Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego usługi dietetyczne korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.
2016
24
sty

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT usług konsultacji dietetycznej
Fragment:
Klient przed skorzystaniem z usług konsultacji dietetycznej dla członków programu odchudzającego będzie zobowiązany dostarczyć oświadczenie, które będzie zawierało informacje niezbędne do zakwalifikowania go do świadczenia usługi medycznej. Następnie dietetyk zakwalifikuje danego klienta do usługi konsultacji dietetycznej dla członków programu odchudzającego bądź zakwestionuje konieczność korzystania z tego typu usług. Wobec tego klienci przed skorzystaniem z powyższych usług poddani zostaną w oparciu o oświadczenia ocenie stanu zdrowia przez dietetyka pod kątem zasadności świadczenia usługi medycznej. W czasie wizyt dietetyk dokona u pacjentów: analizy składu ciała (masy ciała, masy mięśni, masy tkanki tłuszczowej), analizy dotychczasowego sposobu żywienia i nawyków żywieniowych, omawia potrawy niewskazane w przypadku różnych jednostek chorobowych oraz sposoby przyrządzania i komponowania posiłków, które nie będą wywoływały niekorzystnych objawów chorobowych u pacjenta zgłaszającego się z konkretnym schorzeniem (np. otyłość, refluks żołądkowo- jelitowy, jelito nadwrażliwe, zaparcia, biegunki, osteoporoza, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, anemia, podwyższony cholesterol, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, schorzenia wątroby, trzustki, jelit, niedoczynność lub nadczynność tarczycy, dna moczanowa), instruuje w zakresie podstawowych błędów żywieniowych.
2016
21
sty

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT sprzedaży posiłków dla pracowników szkoły w stołówce szkolnej.
Fragment:
Zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cyt. ustawy warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zgodnie z art. 67a ust. 4, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia stołówek przez szkoły publiczne. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoły nie prowadzą działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków.
2016
20
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku odpłatnego świadczenia usług.
Fragment:
Pozostałe usługi medyczne, jeśli nie odpowiadają koncepcji opieki medycznej, tzn. nie służą ww. celom, podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług. Pojęcie „ opieki medycznej ” przewidziane w art. 43 ustawy o VAT obejmuje zatem świadczenia medyczne wykonywane w celu ochrony, w tym zachowania lub przywrócenia zdrowia osób. Innymi słowy pojęcie to obejmuje zarówno leczenie jak i profilaktykę. Decydujące znaczenie dla zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, jest wykazanie, że celem świadczonych usług w zakresie opieki medycznej jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywrócenie i poprawa zdrowia. Z opisu sprawy wynika, że realizowanie zadań związanych ze świadczeniem usług podologicznych ma służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wykonywane usługi nie mają charakteru zabiegów kosmetycznych. Zacytowane powyżej wskazanie Wnioskodawcy, pozwala na uznanie że dla zwolnienia tych usług z podatku od towarów i usług zostaje spełniona przesłanka przedmiotowa. Podsumowując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi podologiczne, które są usługami opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywanymi w ramach działalności leczniczej – przez podmiot leczniczy, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
2016
20
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT konsultacji lekarza chirurga plastyka wykonywanych na podstawie skierowania od lekarza oraz bez skierowania
Fragment:
Zdaniem Sądu przedstawione wyżej stanowisko TSUE, wskazuje że zasadniczą kwestią, jest cel wykonywanych usług medycznych. Niezbędne jest zatem ustalenie kontekstu w jakim usługi te są wykonywane, tak aby móc ocenić, czy ich celem jest ochrona zdrowia pojęta także jako profilaktyka. WSA wskazał, że badając cel usługi medycznej doszedł do wniosku, że jeżeli usługa w zakresie opieki szpitalnej i medycznej, niezależnie od tego czy polega ona na diagnostyce czy na przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego, ma na celu leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia, utrzymywanie bądź przywracanie dobrego stanu zdrowia, wówczas podlega zwolnieniu z podatku VAT. Jest tak w przypadku gdy zarówno konsultacja, jak i zabieg w zakresie usług medycznych o charakterze estetycznym, ma związek z chorobą, urazem, wrodzoną niepełnosprawnością, bądź inną nabytą dysfunkcją, która zagraża zdrowiu człowieka. W ocenie Sądu konsultacja przeprowadzana jedynie dla zapewnienia komfortu psychicznego i poprawy wyglądu, dotycząca wyłącznie usług mających cel estetyczny, nie jest objęta takim zwolnieniem. Kryterium rozróżniającym usługi podlegające zwolnieniu od podatku VAT jest cel tych świadczeń, w każdym z wyżej opisanych przypadków dlatego zdaniem WSA bez znaczenia pozostaje uwypuklony w interpretacji fakt czy konsultacja przeprowadzana jest w związku ze skierowaniem pacjenta na konsultację przez lekarza specjalistę, czy też bez takiego skierowania.
2016
20
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
Fragment:
Podkreślenia wymaga, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje również, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie „ celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną ”. Decydujące znaczenie dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT do opisanych w złożonym wniosku usług jest wykazanie, że ich celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Wskazać należy, iż profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby, czy też zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby. Z kolei interpretując termin „ poprawa zdrowia ”, którym posługuje się ustawodawca określając zakres zwolnień, należy zastosować wykładnię literalną, zgodnie z którą wyrażenie to oznacza zmianę stanu zdrowia na lepsze, poprawienie zdrowia, jego polepszanie.
2016
19
sty

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na rzecz pacjentów którzy zostali zakwalifikowani do podania preparatu MSC
Fragment:
Podkreślenia wymaga, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie „ celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet, jeśli okaże się że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną. ” Z powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy jednoznacznie wynika, że zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowo. Ze zwolnienia korzystają bowiem usługi mające cel diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy), świadczone przez podmioty lecznicze. Zwolnienie obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu przez określone podmioty. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia podmiotu leczniczego czy działalności leczniczej. Wobec powyższego, przy definiowaniu powyższych pojęć należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.). W oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy, za podmiot wykonujący działalność leczniczą uznaje się podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4, oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5.
2016
17
sty

Istota:
Opodatkowanie usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych.
Fragment:
Oprócz usług medycznych wykonywanych na podstawie przywołanej ustawy, Spółka wykonuje badania lekarskie i psychologiczne: związane z badaniami profilaktycznymi w ramach medycyny pracy – podstawy prawne: ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 593, z póżn.zm,) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1993 r. Nr 21, poz. 94) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332, z póżn. zm.) O... zamierza również w najbliższym czasie rozszerzyć zakres usług o badania: związane z badaniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na broń, związane z badaniami lekarskimi i psychologicznymi osób ubiegających się o prawo jazdy, na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jaką stawką podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane świadczenia medyczne: dotyczące badań profilaktycznych w ramach medycyny pracy, dotyczące badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń, dotyczące badań osób ubiegających się o prawo jazdy...
2016
12
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługę świadczoną pacjentowi przebywającemu w szpitalu po zakończeniu procesu udzielania świadczeń szpitalnych.
Fragment:
Natomiast w sprawie CopyGene (C-262/08) wskazano, że „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”. Innymi słowy, aby podlegać zwolnieniu świadczenie powinno mieć cel terapeutyczny. Tym samym liczy się nie charakter usługi, ale jej cel. Zdefiniowanie w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy zakresu zwolnienia poprzez zawężenie go wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, odpowiada co do zasady używanym przez Trybunał określeniom „ postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”. Podkreślenia wymaga, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01). Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie „ celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług (...)
2015
25
gru

Istota:
Usługi ratownictwa wodnego świadczone na podstawie zawartych umów w oparciu o wykwalifikowanych pracowników korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l9 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie Margarete Unterpringer vs Pensionsversicherungsanstalt der Arbiter C-212/01 stwierdził, że „ (...) to cel usługi medycznej decyduje o tym, czy powinna ona być zwolniona z podatku VAT. Dlatego też, jeśli kontekst, w jakim taka usługa jest wykonywana, pozwala ustalić, że jej głównym celem nie jest ochrona zdrowia, włączając w to utrzymanie lub przywrócenie zdrowia, lecz udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących skutki prawne, zwolnienie nie ma zastosowania do takiej usługi ”. Również z orzeczenia C-384/98 wynika, że preferencji podlegać mogą jedynie te usługi, które mają cel terapeutyczny bądź profilaktyczny, a nie podlegają mu takie, które mają charakter czysto ekspercki i doradczy (np. orzekanie o stanie zdrowia dla potrzeb przyznania renty, bądź dla instytucji ubezpieczeniowych dla ustalenia wysokości składki ubezpieczenia na życie). Ponadto jak zauważył Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08: „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”. Rzecznik zauważa również, że: „ działalność, którą uznano za części (...)
2015
10
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.