Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wskazane powyżej badania psychiatryczne dotyczące uzależnienia od alkoholu podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE zawartym w wyroku z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie dAmbrumenil C-307/01, „ to, czy dana usługa medyczna powinna zostać zwolniona z podatku VAT warunkuje jej cel. Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi, zwolnienie (...) nie ma zastosowania do tej usługi ” (pkt 60 tego wyroku). W tym samym wyroku Trybunał podkreślał również: „ Jednak w przypadku, gdy celem zaświadczenia dotyczącego kondycji fizycznej jest wyjaśnienie osobie trzeciej, iż stan zdrowia danej osoby nakłada ograniczenia na niektóre działania lub wymaga, aby były one realizowane pod określonymi warunkami, ochrona zdrowia tej osoby może być postrzegana jak podstawowy cel tej usługi. A zatem w odniesieniu do takiej usługi może być stosowane zwolnienie w ramach art. 13 część A ust. 1 lit. c) Szóstej dyrektywy VAT. ” (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c), (pkt 65). Odnosząc powyższe do badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zarówno w przypadku badań zlecanych przez komisję jak i zarządzonych przez sąd - należy zauważyć, iż celem tych badań jest stwierdzenie, czy opiniowana osoba jest uzależniona i czy wymaga leczenia odwykowego.
2016
20
maj

Istota:
Zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że nieodpłatne przekazanie wymienionych we wniosku urządzeń nie będzie podlegać odrębnemu opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowi część usługi zasadniczej, jaką jest usługa opisu badań RTG, która jak wskazała Spółka stanowi usługę medyczną.
Fragment:
Spółka świadczy usługi medyczne, które korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 -19 ustawy o VAT i przy nabyciu udostępnionego sprzętu nie przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku należnego VAT. W związku z powyższym nie ma podstawy do opodatkowania na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Jednocześnie, w ocenie Spółki, udostępnienie Szpitalowi urządzeń koniecznych do wykonywania usług nie powinno być uznane za świadczenie usług. Udostępnienie kontrahentowi tych urządzeń nie jest bowiem samoistną usługą w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT, lecz towarzyszy i służy wykonaniu usług medycznych. Usługa medyczna polegająca na opisie badań dokonanych na rzecz Szpitala nie jest możliwa bez uprzedniego udostępnienia kontrahentowi narzędzi technicznych. Z punktu widzenia nabywcy usług — Szpitala — wykonywana jest jedna usługa medyczna, w ramach której Spółka, jako zleceniobiorca, wykonuje różne działania, które mają na celu wywiązanie się z przedmiotu umowy. W ocenie Spółki, świadczenie wykonywane przez Spółkę na rzecz Szpitala spełnia przesłanki świadczenia kompleksowego, w którym czynność zasadnicza, stanowiąca istotę świadczenia, określa konsekwencje podatkowe również dla pozostałych elementów tego świadczenia.
2016
15
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku:
- badań lekarskich mających na celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (art. 39j ustawy)
- badań psychologicznych przeprowadzanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (art. 39k ustawy)
Fragment:
Ponadto, również z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok TS UE z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Kwestia stosowania zwolnienia od podatku usług polegających na wydawaniu różnego rodzaju zaświadczeń medycznych dotyczących kondycji zdrowia, była przedmiotem rozważań Trybunału w ww. wyroku z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie dAmbrumenil C-307/01. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE zawartym w tym wyroku: ..to, czy dana usługa medyczna powinna zostać zwolniona z podatku VAT warunkuje jej cel. Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi, zwolnienie (...) nie ma zastosowania do tej usługi" (pkt 60). Zgodnie z pkt 61 ww. wyroku, gdy usługa medyczna polega na sporządzeniu specjalistycznego raportu medycznego, oczywistym jest to, że dla wykonania tej usługi konieczne są specjalistyczne kwalifikacje i wiedza medyczna osoby oraz to, że może łączyć się z czynnościami typowymi dla zawodu medycznego, takimi jak badanie pacjenta czy analiza medycznej historii, wówczas głównym celem tej usługi nie jest ochrona, w tym zachowanie, jak i odratowanie zdrowia osoby, do której raport się odnosi.
2016
19
kwi

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług długoterminowej opieki pielęgnacyjnej w trybie hostelowym, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy
Fragment:
Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi, zwolnienie w ramach art. 13 część A ust. 1 lit. c) nie ma zastosowania ”. Podkreślenia wymaga, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie „ celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet, jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną. ” Wskazać należy, iż profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby, czy też zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby.
2016
17
kwi

Istota:
W zakresie:
ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania ponadlimitowych świadczeń w zakresie usług medycznych
Fragment:
W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku, gdy Fundusz początkowo odmawia danej Spółce wypłaty wynagrodzenia za wykonane usługi medyczne, przychód należny, w rozumieniu updop nie powstaje. Spółka nie może bowiem takich kwot skutecznie dochodzić, m.in. przez wzgląd na fakt, że wykonana usługa wykracza poza limit określony w umowie z NFZ. Natomiast w sytuacji, gdy Fundusz po pewnym czasie wyrazi zgodę na sfinansowanie usług medycznych (np. w wyniku negocjacji ze Spółką), przychód należny dla celów CIT powstanie po stronie danej Spółki w momencie zaakceptowania tych usług przez NFZ, tj. w momencie podpisania aneksu do umowy z NFZ bądź przekazania Spółce w inny sposób informacji o akceptacji tych usług przez Fundusz. Dopiero bowiem w tym momencie Spółka zna kwotę wynagrodzenia i ma możliwość jego prawnie skutecznego dochodzenia. Jeżeli natomiast NFZ nie wyrazi zgody na sfinansowanie danych usług, przychód należny po stronie Spółki nie powstanie w ogóle. Powyższe stanowisko Spółki znajduje oparcie m.in. w w/w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której organ podatkowy uznał, w odniesieniu do nadwykonań, że przychód powstaje dopiero w momencie uznania określonych świadczeń przez NFZ i nie powstaje, jeśli nie są one przez NFZ zaakceptowane.
2016
14
kwi

Istota:
Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi świadczonej przez Wnioskodawcę w zakresie opieki medycznej oraz braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
Fragment:
Zaznaczenia wymaga, że ustawa nie określa formy w jaki sposób ma być udzielona usługa medyczna, dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, istotny jest cel świadczonej usługi Świadczone przez Wnioskodawcę usługi medyczne polegające na kompleksowej diagnostyce, opiece oraz czuwaniu nad pacjentem, po wszczepieniu pacjentowi urządzenia do regulacji zaburzeń rytmu serca, służące celom określonym w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zawierają się w pojęciu opieki medycznej, a zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego świadczenia usług przez personel medyczny za pomocą Urządzenia wskazać należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.
2016
30
mar

Istota:
Czy usługa polegająca na przeprowadzeniu działań mających na celu wzrost świadomości zdrowotnej u pacjentów i działań mających na celu doprowadzenie do wykonania przez nich badań profilaktycznych wykonywanych na terenie placówki medycznej, z którą przedsiębiorca ma zawartą umowę jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Ponadto, jak zauważył Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08: „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”. Rzecznik zauważa również, że: „ działalność, którą uznano za części składowe opieki medycznej (leczenia medycznego), obejmuje: opiekę terapeutyczną jako część usługi ambulatoryjnej świadczonej przez wykwalifikowane pielęgniarki; leczenie psychoterapeutyczne świadczone przez wykwalifikowanych psychologów; prowadzenie badań lekarskich bądź pobieranie krwi lub innych próbek do badania pod kątem występowania choroby, na rzecz pracodawców lub ubezpieczycieli, albo poświadczanie zdolności medycznej do odbycia podróży, jeżeli celem tych usług zasadniczo pozostaje ochrona zdrowia zainteresowanych osób; oraz badania medyczne umożliwiające obserwację i zbadanie pacjentów, zanim zajdzie konieczność diagnozowania, rozciągnięcia opieki bądź leczenia potencjalnej choroby, zlecone przez internistów i wykonywane przez zewnętrzne laboratoria prywatne ”. Dodatkowo Rzecznik zauważa, iż: „ usługi (...)
2016
4
mar

Istota:
Czy w związku z tym, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny „płatnik” podatku VAT, powinien wystawiać w przypadku świadczenia usług opisanych w pkt G poz. 68 fakturę VAT zwolnioną (zw)? Jeżeli tak, to czy powinien być opis podstawy prawnej i jaki?
Fragment:
Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika ponadto, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok TSUE z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie Margarete Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z orzecznictwem TSUE pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych (ww. wyrok C-307/01). Zgodnie ze stanowiskiem TSUE zawartym w tym wyroku: „ to czy dana usługa medyczna powinna zostać zwolniona z podatku VAT warunkuje jej cel. Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi, zwolnienie (...) nie ma zastosowania do tej usługi ” (pkt 60 wyroku). Podobnie w sprawie C-212/01 TSUE podkreślił, że: „ to cel usługi medycznej określa, czy powinna ona być zwolniona z VAT. Dlatego też, jeżeli kontekst, w którym usługa medyczna jest świadczona pozwala na ustalenie, że głównym celem nie jest ochrona – włączając w to utrzymanie oraz przywracanie – zdrowia, lecz raczej udzielenie porady wymaganej do podjęcia decyzji wywierającej konsekwencje prawne, zwolnienie na podstawie art. 13 część A ust. 1 lit. c) VI Dyrektywy nie ma do takiej usługi zastosowania ” (pkt 42 wyroku).
2016
4
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych poprzez Aplikację w odniesieniu do opłaty Abonamentowej oraz Opłaty Konsultacyjnej.
Fragment:
Wideokonsultacje będą stanowiły usługę medyczną, mającą na celu profilaktykę, rozpoznawanie chorób, diagnostykę, udzielanie fachowej pomocy, pomoc w dobraniu optymalnego dla pacjenta leczenia. W przypadku chęci zarezerwowania wideokonsultacji medycznej z lekarzem (jednorazowej lub w pakiecie) pacjent będzie obowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty („ Opłata Konsultacyjna ”), która płatna będzie z góry, w momencie dokonania rezerwacji. Wysokość Opłaty Konsultacyjnej ustalona będzie osobno dla każdego z lekarzy realizujących wideokonsultacje medyczne poprzez Aplikację (wysokość Opłaty Konsultacyjnej będzie uzależniona od wysokości wynagrodzenia wskazanej przez Lekarza, powiększonej o narzut Wnioskodawcy). Umowa z lekarzem będzie zawierana przez Spółkę w jej imieniu, przy czym z zastrzeżeniem, że usługi medyczne będą świadczone na rzecz pacjentów korzystających z usług medycznych oferowanych przez Wnioskodawcę poprzez Aplikację. Lekarze będą obciążać kosztem należnych im za dany miesiąc części Opłat Konsultacyjnych Wnioskodawcę, wystawiając na jej rzecz rachunki lub faktury zwolnione z VAT. Badania pacjentów będą wykonywane w ich domach poprzez Aplikację.
2016
28
lut

Istota:
Czy usługi świadczone przez Spółkę w szczególności: terapii indywidualnych dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich bliskich, terapii dla rodzin i bliskich pacjentów z chorobą nowotworową, działalności psychoedukacyjnej, podlegają zwolnieniu z podatku od towaru i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19
Fragment:
Co również istotne w analizowanej sprawie, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kugler GMBH, „ zwolnienie przyznane w art. 13(A)(1)(c)b szóstej dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ”. W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: „ W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c dyrektywy nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe ”. Powyższe oznacza wiec, że zwolnienie określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do usług opieki medycznej, świadczonych w ramach wykonywania zawodów medycznych niezależnie od formy organizacyjno-prawnej podatnika świadczącego taką usługę. Zatem, z uwagi na powołane przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne sprawy, stwierdzić należy, że wykonywane przez Spółkę czynności, tj. usługi terapii z zakresu psychologii - w zakresie profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia - korzystają ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy, w przypadku, gdy przedmiotowe usługi wykonywane są przez pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, zatrudnionego na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej.
2016
28
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.