Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług związanych ze świadczeniem usług medycznych.
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ – jak Spółka wskazuje – nabywane towary i usługi dotyczyć będą dostosowania pomieszczeń i budynków (oddziałów, jednostek Spółki świadczących usługi medyczne na cele działalności zwolnionej) do wymogów zakupionego sprzętu (tomograf komputerowy, aparaty USG, RTG). Spółka zatem może bezpośrednio powiązać opisane wydatki z czynnościami zwolnionymi z zakresu usług medycznych. Ponadto Spółka wskazuje, że prowadzi również działalność opodatkowaną (wynajem pomieszczeń i miejsc parkingowych), jednakże stosowany współczynnik odliczenia wynosi „ 0 ”. Poza tym planowany sposób wykorzystywania majątku Spółki powstałego w związku z zakupem środków trwałych i usług nie będzie zmieniony (będzie służył wyłącznie wykonywaniu usług medycznych). Wobec powyższego należy uznać, że Spółka prawidłowo klasyfikuje nabyte towary i usługi jako niezwiązane z działalnością opodatkowaną. Należy zatem stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – zakupione towary i usługi będą wykorzystane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku (usługi medyczne zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy), a stosowana proporcja odliczenia wynosi 0. Zatem na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków.
2017
9
lis

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy dla usług lekarskich, pielęgniarskich i fizjoterapii, nabywanych od osób posiadających stosowne uprawnienia, na rzecz Rezydentów.
Fragment:
Zgodnie z wyrokiem TSUE C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH, „ zwolnienie przyznane w art. 13(A)(J)(c,) Szóstej Dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ”. W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: „ W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy) nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe ” (pkt 27). Ze zwolnienia od podatku VAT korzystają także usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a także psychologów – również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
2017
20
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności odsprzedaży usług medycznych.
Fragment:
Zgodnie z wyrokiem TSUE C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH, „ zwolnienie przyznane w art. 13(A)(J)(c,) Szóstej Dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ”. W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: „ W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy) nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe ” (pkt 27). Ze zwolnienia od podatku VAT korzystają także usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a także psychologów – również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. usług reklamowych, zarządzania stronami internetowymi, pośrednictwa w sprzedaży miejsc na cele reklamowe w Internecie.
2017
23
wrz

Istota:
Zakresie zwolnienia od podatku badań psychologicznych przeprowadzanych w ramach badań profilaktycznych
Fragment:
W wyroku TS z 20 listopada 2003 r., C-307/01, wyraźnie Trybunał opowiedział się za interpretacją art. 13A ust. 1 lit. c uprzednio obowiązującej VI Dyrektywy 9 (obecnie art. 132 ust. 1 lit. b i c Dyrektywy 112) w ten sposób, że zwolnienie z podatku VAT stosuje się do usług medycznych polegających m.in. na prowadzeniu badań lekarskich osób fizycznych dla potrzeb pracodawców, pod warunkiem, że usługi te mają na celu przede wszystkim ochronę zdrowia danej osoby. Uznając, że zasadniczą kwestią, mającą znaczenie dla podjęcia rozstrzygnięcia w kwestii zwolnienia z podatku VAT usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 VATU, jest cel wykonywanych usług medycznych, zauważyć należy, że niezbędne jest ustalenie kontekstu w jakim usługi te są wykonywane, tak aby móc ocenić, czy ich celem jest ochrona zdrowia pojęta także jako profilaktyka (patrz wyrok TS z dnia 20 listopada 2003 r., w sprawie C 212-01). Zatem w niniejszej sprawie, kiedy spółka podaje, że badania psychologiczne są badaniami z zakresu medycyny pracy jako badania wstępne, okresowe i kontrolne, przeprowadzane na zlecenie pracodawcy w ramach jego obowiązków z art. 229 KP, stanowisko organu, że usługi te korzystają ze zwolnienia, jest prawidłowe”. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny, orzekając w niniejszej sprawie wskazał: „ W sprawie tej istotne było to, czy badania psychologiczne kierowców, zlecone w ramach badań profilaktycznych, o których mowa w art. 39k ust. 1 i art. 391 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wynikające z art. 229 § 1 k.p. objęte są zwolnieniem z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 u.p.t.u. ”.
2017
16
wrz

Istota:
Czy spółka (której udziałowcem będzie Wnioskodawca) w przedstawionym stanie przyszłym będzie miała prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 19a w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy VAT w zakresie świadczenia usług medycznych z wykorzystaniem komory hiperbarycznej, jeżeli usługi te zostaną nabyte przez spółkę we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 19?
Fragment:
W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość w kwestii prawidłowego opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem komory hiperbarycznej. Jak wynika z uzupełnienia wniosku, wspólnicy: .........ustnie umówili się w sprawie założenia spółki z o.o. pod nazwą ..., pod adresem ul........... Celem spółki będzie wykonywanie usług medycznych związanych z terapią hiperbarczną. Rozpoczęcie działalności jest uzależnione od treści indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej zwolnienia od podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy spółka (której udziałowcem będzie Wnioskodawca) w przedstawionym stanie przyszłym będzie miała prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 19a w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy VAT w zakresie świadczenia usług medycznych z wykorzystaniem komory hiperbarycznej, jeżeli usługi te zostaną nabyte przez spółkę we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 19? Stanowisko Wnioskodawcy, Podstawa prawna Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ( Dz. U. 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
7
wrz

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania usług:
- pobytu w domu pomocy społecznej,
- świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
- pobytu w ośrodkach wsparcia oraz w środowiskowych domach samopomocy,
- świadczenia usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnymi intelektualnie.
wyłączenie z opodatkowania usług:
- pobytu dziecka w rodzinach zastępczych,
- wydania karty parkingowej
Fragment:
Na podstawie art. 15 cyt. ustawy, pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; pracy socjalnej; prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą (art. 16 ust. 1 ww. ustawy). Gmina i powiat, obowiązane zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych (art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; (art. 17 ust. 1 pkt 11 i 16 ustawy o pomocy społecznej). Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
2017
30
sie

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem pozostałych świadczeń medycznych, niebędących świadczeniami nielimitowanymi oraz procedurami w stanach nagłych, ponad limity określone w umowie z NFZ stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, które nie są bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia?
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm., dalej: „ ustawa o działalności leczniczej ”), zawierane z NFZ umowy przewidują limity usług medycznych przypadające na dany okres rozliczeniowy, do których sfinansowania zobowiązuje się NFZ. Określone w umowach okresy rozliczeniowe podzielone są na miesięczne okresy sprawozdawcze. Co do zasady, ustalone limity rozdzielane są na wszystkie okresy sprawozdawcze w trakcie okresu rozliczeniowego. Tytułem przykładu, w sytuacji, gdy okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, limit na jeden miesięczny okres sprawozdawczy co do zasady nie może przekraczać limitu 1/12 kwoty ustalonego na dany rok. Podział limitu na okresy rozliczeniowe nie musi jednak być zawsze równomierny, tj. w niektórych sytuacjach, kwoty limitu w poszczególnych miesiącach mogą się różnić, choć łączna kwota za dany okres rozliczeniowy nie może przekroczyć limitu określonego w umowie. Zgodnie z zawartą umową, Spółka przekazuje do NFZ szczegółowe informacje zawierające wykaz wykonanych usług medycznych. Informacje te obejmują wykaz zrealizowanych świadczeń, wyliczenie wynagrodzenia Spółki z uwzględnieniem liczby zrealizowanych jednostek rozliczeniowych. Po przekazaniu tych danych przez Spółkę, NFZ dokonuje ich weryfikacji oraz potwierdza kwotę, na którą jest możliwe wystawienie faktury za dany miesięczny okres rozliczeniowy (co do zasady, do wysokości 1/12 limitu rocznego).
2017
26
sie

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem pozostałych świadczeń medycznych, niebędących świadczeniami nielimitowanymi oraz procedurami w stanach nagłych, ponad limity określone w umowie z NFZ stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, które nie są bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia?
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm., dalej: „ ustawa o działalności leczniczej ”), zawierane z NFZ umowy przewidują limity usług medycznych przypadające na dany okres rozliczeniowy, do których sfinansowania zobowiązuje się NFZ. Określone w umowach okresy rozliczeniowe podzielone są na miesięczne okresy sprawozdawcze. Co do zasady, ustalone limity rozdzielane są na wszystkie okresy sprawozdawcze w trakcie okresu rozliczeniowego. Tytułem przykładu, w sytuacji, gdy okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, limit na jeden miesięczny okres sprawozdawczy co do zasady nie może przekraczać limitu 1/12 kwoty ustalonego na dany rok. Podział limitu na okresy rozliczeniowe nie musi jednak być zawsze równomierny, tj. w niektórych sytuacjach, kwoty limitu w poszczególnych miesiącach mogą się różnić, choć łączna kwota za dany okres rozliczeniowy nie może przekroczyć limitu określonego w umowie. Zgodnie z zawartą umową, Spółka przekazuje do NFZ szczegółowe informacje zawierające wykaz wykonanych usług medycznych. Informacje te obejmują wykaz zrealizowanych świadczeń, wyliczenie wynagrodzenia Spółki z uwzględnieniem liczby zrealizowanych jednostek rozliczeniowych. Po przekazaniu tych danych przez Spółkę, NFZ dokonuje ich weryfikacji oraz potwierdza kwotę, na którą jest możliwe wystawienie faktury za dany miesięczny okres rozliczeniowy (co do zasady, do wysokości 1/12 limitu rocznego).
2017
26
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu w postaci domu do spółki komandytowej.
Fragment:
W tym miejscu należy podkreślić, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ugruntowało się stanowisko, że za podatnika uznaje się również osobę, która zadeklarowała zamiar prowadzenia działalności gospodarczej i dokonała w tym celu pewnych nakładów, mimo że sama sprzedaż jeszcze się nie rozpoczęła, czy nawet nigdy nie zostanie rozpoczęta. Bardzo istotnym elementem, przesądzającym o prowadzeniu działalności gospodarczej są czynności przygotowawcze, jakich dokonuje dany podmiot w związku z rozpoczęciem działalności. Sam zamiar prowadzenia działalności powiązany z zakupami realizowanymi w tym celu nadaje status podatnika podatku od towarów i usług, już nawet w fazie dokonywania czynności przygotowawczych, co wynika m.in. z orzeczenia TSUE z dnia 29 lutego 1996 r. C-110/94 w sprawie Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO). Za podatnika należy zatem uznać także osobę, która poczyniła pewne nakłady celem prowadzenia działalności gospodarczej, nawet w sytuacji, gdy sama działalność gospodarcza jeszcze się nie rozpoczęła, a nawet w przypadku jeśli nigdy nie zostanie rozpoczęta. Działalność gospodarcza może składać się z kilku następujących po sobie etapów. Czynności przygotowawcze, takie jak nabycie towarów, powinny być również traktowane jako działalność gospodarcza. Poniesienie wstępnych wydatków inwestycyjnych w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej należy również uznać za działalność gospodarczą. W związku z powyższym zaznacza się, że każdy kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania towaru (np. nieruchomości) dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.
2017
24
sie

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług gotowości do świadczenia usług medycznych
Fragment:
Świadczenia zdrowotne finansowane są ze środków publicznych na podstawie podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. ... jest czynnym podatnikiem VAT. ... ma zawartych kilka umów z innymi podmiotami świadczącymi usługi medyczne na wykonywanie badań dla tych podmiotów (np. RTG, USG, badania laboratoryjne, badania endoskopowe, świadczenia zdrowotne na bloku operacyjnym, konsultacje medyczne). Są to usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia. Poza odpłatnością za wykonane badania, podmioty te płacą comiesięczny ryczałt za „ gotowość do świadczenia usług medycznych ”. Ryczałt za „ gotowość do świadczenia usług medycznych ” naliczany jest niezależnie od ilości wykonanych badań. ... w związku z prowadzoną działalnością świadczy usługi w zakresie medycyny pracy - profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi lub ubiegającymi się o zatrudnienie. Badania profilaktyczne medycyny pracy obejmują wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie przeprowadzane w ramach realizacji obowiązków stron stosunku pracy, o których stanowi art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 ze zm.). Usługi medyczne są wykonywane na koszt pracodawcy, który wydaje pracownikowi skierowanie na badania profilaktyczne. Lekarz wykonujący badania profilaktyczne, przed wydaniem opinii o stanie zdrowia pracownika, kieruje taką osobę na odpowiednie badania przedmiotowe, laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne.
2017
12
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.