IBPP3/4512-510/16-2/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług dietetyka

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 28 lipca 2016 r. (data wpływu 29 lipca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 30 września 2016 r. (data wpływu 3 października 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 września 2016 r. (data wpływu 3 października 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 września 2016 r. znak: IBPP3/4512-510/16-1/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 30 września 2016 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni jest między innymi działalność handlowa PKD 47.73.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach), działalność paramedyczna PKD 86.90.D oraz PKD 86.90.E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Sprawa dotyczy wykonywanej przez Wnioskodawczynię usługi paramedycznej.

W 1974 r. Wnioskodawczyni ukończyła Medyczne Studium Zawodowe nr 1 wydział techniki farmaceutycznej, uzyskując tytuł technika farmaceutycznego. Od 1974 r. do 1991 r. Wnioskodawczyni pracowała w aptece na stanowisku technika farmaceutycznego. Od 1995 r. Wnioskodawczyni prowadzi sklep a od 2006 r. Wnioskodawczyni działalność gospodarczą poszerzyła o usługi paramedyczne. Wnioskodawczyni prowadzi równolegle Sklep i Gabinet. Świadczone przez Wnioskodawczynię w gabinecie usługi paramedyczne wymagają ustawicznego szkolenia, co Wnioskodawczyni czyni od l0 lat biorąc udział w licznych seminariach uzyskując stosowne certyfikaty.

Wnioskodawczyni specjalizuje się i jest konsultantem detoksykacji metodą dr. X. W gabinecie wykonuje testy EAV przy pomocy programu EAM aparatem S., które pozwalają określić rodzaj i lokalizację zaburzeń w organizmie. Urządzenie identyfikuje nietolerancje pokarmowe i zaburzenia psychosomatyczne, które są niemożliwe do wykrycia tradycyjnymi metodami diagnostycznymi. Wnioskodawczyni określa obciążenia wszystkich narządów i układów toksynami mikrobiologicznymi jak i chemicznymi. Ponadto wykrywa niedobory witamin i minerałów, zaburzenia emocjonalne, metaboliczne, kwasowo-zasadowe i wiele innych. Urządzenie Scanner Cell pomaga między innymi usuwać patologiczne mikroorganizmy. Preparaty detoksykacyjne pomagają, łagodzą objawy i zwalczają przyczyny dolegliwości różnych schorzeń. Wnioskodawczyni w gabinecie klientom doradza jaką dietę zastosować, jakie i czym uzupełnić niedobory, w jaki sposób oczyszczać organizm z toksyn, jaką metodę detoksykacji wybrać oraz jakie stosować praktyki w ramach profilaktyki służącej zachowaniu dobrego zdrowia. W ramach ziołolecznictwa jak i w gabinecie w zakresie detoksykacji zaleca odpowiednie zioła i mieszanki, które klient przygotowuje sam w domu wg określonej receptury i określonego dawkowania przez określony czas a także preparaty ziołowe oraz wybrane suplementy diety np. krople Joalis które dobierane są do określonego zaburzenia a mają na celu oczyszczenie, przywrócenie prawidłowych funkcji organizmu oraz poprawę i zachowanie zdrowia.

W uzupełnieniu do wniosku, w odpowiedzi na pytanie Organu: „Czy wskazane we wniosku usługi, tj. test obciążeń EAV oraz porady z zakresu dietetyki, ziołolecznictwa, oczyszczania są usługami opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia? Jeżeli tak, proszę wskazać odrębnie dla każdej usługi czym się to przejawia.” Wnioskodawczyni podała następujące wyjaśnienia: Test EAV określa jakiego rodzaju toksyny występują w organizmie a także identyfikuje miejsce ich występowania. Rodzaj toksyn które identyfikuje urządzenie to: infekcje przewlekłe, toksyny emocjonalne, obciążenia metabolitami, toksyny organiczne, toksyny nieorganiczne. Określa miejsce występowania ognisk zakaźnych. Urządzenie identyfikuje nietolerancje pokarmowe, alergie a także niedobory witamin i mikroelementów. Przy jego pomocy Wnioskodawczyni dobiera suplementy, zioła i mieszanki ziołowe. Po przeprowadzeniu testu EAV klient otrzymuje informację na temat określonych testem toksyn i zaburzeń. Przy alergiach, nietolerancjach pokarmowych i zaburzeniach metabolicznych dostaje wskazówki dietetyczne oraz jak zdrowo i higienicznie żyć. Jest to usługa medyczna, służy profilaktyce bo ukazuje i uświadamia relacje między zdrowiem człowieka a stylem jego życia. Daje informację o zaburzeniach, kontroluje czynniki chorobotwórcze. Samo uświadomienie obciążeń i nieprawidłowości i dostosowanie się do zaleceń służy zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Ziołolecznictwo – porady, dobór ziół i mieszanek ziołowych. Usługa medyczna służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Oczyszczanie polega na wyszukaniu wszystkich nieprawidłowości w organizmie przy pomocy testu EAV i doborze takich preparatów by pozbyć się toksyn, przywrócić zdrowie i harmonię. Usługa medyczna, służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Profilaktyka zdrowia to wszystkie działania zapobiegające powstawaniu chorób. To wspieranie człowieka w jego prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. To utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Zapobieganie chorobie przez kontrolowanie czynników ryzyka. Działania hamujące postęp choroby i ograniczające powikłania. Profilaktyka zdrowia to także edukacja zdrowotna polegająca na przekazywaniu informacji, które kształtują zdrowotne postawy i motywują do zachowań służących zdrowiu. Usługi świadczone przez Wnioskodawczynię tj. test EAV, porady z zakresu dietetyki, ziołolecznictwa i oczyszczania mieszczą się w ramach profilaktyki zdrowia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z 30 września 2016 r.):

Czy wykonywany przez Wnioskodawczynię test obciążeń EAV oraz porady z zakresu dietetyki, ziołolecznictwa i oczyszczania są usługami zwolnionymi od podatku VAT?

Stanowisko Wnioskodawczyni:

Wykonywana przez Wnioskodawczynię działalność lecznicza służy zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wykonywane testy pozwalają określić wszystkie zaburzenia w organizmie a zastosowane suplementy oczyszczające, mieszanki ziołowe czy zioła a także porady z zakresu dietetyki służą poprawie zdrowia.

W świetle art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, działalność lecznicza może polegać również na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia, realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażania nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że opisane i wykonywane przez nią usługi są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Drugim kryterium do zastosowania zwolnienia jest art. 43 ust. 19 ustawy o VAT, który mówi, że zwolnione z VAT są usługi medyczne (świadczone w ramach wykonywanych zawodów: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, innych zawodów medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej.

Wykształcony i wykonywany zawód to technik farmaceutyczny który jest zawodem medycznym (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 lutego 2002 r. załącznik nr 25 Dz.U. poz. 142).

Wnioskodawczyni uważa, że spełnia wszystkie warunki ustawy o podatku VAT, art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 zarówno przedmiotowo jak i podmiotowo aby opisana wyżej usługa była zwolniona z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W świetle art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku VAT dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

  1. lekarza i lekarza dentysty,
  2. pielęgniarki i położnej,
  3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 618 ze zm.),
  4. psychologa.

Wymienione wyżej zwolnienia od podatku VAT mają charakter podmiotowo-przedmiotowy i odnoszą się do usług w zakresie opieki medycznej oraz dostawy towarów i usług ściśle z tymi usługami związanych wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (pkt 18) oraz usług świadczonych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, psychologa oraz usług świadczonych w ramach wykonywania zawodów medycznych (pkt 19).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia podmiotu leczniczego. Dlatego, przy definiowaniu powyższego pojęcia należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638).

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy, za podmiot wykonujący działalność leczniczą uznaje się podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4, oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podmiotami leczniczymi są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (...) – art. 100 ust. 1 cyt. ustawy.

Na podstawie art. 103 ww. ustawy, działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, z zastrzeżeniem art. 104. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

Organem prowadzącym rejestr jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego – w odniesieniu do podmiotów leczniczych – zwany dalej „organem prowadzącym rejestr” (art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej).

Wskazać w tym miejscu należy, że z opisu sprawy nie wynika by Wnioskodawczyni posiadała status podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Zatem świadczone przez Wnioskodawczynię usługi nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, bowiem Wnioskodawczyni nie spełnia przesłanki podmiotowej zwolnienia od podatku VAT, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT – nie jest podmiotem leczniczym.

Rozważeniu natomiast podlega, czy świadczone przez Wnioskodawczynię usługi będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT.

Z powyższego przepisu wynika, że zwolnieniu od podatku podlegają usługi opieki medycznej, które spełniają określone warunki – służą mianowicie profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę podmioty (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, psychologów i osoby świadczące usługi w ramach wykonywania zawodów medycznych). Zwolnienie obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu (wyłącznie te, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia) przez określone osoby (podmioty).

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajętym w wyroku C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Eulitz, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami, do jakich dążą owe zwolnienia, oraz powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT. Zatem, zdaniem Trybunału, powyższa zasada ścisłej interpretacji nie oznacza, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień z art. 13 powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez nie skutków.

Decydującą rolę w rozstrzygnięciu kwestii zwolnienia od podatku wykonywanych przez Wnioskodawczynię testu obciążeń EAV oraz porad z zakresu dietetyki, ziołolecznictwa i oczyszczania odgrywa przepis art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Podkreślić należy, że aby zastosowanie określonego tym unormowaniem zwolnienia było możliwe, przesłanki w nim zawarte winny zostać spełnione łącznie.

Precyzując czynności, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia, pojęcia te należy interpretować z zastosowaniem wykładni językowej.

Profilaktyka” to wszelkie działania i środki stosowane w celu zapobiegania czemuś niepożądanemu, likwidowanie przyczyn niekorzystnych zjawisk; to działania i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom. Zatem profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby, czy też zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby.

Zachowywanie” rozumiane jest jako dochowanie czegoś w stanie niezmienionym, nienaruszonym lub niezniszczonym mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności, utrzymywanie.

Interpretując słowo „ratowanie”, należy odwołać się do słów „ratować” i „ratownictwo”. Ratować to starać się ocalić, zachować coś, natomiast ratownictwo jest rozumiane jako ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy w warunkach zagrożenia.

Słowo „przywracać” oznacza doprowadzić coś do poprzedniego stanu, wprowadzić coś na nowo, odtworzyć coś w pierwotnej postaci, wznowić, odnowić, sprawić, że ktoś się znajdzie w takiej sytuacji, w takim stanie, w jakim był poprzednio. Pojęcie „przywracanie zdrowia” oznacza doprowadzenie zdrowia do poprzedniego stanu, sprawienie, że znajdzie się ono w takim stanie, w jakim był poprzednio.

Poprawa to zmiana stanu czegoś na lepsze, poprawienie czegoś, poprawianie się, polepszanie. Z kolei termin „poprawa zdrowia”, którym posługuje się ustawodawca określając zakres zwolnień, zgodnie z wykładnią literalną, oznacza zmianę stanu zdrowia na lepsze, poprawienie zdrowia, jego polepszanie.

Zatem dokonując oceny, czy dana usługa medyczna podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, należy ustalić, czy będzie spełniała wyżej określone warunki.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni ukończyła Medyczne Studium Zawodowe wydział techniki farmaceutycznej, uzyskując tytuł technika farmaceutycznego. Wnioskodawczyni świadczy usługi w zakresie: test obciążeń EAV oraz porady z zakresu dietetyki, ziołolecznictwa i oczyszczania. Wnioskodawczyni w gabinecie klientom doradza jaką dietę zastosować, jakie i czym uzupełnić niedobory, w jaki sposób oczyszczać organizm z toksyn, jaką metodę detoksykacji wybrać oraz jakie stosować praktyki w ramach profilaktyki służącej zachowaniu dobrego zdrowia. Test EAV określa jakiego rodzaju toksyny występują w organizmie a także identyfikuje miejsce ich występowania. Po przeprowadzeniu testu EAV klient otrzymuje informację na temat określonych testem toksyn i zaburzeń. Przy alergiach, nietolerancjach pokarmowych i zaburzeniach metabolicznych dostaje wskazówki dietetyczne oraz jak zdrowo i higienicznie żyć. Jest to usługa medyczna, służy profilaktyce bo ukazuje i uświadamia relacje między zdrowiem człowieka a stylem jego życia. Daje informację o zaburzeniach, kontroluje czynniki chorobotwórcze. Samo uświadomienie obciążeń i nieprawidłowości i dostosowanie się do zaleceń służy zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W ramach ziołolecznictwa jak i w gabinecie w zakresie detoksykacji zaleca odpowiednie zioła i mieszanki, które klient przygotowuje sam w domu wg określonej receptury i określonego dawkowania przez określony czas a także preparaty ziołowe oraz wybrane suplementy diety np. krople Joalis które dobierane są do określonego zaburzenia a mają na celu oczyszczenie, przywrócenie prawidłowych funkcji organizmu oraz poprawę i zachowanie zdrowia. Ziołolecznictwo – porady, dobór ziół i mieszanek ziołowych. Usługa medyczna służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Oczyszczanie polega na wyszukaniu wszystkich nieprawidłowości w organizmie przy pomocy testu EAV i doborze takich preparatów by pozbyć się toksyn, przywrócić zdrowie i harmonię. Usługa medyczna, służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi świadczone przez Wnioskodawczynię tj. test EAV, porady z zakresu dietetyki, ziołolecznictwa i oczyszczania mieszczą się w ramach profilaktyki zdrowia.

Wątpliwości Wnioskodawczyni budzi czy wykonywany przez Wnioskodawczynię test obciążeń EAV oraz porady z zakresu dietetyki, ziołolecznictwa i oczyszczania są usługami zwolnionymi od podatku VAT.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że świadcząc powyższe usługi Wnioskodawczyni wypełni przesłankę przedmiotową, wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy. Jak wskazała Wnioskodawczyni, świadczone przez nią usługi tj. test obciążeń EAV oraz porady z zakresu dietetyki, ziołolecznictwa i oczyszczania będą służyły profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów.

Wobec tego, należy dokonać oceny, czy w niniejszej sprawie spełniony zostanie także warunek podmiotowy określony w ww. przepisie, tzn. czy ww. usługi będą świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

Jak wyżej wskazano, z opisu sprawy nie wynika aby Wnioskodawczyni posiadała status podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zatem nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VTA na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Rozważeniu natomiast podlega, czy świadczone przez Wnioskodawczynię usługi będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT.

Określając krąg podmiotów objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy, ustawodawca odwołał się do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy  określenie osoba wykonująca zawód medyczny oznacza osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Przewidziany w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT warunek, zgodnie z którym zwolnione od podatku VAT są usługi opieki medycznej wykonywane w ramach zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej tj. przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, ma na celu zapewnienie, aby zwolnienie od podatku było stosowane wyłącznie do świadczeń opieki medycznej wykonywanych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe. Dlatego nie każde świadczenie opieki medycznej objęte jest zakresem zwolnienia od podatku, zwolnienie to dotyczy tylko świadczeń o odpowiednim poziomie jakości, biorąc pod uwagę wykształcenie zawodowe osób je wykonujących.

Zasady wykonywania niektórych zawodów medycznych zostały uregulowane w odrębnych aktach prawnych, np. zawód lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty, felczera, diagnosty laboratoryjnego. Poza wymienionymi istnieje jeszcze spora grupa innych zawodów medycznych, dla których jednak nie zostały określone zasady wykonywania w odrębnych przepisach. Należy zatem przyjąć, że pojęcie „osoba wykonująca zawód medyczny” obejmuje osoby wykonujące zawody, których status jest określony ustawowo, jak i zawody, które nie mają na gruncie obowiązującego prawa takiego uregulowania. Pojęcie „wykonywanie zawodu medycznego” należy odnieść do osób, które fachowo, stale i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem zajęcia mającego związek z medycyną i które mają odpowiednie kwalifikacje. Przez kwalifikacje należy rozumieć zasób wiedzy i umiejętności wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

W tym miejscu należy zauważyć, że w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145) w grupie 32 „Średni personel do spraw zdrowia” pod poz. 321 wymienieni zostali technicy medyczni i farmaceutyczni.

Zgodnie natomiast z poz. 45 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896), wymagane kwalifikacje dla technika farmaceutycznego to:

 ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny.

W myśl natomiast art., 2a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o osobie wykonującej zawód medyczny, rozumie się przez to lekarza, lekarza dentystę, farmaceutę, felczera (starszego felczera), pielęgniarkę, położną, diagnostę laboratoryjnego, ratownika medycznego lub technika farmaceutycznego, o którym mowa w art. 91 ust. 1, a w odniesieniu do obowiązków wynikających z art. 24 - także lekarza weterynarii.

Z powołanych aktów prawnych wnika, że osoba wykonująca zawód technika farmaceuty jest osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.

Wykładnia normy zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy wskazuje, że zwolnienie od podatku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej dotyczy podatników będących osobami wykonującymi zawody medyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest technikiem farmaceutycznym, ukończyła Medyczne Studium Zawodowe na wydziale techniki farmaceutycznej, uzyskując tytuł technika farmaceutycznego. Jak wskazała Wnioskodawczyni, świadczone przez nią usługi tj. test EAV oraz porady z zakresu dietetyki, ziołolecznictwa i oczyszczania są to usługi medyczne i mieszczą się w ramach profilaktyki zdrowia. Zatem należy stwierdzić, że spełniona zostanie przesłanka podmiotowa wskazana w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie zostanie spełniona zarówno przesłanka podmiotowa, jak i przedmiotowa, które określone zostały w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy. Tym samym świadczone przez Wnioskodawczynię usługi polegające na wykonywaniu testu obciążeń EAV oraz udzielaniu porad z zakresu dietetyki, ziołolecznictwa i oczyszczania będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie powołanego przepisu ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym opisane i wykonywane przez nią usługi są zwolnione z VAT, jest prawidłowe.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Wskazać ponadto należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawczyni, dotyczącej zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług tj. wykonywania testu EAV oraz udzielania porad z zakresu dietetyki, ziołolecznictwa i oczyszczania. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Ponadto Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.