Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług dietetyka
Fragment:
Jest to usługa medyczna, służy profilaktyce bo ukazuje i uświadamia relacje między zdrowiem człowieka a stylem jego życia. Daje informację o zaburzeniach, kontroluje czynniki chorobotwórcze. Samo uświadomienie obciążeń i nieprawidłowości i dostosowanie się do zaleceń służy zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W ramach ziołolecznictwa jak i w gabinecie w zakresie detoksykacji zaleca odpowiednie zioła i mieszanki, które klient przygotowuje sam w domu wg określonej receptury i określonego dawkowania przez określony czas a także preparaty ziołowe oraz wybrane suplementy diety np. krople Joalis które dobierane są do określonego zaburzenia a mają na celu oczyszczenie, przywrócenie prawidłowych funkcji organizmu oraz poprawę i zachowanie zdrowia. Ziołolecznictwo – porady, dobór ziół i mieszanek ziołowych. Usługa medyczna służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Oczyszczanie polega na wyszukaniu wszystkich nieprawidłowości w organizmie przy pomocy testu EAV i doborze takich preparatów by pozbyć się toksyn, przywrócić zdrowie i harmonię. Usługa medyczna, służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
2016
6
gru

Istota:
Prawo do zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla sprzedaży usług medycznych
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla sprzedaży usług medycznych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka Sp. z o. o. jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka stworzyła platformę internetową, za pomocą której ułatwia pracodawcom zarządzanie pozapłacowymi elementami wynagrodzenia, a pracownikom dostęp do oferty podmiotów, których towary lub usługi mogą za te środki nabyć. X podpisała umowę z Y. sp. z o. o. na świadczenie usług medycznych. Na podstawie zawartej umowy, X. zawiera umowy o świadczenie opieki medycznej z osobami fizycznymi będącymi użytkownikami serwisu nais.pl, a wszystkie świadczenie medyczne wykonywane będą przez spółkę Y. Na podstawie umowy z Y. sp. z o. o. usługi medyczne realizowane przez Y. będą oferowane przez X. firmom, ich pracownikom i współpracownikom oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Za sprzedane usługi medyczne X. będzie wystawiać swoim kontrahentom fakturę (dowód sprzedaży, ewentualnie paragon). Za wykonane usługi medyczne X. otrzyma fakturę kosztową od Y. W piśmie uzupełniającym z dnia 9 sierpnia 2016 r. Zainteresowany wskazał, co następuje: Y. Sp. z o. o. jest podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT świadczącym usługi w ramach działalności leczniczej zdefiniowanej w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2016
5
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług związanych z pobytem osoby towarzyszącej pacjentce po porodzie.
Fragment:
Ponadto w wyroku tym (pkt 60) Trybunał wskazał, że „ to, czy dana usługa medyczna powinna zostać zwolniona z podatku VAT warunkuje jej cel. Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi zwolnienie (...) nie ma zastosowania do tej usługi ”. Ponadto, jak zauważył Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08 „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”. Ponadto Rzecznik zauważa, że „ działalność, którą uznano za części składowe opieki medycznej (leczenia medycznego), obejmuje: opiekę terapeutyczną jako część usługi ambulatoryjnej świadczonej przez wykwalifikowane pielęgniarki; leczenie psychoterapeutyczne świadczone przez wykwalifikowanych psychologów; prowadzenie badań lekarskich bądź pobieranie krwi lub innych próbek do badania pod kątem występowania choroby, na (...)
2016
29
lis

Istota:
Spółka dokonując refaktury na Wnioskodawcę usług medycznych, które są zwolnione z podatku VAT powinna korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług medycznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług medycznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca ma podpisaną umowę ze Spółką, która wyszukuje dla niego pracowników tymczasowych. Z umowy tej wynika, że Spółka organizuje również badania lekarskie pracowników kierowanych do pracy u Wnioskodawcy. Spółka zleca wykonanie badań Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. Od tego zakładu Spółka otrzymuje fakturę za usługi medyczne /PKWiU 86.2/, które są zwolnione z podatku VAT. Spółka usługi te refakturuje na Wnioskodawcę doliczając do ich wartości podatek VAT w wysokości 23%. Spółka nie posiada w zakresie swej działalności usług medycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Spółka postępuje prawidłowo gdy refakturując na Wnioskodawcę usługi medyczne dolicza do nich podatek VAT... Czy Wnioskodawca ma prawo obniżyć podatek należny o zapłacony podatek z takiej refaktury...
2016
14
sie

Istota:
Czy świadczenie przez Wnioskodawczynię usług w opisanym zakresie stanowi świadczenie usług opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawie towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039) i podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit c) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Analizując powyższe regulacje należy zatem zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek: przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także przesłanki o charakterze podmiotowym, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem leczniczym bądź osobą wykonującą zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa lub inny zawód medyczny w rozumieniu ww. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie od podatku nie znajduje zastosowania. Nie każde zatem świadczenie opieki medycznej objęte jest zakresem zwolnienia od podatku. Zwolnienie powyższe dotyczy tylko świadczeń o odpowiednim poziomie jakości, biorąc pod uwagę formę organizacyjną podmiotu świadczącego powyższe usługi (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT) lub wykształcenie zawodowe osób je wykonujących, tj. świadczeń wykonywanych przez lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną, psychologa lub osobę wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o działalności leczniczej (art. 43 ust. 1 pkt 19 cyt. ustawy).
2016
13
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży testów medycznych.
Fragment:
Zatem dokonując ustalenia, czy dana usługa medyczna podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, należało także ustalić, czy sprzedaż przedmiotowych testów będzie spełniała wyżej określone warunki. Zdefiniowanie w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy zakresu zwolnienia poprzez zawężenie go wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, odpowiada co do zasady używanym przez Trybunał określeniom „ postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”. Podkreślenia wymaga, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje również, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie „ celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną ”.
2016
21
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług na rzecz podmiotów leczniczych i na terenie ich przedsiębiorstw.
Fragment:
Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia. Jeżeli z kontekstu usługi wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania. Należy ponadto zauważyć, że o ile świadczenia opieki medycznej powinny mieć cel terapeutyczny, to terapeutycznemu celowi świadczenia nie należy nadawać szczególnie wąskiego znaczenia. Jak wynika z orzeczenia Trybunału w sprawie C-212/01 Margarande Unterpertinger pkt 40: „ świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione z podatku nawet jeśli okaże się, że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym, nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną ”. Pojęcie „ opieki medycznej ” – przewidziane w art. 43 ustawy – obejmuje zatem świadczenia medyczne wykonywane w celu ochrony, w tym zachowania lub przywrócenia zdrowia osób, a zatem pojęcie to obejmuje zarówno diagnozę, leczenie, jak i profilaktykę. Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innym niekorzystnym zjawiskom zdrowotnym przed ich rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.
2016
16
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług optometrycznych.
Fragment:
Ponadto w wyroku tym (pkt 60) TSUE wskazał, że „ to, czy dana usługa medyczna powinna zostać zwolniona z podatku VAT warunkuje jej cel. Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi zwolnienie (...) nie ma zastosowania do tej usługi ”. Analizując przedstawione powyżej regulacje należy zauważyć, że użyte w art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy pojęcie „ usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ” odpowiada określeniom używanym przez TSUE „ postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”. W pojęciu tym zawierają się również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212, pkt 40). Należy podkreślić, że ani przytoczone przepisy Dyrektywy, ani orzecznictwo TSUE nie dają podstaw do tego, aby zakresem opieki medycznej podlegającej zwolnieniu objąć wszystkie działania medyczne wynikające z procesu leczenia.
2016
10
cze

Istota:
Usługa polegająca na podawaniu dożylnie – na wyraźnie zalecenie lekarza - konkretnych substancji leczniczych w celu systematycznej i stałej poprawy stanu zdrowia pacjenta służąca - według wskazania Wnioskodawcy - profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywana w ramach działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Wnioskodawcę będącego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiotem leczniczym, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Dokonując zatem ustalenia, czy dana usługa medyczna podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy ustalić czy usługa ta spełnia określone wyżej warunki. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach swoich usług medycznych proponuje szereg produktów, a w tym zakresie przygotowywanych indywidualnie dla każdego pacjenta przez farmaceutów oraz lekarzy specjalistów i podanie pacjentowi jako usługa medyczna, po wcześniejszej konsultacji lekarskiej i ocenie stanu zdrowia pacjenta. Wnioskodawca jest spółką - osobą prawną wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców. Jak wynika z działu III odpisu KRS, głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność szpitala jednego dnia, a dodatkowo działalność w zakresie opieki zdrowotnej, a także działalność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Wnioskodawca specjalizuje się w zabiegach z zakresu ortopedii, chirurgii plastycznej, flebologii i medycyny estetycznej. Wnioskodawca również oferuje swoim pacjentom terapię nawadniającą i sumplementacyjną podawaną drogą dożylną. Wnioskodawca świadczy usługi medyczne w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w m.in. w ramach poradni: chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedycznej, naczyniowej, dermatologicznej, gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, sali zabiegowo-chirurgicznej, sali chirurgicznej i inne.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 tej ustawy usługi medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Fragment:
W ramach swoich usług medycznych Wnioskodawca proponuje szereg produktów w tym zakresie przygotowywanych indywidualnie dla każdego pacjenta przez farmaceutów oraz lekarzy specjalistów i podanie pacjentowi jako usługa medyczna, po wcześniejszej konsultacji lekarskiej i ocenie stanu zdrowia pacjenta. W przedstawionych okolicznościach Wnioskodawca proponuje usługę medyczną o nazwie marketingowej Life..., która polega na podawaniu dożylnym konkretnych substancji leczniczych. Produkt zalecany jest pacjentom w okresach przeziębienia, obniżonej odporności lub innego rodzaju wyraźnego osłabienia organizmu. Zawarte w nim substancje i witaminy redukują gorączkę oraz bóle towarzyszące infekcjom wirusowym. Terapia ma na celu ograniczenie dolegliwości bólowych, zmniejszenie podwyższonej temperatury, zwiększenie efektywności w walce z infekcjami, unikanie efektów odwodnienia, a także przywrócenie równowagi witaminowej i zwiększenie odporności. Produkt zawiera: Kwas askorbinowy, Milgamma N oraz 0,9% NaCI. Skład chemiczny terapii dożylnej będzie każdorazowo ustalany indywidualnie. O podaniu leku dożylnie za każdym razem będzie decydował lekarz, a usługę medyczną wykonywała będzie pielęgniarka.
2016
10
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.