Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie określenia miejsca świadczenia usług medycznych, oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia przy odsprzedaży tych usług na rzecz osób trzecich
Fragment:
Pogląd ten znajduje również potwierdzenie w wyroku w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC), czy też w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV, Na złożoną usługę opieki zdrowotnej składają się usługi nierozerwalnie ze sobą związane, które są świadczeniami niezbędnymi do realizacji usługi opieki medycznej, tj.: usługa medyczna, zakwaterowanie w hotelu pacjentów, transport pacjentów do miejsca wykonywania usługi medycznej. usługi tłumacza lub opiekuna niezbędne do wykonania usługi medycznej Nie można w przedstawionych okolicznościach uznać, iż ww. usługi mają charakter samoistny. Każda z ww. czynności stanowi element usługi złożonej związanej z realizacją usługi opieki zdrowotnej. Czynności te są niezbędne do świadczenia usługi opieki zdrowotnej oraz są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno świadczenie i nie powinny być sztucznie dzielone dla celów podatkowych. W tej sytuacji do tak określonej usługi medycznej jako usługi kompleksowej ma zastosowanie art. 43 ust. 1, pkt 18, 18a, 19. Czyli kompleksowa usługa medyczna wyżej opisana jest zwolniona z opodatkowania w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe w zakresie określenia miejsca świadczenia usług medycznych (pytanie 1 wniosku) nieprawidłowe w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przy odsprzedaży usług medycznych na rzecz osób trzecich (pytanie 2 wniosku).
2017
18
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku oraz dokumentowania świadczonych usług.
Fragment:
Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to, że zarówno status podatnika, jak i zakres świadczonych usług musza spełniać warunki w nim określone. Dla oceny tego, czy świadczone usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, konieczne jest stwierdzenie: czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz czy są świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty. Przy czym kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń. Nie jest konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania.
2017
17
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku badań psychologicznych pracowników wykonujących czynności służbowe jako kierowca pojazdów kat. B, C, D, wózków widłowych, ciężkiego sprzętu budowlanego.
Fragment:
Wnioskodawca, oprócz usług medycznych z zakresu medycyny pracy, wykonuje również usługi medyczne na zlecenie osób prywatnych (dalej: osoby prywatne) obejmujące m.in.: usługi medyczne dla osób prywatnych na potrzeby ochrony osób i mienia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, usługi medyczne dla osób prywatnych ubiegających się o pozwolenie na broń wraz z wydaniem orzeczenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, usługi medyczne dla osób prywatnych ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Wskazane w pkt a) powyżej usługi medyczne (badania lekarskie, psychologiczne) wykonywane są na rzecz osób prywatnych zajmujących się ochroną osób fizycznych i mienia i mają za zadanie stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonywania pracy jako kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej.
2017
17
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT usług medycznych nabywanych od lekarzy we własnym imieniu na rzecz osób trzecich
Fragment:
Zgodnie z wyrokiem TSUE C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH, „ zwolnienie przyznane w art. 13(A)(J)(c,) Szóstej Dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ”. W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: „ W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy) nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe ” (pkt 27). Ze zwolnienia od podatku VAT korzystają także usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a także psychologów - również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi, a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej. W niniejszych okolicznościach wskazano, że Wnioskodawczyni w ramach wykonywanej działalności gospodarczej prowadzi usługi szkoleń specjalistycznych kształcenia zawodowego skierowanych do lekarzy.
2017
16
maj

Istota:
Zwolnienia od podatku świadczonych usług.
Fragment:
Podmiot leczniczy zostanie raz w miesiącu obciążony kosztem świadczonych przez Wnioskodawcę na jego rzecz usług medycznych - opisu i interpretacji wyników badań świadczonych w opisany powyżej sposób. Lekarze zatrudnieni przez Wnioskodawcę będą z nim współpracować na podstawie umów cywilnoprawnych i za wykonane przez nich usługi medyczne Wnioskodawca będzie otrzymywał od nich faktury/rachunki, które będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług). Nadto Wnioskodawca, na podstawie umowy zawartej z podmiotem leczniczym, będzie obciążał podmiot leczniczy należnościami za wykonane usługi medyczne wystawiając, „ faktury zwolnione ” z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a. Wnioskodawca nie będzie posiadał statusu podmiotu leczniczego i będzie jedynie pośredniczył w świadczeniu usług medycznych na rzecz pacjentów. Rzeczywistym beneficjentem usług medycznych będą pacjenci, natomiast czynności polegające na świadczeniu usług medycznych będą faktycznie wykonywane przez : lekarzy, pielęgniarki, techników radiologii - w zakresie wykonywania badań, lekarzy zatrudnionych przez Wnioskodawcę - analiza i opis wykonanego badania, lekarzy zatrudnionych przez podmiot leczniczy współpracujący z Wnioskodawcą - zlecenie wykonania badania oraz dalsze zalecenia lekarskie dla pacjenta po otrzymaniu opisu i analizy badania.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania usług laseroterapii świadczonych przez technika usług kosmetycznych i kosmetologa
Fragment:
(...) bezpieczeństwa i higieny pracy Specjalista zdrowia publicznego Specjalista zdrowia środowiskowego Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Pozostali specjaliści do spraw higieny, bezpeczeństwa pracy i ochrony środowiska Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia Specjalista do spraw dietetyki Specjalista żywienia człowieka Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia Audiofonolog Logopeda Neurologopeda Surdologopeda Pozostali audiofonolodzy i logopedzi Optometrysta Epidemiolog Koordynator badań klinicznych Kosmetolog Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym Psychoterapeuta Specjalista psychoterapii uzależnień Specjalista terapii uzależnień Toksykolog Psychoonkolog Psychotraumatolog Specjalista radiofanmacji Specjalista inżynierii medycznej Elektroradiolog Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani. Należy zaznaczyć, że powyższy katalog nie jest wyczerpującym zestawieniem nieregulowanych zawodów medycznych. Każdy poszczególny przypadek trzeba rozpatrywać w kontekście jego specyfiki. Reasumując, należy stwierdzić, że zawód medyczny jest zawodem, w ramach którego podejmowane są fachowe, stałe i odpłatne (...)
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a dla refakturowanych usług medycznych
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności Spółka zakupuje od firmy X usługi medyczne. Spółka otrzymuje fakturę za usługi medyczne, które to są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT. Następnie część tych usług Spółka refakturuje na inne podmioty, stosując zwolnienie z podatku VAT. Należy dodać, że Spółka nie posiada w zakresie działalności usług medycznych a owe usługi medyczne dotyczą zatrudnionych w spółce na podstawie umów o współpracy Kontraktowców, prowadzących działalność gospodarczą. Pakiety medyczne gwarantują profilaktykę zdrowotną, dostęp do podstawowych oraz specjalistycznych badań, konsultacji lekarskich, szczepienia, badania laboratoryjne, zabiegi ambulatoryjne, wizyty domowe i inne usługi w zakresie opieki medycznej. Podmiot X od którego Spółka nabywa usługi medyczne jest podmiotem, o którym jest mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Wobec tego Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki VAT zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT do sprzedaży usług medycznych. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług.
Fragment:
Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, w szczególności kwestia zwolnienia z podatku usług medycznych świadczonych dla Wnioskodawcy, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie usług wynajmu lokalu stawką 23%.
Fragment:
Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Przy czym przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę, jak i od podmiotu nabywającego tę usługę. Powyższe wskazuje, że zwolnieniu od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym, co istotne, na cele mieszkaniowe. Zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące: świadczenie usługi na własny rachunek, charakter mieszkalny nieruchomości, mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy. Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku. Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia i w konsekwencji następuje opodatkowanie świadczonej usługi według stawki 23%, gdyż najem, jako usługa, wypełnia określoną w art. 8 ustawy definicję usług i stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy dla wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowi wyjątek od zasady określonej w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, jaką jest opodatkowanie sprzedaży 23% stawką podatku.
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług rehabilitacyjnych.
Fragment:
W dosłownej interpretacji, przepis ten nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe. ” „ Zasada neutralności podatkowej wyklucza, między innymi, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w takim samym zakresie (taką samą) są traktowane odmiennie, jeśli chodzi o pobieranie podatku VAT. Wynika z tego, że zasada ta zostałaby pominięta, jeśli możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego dla świadczenia opieki medycznej, o którym mowa w art. 13(A)(1)(c) zależałaby od formy prawnej, pod jaką podatnik prowadzi działalność gospodarczą. ” Z wniosku wynika, że Gmina za pośrednictwem zakładu budżetowego świadczy usługi rehabilitacyjne. Usługi te są wykonywane przez profesjonalnych pracowników mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (tytuł magistra fizjoterapii lub technika masażysty), uprawniające ich do wykonywania świadczeń zdrowotnych. Zakład świadczy przedmiotowe usługi odpłatnie na rzecz klientów zewnętrznych, na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych w formie pisemnej bądź w formie ustnej.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.