IPPP3/4512-81/16-5/JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej usługę marketingową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), uzupełnionym w dniu 10 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 22 kwietnia 2016 r. (skutecznie doręczone dnia 4 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej usługę marketingową (pytanie nr 10) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej usługę marketingową. Wniosek został uzupełniony w dniu 10 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 22 kwietnia 2016 r. (skutecznie doręczone dnia 4 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) należy do koncernu L. Spółka jest zarejestrowana na VAT w Polsce. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż alkoholi wybranych krajowych i zagranicznych Producentów na rynku polskim.

W ramach zawartych z Producentami umów dystrybucyjnych, Spółka nabywa od nich towary (alkohole). Ponadto, umowy te przewidują, że Spółka zobowiązana jest do wykonywania kompleksowych czynności promocyjno – marketingowych, zmierzających do zwiększenia sprzedaży danych produktów wytwarzanych przez Producentów. Zgodnie z zawartymi umowami dystrybucyjnymi, za wykonywane kompleksowe usługi Spółka otrzymuje wynagrodzenie - marżę handlową - kalkulowane według ustalonego mechanizmu. Na podstawie umów dystrybucyjnych Spółka podejmuje z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe), w ramach których Spółka dokonuje również wydania towarów na rzecz podmiotów trzecich.

Należy przy tym zauważyć, że model dystrybucji Spółki zakłada 3 rodzaje łańcuchów dystrybucyjnych:

 1. Spółka sprzedaje produkty do Hurtowni, które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym - Ostatecznym Sprzedawcom (sklepy, restauracje, puby, kluby). W takim modelu rozliczeń, Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Ostatecznym Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Hurtownia - Ostateczny Sprzedawca - Konsument.
 2. Spółka sprzedaje produkty do sieci handlowych (dużych marketów), które sprzedają je detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka – Market - Konsument.
 3. Spółka sprzedaje produkty do operatorów B2B (pośredników), który dopiero sprzedaje produkty detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent – Spółka - Pośrednik - Konsument.

Działania Spółki obejmują:

 1. Serwis/wizualizację
  • wydanie materiałów służących do serwisu — materiały (szklanki, tacki, wazy, repliki produktów, torebki, serwetki itp.) wydawane głównie do gastronomii oraz do punktów sprzedaży detalicznej (tj. do Ostatecznych Sprzedawców), czyli do podmiotów, które nie są bezpośrednimi klientami Spółki;
  • wydanie materiałów służących wizualizacji (ekspozytory): standy, materiały z logo, wazy, materiały ścienne;
  • nieodpłatne wyposażenie tzw. VIP roomów (ekskluzywnych, odizolowanych stref w lokalach) - w ramach tych działań, Spółka zapewnia odpowiedni wystrój VIP roomów, materiały serwisowe / wizualizacyjne, alkohol.
 2. Projekty — działania w formie projektów, które dotyczą promocji danej marki w danym okresie czasu:
  • w punktach gastronomicznych oraz w lokalach (tj. u Ostatecznych Sprzedawców) na podstawie zawartych umów — dla konsumentów, np. w celu promocji wódki wprowadzany jest nowy drink. Punkt gastronomiczny, (który nie jest bezpośrednim klientem Spółki) otrzymuje wszelkie materiały niezbędne do przygotowania takiego drinka (szklanki, tacka, obieraczka, kartonik) oraz materiały wizualizacyjne do promocji (kartonik, menu).
  • w punktach gastronomicznych (tj. u Ostatecznych Sprzedawców) — dla pracowników lokali (tj. pracowników zatrudnionych u Ostatecznych Sprzedawców). Ustalane są zasady projektu motywacyjnego i przekazywane wybranej grupie w formie prezentacji lub materiałów drukowanych (ulotka). Pracownik jest nagradzany za największą ilość sprzedanego alkoholu (metoda kasowa bądź korkowa), np. nagradzane są 3 pierwsze miejsca. Nagrodami mogą być butelki alkoholu. Ten rodzaj działania może pojawić się nie tylko w punktach gastronomicznych, ale również w hurtowniach.
 3. Szkolenia — organizowane dla: partnerów biznesowych, pracowników punktów gastronomicznych (barmani) oraz konsumentów (wybrane osoby z życia publicznego, biznesowego). Na szkoleniach jest wykorzystywany alkohol oraz inne niezbędne składniki (soki, owoce itp.) oraz materiały serwisowe (np. szklanki). Przygotowany alkohol jest konsumowany przez uczestników.
 4. Imprezy — Spółka organizuje imprezę, zapewnia lokal, wystrój, dekoracje, wypożycza materiały serwisowe/wizualizacyjne (materiały są zwracane po imprezie). Są to materiały o małej wartości jak i materiały bardziej wartościowe (np. bar). Głównie są to imprezy w punktach gastronomicznych, bądź imprezy zamknięte z zaproszeniami. Spółka jest też współorganizatorem imprez otwartych, podczas których promuje produkty. Taka promocja wiąże się często z nieodpłatnym wydawaniem na rzecz podmiotu organizującego imprezę alkoholu (produktów), który jest przeznaczany na poczęstunek dla gości.
 5. Konkursy z nagrodami — Spółka organizuje różnego rodzaju konkursy z nagrodami oraz programy lojalnościowe dla klientów mające na celu promowanie produktów producentów. Zwycięzcy takich konkursów otrzymują od Spółki różnego rodzaju nagrody (gadżety, alkohol, bony, karty przedpłacone, impreza zorganizowana w konkretnym miejscu przez Spółkę z obsługą).
 6. Programy realizowane z agencjami marketingowymi. Spółka nawiązuje współpracę z agencjami reklamowymi, w ramach których agencja jest zobowiązana na zlecenie Spółki do zorganizowania, przygotowania oraz przeprowadzenia konkursów oraz akcji promocyjnych, występując jako ich Organizator. Natomiast Spółka występuje jako zleceniodawca usługi. Obowiązkiem agencji reklamowej jest także zakup nagród oraz prezentów, ich przechowywanie oraz wydanie czy też ich dostarczenie laureatom konkursów oraz obdarowanym w ramach akcji promocyjnej. Agencja reklamowa dokumentuje koszt netto wyświadczonej usługi oraz podatek VAT z tego tytułu za pomocą faktury VAT. Natomiast koszt brutto towarów zakupionych przez agencję, a następnie przekazanych w konkursach oraz akcjach promocyjnych jest zwracany agencji przez spółkę na podstawie noty księgowej wystawionej przez agencje reklamową.

Wydawane materiały większej wartości (np. standy reklamowe), które nie są zużywane np. podczas przygotowania drinków, pozostają nadal środkiem trwałym Spółki, a przekazywane są one Ostatecznym Sprzedawcom do nieodpłatnego użytkowania.

Opisane świadczenia są realizowane z inicjatywy Spółki jako element jednej kompleksowej usługi dystrybucyjnej wykonywanej przez Spółkę na rzecz Producentów oraz przyczyniają się do promocji wytworzonych przez nich produktów (do czego Spółka jest zobowiązana na mocy zawartych z Producentami umów).

Ponadto, w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny/zdarzenie przyszłe do pytania 10, wskazując:

Na podstawie umów dystrybucyjnych Spółka podejmuje z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe).

Należy przy tym zauważyć, że model dystrybucji Spółki zakłada, 3 rodzaje łańcuchów dystrybucyjnych:

 1. Spółka sprzedaje produkty do Hurtowni, które następnie sprzedają je kolejnym podmiotom gospodarczym - Ostatecznym Sprzedawcom (sklepy, restauracje, puby, kluby). W takim modelu rozliczeń, Spółka nie sprzedaje bezpośrednio żadnych produktów Ostatecznym Sprzedawcom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych faktur VAT. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka - Hurtownia - Ostateczny Sprzedawca - Konsument.
 2. Spółka sprzedaje produkty do sieci handlowych (dużych marketów), które sprzedają je detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent - Spółka – Market - Konsument.
 3. Spółka sprzedaje produkty do operatorów B2B (pośredników), którzy dopiero sprzedają produkty detalicznie. Model sprzedaży wygląda zatem następująco: Producent – Spółka - Pośrednik - Konsument.

W ramach zobowiązań z umów dystrybucyjnych, Spółka nawiązuje współpracę z agencjami reklamowymi, w ramach których agencja jest zobowiązana na zlecenie Spółki do zorganizowania, przygotowania oraz przeprowadzenia konkursów oraz akcji promocyjnych, występując jako ich Organizator. Natomiast Spółka występuje jako zleceniodawca usługi. Obowiązkiem agencji reklamowej jest także zakup nagród oraz prezentów, ich przechowywanie oraz wydanie czy też ich dostarczanie laureatom konkursów oraz obdarowanym w ramach akcji promocyjnej. Agencja reklamowa dokumentuje koszt netto wyświadczonej usługi oraz podatek VAT z tego tytułu za pomocą faktury VAT. Natomiast koszt brutto towarów zakupionych przez agencję, a następnie przekazanych w konkursach oraz akcjach promocyjnych jest zwracany agencji przez Spółkę na podstawie noty księgowej wystawionej przez agencję reklamową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone nr 10 ostatecznie sformułowane w odpowiedzi na wezwanie:

Czy, w sytuacji gdy powyższe nagrody i prezenty przekazuje wynajęta przez Spółkę agencja, Spółka ma prawo do odliczenia VAT z tytułu faktury otrzymywanej od agencji za usługę marketingową, w przypadku gdy nie zawiera ona kosztów zakupu przekazywanych towarów, których koszt zwracany jest na podstawie noty księgowej...

Stanowisko Wnioskodawcy ostatecznie sformułowane w odpowiedzi na wezwanie:

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy powyższe nagrody i prezenty przekazuje wynajęta przez Spółkę agencja, Spółka ma prawo do odliczenia VAT z tytułu faktury otrzymywanej od agencji za usługę marketingową, w przypadku gdy nie zawiera ona kosztów zakupu przekazywanych towarów, których koszt zwracany jest na podstawie noty księgowej.

Ustawodawca nadał podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności.

Zgodnie z umową, agencja świadczy usługi marketingowe dla Wnioskodawcy, gdy usługa ta obejmuje konkurs lub program lojalnościowy agencja nabywa towary i wydaje je uczestnikom. Koszt brutto towarów zakupionych przez agencję, a następnie przekazanych, będzie zwracany agencji przez Spółkę na podstawie noty księgowej wystawionej przez agencję. Koszt zaś netto wyświadczonych usług organizacji konkursów i akcji promocyjnych oraz podatek VAT z tego tytułu dokumentowany jest przez agencję za pomocą faktury VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy zatem, ma on prawo odliczenia VAT uwidocznionego na fakturze za usługę marketingową czy promocyjną wystawionej przez agencję o ile nie zawiera ona kosztu nabycia towarów.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych w identycznej sprawie np.: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2015 r. nr IPPP2/4512-285/15-2/JO/IZ: „w odniesieniu do prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury wystawionej przez Agencję wyłącznie od usługi organizacji konkursów (bez przekazywania nagród laureatów konkursów) - stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie pytania oznaczonego nr 10 jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższe regulacje wskazują, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Związek bezpośredni występuje wtedy, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. O związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania Spółki, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami.

Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usługami a powstaniem obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów i usług z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotów poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie Spółki jako całości, natomiast przyczynia się do generowania obrotów.

Ustawodawca stworzył więc podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z treści wniosku wynika, że głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż alkoholi wybranych krajowych i zagranicznych Producentów na rynku polskim. W ramach zawartych z Producentami umów dystrybucyjnych, Spółka nabywa od nich towary (alkohole). Ponadto, umowy te przewidują, że Spółka zobowiązana jest do wykonywania kompleksowych czynności promocyjno – marketingowych, zmierzających do zwiększenia sprzedaży danych produktów wytwarzanych przez Producentów. Zgodnie z zawartymi umowami dystrybucyjnymi, za wykonywane kompleksowe usługi Spółka otrzymuje wynagrodzenie - marżę handlową - kalkulowane według ustalonego mechanizmu.

Na podstawie umów dystrybucyjnych Spółka podejmuję z własnej inicjatywy szereg działań służących promocji i reklamie dystrybuowanych produktów wytwarzanych przez Producentów (akcje marketingowe, promocyjne, reklamowe).

W ramach zobowiązań z umów dystrybucyjnych, Spółka nawiązuje współpracę z agencjami reklamowymi, w ramach których agencja jest zobowiązana na zlecenie Spółki do zorganizowania, przygotowania oraz przeprowadzenia konkursów oraz akcji promocyjnych, występując jako ich Organizator. Natomiast Spółka występuje jako zleceniodawca usługi. Obowiązkiem agencji reklamowej jest także zakup nagród oraz prezentów, ich przechowywanie oraz wydanie czy też ich dostarczanie laureatom konkursów oraz obdarowanym w ramach akcji promocyjnej. Agencja reklamowa dokumentuje koszt netto wyświadczonej usługi oraz podatek VAT z tego tytułu za pomocą faktury VAT. Natomiast koszt brutto towarów zakupionych przez agencję, a następnie przekazanych w konkursach oraz akcjach promocyjnych jest zwracany agencji przez Spółkę na podstawie noty księgowej wystawionej przez agencję reklamową.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w sytuacji gdy nagrody i prezenty przekazuje wynajęta przez Spółkę Agencja, Spółka ma prawo do odliczenia VAT z tytułu faktury otrzymywanej od agencji za usługę marketingową, w przypadku gdy nie zawiera ona kosztów zakupu przekazywanych towarów, których koszt zwracany jest na podstawie noty księgowej.

Odnosząc się do przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy, należy uznać, że usługi marketingowe polegające na zorganizowaniu, przygotowaniu oraz przeprowadzeniu konkursów oraz akcji promocyjnych przez Agencję reklamową, która występuje w roli Organizatora, mają pośredni wpływ na generowanie sprzedaży towarów przez Wnioskodawcę. W analizowanych okolicznościach nabycie przedmiotowych usług marketingowych świadczonych przez Agencję reklamową i dokumentowanych fakturą VAT jest związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Spółkę.

Zatem, mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako nabywca usługi marketingowej, z uwagi na związek z generowaniem sprzedaży opodatkowanej ma prawo na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy do odliczenia podatku VAT od udokumentowanych fakturą VAT wydatków poniesionych przez Spółkę związanych z usługą marketingową, w przypadku gdy nie zawiera ona kosztów zakupu przekazywanych towarów, których koszt zwracany jest na podstawie noty księgowej.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 10 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie, tut. Organ informuje, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 – 9 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.