Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
wrz

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku usług medycznych świadczonych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, dokumentowanie rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą i Podmiotem Współpracującym.

Fragment:

Sposób wzajemnych rozliczeń między Wnioskodawcą oraz Pomiotem Współpracującym zostanie uregulowany w Umowie o Współpracę, na podstawie której Podmiot Współpracujący inkasuje od pacjenta ustaloną przez Wnioskodawcę kwotę, będącą ceną całości usług medycznych, świadczonych zarówno przez Wnioskodawcę jak i Podmiot Współpracujący. Wynagrodzenie Wnioskodawcy za wykonane usługi medyczne obciąża Pomiot Współpracujący. Rozliczenie wzajemnych zobowiązań Wnioskodawcy oraz Pomiotu Współpracującego następuje raz w miesiącu. Zgodnie z Umową o Współpracę, Wnioskodawca wystawia Podmiotowi Współpracującemu fakturę VAT za usługi medyczne, wykonane w ramach Umowy o Współpracę. Faktura VAT, wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Współpracującego będzie miała charakter faktury zbiorczej, obejmującej wszystkie wykonane usługi medyczne na rzecz pacjentów objętych wspólną opieką medyczną w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przyjęty sposób podziału wynagrodzenia należnego od pacjentów pomiędzy Wnioskodawcą a Pomiotem Współpracującym ma na celu uproszczenie rozliczeń pomiędzy trzema podmiotami, z uwzględnieniem przepisów ustawy o VAT. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowego udokumentowania wynagrodzenia otrzymanego od Pacjenta z tytułu usług medycznych świadczonych przez oba podmioty (Wnioskodawcę i Podmiot Współpracujący) polegający na wystawieniu przez Wnioskodawcę raz w miesiącu zbiorczej faktury VAT na rzecz Podmiotu Współpracującego.

2018
11
lip

Istota:

Teza zwolnienie z opodatkowania importu oraz świadczenia usług badań diagnostycznych zarówno w Modelu I i Modelu II.

Fragment:

Powyższe konkluzje potwierdza wreszcie orzecznictwo TSUE, w którym podkreśla się, że zwolnienie z VAT usług medycznych „ nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ” bowiem przepis Dyrektywy VAT „ nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. ” (wyrok z dnia 10 września 2002 r. w sprawie C-141/00 Ambulanter Pflegedienst Kiigler GmbH). Tym samym, w świetle powołanego orzecznictwa sądowo administracyjnego, regulacji unijnych oraz stanowiska TSUE, należy stwierdzić, że podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy o VAT to jakikolwiek podmiot (osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna) świadcząca usługi służące zachowaniu (zapobieżeniu pogorszenia) lub polepszeniu stanu zdrowia zgodnie z wiedzą medyczną - niezależnie od formy prawnej, w której ten podmiot działa, jak również niezależnie od tego, czy formalnie wypełnia on definicje zawarte w odrębnych przepisach prawa krajowego. W ocenie Wnioskodawcy, Instytut bez wątpienia spełnia powyższą definicję. Jak wskazywano w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, Instytut prowadzi m.in. szeroką działalność badawczą, która koncentruje się na wspieraniu procesów leczenia pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi.

2018
27
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT kompleksowej usługi medycznej świadczonej przy zastosowaniu terapii komórkami macierzystymi

Fragment:

Jak wynika z treści wniosku, usługi medyczne będą świadczone wyłącznie na rzecz osób fizycznych, cierpiących na schorzenia różnego rodzaju, którym standardowe terapie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w postaci poprawy zdrowia lub zatrzymania choroby, a dla których przewiduje się możliwość wystąpienia pozytywnego efektu zdrowotnego przy zastosowaniu terapii komórkami macierzystymi. Jednocześnie Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że celem świadczonych usług jest ratowanie i poprawa zdrowia, bowiem podając pacjentom produkt leczniczy zakłada się wystąpienie pozytywnego efektu (poprawa zdrowia) lub co najmniej zatrzymanie postępów choroby (ratowanie zdrowia przed dalszym pogorszeniem). Mając na uwadze wskazane regulacje wynikające z zacytowanych w interpretacji przepisów prawnych oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe usługi medyczne, których celem jak wskazał Wnioskodawca jest poprawa stanu zdrowia pacjenta lub zatrzymanie postępów schorzenia (przy założeniu, że nie mamy do czynienia z usługami badania klinicznego, co wynika z treści wniosku), spełniają przedmiotową przesłankę wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

2018
27
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usługi medycznej świadczonej na zasadach określonych dla eksperymentów medycznych w zakresie prowadzonej w warunkach szpitalnych terapii produktem leczniczym.

Fragment:

Na marginesie należy podkreślić, iż przepisy Dyrektywy VAT dotyczące opodatkowania usług medycznych, wskazują, iż zwolnienie usług medycznych dotyczy usług świadczonych przez „ szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze ”, które działają „ na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego ”. Zatem prawo krajowe precyzuje, jaki podmiot będzie w praktyce korzystał ze zwolnienia, jednak swoboda państwa członkowskiego winna uwzględniać poszanowanie zarówno celu tego przepisu, którym jest zapewnienie, aby zwolnienie od podatku stosowało się wyłącznie do świadczeń wykonywanych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe, jak i zasady neutralności podatkowej (wyroki ETS z 27 kwietnia 2006 r. w sprawach połączonych C-443/04 i C-444/04 H.A. Solleveld, J.E. van den Houtvan Eijnsbergen (C-444/04)). W rezultacie w ocenie Spółki świadczenie opisane w stanie faktycznym będące konglomeratem czynności, stanowi usługę medyczną objętą dyspozycją art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT korzystającą tym samym ze zwolnienia z VAT. Mając powyższe na uwadze, Spółka wnosi jak na wstępie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
27
kwi

Istota:

Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy dla odsprzedawanych dilerom świadczeń zdrowotnych.

Fragment:

Zgodnie z wyrokiem TSUE C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH, „ zwolnienie przyznane w art. 13(A)(J)(c,) Szóstej Dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ”. W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: „ W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy) nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe ” (pkt 27). Ze zwolnienia od podatku VAT korzystają także usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a także psychologów - również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi, a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej. Z opisu sprawy wynika, że Spółka zamierza zawrzeć z Y. S.A. umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w ramach abonamentu medycznego.

2018
20
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, usług świadczonych przez fizjoterapeutę w formie pakietów

Fragment:

W dosłownej interpretacji, przepis ten nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe. ” „ Zasada neutralności podatkowej wyklucza, między innymi, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w takim samym zakresie (taką samą) są traktowane odmiennie, jeśli chodzi o pobieranie podatku VAT. Wynika z tego, że zasada ta zostałaby pominięta, jeśli możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego dla świadczenia opieki medycznej, o którym mowa w art. 13(A)(1)(c) zależałaby od formy prawnej, pod jaką podatnik prowadzi działalność gospodarczą. ” Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest technikiem fizjoterapii i posiada tytuł zawodowy fizjoterapeuty. Jet zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz prowadzi przedsiębiorstwo. Obecnie Zainteresowana przygotowuje się do rozpoczęcia wykonywania następujących pakietów usług: Pakiet masażu biurowego połączonego z instruktażem jak dbać o higienę pracy i profilaktykę zdrowia oraz z nauką prostych ćwiczeń.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT do świadczonych usług podologicznych .

Fragment:

U. 2015.1994 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 2 ww. ustawy, zawód fizjoterapeuty jest niezależnym zawodem medycznym. Z kolei, w myśl art. 4 ust. 1 pkt ww. ustawy, wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii; Dziennik Ustaw - 2 - Poz. 1994 kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu; zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345,1830 i 1991); dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych; nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi; prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności; wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii; nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT do świadczenia usług w zakresie konsultacji dietetycznych

Fragment:

W pojęciu tym zawierają się również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Również z orzeczenia C-384/98 wynika, że preferencji podlegać mogą jedynie te usługi, które mają cel terapeutyczny bądź profilaktyczny, a nie podlegają mu takie, które mają charakter czysto ekspercki i doradczy (np. orzekanie o stanie zdrowia dla potrzeb przyznania renty, bądź dla instytucji ubezpieczeniowych dla ustalenia wysokości składki ubezpieczenia na życie). Ponadto jak zauważył Rzecznik Generalny w sprawie CopyGene A/S, C-262/08: „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”. Rzecznik zauważa również, że: „ działalność, którą uznano za części składowe opieki medycznej (leczenia medycznego), obejmuje: opiekę terapeutyczną jako część usługi ambulatoryjnej świadczonej przez wykwalifikowane pielęgniarki; leczenie psychoterapeutyczne świadczone przez wykwalifikowanych psychologów; prowadzenie badań lekarskich bądź pobieranie (...)

2018
26
lut

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego na fakturach zakupu następujących środków trwałych: fotel laryngologiczny Golem ORL E, ENF-VH Videolaryngoskop H, Duo Viver, gdyż będą one wykorzystywane jedynie do świadczenia usług medycznych, zwolnionych z podatku VAT. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (będą wykorzystywane tylko do czynności zwolnionych od tego podatku). Zatem nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Fragment:

We wniosku o dofinansowanie projektu, błędnie napisano, że Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego przy zakupie poniższych środków trwałych: fotel laryngologiczny Golem ORL E, ENF-VH Videolaryngoskop H, Duo Viver - urządzenie do badań laryngologicznych, przeznaczonych do świadczenia usług medycznych. Gdy Wnioskodawca postanowił sprostować błąd we wniosku, Instytucja Pośrednicząca, tj. Ministerstwo Zdrowia, zażądało interpretacji z Urzędu Skarbowego o kwalifikowalności podatku VAT. tj. o możliwości lub braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie ww. środków trwałych, przeznaczonych do świadczenia usług medycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy spółka K. Sp. z o. o. ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie następujących środków trwałych: fotel laryngologiczny Golem ORL E, ENF-VH Videolaryngoskop H, Duo Viver - urządzenie do badań laryngologicznych, przeznaczonych do świadczenia usług medycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, fotel laryngologiczny, wideolaryngoskop oraz urządzenie Duo Viver będą wykorzystywany jedynie do świadczenia usług medycznych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18. Ustawy o podatku od towarów i usług, świadczenie usług medycznych jest zwolnione z podatku VAT, w związku z czym zgodnie z art. 88. ust. 3a pkt 2 ustawy, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
3
lut

Istota:

Czy usługi świadczone z zakresu neurologopedii są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, czy należy kierować się zasadą limitu obrotów art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT?

Fragment:

Podkreślenia wymaga, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje również, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie „ celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną ”. Należy więc mieć na uwadze, że wyżej powołane przepisy zwalniają od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie zwalniają zatem wszystkich świadczeń, które można wykonać w ramach wykonywania zawodów medycznych, ale tylko służące określonemu celowi. Zauważyć zatem można, że wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem – nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od VAT. Świadczenie usług, dokonywane w ramach wykonywania zawodu lekarza, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli nie odpowiadają one koncepcji opieki medycznej. Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących pewne prawne konsekwencje, nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku.