Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy usługi świadczone z zakresu neurologopedii są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, czy należy kierować się zasadą limitu obrotów art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT?
Fragment:
Podkreślenia wymaga, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje również, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie „ celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną ”. Należy więc mieć na uwadze, że wyżej powołane przepisy zwalniają od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie zwalniają zatem wszystkich świadczeń, które można wykonać w ramach wykonywania zawodów medycznych, ale tylko służące określonemu celowi. Zauważyć zatem można, że wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem – nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od VAT. Świadczenie usług, dokonywane w ramach wykonywania zawodu lekarza, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli nie odpowiadają one koncepcji opieki medycznej. Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących pewne prawne konsekwencje, nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku.
2018
3
lut

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a dla odsprzedawanych usług medycznych
Fragment:
C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH), aby stosować zwolnienie dla usług medycznych, muszą być spełnione wyłącznie dwie przesłanki: przedmiotem świadczenia muszą być usługi medyczne oraz muszą być one świadczone przez osoby posiadające konkretne kwalifikacje zawodowe (por. pkt 27, zdanie drugie wyroku). W przedstawionym zdarzeniu przyszłym obie przesłanki są spełnione: przedmiotem świadczenia zapewnianego przez Wnioskodawcę swoim klientom będą usługi medyczne, usługi medyczne będą faktycznie wykonywane przez Partnera Medycznego będącego podmiotem leczniczym. Należy również pokreślić, iż prawo do zastosowania zwolnienia przy odsprzedaży pakietów medycznych znalazło potwierdzenie w praktycznie identycznych stanach faktycznych w interpretacjach indywidualnych Dyrektorów Izb Skarbowych przytoczonych we wniosku. W interpretacjach tych potwierdzono, iż fakt, że odsprzedaż pakietów ma miejsce po wyższej cenie niż cena zakupu, nie zmienia charakteru usługi (która nadal pozostaje usługą medyczną) a co za tym idzie stosowanej stawki VAT. Jak stanowi art. 8 ust. 2a ustawy o VAT: „ W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi ”.
2018
1
lut

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu tzw. nadwykonań świadczeń usług medycznych
Fragment:
Jak wskazano wyżej „ wykonanie usługi ” następuje w momencie faktycznego zakończenia wszystkich czynności, do których zobowiązany był świadczący usługę medyczną. Zatem w odniesieniu do nadwykonań świadczeń medycznych poza pakietem onkologicznym, jak już wyżej wskazano, dopiero ich akceptacja przez NFZ (w drodze aneksu lub decyzji) skutkuje uznaniem tych świadczeń za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym w przypadku nadwykonań usług medycznych poza pakietem onkologicznym, zaakceptowanych przez NFZ, momentem wykonania usługi będzie moment zaakceptowania tych świadczeń przez NFZ. Reasumując obowiązek podatkowy w odniesieniu do nadwykonań medycznych w pakiecie onkologicznym świadczonych przez Wnioskodawcę powstaje z chwilą faktycznego wykonania tych usług, natomiast w przypadku nadwykonań usług medycznych poza pakietem onkologicznym, momentem wykonania usługi będzie moment zaakceptowania tych świadczeń przez NFZ w drodze decyzji lub poprzez podpisanie aneksu do umowy. Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „ momentem wykonania usługi medycznej nieobjętej kontraktem z NFZ jest moment, w którym Spółka została powiadomiona przez NFZ przy pomocy systemu informatycznego używanego we wzajemnych rozliczeniach, o objęciu świadczenia finansowaniem i ustaleniu wysokości tego finansowania ” należało uznać za nieprawidłowe.
2017
29
gru

Istota:
 • zwolnienie od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy badań lekarskich kandydatów do szkół;
 • brak obowiązku dokumentowania fakturami sprzedaży zwolnionej;
 • Fragment:
  Natomiast w sprawie CopyGene (C-262/08) wskazano, iż „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”. Innymi słowy, aby podlegać zwolnieniu świadczenie powinno mieć cel terapeutyczny. Tym samym liczy się nie charakter usługi, ale jej cel. Zdefiniowanie w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy zakresu zwolnienia poprzez zawężenie go wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, odpowiada co do zasady używanym przez Trybunał określeniom „ postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”. Podkreślenia wymaga, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie, „ celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną ”.
  2017
  23
  gru

  Istota:
  Uznanie czynności oddania budynku wraz gruntem w leasing operacyjny za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu według stawki podstawowej.
  Fragment:
  Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, na gruncie Ustawy VAT przedmiotowa Umowa Leasingu stanowić będzie odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT, czyli obecnie 23%. W świetle przywołanych argumentów oraz wyżej zaprezentowanych poglądów organów podatkowych Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione stanowisko i rozumienie treści przepisów prawa podatkowego jest prawidłowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jedną z podstawowych czynności podlegających opodatkowaniu jest dostawa towarów. Stąd też niezwykle istotne jest określenie definicji „ towaru ”, gdyż jest on przedmiotem znacznej części transakcji opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez dostawę (...)
  2017
  13
  gru

  Istota:
  Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty
  Fragment:
  Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.). Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.
  2017
  7
  gru

  Istota:
  Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o świadectwo maszynisty
  Fragment:
  Oznacza to, że przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.). Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.
  2017
  7
  gru

  Istota:
  - opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT odpłatnych usług pomocy społecznej wykonywanych przez Gminę za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku VAT
  Fragment:
  Stosownie do zapisu zawartego w art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej, przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej rozumie się regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej. Na podstawie art. 15 cyt. ustawy, pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; pracy socjalnej; prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą (art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Gmina i powiat, obowiązane zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych (art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu (art. 17 ust. 1 pkt 3, 11 i 16 ustawy o pomocy społecznej).
  2017
  7
  gru

  Istota:
  Za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku dla odsprzedawanych usług medycznych nabywanych od podmiotów mających siedzibę na terytorium kraju i które są podmiotami wymienionymi w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz świadczone są w ramach wykonywanych zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa i osób świadczących powyższe usługi w ramach wykonywania zawodów medycznych, natomiast za nieprawidłowe uznaje się stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku dla odsprzedawanych usług medycznych nabywanych od podmiotów zagranicznych, które nie wykonują swoich usług w ramach działalności leczniczej jako podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
  Fragment:
  Zgodnie z wyrokiem TSUE C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH, „ zwolnienie przyznane w art. 13(A)(J)(c,) Szóstej Dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ”. W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: „ W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy) nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe ” (pkt 27). Ze zwolnienia od podatku VAT korzystają także usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a także psychologów – również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej. Z przedstawionego w niniejszym wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza zawrzeć z zakładami ubezpieczeniowymi umowy, których przedmiotem będzie: świadczenie usług assistance medyczne w stosunku do osób ubezpieczonych przez Ubezpieczyciela oraz obsługa ubezpieczeniowych pakietów medycznych o charakterze abonamentowym.
  2017
  6
  gru

  Istota:
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług związanych ze świadczeniem usług medycznych.
  Fragment:
  W rozpatrywanej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ – jak Spółka wskazuje – nabywane towary i usługi dotyczyć będą dostosowania pomieszczeń i budynków (oddziałów, jednostek Spółki świadczących usługi medyczne na cele działalności zwolnionej) do wymogów zakupionego sprzętu (tomograf komputerowy, aparaty USG, RTG). Spółka zatem może bezpośrednio powiązać opisane wydatki z czynnościami zwolnionymi z zakresu usług medycznych. Ponadto Spółka wskazuje, że prowadzi również działalność opodatkowaną (wynajem pomieszczeń i miejsc parkingowych), jednakże stosowany współczynnik odliczenia wynosi „ 0 ”. Poza tym planowany sposób wykorzystywania majątku Spółki powstałego w związku z zakupem środków trwałych i usług nie będzie zmieniony (będzie służył wyłącznie wykonywaniu usług medycznych). Wobec powyższego należy uznać, że Spółka prawidłowo klasyfikuje nabyte towary i usługi jako niezwiązane z działalnością opodatkowaną. Należy zatem stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – zakupione towary i usługi będą wykorzystane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku (usługi medyczne zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy), a stosowana proporcja odliczenia wynosi 0. Zatem na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków.
  2017
  9
  lis
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.