Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
gru

Istota:

Zwolnienia od podatku świadczonych usług.

Fragment:

Wynagrodzenie za dyżur obejmuje czas, w którym lekarze dyżurujący są w gotowości do świadczenia usług medycznych (wykonanie opisu badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, rtg w systemie teleradiologii). Lekarz dyżurujący (18:00 do 7:00 lub 15:00 do 7:00 - godziny dyżuru) musi być nieustannie dostępny pod ustalonym numerem telefonu i w razie otrzymania zgłoszenia na opis badania wykonać go powinien w ciągu 120 - 180 minut na rzecz Zamawiającego usługę medyczną. Wobec powyższego, odnosząc się do usług polegających na gotowości do pełnienia dyżuru przez lekarza nieustannie dostępnego pod ustalonym numerem telefonu, stwierdzić należy, że skoro - zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy – powyższa usługa będzie niezbędna do wykonania usługi podstawowej (tj. usługi polegającej na wykonywaniu badań), wówczas należy uznać, że otrzymanie dodatkowego wynagrodzenia za zapewnienie wykonywania opisów badania w czasie dyżuru przez lekarza korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT jako świadczenie usług ściśle związanych z usługą podstawową (tj. wykonywanie badań) wymienioną w tym przepisie. Zatem analizując przedstawiony stan faktyczny oraz powołane orzecznictwo TSUE wskazać należy, że opłatę za gotowość do wykonywania usług z zakresu ochrony zdrowia (o których mowa we wniosku) przez podmioty lecznicze korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

2018
15
gru

Istota:

Moment opodatkowania usług medycznych w ramach nadwykonań

Fragment:

Czy świadcząc usługi medyczne w wyniku nadwykonania wyświadczonych usług np. za lipiec wystawiając w następnym roku podatkowym fakturę za nadwykonanie usług medycznych po zaakceptowaniu tych nadwykonań przez NFZ, to czy wyświadczenie tych usług powinno być opodatkowane w dacie faktycznego wykonania, tzn. korekta wstecz podatku od towarów i usług do lipca czy w dacie kiedy zostanie wystawiona faktura na rzecz NFZ po uznaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonanych usług medycznych, np. w marcu następnego roku podatkowego? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 13 listopada 2018 r.), jeśli chodzi o wykonanie usług medycznych w ramach nadwykonań, to powinny one zostać opodatkowane podatkiem VAT i wykazane w deklaracji VAT-7 ze stawką „ zw ” z chwilą ich faktycznego wykonania, stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy, czyli z chwilą wykonania ostatniej czynności składającej się na ww. usługi. Zgodnie z tym artykułem nie ma znaczenia moment kiedy zostanie wystawiona faktura za owe nadwykonania mimo, że Spółka do momentu podpisania umowy-ugody nie ma tak naprawdę żadnej pewności że Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci Wnioskodawcy za nadwykonania wyświadczonych usług medycznych. W związku z czym, zdaniem Zainteresowanego, jeśli NFZ zaakceptuje na podstawie umowy-ugody nadwykonania wyświadczone przez Wnioskodawcę dopiero w następnym roku np. w marcu 2019 r. i z tą datą zostanie wystawiona przez Spółkę faktura na rzecz NFZ z datą sprzedaży lipiec 2018 r., to zdaniem Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstanie w miesiącu wykonania usługi nadwykonań, czyli w tym przypadku w lipcu 2018 r.

2018
12
gru

Istota:

Usługi dotyczące badania i analizy fotooptycznej kręgosłupa, postawy ciała i analizy chody oraz terapii hiperbarycznej podlegają zwolnieniu od podatku. Fundacji nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu urządzeń do świadczenia tych usług.

Fragment:

(...) usług medycznych dotyczących badania i analizy fotooptycznej kręgosłupa, postawy ciała i analizy chodu 4D z wykorzystaniem urządzenia do badania i analizy fotooptycznej kręgosłupa, postawy ciała i analizy chodu 4D. Po pierwsze, usługi będą wykonywane przez fizjoterapeutów zatrudnionych w Fundacji w ramach umowy o pracę lub fizjoterapeutów, z którymi Fundacja będzie współpracować na zasadzie świadczenia usług w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Po drugie, usługi dotyczące badania i analizy fotooptycznej kręgosłupa, postawy ciała i analizy chodu 4D będą usługami w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie „ celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet jeśli okaże się, że osoby, które są poddane badaniom (...)

2018
8
gru

Istota:

Usługi zamrażania i przechowywania zarodków i komórek rozrodczych podlegają zwolnieniu od podatku jedynie w przypadku gdy wykonywane są na rzecz konkretnego nabywcy (pacjenta), który jest w trakcie procesu leczenia niepłodności.

Fragment:

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika ponadto, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (przywołany już wyrok TSUE z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie Margarete Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Zatem jeżeli podstawowym celem danego świadczenia nie są diagnoza, opieka, bądź leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia (tj. świadczeniu nie przyświeca cel terapeutyczny), świadczenie takie nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (ww. wyrok TSUE z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie Margarete Unterpertinger, C-212/01; wyrok TSUE z dnia 10 września 2002 r. w sprawie Ambulanter Pfegedienst Kügler GmbH, C-141/00). Natomiast w sprawie CopyGene A/S, sygn. akt C-262/08, w której istotą sporu była odmowa przyznania prawa do zwolnienia od podatku dla usług polegających na pobraniu, transporcie, badaniu i przechowywaniu krwi pępowinowej w celu wykorzystania komórek macierzystych wskazano, że działalność tego typu nie korzysta ze zwolnienia z VAT. Trybunał orzekł, że świadczenia wchodzą w zakres pojęcia działalności „ ściśle związanej ” z „ opieką szpitalną i medyczną ” tylko wówczas, gdy są rzeczywiście świadczone, jako usługi pomocnicze względem stanowiącej świadczenie główne opieki szpitalnej nad odbiorcami lub opieki medycznej świadczonej na rzecz odbiorców.

2018
30
lis

Istota:

Czy usługi świadczone w zakresie rentgenodiagnostyki stomatologicznej korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 18 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących prawne konsekwencje, nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku. Jeżeli usługa polega na wydaniu ekspertyzy lekarskiej lub orzeczenia to chociaż wyniki tej usługi należą do kompetencji świadczącego usługi medyczne i mogą obejmować działania, które są typowe dla zawodów medycznych, to jednak, aby do takiego katalogu świadczeń zastosować przedmiotowe zwolnienie muszą one służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zauważyć należy, iż interpretacji zwolnień od podatku powinno dokonywać się w pierwszej kolejności w oparciu o regulacje ww. Dyrektywy 2006/112/WE w kontekście celu tych zwolnień oraz przy uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Zgodnie zaś z ugruntowanym stanowiskiem TSUE, zwolnienia zawarte w art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE Rady stanowią autonomiczne pojęcie prawa wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich. Oznacza to, że zakres przedmiotowy tych zwolnień powinien być taki sam we wszystkich krajach członkowskich, zatem przy jego definiowaniu nie jest zasadne odwoływanie się wyłącznie do ustawodawstwa krajowego, ponieważ takie działania mogłyby prowadzić do rozbieżności w stosowaniu zwolnień w poszczególnych państwach UE.

2018
22
wrz

Istota:

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku usług medycznych świadczonych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, dokumentowanie rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą i Podmiotem Współpracującym.

Fragment:

Sposób wzajemnych rozliczeń między Wnioskodawcą oraz Pomiotem Współpracującym zostanie uregulowany w Umowie o Współpracę, na podstawie której Podmiot Współpracujący inkasuje od pacjenta ustaloną przez Wnioskodawcę kwotę, będącą ceną całości usług medycznych, świadczonych zarówno przez Wnioskodawcę jak i Podmiot Współpracujący. Wynagrodzenie Wnioskodawcy za wykonane usługi medyczne obciąża Pomiot Współpracujący. Rozliczenie wzajemnych zobowiązań Wnioskodawcy oraz Pomiotu Współpracującego następuje raz w miesiącu. Zgodnie z Umową o Współpracę, Wnioskodawca wystawia Podmiotowi Współpracującemu fakturę VAT za usługi medyczne, wykonane w ramach Umowy o Współpracę. Faktura VAT, wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Współpracującego będzie miała charakter faktury zbiorczej, obejmującej wszystkie wykonane usługi medyczne na rzecz pacjentów objętych wspólną opieką medyczną w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przyjęty sposób podziału wynagrodzenia należnego od pacjentów pomiędzy Wnioskodawcą a Pomiotem Współpracującym ma na celu uproszczenie rozliczeń pomiędzy trzema podmiotami, z uwzględnieniem przepisów ustawy o VAT. W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowego udokumentowania wynagrodzenia otrzymanego od Pacjenta z tytułu usług medycznych świadczonych przez oba podmioty (Wnioskodawcę i Podmiot Współpracujący) polegający na wystawieniu przez Wnioskodawcę raz w miesiącu zbiorczej faktury VAT na rzecz Podmiotu Współpracującego.

2018
11
lip

Istota:

Teza zwolnienie z opodatkowania importu oraz świadczenia usług badań diagnostycznych zarówno w Modelu I i Modelu II.

Fragment:

Powyższe konkluzje potwierdza wreszcie orzecznictwo TSUE, w którym podkreśla się, że zwolnienie z VAT usług medycznych „ nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ” bowiem przepis Dyrektywy VAT „ nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. ” (wyrok z dnia 10 września 2002 r. w sprawie C-141/00 Ambulanter Pflegedienst Kiigler GmbH). Tym samym, w świetle powołanego orzecznictwa sądowo administracyjnego, regulacji unijnych oraz stanowiska TSUE, należy stwierdzić, że podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy o VAT to jakikolwiek podmiot (osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna) świadcząca usługi służące zachowaniu (zapobieżeniu pogorszenia) lub polepszeniu stanu zdrowia zgodnie z wiedzą medyczną - niezależnie od formy prawnej, w której ten podmiot działa, jak również niezależnie od tego, czy formalnie wypełnia on definicje zawarte w odrębnych przepisach prawa krajowego. W ocenie Wnioskodawcy, Instytut bez wątpienia spełnia powyższą definicję. Jak wskazywano w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, Instytut prowadzi m.in. szeroką działalność badawczą, która koncentruje się na wspieraniu procesów leczenia pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi.

2018
27
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT kompleksowej usługi medycznej świadczonej przy zastosowaniu terapii komórkami macierzystymi

Fragment:

Jak wynika z treści wniosku, usługi medyczne będą świadczone wyłącznie na rzecz osób fizycznych, cierpiących na schorzenia różnego rodzaju, którym standardowe terapie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w postaci poprawy zdrowia lub zatrzymania choroby, a dla których przewiduje się możliwość wystąpienia pozytywnego efektu zdrowotnego przy zastosowaniu terapii komórkami macierzystymi. Jednocześnie Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że celem świadczonych usług jest ratowanie i poprawa zdrowia, bowiem podając pacjentom produkt leczniczy zakłada się wystąpienie pozytywnego efektu (poprawa zdrowia) lub co najmniej zatrzymanie postępów choroby (ratowanie zdrowia przed dalszym pogorszeniem). Mając na uwadze wskazane regulacje wynikające z zacytowanych w interpretacji przepisów prawnych oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe usługi medyczne, których celem jak wskazał Wnioskodawca jest poprawa stanu zdrowia pacjenta lub zatrzymanie postępów schorzenia (przy założeniu, że nie mamy do czynienia z usługami badania klinicznego, co wynika z treści wniosku), spełniają przedmiotową przesłankę wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

2018
27
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usługi medycznej świadczonej na zasadach określonych dla eksperymentów medycznych w zakresie prowadzonej w warunkach szpitalnych terapii produktem leczniczym.

Fragment:

Na marginesie należy podkreślić, iż przepisy Dyrektywy VAT dotyczące opodatkowania usług medycznych, wskazują, iż zwolnienie usług medycznych dotyczy usług świadczonych przez „ szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze ”, które działają „ na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego ”. Zatem prawo krajowe precyzuje, jaki podmiot będzie w praktyce korzystał ze zwolnienia, jednak swoboda państwa członkowskiego winna uwzględniać poszanowanie zarówno celu tego przepisu, którym jest zapewnienie, aby zwolnienie od podatku stosowało się wyłącznie do świadczeń wykonywanych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe, jak i zasady neutralności podatkowej (wyroki ETS z 27 kwietnia 2006 r. w sprawach połączonych C-443/04 i C-444/04 H.A. Solleveld, J.E. van den Houtvan Eijnsbergen (C-444/04)). W rezultacie w ocenie Spółki świadczenie opisane w stanie faktycznym będące konglomeratem czynności, stanowi usługę medyczną objętą dyspozycją art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT korzystającą tym samym ze zwolnienia z VAT. Mając powyższe na uwadze, Spółka wnosi jak na wstępie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
27
kwi

Istota:

Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy dla odsprzedawanych dilerom świadczeń zdrowotnych.

Fragment:

Zgodnie z wyrokiem TSUE C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH, „ zwolnienie przyznane w art. 13(A)(J)(c,) Szóstej Dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ”. W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: „ W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy) nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe ” (pkt 27). Ze zwolnienia od podatku VAT korzystają także usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej lub świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej i innych zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a także psychologów - również w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniodawcą usługi, a pacjentem istnieje trzeci podmiot (pośrednik), który nabywa usługę medyczną od świadczeniodawcy i zbywa je osobie trzeciej. Z opisu sprawy wynika, że Spółka zamierza zawrzeć z Y. S.A. umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w ramach abonamentu medycznego.