 176 obowiązującego aktualnie załącznika nr 3 do ustawy.

Fragment:

W ramach tej działalności wykonuje także usługi melioracyjne polegające na konserwacji rowów odwadniających w zakresie: Roboty w zakresie utrzymania wód polegające na: mechanicznym i ręcznym wykaszaniu porostów ze skarp i dna rzek i kanałów, usunięciu przetamowań i wycince mechanicznej i ręcznej z zadrzewień i zakrzaczeń ze skarp, mechanicznym odmulaniu dna rzek i kanałów z rozplantowaniem urobku, ręcznym i mechanicznym ścinaniu i karczowaniu drzew i krzaków, ręcznym i mechanicznym koszeniu skarp, mechanicznym koszeniu dna rzek i kanałów z wygrabieniem porostów, mechanicznym usunięciu przetasowań z koryt rzek i kanałów Roboty konserwacyjne obwałowania rzek i kanałów polegające na: ręcznym i mechanicznym wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych. Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Statystycznego Ośrodek Badań i Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi o zaklasyfikowanie ww. robót do właściwego ugrupowania statystycznego wg PKWiU. Urząd Statystyczny w Łodzi uznał, iż ww. roboty wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 - „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”. Mając na uwadze powołane przepisy oraz klasyfikację świadczonych przez Pana usług dokonaną przez Urząd Statystyczny stwierdzić należy, iż świadczone przez Pana usługi, wymienione we wniosku, od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku VAT oraz pozycją 176 obowiązującego aktualnie załącznika nr 3 do ustawy.

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na koszeniu trawy na skarpach i dnie rowów, roboty zwiazane z czyszczeniem i pogłębianiem cieków wodnych oraz z budową obiektów wodnych sklasyfikowanych symbolem PKWiU 01.41.12-00.00 ?

Fragment:

Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednakże niższe stawki podatkowe. Towary bądź usługi, przy dostawie których stosuje się preferencyjne stawki wymienione są w załącznikach do ustawy o VAT, a także w przepisach przejściowych i końcowych zawartych w tejże ustawie. Ponadto ustawa zawiera upoważnienie dla Ministra Finansów do obniżania stawek podatkowych w drodze rozporządzenia. W myśl art. 8 ust. 3 ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Ustawa o VAT w dużej mierze preferencyjną stawkę uzależnia od symbolu PKWiU przewidzianego dla danego towaru czy usługi. Art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30. 04. 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% m in. w odniesieniu do czynności o których mowa w art. 5 których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. Zgodnie z poz. 64 powołanego załącznika nr 6 ustawy o VAT usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt o symbolu PKWiU ex 01.4 opodatkowane są 3% stawką VAT.

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest stawka podatku dla usług związanych z konserwacją rowów melioracyjnych, kanałów i wałów przeciwpowodziowych?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 29.09.2004r. (data wpływu 29.09.2004) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług , usług melioracyjnych z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych kanałów i wałów przeciwpowodziowych uprzejmie informuję . Z ww. pisma wynika , że świadczy usługi melioracyjne z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych, kanałów i wałów przeciwpowodziowych polegających na: -wykoszeniu skarp i dna -hakowaniu roślin korzeniących się w dnie -usuwanie kożucha roślin pływających -wycinanie krzaków ze skarp rowów -wykaszaniu skarp wałów przeciwpowodziowych i usuwaniu krzaków Usługi te zgodnie z podaną przez Pana klasyfikacją a uzyskaną z Urzędu Statystycznego zostały sklasyfikowane pod numerem PKWiU 45.24.12-00.00 jako roboty ogólnobudowlane związane z budową zapór , kanałów , kanałów irygacyjnych i akweduktów. W konsekwencji powyższego zakwalifikowana, zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wykonywane przez Spółkę usługi melioracyjne opodatkowane są stawką 22%.

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi melioracyjne w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych, kanałów przeciwpowodziowych sklasyfikowane wg PKWiU 45.24.12-00.00 mogą być opodatkowane 7 % stawką podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu na pisemne zapytanie podatnika z dnia 29.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że wykonuje m.in. usługi melioracyjne z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych, kanałów przeciwpowodziowych polegających na: wykaszaniu skarp i dna, hakowaniu roślin korzeniących się w dnie, usuwaniu kożucha roślin pływających, wycinaniu krzewów ze skarp rowów, wykaszaniu skarp wałów przeciwpowodziowych i usuwaniu krzewów. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż wykonywane usługi podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe. Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 8 ust. 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwanej dalej „ustawą”. Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący: W myśl art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.