Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, usług świadczonych przez fizjoterapeutę w formie pakietów

Fragment:

W dosłownej interpretacji, przepis ten nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe. ” „ Zasada neutralności podatkowej wyklucza, między innymi, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w takim samym zakresie (taką samą) są traktowane odmiennie, jeśli chodzi o pobieranie podatku VAT. Wynika z tego, że zasada ta zostałaby pominięta, jeśli możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego dla świadczenia opieki medycznej, o którym mowa w art. 13(A)(1)(c) zależałaby od formy prawnej, pod jaką podatnik prowadzi działalność gospodarczą. ” Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest technikiem fizjoterapii i posiada tytuł zawodowy fizjoterapeuty. Jet zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz prowadzi przedsiębiorstwo. Obecnie Zainteresowana przygotowuje się do rozpoczęcia wykonywania następujących pakietów usług: Pakiet masażu biurowego połączonego z instruktażem jak dbać o higienę pracy i profilaktykę zdrowia oraz z nauką prostych ćwiczeń.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT do świadczonych usług podologicznych .

Fragment:

U. 2015.1994 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 2 ww. ustawy, zawód fizjoterapeuty jest niezależnym zawodem medycznym. Z kolei, w myśl art. 4 ust. 1 pkt ww. ustawy, wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii; Dziennik Ustaw - 2 - Poz. 1994 kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu; zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345,1830 i 1991); dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych; nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi; prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności; wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii; nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT do świadczenia usług w zakresie konsultacji dietetycznych

Fragment:

W pojęciu tym zawierają się również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Również z orzeczenia C-384/98 wynika, że preferencji podlegać mogą jedynie te usługi, które mają cel terapeutyczny bądź profilaktyczny, a nie podlegają mu takie, które mają charakter czysto ekspercki i doradczy (np. orzekanie o stanie zdrowia dla potrzeb przyznania renty, bądź dla instytucji ubezpieczeniowych dla ustalenia wysokości składki ubezpieczenia na życie). Ponadto jak zauważył Rzecznik Generalny w sprawie CopyGene A/S, C-262/08: „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”. Rzecznik zauważa również, że: „ działalność, którą uznano za części składowe opieki medycznej (leczenia medycznego), obejmuje: opiekę terapeutyczną jako część usługi ambulatoryjnej świadczonej przez wykwalifikowane pielęgniarki; leczenie psychoterapeutyczne świadczone przez wykwalifikowanych psychologów; prowadzenie badań lekarskich bądź pobieranie (...)

2018
26
lut

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego na fakturach zakupu następujących środków trwałych: fotel laryngologiczny Golem ORL E, ENF-VH Videolaryngoskop H, Duo Viver, gdyż będą one wykorzystywane jedynie do świadczenia usług medycznych, zwolnionych z podatku VAT. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (będą wykorzystywane tylko do czynności zwolnionych od tego podatku). Zatem nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Fragment:

We wniosku o dofinansowanie projektu, błędnie napisano, że Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego przy zakupie poniższych środków trwałych: fotel laryngologiczny Golem ORL E, ENF-VH Videolaryngoskop H, Duo Viver - urządzenie do badań laryngologicznych, przeznaczonych do świadczenia usług medycznych. Gdy Wnioskodawca postanowił sprostować błąd we wniosku, Instytucja Pośrednicząca, tj. Ministerstwo Zdrowia, zażądało interpretacji z Urzędu Skarbowego o kwalifikowalności podatku VAT. tj. o możliwości lub braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie ww. środków trwałych, przeznaczonych do świadczenia usług medycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy spółka K. Sp. z o. o. ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie następujących środków trwałych: fotel laryngologiczny Golem ORL E, ENF-VH Videolaryngoskop H, Duo Viver - urządzenie do badań laryngologicznych, przeznaczonych do świadczenia usług medycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, fotel laryngologiczny, wideolaryngoskop oraz urządzenie Duo Viver będą wykorzystywany jedynie do świadczenia usług medycznych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18. Ustawy o podatku od towarów i usług, świadczenie usług medycznych jest zwolnione z podatku VAT, w związku z czym zgodnie z art. 88. ust. 3a pkt 2 ustawy, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
3
lut

Istota:

Czy usługi świadczone z zakresu neurologopedii są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, czy należy kierować się zasadą limitu obrotów art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT?

Fragment:

Podkreślenia wymaga, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje również, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie „ celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną ”. Należy więc mieć na uwadze, że wyżej powołane przepisy zwalniają od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie zwalniają zatem wszystkich świadczeń, które można wykonać w ramach wykonywania zawodów medycznych, ale tylko służące określonemu celowi. Zauważyć zatem można, że wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem – nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od VAT. Świadczenie usług, dokonywane w ramach wykonywania zawodu lekarza, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli nie odpowiadają one koncepcji opieki medycznej. Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących pewne prawne konsekwencje, nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku.

2018
1
lut

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a dla odsprzedawanych usług medycznych

Fragment:

C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH), aby stosować zwolnienie dla usług medycznych, muszą być spełnione wyłącznie dwie przesłanki: przedmiotem świadczenia muszą być usługi medyczne oraz muszą być one świadczone przez osoby posiadające konkretne kwalifikacje zawodowe (por. pkt 27, zdanie drugie wyroku). W przedstawionym zdarzeniu przyszłym obie przesłanki są spełnione: przedmiotem świadczenia zapewnianego przez Wnioskodawcę swoim klientom będą usługi medyczne, usługi medyczne będą faktycznie wykonywane przez Partnera Medycznego będącego podmiotem leczniczym. Należy również pokreślić, iż prawo do zastosowania zwolnienia przy odsprzedaży pakietów medycznych znalazło potwierdzenie w praktycznie identycznych stanach faktycznych w interpretacjach indywidualnych Dyrektorów Izb Skarbowych przytoczonych we wniosku. W interpretacjach tych potwierdzono, iż fakt, że odsprzedaż pakietów ma miejsce po wyższej cenie niż cena zakupu, nie zmienia charakteru usługi (która nadal pozostaje usługą medyczną) a co za tym idzie stosowanej stawki VAT. Jak stanowi art. 8 ust. 2a ustawy o VAT: „ W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi ”.

2017
29
gru

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu tzw. nadwykonań świadczeń usług medycznych

Fragment:

Jak wskazano wyżej „ wykonanie usługi ” następuje w momencie faktycznego zakończenia wszystkich czynności, do których zobowiązany był świadczący usługę medyczną. Zatem w odniesieniu do nadwykonań świadczeń medycznych poza pakietem onkologicznym, jak już wyżej wskazano, dopiero ich akceptacja przez NFZ (w drodze aneksu lub decyzji) skutkuje uznaniem tych świadczeń za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym w przypadku nadwykonań usług medycznych poza pakietem onkologicznym, zaakceptowanych przez NFZ, momentem wykonania usługi będzie moment zaakceptowania tych świadczeń przez NFZ. Reasumując obowiązek podatkowy w odniesieniu do nadwykonań medycznych w pakiecie onkologicznym świadczonych przez Wnioskodawcę powstaje z chwilą faktycznego wykonania tych usług, natomiast w przypadku nadwykonań usług medycznych poza pakietem onkologicznym, momentem wykonania usługi będzie moment zaakceptowania tych świadczeń przez NFZ w drodze decyzji lub poprzez podpisanie aneksu do umowy. Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „ momentem wykonania usługi medycznej nieobjętej kontraktem z NFZ jest moment, w którym Spółka została powiadomiona przez NFZ przy pomocy systemu informatycznego używanego we wzajemnych rozliczeniach, o objęciu świadczenia finansowaniem i ustaleniu wysokości tego finansowania ” należało uznać za nieprawidłowe.

2017
23
gru

Istota:

 • zwolnienie od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy badań lekarskich kandydatów do szkół;
 • brak obowiązku dokumentowania fakturami sprzedaży zwolnionej;
 • Fragment:

  Natomiast w sprawie CopyGene (C-262/08) wskazano, iż „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”. Innymi słowy, aby podlegać zwolnieniu świadczenie powinno mieć cel terapeutyczny. Tym samym liczy się nie charakter usługi, ale jej cel. Zdefiniowanie w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy zakresu zwolnienia poprzez zawężenie go wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, odpowiada co do zasady używanym przez Trybunał określeniom „ postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”. Podkreślenia wymaga, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie, „ celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną ”.

  2017
  13
  gru

  Istota:

  Uznanie czynności oddania budynku wraz gruntem w leasing operacyjny za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu według stawki podstawowej.

  Fragment:

  Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, na gruncie Ustawy VAT przedmiotowa Umowa Leasingu stanowić będzie odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT, czyli obecnie 23%. W świetle przywołanych argumentów oraz wyżej zaprezentowanych poglądów organów podatkowych Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedstawione stanowisko i rozumienie treści przepisów prawa podatkowego jest prawidłowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jedną z podstawowych czynności podlegających opodatkowaniu jest dostawa towarów. Stąd też niezwykle istotne jest określenie definicji „ towaru ”, gdyż jest on przedmiotem znacznej części transakcji opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez dostawę (...)

  2017
  7
  gru

  Istota:

  Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty

  Fragment:

  Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.). Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.